Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Ikke-forarbejdet fjerkrækød måtte ikke sælges delvist optøet

Resumé

En detailbutik udbød delvist optøede, panerede kalkunfileter til salg. Paneringen havde ikke karakter af forarbejdning, og det var derfor berettiget, at fødevareregionen indskærpede virksomheden, at fjerkrækød og tilberedninger baseret på fjerkrækød alene må udbydes til salg som enten fersk, frosset eller dybfrosset.

Fødevareministeriets Klagecenter fastholdt indskærpelsen.

DSK, De Samvirkende Købmænd
Att. Jesper Sølling
Svanemøllevej 41
2900 Hellerup
Den 8. april 2011
Sagsnr.: 8602/1047
Ref.: mora
Tlf.: 33 95 14 30

Indskærpelse vedrørende håndtering af fødevarer fastholdes

I har den 13. december 2010, på vegne af NN Supermarked, klaget telefonisk over indskærpelse af 3. december 2010 fra Fødevareregion Øst vedrørende håndtering af fødevarer.

Fødevareministeriets Klagecenter (tidligere Fødevare- og Veterinærklager) har behandlet klagen og fastholder indskærpelsen.

Sammendrag

Virksomheden udbød delvist optøet, ikke-forarbejdet fjerkrækød til salg, og det var derfor berettiget, at fødevareregionen indskærpede virksomheden, at fjerkrækød og tilberedninger baseret på fjerkrækød kun må udbydes til salg enten som fersk, frosset eller dybfrosset.

I kan læse mere om klagecentrets afgørelse nedenfor.

Oplysninger i sagen

Forbrugeranmeldelse

Det fremgår af et notat hos fødevareregionen, at en forbruger den 29. november 2010 kontaktede fødevareregionen og oplyste, at delvist optøede panerede kalkunfileter med angivelse af »dybfrost« samme dag blev udbudt til salg fra kølemontre i NN Supermarked. Forbrugeren oplyste, at han havde påpeget overfor virksomhedens slagter, at varen ikke var forsynet med en mærkat, som angav, at varen ikke måtte genindfryses.

Den 30. november 2010 henvendte forbrugeren sig igen til fødevareregionen og oplyste, at virksomheden nu havde fjernet de mærkater på kalkunfileterne, som angav, at det var dybfrost. Fileterne var stadig opbevaret på køl.

Den 3. december 2010 ringede samme forbruger til fødevareregionen og oplyste, at han endnu en gang havde set de panerede kalkunfileter i køledisken.

Kontrolbesøg og varsling af indskærpelse

Foranlediget af forbrugerens henvendelser, foretog fødevareregionen den 3. december 2010 ekstra kontrol hos virksomheden.

Fødevareregionen konstaterede, at der i slagterafdelingens køledisk lå seks pakker delvist frosne kalkun XX á ca. 500 g med pakkedato 1. december 2010 og holdbarhedsdato 8. december 2010.

Der lå også fem pakker delvist frosne Hot Wings á ca. 500 g med pakkedato 3. december 2010 og holdbarhedsdato 11. december 2010.

Alle ovennævnte varer blev kasseret under kontrolbesøget.

Fødevareregionen varslede, at en indskærpelse ville blive fremsendt i anledning af ovenstående.

Forinden gav fødevareregionen virksomheden lejlighed til at kommentere de oplysninger, der lå til grund for den varslede indskærpelse (partshøring - forvaltningslovens1) § 19, stk. 1).

Virksomheden bemærkede, at slagtermesteren ikke var opdateret omkring reglerne for salg af optøet fjerkrækød.

I oplyser til fødevareregionen, at kalkunfileterne havde været varmebehandlede

I e-mail af 9. december 2010 til fødevareregionen skrev I, at de omhandlede kalkunfileter havde været stegt og dermed varmebehandlede.

I mente, at der derfor var givet en indskærpelse på et forkert grundlag.

I e-mail af 10. december 2010 sendte I fødevareregionen fotografier af to emballagemærkater med bl.a. følgende tekst:

»KYLLINGE HOT WINGS - STEGT«

»PANERET KALKUN M. SKINKE, STEGT DYBFROST«

Fødevareregionen fastholder sin vurdering af sagen

I e-mail til jer af 9. december 2010 fastholdt fødevareregionen, at kalkunfileterne skulle betragtes som fersk kød, der alene havde været paneret. Paneringen havde ikke ændret kødets konsistens eller tekstur i forhold til fersk kød.

Fødevareregionens notat af 13. december 2010

I et notat dateret 13. december 2010 skrev den tilsynsførende, som havde foretaget kontrolbesøget den 3. december 2010 hos NN Supermarked, bl.a. følgende:

»Samtlige pakker blev kasseret umiddelbart via dagrenovationen. Af hensyn til opmærksomheden på forskellen mellem frosset og varmebehandlet fjerkrækød, tog jeg en pakke af hvert af omtalte produkter (kalkunfileter og Hot Wings) fra posen med dagrenovation og nærlæste etiketterne endnu en gang for på den måde at imødegå oversete informationer fra etiketten. Dette skete ved bordet, hvor jeg sad og udfærdigede kontrolrapporten. Det er stadig min vurdering, at kalkunfileterne kun var panerede og ikke varmebehandlede, hvilket også gjaldt omtalte »Hot Wings«. Slagtermester YY læste omtalte notat omhandlende salg af optøet fjerkrækød (Fødevarestyrelsens notat af 30. november 2010 om salg af frosne ænder, der herefter optøs af slagterbutikken på forbrugerens anmodning), mens kontrolbesøget stod på.

