Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1314 af 21. december 2011, foretages følgende ændring:

1. I bilag 1 indsættes efter nr. 38 som nyt nr.:

»39. Anlæg med direkte henblik på frakturering udelukkende i forbindelse med efterforskning eller udvinding af skifergas.«

Nr. 39 bliver herefter til nr. 40.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012 og har virkning for afgørelser truffet efter denne dato.

Miljøministeriet, den 28. juni 2012

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard