Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1072
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Godskørsel for fremmed regning
Kapitel 2 Betingelser for meddelelse af tilladelse
Kapitel 3 Anmeldelse af firmakøretøjer samt mærkning af motorkøretøjer
Kapitel 4 Sikring af føreren og andre, der medvirker ved internationale vejtransporter
Kapitel 5 Godkendelse af kurser
Kapitel 6 Straffebestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttrædelse m.v.
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godskørsel

I medfør af § 1, stk. 1 og 2, § 2, stk. 1, § 3, stk. 3, § 5, § 6 a, stk. 4, § 8, stk. 2 og 3, § 9, § 10, § 11, stk. 1, § 16 b, stk. 5, og § 17, stk. 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 8. september 2010, som ændret ved lov nr. 471 af 18. maj 2011 og lov nr. 610 af 18. juni 2012, samt § 85, stk. 1, og § 118, stk. 7 og 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Godskørsel for fremmed regning

§ 1. Den, der er etableret på dansk område og udfører godskørsel for fremmed regning med et dansk registreret motorkøretøj eller vogntog, der overstiger en samlet tilladt totalvægt på 3.500 kg, skal have tilladelse hertil i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1. Tilladt totalvægt for et motorkøretøj må ikke nedsættes til 3.500 kg eller derunder.

Stk. 2. Ved den i stk. 1 nævnte tilladelse, forstås fællesskabstilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, med bekræftede kopier. Den udstedte fællesskabstilladelse skal opbevares i virksomheden og kan ikke anvendes til kørsel. En bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

Stk. 3. Tilladelsen kan kun benyttes til kørsel med ét motorkøretøj ad gangen og kun med et motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren er registreret bruger af.

Stk. 4. Tilladelsen er personlig og må ikke med eller uden motorkøretøj overgå til andre ved udleje, udlån, bortforpagtning, salg, pantsætning, arv, kreditorforfølgning eller lignende.

Stk. 5. Undtaget fra kravet om tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, er godskørsel for fremmed regning, der udføres med

1) motorkøretøjer, indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet,

2) motorkøretøjer, der er specielt indrettet til at udføre redningsopgaver, og som anvendes til transport i direkte tilslutning til sædvanligt redningsarbejde,

3) højtryksspulevogne og opsugende fejemaskiner, eller

4) motorkøretøjer, der kun anvendes til transport af affaldsprodukter fra landbrugsbedrifter med henblik på spredning heraf på landbrugsjord.

§ 2. Trafikstyrelsen fungerer som tilsyns- og kontrolmyndighed og kan indhente oplysninger fra offentlige myndigheder samt anmode tilladelsesindehaveren om oplysninger med henblik på vurdering af, om kravene i godskørselslovens §§ 3 og 4, denne bekendtgørelses 2. kapitel samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (forordning nr. 1071/2009) artikel 3 og 4, til stadighed er opfyldt. Såfremt det ikke dokumenteres, at tilladelsesindehaveren opfylder kravene, kan tilladelsen tilbagekaldes efter godskørselslovens § 12.

Stk. 2. Tilladelsesindehaveren er forpligtet til at afgive de indberetninger om virksomhedens omfang og udøvelse, som Trafikstyrelsen foreskriver, enten til statistisk brug eller som led i nationale eller internationale kontrolforanstaltninger.

Stk. 3. Ved høring af overenskomstparterne i henhold til godskørselslovens § 6 c, stk. 1, skal oplysningerne behandles som fortrolige, jf. forvaltningslovens bestemmelser herom.

Chaufførudlån

§ 3. Den, der er etableret på dansk område og har tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, kan udlåne en hos denne ansat chauffør til en anden tilladelsesindehaver, der er etableret på dansk område og har tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1. Der må kun ydes betaling for de med udlånet direkte forbundne omkostninger.

Stk. 2. Tilladelsesindehaverne skal udfylde en af Trafikstyrelsen udfærdiget blanket, hvori de erklærer, at chaufføren modtager overenskomstmæssig aflønning, at gældende arbejdsvilkår følges og at den planlagte kørsel lovligt kan udføres af chaufføren efter køre- og hviletidsbestemmelserne. Blanketten findes på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Erklæringen udfærdiges i to eksemplarer med et eksemplar til hver virksomhed. Den virksomhed, der låner chaufføren, skal opbevare erklæringen i mindst 1 år efter udlånet. Erklæringen skal ved virksomhedskontrol indsendes til den kontrollerende myndighed.

Chaufførvikarvirksomhed

§ 4. Den, der er etableret på dansk område og driver chaufførvikarvirksomhed ved erhvervsmæssigt at udleje chauffører, skal have godkendelse hertil, jf. godskørselslovens § 6 a, stk. 2. Godkendelsen gives i tilslutning til en tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, eller en tilladelse hertil udstedt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (forordning nr. 1072/2009). Godkendelsen omfatter udlejning af chauffører til godstransport med motorkøretøjer eller vogntog, der overstiger en samlet tilladt totalvægt på 3.500 kg og til erhvervsmæssig personbefordring med motorkøretøj indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet.

Stk. 2. Godkendelsen kan kun opretholdes, så længe tilladelsesindehaveren har tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, eller tilladelse hertil udstedt i henhold til forordning nr. 1072/2009.

Stk. 3. Chaufførvikarvirksomheden skal til lejeren i forbindelse med udlejning af en chauffør udlevere en af Trafikstyrelsen udfærdiget blanket i udfyldt stand, således at lejeren kan sikre sig, at den planlagte kørsel lovligt kan udføres af chaufførvikaren efter køre- og hviletidsbestemmelserne. Blanketten findes på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Føreren

§ 5. Tilladelsesindehaveren har pligt til at sikre sig, at virksomhedens chauffører til stadighed opfylder lovgivningens krav til kørekort og chaufføruddannelsesbevis.

§ 6. En chauffør fra et ikke-EØS-land skal ved international kørsel på grundlag af en i henhold til forordning nr. 1072/2009 udstedt tilladelse medbringe førerattest. Førerattesten udstedes af Trafikstyrelsen til virksomheden, der stiller den til rådighed for chaufføren.

Stk. 2. Førerattesten skal straks afleveres til Trafikstyrelsen, hvis chaufføren ikke længere opfylder betingelserne for udstedelsen, hvis tilladelse til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, er tilbagekaldt, eller hvis virksomheden er ophørt og har tilbagesendt tilladelsen til Trafikstyrelsen.

Kapitel 2

Betingelser for meddelelse af tilladelse

Ansøgningen

§ 7. Ansøgning om tilladelse til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, godkendelse som transportleder og godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed indsendes til Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgning skal ske ved benyttelse af et særligt skema, som findes på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Kravet til økonomi

§ 8. Ansøgeren skal ved ansøgning om indtil to tilladelser kunne dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 150.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 40.000 kr. for hver ekstra tilladelse.

Stk. 2. En ansøger med tilladelse til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, skal ved ansøgning om godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på mindst 200.000 kr. udover de i stk. 1 anførte beløb for tilladelser. En ansøger med tilladelse udstedt i henhold til forordning nr. 1072/2009, skal dokumentere at have kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 200.000 kr.

Stk. 3. Der kan i stedet stilles en sikkerhed med et nærmere af Trafikstyrelsen fastsat beløb og indhold af et forsikringsselskab eller pengeinstitut. Sikkerheden skal beløbsmæssigt modsvare de i stk. 1 og 2 fastsatte krav til egenkapital.

