Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00223

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen Politi brugte peberspray mod demonstranter” på ekstrabladet.dk

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, der kan være krænket. Angreb og svar bør tillige, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde, jf. punkt A.1, A.3 og A.4.

I artiklen henviser en anonym 21-årig demonstrant til ”nazister”. Da omtalen navnlig angår [Klager], må beskyldningen anses for også at angå klager. [Klager] omtales endvidere som havende ”været frontfigur i flere racistiske og voldelige grupper”.

Ifølge Den Danske Ordbog anses racisme for diskrimination eller fjendtlig holdning over for grupper af mennesker på grund af deres etniske baggrund og fremmedartede udseende, kultur m.m. Begrebet racisme kan ifølge ordbogen tillige dække over en forestilling om, at mennesker kan inddeles i racer med bestemte fysiologiske, mentale og sociale særtræk der gør nogle racer overlegne eller underlegne i forhold til andre.

Klager har tidligere været medlem af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse. Han er stifter og leder af Danskernes Parti. Pressenævnet finder navnlig på baggrund af partiprogrammets punkt 3. Befolkningssammensætningen og punkt 4. Forældre og børn ikke anledning til at kritisere Ekstra Bladets omtale af klager som frontfigur i en racistisk gruppering.

Efter det oplyste betegner [Klager] sig som nationaldemokrat og har tidligere færdedes i højreorienterede miljøer. Klager har tidligere været omtalt som nazist og afbilledet foran hagekors i artikler, hvor han selv har medvirket. Under disse omstændigheder finder Pressenævnet ikke grundlag for at kritisere Ekstra Bladet for ikke at indhente klagers kommentarer til den anonyme demonstrants udtalelser.

Efter det oplyste fik [Klager] i 2010 en bøde for et håndgemæng med formanden for Stop Islamiseringen af Danmark (overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoner og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger). Klager er tillige i 2008 idømt 60 dages betinget fængsel for (i 2007) at have knust et glas i ansigtet på en anden person (overtrædelse af straffeloven).

I 2009 blev klager idømt tre måneders betinget fængsel i forbindelse med en hændelse, hvor der blev malet nazistisk graffiti forud for en antiracistisk demonstration. [Klager] var under hændelsen sammen med tre medlemmer af White Pride. Det bemærkes, at klager har afvist at have malet graffitien og være medlem af White Pride.

Ifølge oplysningerne på Dansk Institut for Internationale Studier – Holocaust og folkedrab har [Klager] været tilknyttet White Pride, der af politiet i ”Rapport om bekæmpelse af hooliganisme i Danmark” af 8. marts 2005 beskrives som havende medlemmer dømt for voldelig adfærd.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [Klager] har været medlem af White Pride. Under hensyn til oplysningens krænkende karakter finder nævnet, at avisen burde have udfoldet yderligere bestræbelser på at efterprøve, hvorvidt klager kunne betegnes som ”frontfigur” for voldelige grupperinger, herunder ved forelæggelse for klager. Nævnet finder det ikke dokumenteret. Det gælder uanset, at det blandt andet af Dansk Institut for Internationale Studiers hjemmeside holocaust.dk fremgår, at [Klager] er ”tilknyttet” White Pride. Nævnet udtaler kritik af Ekstra Bladet.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af ekstrabladet.dk at offentliggøre følgende:

[rubrik]

"Ekstra Bladet får kritik for [Klager]-artikel

[underrubrik]

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for at bringe en krænkende oplysning om, at [Klager] har været frontfigur for voldelige grupper.

[brødtekst]

Ekstra Bladet omtalte i marts 2012 en demonstration i København.

Lederen af Danskernes Parti, [Klager], var inviteret til at deltage i et debatmøde hos Venstres Ungdom. [Klager] er kendt som hørende til den yderste højrefløj og er stifter og leder af Danskernes Parti.

Personer fra venstrefløjen demonstrerede mod, at [Klager] fik taletid. Det kom til et sammenstød mellem demonstranterne og politiet.

I Ekstra Bladets omtale skriver avisen, at [Klager] har været (citat): ”frontfigur i flere racistiske og voldelige grupper”.

[Klager] har klaget til Pressenævnet.

Under nævnets sag kom det frem, at Ekstra Bladet baserer sin oplysning om tilknytningen til voldelige grupper på Dansk Institut for Internationale Studiers hjemmeside www.holocaust.dk. Her påstås det, at [Klager] er ”tilknyttet” hooligangruppen White Pride.

[Klager] har tidligere fået en betinget dom på tre måneder for en hændelse, hvor der blev malet nazistisk graffiti. Han var til stede sammen med personer med tilknytning til White Pride. Han afviser at have malet graffitien, ligesom han afviser at have været medlem af White Pride.

Pressenævnet finder, at Ekstra Bladet har tilsidesat god presseskik ved ikke at have kontrolleret oplysningen om, at [Klager] har været ”frontfigur” for voldelige grupper.

Nævnet har ikke fundet anledning til at udtale kritik af at omtale [Klager] som frontfigur for racistiske grupper.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen kan læses på: www.pressenaevnet.dk"

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel på ekstrabladet.dk den 6. marts 2012, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

Denne sag er afgjort sammen med Pressenævnets sag nr. 12-70-00226, [Klager] mod Ritzaus Bureau, og Pressenævnets sag nr. 12-70-00240, [Klager] mod Jyllands-Posten, der begge vedrører lignende omtale.

1 Sagsfremstilling

Ekstrabladet.dk bragte den 6. marts 2012 en artikel under overskriften ”Politi brugte peberspray mod demonstranter” og underoverskriften ”Op mod 100 demonstranter stod klar til kamp mod politiet tæt ved Nørreport i København tirsdag aften.” Af artiklen fremgik følgende:

”Venstres Ungdom havde tirsdag aften inviteret den kontroversielle [Klager] fra Danskernes Parti til debat i VUs hovedkontor på Nørre Voldgade i København, og den invitation skabte vrede i det autonome miljø.

Op mod 100 demonstranter var på gaden for at vise deres utilfredshed med arrangementet, og stemningen var en overgang så ond ved indgangen til VUs lokaler, at politiet brugte knipler og peberspray mod demonstranterne.

Smertefuld demonstration- Det føles som chili gange hundrede, og det er ikke speciel behageligt, siger en 21-årig demonstrant, som har ansigtet smurt ind i peberspray, til ekstrabladet.dk.

Han ønsker ikke at oplyse sit navn, men vil gerne fortælle, hvorfor de gik på gaden.

- Vi er nødt til at vise, at vi ikke vil finde os i, at nazister optræder i den offentlige debat. Vi vil ikke finde os i, at danskere med anden etnisk baggrund ikke kan gå på gaden uden at blive chikaneret, lyder det.

Tilknyttet hooligans

Venstres Ungdom har inviteret [Klager] til debat, men det er nok mere [Klager]s baggrund, frem for arrangementet, der fik demonstranterne på gaden.

[Klager] har siden 16-års alderen været medlem af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse frem til 2011, hvor han dannede sit eget parti under navnet Danskernes Parti.

Han har desuden været frontfigur i flere racistiske og voldelige grupper.

Efter [Klager] forlod mødet hos Venstres Ungdom eskalerede urolighederne.

Ifølge vidner på stedet var politiet meget aggressive og flere demonstranter blev slået med knipler og fik peberspray i ansigtet.”

