Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 08.2011 af 16. august 2011 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved breve af 17. maj 2011 og 31. maj 2011 klaget over en afgørelse truffet af Frisørfagets Fællesudvalg den 1. februar 2011, hvorefter A’s godkendelse som praktikvirksomhed underkendes.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

På baggrund af en klage af 3. december 2010 fra 3 elever anmodede Frisørfagets Fællesudvalg forbundet om aflæggelse af kontrolbesøg i virksomheden. Kontrolbesøget blev aflagt den 17. januar 2011.

Frisørfagets Fællesudvalg modtog den 19. januar 2011 en kendelse om sexchikane fra Tvistighedsnævnet/forbundet.

Ved Fællesudvalgets afgørelse af 1. februar 2011 underkendes virksomheden praktikvirksomhed med ret til oplæring af elever med henvisning til Erhvervsuddannelseslovens §§ 31 og 46.

Fællesudvalgets anfører i afgørelsen, at beslutningen skyldes Tvistighedsnævnets afsagte kendelse om sexchikane 19. januar 2011 i sag 05.2010 mod firmaet B, som på det tidspunkt var under konkurs.

Det fremgår endvidere af afgørelsen, at såfremt underkendelsen ønskes ophævet, skal fællesudvalget tilskrives med en redegørelse for, hvilke foranstaltninger virksomheden har truffet, for at sikre at hændelsesforløbet ikke gentager sig.

Endelig skriver fællesudvalget, at beslutningen er truffet på grundlag af en vurdering af de oplysninger, der foreligger i sagen.

Ved brev af 20. juni 2011 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra Frisørfagets Fællesudvalg.

I høringssvar fra Frisørfagets Fællesudvalg af 28. juni 2011, fremhæver fællesudvalget, at underkendelsen udelukkende skyldes Tvistighedsnævnets kendelse af 19. januar 2011.

Ankenævnet opfatter høringssvaret således, at der ikke er lagt vægt på andre oplysninger i sagen end Tvistighedsnævnets kendelse.

Fællesudvalget anfører ligeledes i høringssvaret, at problemet er, at der efter konkurs i den i Tvistighedsnævnets omhandlede virksomhed, fortsat drives en tilsvarende anden virksomhed, hvori den i sagen omhandlede medarbejder er ansat.

I virksomhedens klagebrev af 17. maj 2011 og senere udtalelse til ankenævnet af 31. maj anfægter lederen C, at en afgørelse i tvistighedsnævnet vedrørende en anden virksomhed kan lægges til grund for Fællesudvalgets afgørelse om at fratage virksomheden praktik-godkendelsen.

Af medsendt bilag til fællesudvalgets høringssvar af 28. juni 2011 fremgår endvidere, at C, overfor fællesudvalget ved udateret brev har gjort gældende, at hun ikke har vidst, at der verserede en sag om godkendelse af hendes virksomhed som praktikvirksomhed og at hun ikke er blevet hørt i nogen sag, der vedrører arbejdspladsen som praktikvirksomhed.

Af medsendt bilag fremgår ligeledes af udateret korrespondance mellem fællesudvalget og virksomheden, at Frisørfagets Fællesudvalg efterfølgende har udtalt følgende til virksomheden:

»Det er virksomheden, der er underkendt, og dermed også indehaveren. Hvis indehaver opstarter et nyt sted vil underkendelsen følge med, og den gamle salon med den nye indehaver vil også være underkendt.

Så kort sagt er det begge, der er underkendt.

Lige i denne aktuelle sag, skyldes underkendelsen jo en medarbejder, så her er det reelt virksomheden, der er underkendt, men indehaveren bliver fanget af underkendelsen, men det skyldes jo ikke hende personligt.«

Virksomheden ved C anfægter denne påstand og spørger til retsgrundlaget for den af Frisørfagets Fællesudvalg trufne afgørelse, da C ikke finder, at sagen har at gøre med hende som leder, med hendes ansatte eller med hendes virksomhed.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet tilsidesætter Frisørfagets Fællesudvalgs afgørelse af 1. februar 2011, hvori virksomhedens godkendelse som praktikvirksomhed tilbagekaldes.

Virksomheden vil herefter være berettiget til at ansætte elever i uddannelsen som hidtil, jf. bekendtgørelse nr. 136 af 28. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil.

Frisørfagets Fællesudvalg bør iværksætte en ny godkendelsessag hurtigst muligt og senest den 15. september 2011.

Ankenævnet har lagt følgende til grund:

Ankenævnet skal anføre, at det forhold at Frisørfagets Fællesudvalg underkender virksomheden som praktikvirksomhed er at sidestille med at godkendelsen tilbagekaldes, hvorefter gælder sædvanlige krav til sagsbehandling, herunder begrundelseskrav.

En tilbagekaldelse kan ikke ske, uden at en virksomhed har haft lejlighed til at udtale sig om de oplysninger, som det faglige udvalg vil basere sin afgørelse på.

Af lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010, § 46, stk. 2 følger, at beslutningen blandt andet træffes på grundlag af en vurdering af, om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen under tilfredsstillende oplæringsforhold. Af § 46, stk. 2 følger det videre, at afgørelsen skal bygge på en konkret vurdering af uddannelsesmulighederne i en virksomhed for en bestemt elev.

Af § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs godkendelse af praktikvirksomhed fastsættes, at det forhold, at man ikke kan opnå godkendelse som praktikvirksomhed skal gives med en begrundelse, der er af et sådant indhold, at virksomheden kan se, hvad der skal ændres i virksomheden for at den kan godkendes som ønsket.

Ankenævnet finder, at Frisørfagets Fællesudvalg skulle have opstillet de nødvendige betingelser for at virksomheden kunne godkendes som praktikvirksomhed og vejledt og partshørt virksomheden over disse betingelser.

Ankenævnet har i sin afgørelse således lagt til grund, at udvalget ikke har begrundet sin afgørelse i forhold til virksomhedens oplæringsforhold eller partshørt virksomheden over den påtænkte afgørelse og dens begrundelse. Ankenævnet tilsidesætter derfor Frisørfagets Fællesudvalgs afgørelse som ugyldig, da væsentlige forvaltningsregler ikke er iagttaget.

Det bemærkes, at en ubegrundet henvisning til en afgjort sag i Tvistighedsnævnet ikke i sig selv kan begrunde en afgørelse.

Ankenævnet skal samtidig præcisere, at det er virksomheden, der godkendes som praktiksted, og at godkendelsen – eller tilbagekaldelse af denne – hverken følger virksomhedens leder eller ansatte.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til:

§ 47 i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 191 af 9. marts 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.