Stk. 4. En ansøgning afslås, såfremt ansøgeren har forfaldne restancer til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

Kravet om faglige kvalifikationer

§ 9. En ansøger anses for fagligt kvalificeret til at udføre godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, hvis vedkommende

1) har tilladelse til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1,

2) er godkendt som transportleder og er ansat som sådan, eller

3) inden for de seneste 10 år har gennemført et af Trafikstyrelsen godkendt kursus og ved en skriftlig prøve dokumenteret færdigheder i de emner, der er angivet i bilaget til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. En ansøger kan fritages for det i stk. 1, nr. 3, nævnte kursus, hvis det godtgøres, at vedkommende igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Det er samtidig en betingelse, at ansøgeren består en af Trafikstyrelsen godkendt prøve og dermed dokumenterer færdigheder i de emner, der er angivet i bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 10. En tilladelsesindehaver af en tilladelse til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, eller en tilladelse hertil udstedt i henhold til forordning nr. 1072/2009 anses for fagligt kvalificeret til at drive chaufførvikarvirksomhed, hvis vedkommende

1) inden for de seneste 10 år har gennemført et af Trafikstyrelsen godkendt kursus og ved en skriftlig prøve dokumenteret færdigheder i de emner, der er angivet i bilaget til denne bekendtgørelse, herunder vikarudlejningsmodulet, eller

2) efter 1. maj 2000 har gennemført et af Trafikstyrelsen godkendt kursus og ved en skriftlig prøve dokumenteret færdigheder i de emner, der er angivet i bilaget til denne bekendtgørelse, herunder vikarudlejningsmodulet, og som har været og fortsat er godkendt som transportleder.

Stk. 2. En tilladelsesindehaver skal dog alene gennemgå og bestå et af Trafikstyrelsen godkendt vikarudlejningskursusmodul, hvis vedkommende

1) før 1. maj 2000 var godkendt som tilladelsesindehaver eller transportleder og fortsat er godkendt som sådan, eller

2) inden for de seneste 10 år har bestået den i § 9, stk. 2, nævnte prøve.

Stk. 3. En tilladelsesindehaver i henhold til forordning nr. 1072/2009 kan opfylde kravet i stk. 1 ved at dokumentere, at vedkommende har gennemført et kursus, der giver kendskab til drift af chaufførvikarvirksomhed.

Vandelskravet

§ 11. Trafikstyrelsen indhenter straffeattest til offentligt brug og eventuelt udskrift fra Det Centrale Kriminalregister til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel.

Stk. 2. Ansøgeren skal afgive enhver oplysning, som Trafikstyrelsen anmoder om med henblik på vurdering af, om ansøgeren vil kunne drive virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Kapitel 3

Anmeldelse af firmakøretøjer samt mærkning af motorkøretøjer

§ 12. Ethvert motorkøretøj eller vogntog, der overstiger en samlet tilladt totalvægt på 3.500 kg, og som anvendes til firmakørsel, skal anmeldes til registrering, medmindre den registrerede bruger har tilladelse til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1.

Stk. 2. Motorkøretøjets registreringsattest forsynes med påtegning om, at motorkøretøjet eller vogntoget er anmeldt som firmakøretøj. Registreringsattesten gælder herefter som anmeldelsesbevis og skal medbringes i motorkøretøjet under kørslen.

Stk. 3. Undtaget fra kravet om anmeldelse er vogntog, der udfører firmakørsel, og hvor motorkøretøjet har en tilladt totalvægt på 3.500 kg eller derunder, samt motorkøretøjer og vogntog, der tilhører

1) forsvaret,

2) redningsberedskabet, såfremt tilhørsforholdet klart fremgår af nummerpladen eller ved påskrift på køretøjet, eller

3) brandvæsenet eller andre offentlige institutioner, og som udelukkende benyttes til brandsluknings- og redningsarbejde.

§ 13. Motorkøretøjer, der anvendes til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, samt de i § 12 nævnte anmeldelsespligtige firmakøretøjer, skal være forsynet med navnet på den, der er registreret som bruger af køretøjet. Navnet skal på tydelig måde og i en klart afvigende farve være påført direkte på motorkøretøjets karosseri med mindst 10 cm høje bogstaver og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende.