Yderligere oplysninger

Af ”Rapport om bekæmpelse af hooliganisme i Danmark” af 8. marts 2005 udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Politi under ledelse af vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller fra Københavns Politi fremgår bl.a. følgende:

”[side 15]

Medlemmernes [af White Pride] optræden på restauranterne er ofte præget af højrøstet sang, obskøne tilråb samt racistiske ytringer. Der ses en ivrig korrespondance med hooligans med tilknytning til modstanderholdet, som foregår via mobiltelefon, dels som SMS beskeder og dels som samtale. Ved disse kontakter udveksles diverse gensidige chikanerier, og der aftales mødesteder for egentlige slagsmål. Slagsmålene søges oftest gennemført efter fodboldkampen. Mødestederne kan ændres hurtigt og i takt med politiets opdækning af grupperne. I forbindelse med AGF’s udekampe ses ”White Pride” oftest i mindre grupper - gruppens størrelse afhænger dels af den geografiske placering af udekampen og dels af hjemmeholdets hooligans rygte og renommé.

”White Pride” har tidligere været involveret i flere voldelige overfald, hvoraf enkelte kan betegnes som racistiske. Disse overfald har ikke været i forbindelse med fodboldkampe. For at danne sig et mere overordnet billede af ”White Pride’s” kriminalitet har Århus Politi i begyndelsen af 2005 forespurgt lokalt og nationalt på de 25 mest aktive medlemmer af ”White Pride”. Denne undersøgelse har vist, at de 25 medlemmer samlet set inden for de sidste par år har tegnet sig for følgende sigtelser, som dog ikke alene er fodboldrelaterede:

21 sigtelser for vold og lignende, heraf 3 direkte i forbindelse med en superligakamp i Århus,

33 sigtelser for overtrædelse af politivedtægten, heraf 4 direkte i forbindelse med en superligakamp i Århus,

5 sigtelser for overtrædelse af restaurationsloven,

2 sigtelser for overtrædelse af våbenloven og

1 sigtelse for hærværk.

[side 16]

Herudover ses de 25 medlemmer nævnt som ”sagens person” i et stort antal sager i forbindelse med gadeuorden og slagsmål.

”White Pride” er en del af den nynazistiske og nationalpatriotiske bevægelse i Danmark og gruppen ses at have nære relationer til Combat 18 i England. Medlemmer af ”White Pride” har tidligere organiseret nazifester/nazikoncerter, hvor der har været deltagere fra flere europæiske lande. Ved disse fester ses i øvrigt en forbrødring mellem ”White Pride” og hooligans fra klubber, der ellers er kendt for at være fjendtligt indstillet over for hinanden.”

Researchkollektivet Redox bragte den 8. november 2009 artiklen ”Voldsdømt nazist passer på dronningen” på Monotrimonodi.dk. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”En bytur i marts 2008 endte galt for [Klager], han slog et glas i baghovedet på en vagt på det århusianske diskotek ’Broen’. Episoden udløste en voldsdom på 60 dages betinget fængsel og dertil samfundstjeneste. Siden voldsdommen har DNSB’eren igen været i clinch med loven - han og tre højtstående White Pride-medlemmer blev i marts i år dømt for at have malet nazistisk grafitti i Århus. Grafittien blev malet natten forud for en antiracistisk demonstration i oktober 2008, som var vendt mod netop den højreekstreme hærgen i byen. [Klager] blev igen idømt betinget fængsel, denne gang 3 måneder og skulle derudover starte forfra på sin samfundstjeneste.”

Af Dansk Institut for Internationale Studiers hjemmeside holocaust.dk fremgår bl.a. følgende vedrørende [Klager]:

