Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

(Regulering af grundvederlaget, modregning i eftervederlaget det første år, optjening af beløb til efteruddannelse m.v., forhøjelse af pensionsalder for egenpension m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 8. februar 2011, som ændret ved lov nr. 251 af 21. marts 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 108, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Grundvederlaget reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen i lønramme 37-39 og løngrupperne 1-3.«

2. I § 108, stk. 5, ændres »§ 109 a, stk. 12« til: »§ 109 a, stk. 13«.

3. I § 109, stk. 3, udgår »fra og med den 13. måned«, og efter »indtægter« indsættes: », jf. dog stk. 4-6«.

4. I § 109, stk. 3, nr. 4, indsættes efter »borgmester«: », re-gionsrådsformand«.

5. I § 109 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. I de første 12 måneder af et medlems eftervederlagsperiode sker der dog ikke modregning for indtægter op til 100.000 kr. Beløbet reguleres efter § 109 a, stk. 13.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

6. I § 109 indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 6, som nye stykker:

»Stk. 7. Et ordinært medlem, hvis medlemskab ophører ved et folketingsvalg, eller som på grund af sygdom udtræder af Folketinget, kan få dækket udgifter til efteruddannelse m.v. Der kan kun ydes dækning af udgifter til efteruddannelse m.v. i medlemmets eftervederlagsperiode og kun inden for det beløb, der er optjent, jf. stk. 8.

Stk. 8. Der optjenes 20.000 kr. pr. hele medlemsår til dækning af udgifter som nævnt i stk. 7, dog højst 100.000 kr. Beløb optjent og udbetalt til efteruddannelse m.v. medregnes ikke i den skattepligtige indkomst. Dækning af udgifter til efteruddannelse m.v. skal godkendes af Folketingets formand. Beløbet reguleres efter § 109 a, stk. 13.«

Stk. 6-12 bliver herefter stk. 9-15.

7. § 109, stk. 6, der bliver stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Udvalget for Forretningsordenen fastsætter de nærmere regler for beregning af eftervederlagsperioden efter stk. 2, regler om modregning efter stk. 3 og regler om dækning af udgifter til efteruddannelse m.v. efter stk. 7 og 8.«

8. I § 109, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 13, 1. pkt., og stk. 12, 2. pkt., der bliver stk. 15, 2. pkt., ændres »7-9« til: »10-12«.

9. I § 109, stk. 10, 2. pkt., der bliver stk. 13, 2. pkt., indsættes efter »eftervederlag«: »og dækning af udgifter til efteruddannelse m.v.«

10. I § 109, stk. 10, 3. pkt., der bliver stk. 13, 3. pkt., indsættes to steder efter »eftervederlag«: »og dækning af udgifter til efteruddannelse m.v.«

11. I § 109, stk. 10, 4. pkt., der bliver stk. 13, 4. pkt., ændres »Stk. 3 og 4« til: »Stk. 3, 4 og 5«.

12. I § 109 a indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Til et ordinært medlem, der har bopæl uden for det sjællandske område, kan der uden dokumentation udbetales 20.000 kr. pr. år til dækning af udgifter til dobbelt husførelse, hvis medlemmet i Københavnsområdet råder over en bolig, som anvendes som supplerende bolig af det pågældende medlem.«

Stk. 5-14 bliver herefter stk. 6-15.

13. I § 109 a, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., og stk. 13, 1. pkt., der bliver stk. 14, 1. pkt., ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

14. I § 109 a, stk. 8, 2. pkt., der bliver stk. 9, 2. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

15. I § 109 a, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

16. I § 109 a, stk. 9, der bliver stk. 10, stk. 10, 2. pkt., der bliver stk. 11, 2. pkt., og stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 12, 1. pkt., ændres »stk. 1, 2 eller 6« til: »stk. 1, 2 eller 7«.

17. I § 109 a, stk. 9, der bliver stk. 10, og stk. 10, 2. pkt., der bliver stk. 11, 2. pkt., indsættes efter »stk. 3«: »eller modtager dækning af udgifter til dobbelt husførelse efter stk. 5«.

18. I § 109 a, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 12, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 4 og 5«, og »stk. 5, 9 og 10« ændres til: »stk. 6, 10 og 11«.

19. I § 109 a, stk. 12, 1. pkt., der bliver stk. 13, 1. pkt., ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 3, 4 og 5«.

20. I § 109 a, stk. 13, 1. pkt., der bliver stk. 14, 1. pkt., ændres »stk. 1, 2, 6, 7 og 8« til: »stk. 1, 2, 7, 8 og 9«, og efter »jf. stk. 3, 2. pkt.,« indsættes: »regler om dækning af udgifter til dobbelt husførelse efter stk. 4 og 5«.

21. I § 109 a, stk. 13, 2. pkt., der bliver stk. 14, 2. pkt., ændres »stk. 5, 9 og 10« til: »stk. 6, 10 og 11«.

22. I § 109 a, stk. 14, 2. pkt., der bliver stk. 15, 2. pkt., ændres »stk. 11« til: »stk. 12«.

23. I § 110, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Til brug for beslutninger efter 3. pkt. kan Folketingets formand indhente en udtalelse fra Helbredsnævnet om det tidligere medlems tab af erhvervsevne på grund af helbredsmæssige forhold.«

24. I § 110, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»De for tjenestemænd gældende regler om beregning af fratrædelsesgodtgørelse finder tilsvarende anvendelse.«

25. I § 110, stk. 4, 2. pkt., ændres »grundvederlag i henhold til lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet« til: »vederlag for medlemskab af Europa-Parlamentet«.

§ 2

I lov nr. 513 af 6. juni 2007 om ændring af lov om valg til Folketinget (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v. og refusion af udgifter til hotelovernatning) foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. For medlemmer, der første gang blev medlem af Folketinget før den 1. juli 2007, finder § 1, nr. 2, anvendelse for udbetaling af egenpension optjent på grundlag af medlemsperioder efter den 1. juli 2012.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. § 1, nr. 3, 5, 6 og 8-11, har virkning for alle medlemmer, der bliver valgt eller genvælges til Folketinget ved det førstkommende folketingsvalg efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Medlemmer, der opnår ret til eftervederlag i perioden fra lovens ikrafttræden og indtil afholdelse af det førstkommende folketingsvalg efter lovens ikrafttræden, kan vælge at få udbetalt eftervederlag efter reglerne i § 1, nr. 3, 5 og 6.

Stk. 4. § 1, nr. 12 og 17-19, har virkning fra den 15. september 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Margrethe Vestager