Kapitel 4

Sikring af føreren og andre, der medvirker ved internationale vejtransporter

§ 14. Den, der efter godskørselslovens § 16 b, stk. 1 og 2, hæfter for udgifter, som en fører eller andre får i forbindelse med sygdom under kørsel i udlandet, yder den sikrede fuld refusion af udgifter til

1) lægehjælp,

2) lægeordineret ophold og behandling på almindelige sygehuse, herunder operationer og ambulancetransport,

3) lægeordineret medicin,

4) ekstraudgifter ved transport til køretøj med fastlagt rejserute som følge af, at den sikrede er blevet forsinket grundet lægebeordret sengeleje,

5) hjemrejse, der erklæres nødvendig af en læge, samt

6) hjembringelse af en sikret, der afgår ved døden.

Stk. 2. Til tandlægehjælp i akutte tilfælde ydes refusion med maksimalt 500 kr. Herudover betales ekstraudgifter med maksimalt 500 kr. pr. dag til ekstraordinært hotelophold m.v., hvor behandling efter lægehenvisning kan ske på hotel.

§ 15. Den, der efter godskørselslovens § 16 b, stk. 3, hæfter for udgifter til retshjælp og lignende udgifter, der opstår under kørsel i udlandet, yder den sikrede fuld refusion af udgifter til advokatbistand og krav om sikkerhed til dækning af eventuelle erstatningskrav, som en udenlandsk myndighed stiller som betingelse for at give tilladelse til udrejse.

Stk. 2. Herudover betales ekstraudgifter med maksimalt 500 kr. pr. dag til ekstraordinært hotelophold m.v., hvor den sikrede får påbud om ikke at forlade det land, hvor der verserer retssag imod ham, før retsafgørelsen foreligger, samt ekstraudgifter ved transport til køretøj med fastlagt rejserute som følge af, at sikrede er blevet forsinket som følge af retssagen.

§ 16. Den, der efter §§ 14 og 15 hæfter for udgifter i forbindelse med sygdom og til retshjælp m.v., kan opfylde det i godskørselslovens § 16 b, stk. 4, indeholdte krav om sikkerhedsstillelse ved

1) tegning af en forsikring i en forsikringsvirksomhed, der er undergivet den til enhver tid gældende lovgivning om forsikringsvirksomhed,

2) medlemskab af en organisation, der i henhold til en af Trafikstyrelsen godkendt ordning garanterer for sine medlemmer, eller

3) oprettelse af en bankgaranti på et beløb af 50.000 kr. eller ved deponering i bank eller sparekasse af værdipapirer til en kursværdi af i alt 50.000 kr. Værdipapirerne skal opfylde de krav, som efter den til enhver tid gældende lovgivning gælder for anbringelse af umyndiges midler.

Stk. 2. Ved kørsel inden for de nordiske lande gælder det i stk. 1 angivne krav om sikkerhedsstillelse ikke.

Kapitel 5

Godkendelse af kurser

§ 17. De i § 9, stk. 1, nr. 3, og § 10, stk. 1 og 2, nævnte kurser og udbydere heraf godkendes af Trafikstyrelsen, såfremt kurserne opfylder de indholdskrav, der er angivet i bilaget til denne bekendtgørelse, og såfremt kurser og prøver skønnes at kunne udføres på betryggende måde.

Stk. 2. Kurserne skal have en varighed på mindst 144 lektioner. En lektion udgør 45 minutter.

Stk. 3. Kursusudbyderne skal ved de afsluttende prøver anvende opgaver udarbejdet af Trafikstyrelsen. Repræsentanter for Trafikstyrelsen skal gives adgang til at overvære de afsluttende prøver. Prøverne aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem.

Stk. 4. Godkendelse af kurser og udbydere kan tilbagekaldes, såfremt kursusudbyderen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkår for godkendelsen.