”[Klager] er en ung, dansk nynazist, der mellem 2008 og 2011 er blevet voldsomt eksponeret i medierne herhjemme, bl.a. er han blevet kaldt "frontfigur" for Dansk Nationalsocialistisk Bevægelse (DNSB). Der er blevet lavet flere portrætter af ham, bl.a. i B.T., Nyhedsavisen, MetroXpress og Søndagsavisen, han er blevet interviewet til DR Update, SKUM-tv og regionale tv-stationer, og hans forældre er blevet interviewet om hans nazistiske tilbøjeligheder i DR’s Aftenshowet.Medieeksponeringen og taletiden til [Klager] skyldes formodentlig hans vilje til offentligt at ytre sig kontroversielt, aggressivt og racistisk – herunder benægte Holocaust – men nok især, at han som blot 16-årig meldte sig ind i DNSB. Han har tidligere været en del af Århus’ yderste højrefløj, der omfatter bl.a. grupperne Eliten og Vederfølner, og han er tilknyttet hooligangruppen White Pride (der støtter fodboldholdet AGF). Selvom han tidligere har udtalt, at han tager afstand fra vold som politisk kampmiddel, er han både blevet anholdt for overfald, gadeuorden og hærværk.

Benægtelse af Holocaust

Flere af [Klager]s udtalelser benægter Holocaust, fx siger han 16. maj 2008 til avisen Urban, at ”folk tænker fjendsk og hadsk om nationalsocialismen, fordi det eneste, de kender til den, er historien om udryddelse af seks millioner jøder – og den udlægning af Holocaust tror jeg ikke på. Jeg ser Hitler som en stor mand, der har grundlagt det, jeg tror på, men folk har problemer med ham på grund af kommunisternes og amerikanernes propaganda siden 2. Verdenskrig. Det er et kæmpe problem, at folk tror på den demokratiske propaganda.”

Urban bragte den 16. maj 2008 artiklen ”[Klager] er en økologisk nazist” med underoverskriften ”18-årige [Klager] drømmer om et udemokratisk og racerent Danmark”. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”Folk tænker fjendsk og hadsk om nationalsocialismen, fordi det eneste, de kender til den, er historien om udryddelse af seks millioner jøder – og den udlægning af Holocaust tror jeg ikke på. Jeg ser Hitler som en stor mand, der har grundlagt det, jeg tror på, men folk har problemer med ham på grund af kommunisternes og amerikanernes propaganda siden 2. Verdenskrig. Det er et kæmpe problem, at folk tror på den demokratiske propaganda,” siger [Klager].

Og han ved, at han løber en risiko, når han står åbent frem med sine racistiske synspunkter og deler hagekorssmykkede løbesedler ud i hundredvis.”

Til artiklen var indsat et billede af [Klager] siddende i en sofa foran et Dannebrog og et flag med hagekors.

Af Danskernes Partis komplette partiprogram fremgår bl.a. følgende:

”3. Befolkningssammensætningen

Vi vil hjemsende alle ikke-europæi ske personer fra Danmark, hvad enten de tidligere har opnået dansk statsborgerskab eller ej. Derefter vil vi etablere en udlændingepolitik baseret på et etnisk grundlag, der skal tjene det formål at bevare det danske folk samt sikre vores velstand og fremtid.

Danmark er det danske folk — og det at være dansk er bestemt af oprindelse. Danskhed er altså ikke et ”værdisæt” eller lignende, som visse politikere påstår. Kun gennem bevarelsen af det danske folk vil Danmark bestå.

Den udlændingepolitik, der har ladet ikke-europæiske mennesker indvandre til Danmark i stor stil har medvirket til en befolkningsudskiftning, som aktuelt er ved at gøre det danske folk til en minoritet i eget land. En sådan udvikling er særlig skadelig, fordi indvandringen for en stor dels vedkommende kommer fra lav-IQ lande, hvilket fører til en reduktion af vores gennemsnitsintelligens. Derfor får vi sværere ved at opretholde og videreudvikle vor civilisation.

Udlændingepolitikken af i dag fører os derfor uundgåeligt tilbage i civilisation, tid og velstand. Dette må nødvendigvis standses, såfremt vi ønsker en positiv udvikling af vort samfund.