De indsendte fotos af emballage fra de to typer produkter kan jeg ikke genkende som værende identiske med etiketterne fra de fjernede produkter. Umiddelbart ser det ud som om fotografierne stammer fra en gros-emballage.«

I klager

Den 13. december 2010 klagede I telefonisk over den varslede indskærpelse, og den 14. december 2010 sendte I klagen pr. e-mail.

Fødevareregionen giver virksomheden en skriftlig indskærpelse

I brev af 14. januar 2011 indskærpede fødevareregionen overfor virksomheden, at fjerkrækød og tilberedninger baseret på fjerkrækød kun må udbydes til salg enten som fersk, frosset eller dybfrosset.

Fødevareregionen mente, at de kalkunfileter og Hot Wings, sagen vedrører, havde været udbudt til salg i delvist frossen stand.

Fødevareregionen oversender jeres klage til Fødevare- og Veterinærklager

Den 14. januar 2011 oversendte fødevareregionen jeres klage med sagens akter til Fødevare- og Veterinærklager for behandling.

I oversendelsesbrevet skrev fødevareregionen bl.a., at den tilsynsførende, som havde stået for kontrolbesøget hos NN Supermarked, havde bemærket, at produkternes blege kulør indikerede, at produkterne ikke havde været forstegte.

Fødevareregionen anbefalede, at indskærpelsen blev fastholdt.

Vi partshører jer

Den 24. januar 2011 sendte vi jer en kopi af fødevareregionens oversendelsesbrev og opfordrede jer til senest den 21. februar 2011 at fremkomme med jeres eventuelle bemærkninger til indholdet (partshøring).

Vi har ikke modtaget bemærkninger fra jer.

Fødevareministeriets Klagecenters begrundelse for afgørelsen

Vi lægger til grund, at virksomheden i strid med reglerne solgte delvist optøet fjerkræ

Vi lægger til grund, at jeres medlemsvirksomhed i strid med reglerne udbød delvist optøede, panerede kalkunfileter til salg.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at I den 10. december 2010 indsendte nogle fotografier af etiketter fra firekilos pakninger med henholdsvis stegt, dybfrossen, paneret kalkun med skinke og stegte Hot Wings fra kylling. Vi bemærker i den forbindelse, at vi er enige med fødevareregionen i, at disse etiketter ser ud til at stamme fra en gros-emballage.

Ved vor stillingtagen i sagen har vi lagt vægt på, at en forbruger anmeldte til fødevareregionen, at virksomheden udbød delvist optøede kalkunfileter til salg, og at fødevareregionen i forbindelse med et efterfølgende kontrolbesøg i virksomheden konstaterede, at det forholdt sig som forbrugeren havde forklaret. Dette fremgår bl.a. af den kontrolrapport, fødevareregionen udarbejdede under kontrolbesøget.

Videre lægger vi vægt på, at fødevareregionen i notatet af 13. december 2010 redegør uddybende og detaljeret for forløbet af kontrolbesøget, og at det bl.a. fremgår af dette notat, at den tilsynsførende nærlæste etiketterne på pakkerne med henholdsvis kalkunfilet og Hot Wings. Den tilsynsførende kunne ikke genkende de fotos af etiketter, I indsendte til fødevareregionen den 10. december 2010, som identiske med de etiketter, han havde set under kontrolbesøget.

Endelig tillægger vi det vægt, at det fremgår af fødevareregionens oversendelsesbrev af 14. januar 2011, at kødets tekstur, konsistens o. lign. ifølge den tilsynsførendes vurdering ikke havde afveget fra fersk kød.

Vi finder ikke grundlag for at tilsidesætte fødevareregionens faglige vurdering af, at en panering alene har karakter af en tilberedning og ikke en forarbejdning, det vil sige en behandling i en grad, så kødet ikke længere har karakter af fersk kød.

Vi bemærker, at fødevareregionen under kontrolbesøget den 3. december 2010 partshørte virksomheden vedrørende de forhold, som lå til grund for indskærpelsen, og at virksomheden i den forbindelse ikke havde andre bemærkninger, end at man ikke var ajourført med reglerne.

Vi bemærker endvidere, at vi den 24. januar 2011 sendte fødevareregionens oversendelsesbrev af 14. januar 2011 i partshøring hos jer og anmodede om jeres eventuelle bemærkninger til indholdet senest den 21. februar 2011.

Vi har ikke modtaget bemærkninger fra jer.

Regler

Fjerkrækød og tilberedninger baseret på fjerkrækød må alene udbydes til salg i fersk, frossen eller dybfrossen stand (fusionsmarkedsforordningens2) artikel 116, med henvisning til bilag XIV, del B, punkt III, nr. 2).

Dette indebærer, at det ikke er tilladt at sælge optøet fjerkrækød, heller ikke selv om det er blevet tilberedt. Det er således alene tilladt at markedsføre optøet fjerkrækød, hvis kødet er forarbejdet, det vil sige behandlet i en sådan grad, at det ikke længere har karakter af fersk kød.

***

I kan ikke klage over Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Morten Rathsack

Fuldmægtig, cand.jur.

Fødevareregion Øst modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 (med senere ændringer)

2) Rådets forordning (EF) Nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (med senere ændringer)