§ 18. Kursusudbydere, der er omfattet af § 17, skal oplyse kursister om, at Trafikstyrelsen har godkendt kursusudbyderen og dennes kursus. Kursusudbyderen skal gøre oplysningerne tilgængelige for kursisten eller sikre, at de bliver meddelt denne klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om kurset.

§ 19. Trafikstyrelsen offentliggør sine frister for behandling af godkendelse af kursusudbydere og kurser.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan forlænge den i stk. 1 nævnte frist én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Trafikstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal være begrundet.

§ 20. Trafikstyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om godkendelse af en kursusudbyder og kursus. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 19, stk. 1 og 2,

2) oplysning om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 21. Overtrædelse af § 1, stk. 1, stk. 2, 3. pkt., stk. 3 og 4, § 2, stk. 2 og 3, § 3, § 4, stk. 1 og 3, §§ 5 og 6, § 12, stk. 1 og 2 og § 13, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse m.v.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1489 af 12. december 2007 om godskørsel.

Trafikstyrelsen, den 27. juni 2012

Carsten Falk Hansen

/ Niels Remmer


Bilag 1

Fortegnelse over emner, der skal indgå i kursus, jf. § 9, stk. 1, nr. 3, og § 10, stk. 1.

A. Borgerlig ret

Ansøgeren skal bl.a.:

1. kende de vigtigste transportkontrakter, der anvendes inden for vejtransport, og de deraf følgende rettigheder og forpligtelser

2. være kvalificeret til at forhandle en transportkontrakt, så den bliver retsgyldig bl.a. med hensyn til transportbetingelserne

3. kunne bedømme en klage fra ordregiveren over skader, der enten skyldes tab eller beskadigelse af varerne under transporten eller forsinket levering, samt kunne vurdere, hvilke følger denne klage får for hans kontraktlige ansvar

4. kende de regler og forpligtelser, der følger af CMR-konventionen om fragtaftaler ved international vejgodstransport.

B. Handelsret

Ansøgeren skal bl.a.:

1. kende betingelserne og formkravene for at kunne drive handelsvirksomhed samt kende erhvervsdrivendes generelle forpligtelser (registrering, forretningsbøger osv.) samt følgerne af en konkurs

2. have et rimeligt kendskab til de forskellige selskabsformer samt reglerne for deres oprettelse og drift.

C. Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning

Ansøgeren skal bl.a.:

1. kende de for vejtransportsektoren relevante arbejdsmarkedsinstitutioners rolle og funktion (fagforeninger, samarbejdsudvalg, personalerepræsentanter, arbejdsinspektører osv.)

2. kende arbejdsgivernes forpligtelser med hensyn til social sikring

3. kende de regler, der gælder for arbejdskontrakter, der indgås med forskellige arbejdstagerkategorier i vejtransportvirksomheder (kontraktformer, partnernes forpligtelser, arbejdsvilkår og arbejdstid, ferie med løn, aflønning, opsigelse af kontrakt osv.)

4. kende bestemmelserne om køretid, hviletid og arbejdstid, særligt i forordning (EØF) nr. 3821/85, forordning (EF) nr. 561/2006, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF1) og direktiv 2006/22/EF, samt de praktiske gennemførselsbestemmelser til disse bestemmelser

5. kende bestemmelserne om grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse for erhvervschauffører, særlig dem, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF2).

D. Skattelovgivning

Ansøgeren skal bl.a. kende bestemmelserne om:

1. moms på transporttjenesteydelser

2. vægtafgifter

3. afgifter på visse køretøjer, der anvendes til vejgodstransport, samt de brugsafgifter, der opkræves ved benyttelse af visse infrastrukturanlæg

4. indkomstskat.