Som alternativ vil vi først og fremmest hjemsende alle personer af ikke-europæisk herkomst. Dernæst vil vi etablere en udlændingepolitik, hvor al ikke-europæisk indvandring forhindres. Til gengæld vil især nordeuropæisk og til dels øvrig europæisk indvandring være mulig i et acceptabelt omfang. Vi accepterer en sådan indvandring, da vi erkender, at vi i Europa har et genetisk og kulturelt fællesskab, som muliggør sameksistens og udvikling.

4. Forældre og børn

Vi vil garantere, at de personer, der ønsker og egner sig til at blive forældre , også får mulighed for det, selvom de arbejder eller er under uddannelse. Samtidig skal de bedst egnede opmuntres til at få flere børn gennem belønninger. Gennem restriktioner vil vi endvidere begrænse direkte uegnede personers muligheder for at forplante sig.

Ikke så sjældent får vi at vide, at Danmark i fremtiden skal leve af at eksportere viden. Med tanke på det er vi ganske enkelt forpligtede til at sørge for, at der bliver født flere intelligente og sunde børn. I et moderne velfærdssamfund er den naturlige selektion sat ud af spil. Derfor er man nødt til at implementere en bevidst selektion, hvis den evolutionære udvikling skal fortsætte sin forædling af vore efterkommere.

De som vil være og i øvrigt er egnede til at blive forældre på tværs af stand og fag, skal opleve vilkår, der muliggør dette uanset beskæftigelse. I samfundet af i dag er der ikke indbefattet nogen form for fleksibilitet i uddannelsessystemet, som kan gøre det let og overskueligt at få børn, mens man er under uddannelse. Konsekvensen af denne infleksibilitet er, at der går længere tid, før danskere under uddannelse bliver forældre første gang. …

De, der kan karakteriseres som særligt egnede forældre, skal opmuntres til at få børn, og helst flere end gennemsnittet, ved at få tildelt diverse belønninger.

Personer, der på grund af usund livsførelse eller arvelig sygdom må kategoriseres som uegnede til at forplante sig, skal på en human måde forhindres i at gøre børn til ofre for deres egen ulykke.”

Ifølge Den Danske Ordbog på ordnet.dk, drevet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, har ”racisme” følgende betydninger:

”1. Diskrimination eller fjendtlig holdning over for grupper af mennesker pga. deres etniske baggrund og fremmedartede udseende, kultur m.m. Kendt fra ca. 1965.

2. Forestilling om at mennesker kan inddeles i racer med bestemte fysiologiske, mentale og sociale særtræk der gør nogle racer overlegne eller underlegne i forhold til andre.”

Pressenævnet henviser i øvrigt til øvrig omtale gengivet i nævnets kendelse af 23. juni 2011 i sag nr. 11-70-00082, [Klager] mod Ekstra Bladet.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at Ekstra Bladet har skrevet, at han har ”været frontfigur i flere racistiske og voldelige grupper”. Klager har afvist, at han har været del af sådanne og nogensinde har forfægtet racisme af nogen art.

Ekstra Bladets henvisning til ”Troen på en bestemt races overlegenhed og medfødte ret til at herske” er noget, klager aldrig har givet udtryk for. Klager anser sig derfor ikke som racist og mener endvidere, at racisme er et udtryk for at hade andre. Han hader ingen på grund af deres etniske ophav og har aldrig givet udtryk herfor. Tværtimod har han altid givet udtryk for, at ethvert folk har ret til deres eget land. Han er uforstående over for, hvad der skulle være racistisk i Danskernes Partis punkt 4.

At kalde Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB) en voldelig gruppe, fordi medlemmer herfra angiveligt har været indblandet i voldelige episoder, svarer til at kalde Det Konservative Folkeparti for en spritbilist-gruppe, fordi én fra gruppen tidligere er blevet taget for spirituskørsel. Uanset hvad man mener om Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse – som klager ikke er positivt indstillet over for i dag – så er det en lovlig politisk organisation.

