Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Kennedy Centret overføres til Region Hovedstaden som en samlet enhed. Centeret skal fortsat på sine opgaveområder videreføre en tæt integration mellem forskning, rådgivning og patientbehandling.

Stk. 2. Region Hovedstaden overtager statsligt ansatte fra Kennedy Centret.

Stk. 3. De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for ansatte på Kennedy Centret, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst eller individuel aftale, og som i forbindelse med overførslen efter stk. 2 ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Stk. 4. Statstjenestemænd, der overføres efter stk. 2, overgår til ansættelse i Region Hovedstaden på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår, idet de pågældende fortsat optjener statslig tjenestemandspension mod pensionsbidragsindbetaling fra Region Hovedstaden og den samlede pension udbetales af staten.

Stk. 5. Finansministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse og Danske Regioner regler om pensionsbidragsbetaling m.v.

Stk. 6. Finansministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgsmål efter stk. 4 og 5.

Stk. 7. Ministeren for sundhed og forebyggelse afbeskikker Kennedy Centrets hidtidige bestyrelse.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Astrid Krag