E. Forretningsmæssig og økonomisk virksomhedsledelse

Ansøgeren skal bl.a.:

1. kende retsforskrifterne og de praktiske regler for anvendelse af check, veksler, egenveksler, kreditkort og andre betalingsmidler eller -måder

2. kende de forskellige låneformer (banklån, remburs, kautionering, belåning af fast ejendom, leasing, leje, factoring osv.) samt de byrder og forpligtelser, de indebærer

3. vide, hvad en status er, hvordan den ser ud, og hvordan den fortolkes

4. kunne læse og fortolke en resultatopgørelse

5. kunne foretage en analyse af virksomhedens finansielle og rentabilitetsmæssige situation, bl.a. på grundlag af finansielle nøgletal

6. kunne lægge et budget

7. kende de forskellige bestanddele af virksomhedens kostpris (faste omkostninger, variable omkostninger, driftsmidler, afskrivninger osv.) og kunne foretage beregninger pr. køretøj, pr. tilbagelagt kilometer, pr. tur eller pr. ton

8. kunne udarbejde en skematisk fremstilling af hele personalets organisation inden for virksomheden, tilrettelægge arbejdsplaner osv.

9. kende principperne for marketing, reklame og PR-virksomhed, herunder transporttjenesteydelser, salgsfremstød og udarbejdelse af kundekartoteker osv.

10. kende de forskellige forsikringsformer, der er karakteristiske for vejtransport (ansvarsforsikring, personskadeforsikring/livsforsikring, tingsskadeforsikring og rejsegodsforsikring) samt de garantier og forpligtelser, de indebærer

11. kende de forskellige former for anvendelse af elektronisk datatransmission på vejtransportområdet

12. kunne anvende reglerne om fakturering af godkørselsydelser samt kende betydningen og virkningerne af Incoterms

13. kende de forskellige former for støtteerhverv inden for transport, deres betydning, deres opgaver og eventuelt deres retlige stilling.

F. Adgang til markedet

Ansøgeren skal bl.a.:

1. kende de faglige regler for vejtransport for fremmed regning, for leje af erhvervskøretøjer, for underentreprise, herunder reglerne for den officielle organisering af erhvervet, adgangen til det, tilladelser til vejtransport inden og uden for Fællesskabets område samt reglerne vedrørende kontrol og sanktioner

2. kende bestemmelserne om oprettelse af en vejtransportvirksomhed

3. kende de forskellige dokumenter, der kræves til udførelse af vejtransporttjenesteydelser, og være i stand til at indføre kontrolmetoder til sikring af, at der såvel i virksomhedens lokaler som i køretøjerne befinder sig de reglementerede dokumenter, der vedrører hver udført transport, bl.a. dokumenter vedrørende køretøjer, føreren, godset eller passagerernes bagage

4. kende reglerne om organisering af markedet for godskørsel, om speditionsfirmaer og logistik

5. kende formaliteterne i forbindelse med grænsepassage, betydningen og rækkevidden i T-dokumenter og TIR-carnets samt de forpligtelser og det ansvar, der følger af at anvende dem.

G. Tekniske standarder og tekniske aspekter af driften

Ansøgeren skal bl.a.:

1. kende reglerne for køretøjers vægt og dimensioner i medlemsstaterne samt procedurerne for de særlige transporter, der ikke falder ind under disse regler

2. alt efter virksomhedens behov kunne vælge passende køretøjer samt de dertil hørende bestanddele (chassis, motor, transmissionssystem, bremsesystem osv.)

3. kende formaliteterne i forbindelse med godkendelse, indregistrering og syn af disse køretøjer

4. kunne vurdere, hvilke foranstaltninger der skal træffes til støjbekæmpelse samt til bekæmpelse af luftforurening som følge af emissioner fra motorkøretøjer

5. kunne udarbejde periodiske vedligeholdelsesplaner for køretøjerne og deres udstyr

6. kende de forskellige former for håndterings- og læssegrej (bagsmække, containere, paller osv.) og kunne indføre metoder og instrukser vedrørende lastning og losning af gods (lastfordeling, stabling, fastgørelse, afstivning osv.)