Hvad angår udtalelsen til Lemvig Folkeblad, har [Klager] henvist til, at han tidligere over for Pressenævnet har redegjort for, at han er blevet fejlciteret. Selvforsvar kan i sagens natur aldrig være vold. [Klager] har afvist, at han er dømt for at have malet graffiti. Episoden, der førte til den betingede dom for vold fandt sted i 2007 og har ingen sammenhæng med hans politiske virksomhed. Han er ikke og har aldrig været medlem af White Pride.[Klager] har herudover anført, at det er forkert, at man giver personer, der er ham fjendtligt indstillet, taletid, uden at ham får lov til at give svar på tiltale. Han beskyldes for at være nazist og racist. Deres fjendtlige indstilling er indlysende, eftersom de ville blokere et møde på grund af klagers deltagelse.

2.2 Ekstra Bladets synspunkter

Ekstra Bladet har indledningsvis henvist til sine synspunkter i Pressenævnets kendelser af 23. juni 2011 i sag nr. 11-70-00082, [Klager] mod Ekstra Bladet, og sag nr. 11-70-00099, [Klager] mod Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har anført, at definitionen på racisme er klar: ”Racisme er en teori om, at en nations racerenhed bør bevares og troen på en bestemt races overlegenhed og medfødte ret til at herske.”

Det er et faktum, at [Klager] blandt andet har været medlem af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, som er det danske nazistparti. Hele grundholdningen i bevægelsen er bygget op omkring racerenhed og en bestemt races overlegenhed og medfødte ret til at herske. Senere har klager været med til at stifte Danskernes Parti. Ekstra Bladet har henvist til punkt 4. ”Forældre og børn” og anført, at [Klager] har været og er tilknyttet racistiske grupper.

Med hensyn til vold har Ekstra Bladet bl.a. anført, at [Klager] selv har udtalt til Lemvig Folkeblad d. 5. november 2010: ”Vi er ikke bange for at bruge vold som forsvar.” Det er således heller ikke hemmeligt, at medlemmer fra bl.a. Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse har været involveret i flere voldelige episoder gennem årene.

Artiklens henvisning til [Klager]s rolle som frontfigur for voldelige grupper er primært baseret på Dansk Institut for Internationale Studiers oplysninger om ham. Samlet har Ekstra Bladet fundet oplysninger om [Klager] og hans tilhørsforhold til forskellige grupper hos Researchkollektivet Redox, Dansk Institut for Internationale Studiers, Wikipedia og demos.dk. I artiklen lægges der ikke op til en debat hverken for eller imod et givent synspunkt, men at de interviewede personer alene udtaler sig om, hvorfor de demonstrerer. Derfor var der ikke noget behov for at spørge [Klager] om, hvad han mener, hverken om dem eller deres synspunkter. Artiklen beskriver et hændelsesforløb i forbindelse med en demonstration.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Dorthe Carlsen, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, der kan være krænket. Angreb og svar bør tillige, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde, jf. punkt A.1, A.3 og A.4.

I artiklen henviser en anonym 21-årig demonstrant til ”nazister”. Da omtalen navnlig angår [Klager], må beskyldningen anses for også at angå klager. [Klager] omtales endvidere som havende ”været frontfigur i flere racistiske og voldelige grupper”.

Ifølge Den Danske Ordbog anses racisme for diskrimination eller fjendtlig holdning over for grupper af mennesker på grund af deres etniske baggrund og fremmedartede udseende, kultur m.m. Begrebet racisme kan ifølge ordbogen tillige dække over en forestilling om, at mennesker kan inddeles i racer med bestemte fysiologiske, mentale og sociale særtræk der gør nogle racer overlegne eller underlegne i forhold til andre.

Klager har tidligere været medlem af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse. Han er stifter og leder af Danskernes Parti. Pressenævnet finder navnlig på baggrund af partiprogrammets punkt 3. Befolkningssammensætningen og punkt 4. Forældre og børn ikke anledning til at kritisere Ekstra Bladets omtale af klager som frontfigur i en racistisk gruppering.