7. kende de forskellige teknikker for kombineret transport som huckepack og roll-on/roll-off

8. kunne iværksætte procedurer med henblik på overholdelse af reglerne for transport af farligt gods og affald, bl.a. i medfør af direktiv 2008/68/EF3) og forordning (EF) nr. 1013/20064)

9. kunne iværksætte procedurer til overholdelse af reglerne om transport af letfordærvelige levnedsmidler, især reglerne i medfør af traktaten om international transport af letfordærvelige levnedsmidler og om det særlige materiel, som skal bruges til sådanne transporter (ATP)

10. kunne iværksætte procedurer til overholdelse af bestemmelserne om transport af levende dyr.

H. Vejtrafiksikkerhed

Ansøgeren skal bl.a.:

1. kende de kvalifikationer, der kræves af det kørende personale (kørekort, sundhedsattester, duelighedsbeviser osv.)

2. kunne træffe foranstaltninger til sikring af, at chaufførerne overholder gældende færdselsregler, forbud og trafikbegrænsninger i de forskellige medlemsstater (hastighedsbegrænsninger, forkørselsrettigheder, regler for standsning og parkering, lygteføring, vejskiltning osv.)

3. kunne udarbejde instrukser til chaufførerne om kontrol af sikkerhedsbestemmelserne dels vedrørende transportmateriellets, udstyrets og ladningens tilstand, dels vedrørende forebyggende adfærd

4. kunne indføre regler for, hvordan man skal forholde sig i ulykkestilfælde, og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå gentagne ulykker eller grove overtrædelser af færdselsreglerne

5. kunne iværksætte procedurer for sikkerhedsmæssigt forsvarlig fastgørelse af godset og kende teknikkerne hertil.

I. Chaufførvikarvirksomhed

Ansøgeren skal bl.a.:

1. kende til drift af chaufførvikarvirksomhed herunder særligt tilladelseskravet, markedsadgang og arbejdsgiveransvar

2. kende til ansættelsesretslig lovgivning og arbejdsmiljølovgivning

3. kende til arbejdsskadeforsikring, sygdom og retshjælp samt overenskomstforhold for bus- og lastbilchauffører.

J. Forhandlingsteknik

Ansøgere skal bl.a.:

1. kende til forskellen mellem forhandling og salg/køb, kunne vurdere hvordan den vellykkede forhandlingssituation ”vinder/vinder situationen” opstår

2. kunne forberede, planlægge og gennemføre de forskellige forhandlingsfaser

3. kende til strategi og taktik samt de psykologiske faktorer i forhandlingsspillet

4. være orienteret om karakteristika af den gode forhandler og identifikation af modpartens motiver og mål

5. kunne fortage økonomiske overvejelser og aspekter samt vurdere konsekvenserne heraf.

K. Trafiksikkerhedsledelse

Ansøgere skal bl.a.:

1. kunne udarbejde målsætninger og trafiksikkerhedspolitik

2. kunne udarbejde registreringssystemer, der belyser frekvens, art og årsag til uheld

3. kunne udarbejde en plan for, hvorledes medarbejdere inddrages og informeres omkring virksomhedens trafiksikkerhedspolitik

4. kunne indføre systemer for måling af brændstofforbrug

5. være orienteret om indholdet af en chaufførhåndbog bl.a. med beskrivelse af chaufføradfærd samt kunne beskrive, hvorledes håndbogen vedligeholdes og håndhæves

6. have kendskab til certificeringsordninger om trafiksikkerhed.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (EU-Tidende 2002 nr. L 80, side 35).

2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 38/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF (EU-Tidende 2003 nr. L 226, side 4-17).

3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EU-Tidende nr. L 260 af 30.9.2008, s. 13).

4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (EU-Tidende nr. L 190 af 12.7.2006, s. 1).