Efter det oplyste betegner [Klager] sig som nationaldemokrat og har tidligere færdedes i højreorienterede miljøer. Klager har tidligere været omtalt som nazist og afbilledet foran hagekors i artikler, hvor han selv har medvirket. Under disse omstændigheder finder Pressenævnet ikke grundlag for at kritisere Ekstra Bladet for ikke at indhente klagers kommentarer til den anonyme demonstrants udtalelser.

Efter det oplyste fik [Klager] i 2010 en bøde for et håndgemæng med formanden for Stop Islamiseringen af Danmark (overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoner og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger). Klager er tillige i 2008 idømt 60 dages betinget fængsel for (i 2007) at have knust et glas i ansigtet på en anden person (overtrædelse af straffeloven).

I 2009 blev klager idømt tre måneders betinget fængsel i forbindelse med en hændelse, hvor der blev malet nazistisk graffiti forud for en antiracistisk demonstration. [Klager] var under hændelsen sammen med tre medlemmer af White Pride. Det bemærkes, at klager har afvist at have malet graffitien og være medlem af White Pride.

Ifølge oplysningerne på Dansk Institut for Internationale Studier – Holocaust og folkedrab har [Klager] været tilknyttet White Pride, der af politiet i ”Rapport om bekæmpelse af hooliganisme i Danmark” af 8. marts 2005 beskrives som havende medlemmer dømt for voldelig adfærd.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [Klager] har været medlem af White Pride. Under hensyn til oplysningens krænkende karakter finder nævnet, at avisen burde have udfoldet yderligere bestræbelser på at efterprøve, hvorvidt klager kunne betegnes som ”frontfigur” for voldelige grupperinger, herunder ved forelæggelse for klager. Nævnet finder det ikke dokumenteret. Det gælder uanset, at det blandt andet af Dansk Institut for Internationale Studiers hjemmeside holocaust.dk fremgår, at [Klager] er ”tilknyttet” White Pride. Nævnet udtaler kritik af Ekstra Bladet.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af ekstrabladet.dk at offentliggøre følgende:

[rubrik]

"Ekstra Bladet får kritik for [Klager]-artikel

[underrubrik]

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for at bringe en krænkende oplysning om, at [Klager] har været frontfigur for voldelige grupper.

[brødtekst]

Ekstra Bladet omtalte i marts 2012 en demonstration i København.

Lederen af Danskernes Parti, [Klager], var inviteret til at deltage i et debatmøde hos Venstres Ungdom. [Klager] er kendt som hørende til den yderste højrefløj og er stifter og leder af Danskernes Parti.

Personer fra venstrefløjen demonstrerede mod, at [Klager] fik taletid. Det kom til et sammenstød mellem demonstranterne og politiet.

I Ekstra Bladets omtale skriver avisen, at [Klager] har været (citat): ”frontfigur i flere racistiske og voldelige grupper”.

[Klager] har klaget til Pressenævnet.

Under nævnets sag kom det frem, at Ekstra Bladet baserer sin oplysning om tilknytningen til voldelige grupper på Dansk Institut for Internationale Studiers hjemmeside www.holocaust.dk. Her påstås det, at [Klager] er ”tilknyttet” hooligangruppen White Pride.

[Klager] har tidligere fået en betinget dom på tre måneder for en hændelse, hvor der blev malet nazistisk graffiti. Han var til stede sammen med personer med tilknytning til White Pride. Han afviser at have malet graffitien, ligesom han afviser at have været medlem af White Pride.

Pressenævnet finder, at Ekstra Bladet har tilsidesat god presseskik ved ikke at have kontrolleret oplysningen om, at [Klager] har været ”frontfigur” for voldelige grupper.

Nævnet har ikke fundet anledning til at udtale kritik af at omtale [Klager] som frontfigur for racistiske grupper.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen kan læses på: www.pressenaevnet.dk"

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

Afgjort den 18. juni 2012