Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0112
 
32009L0132
 
32010L0045
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)1)2)

§ 1

I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1206 af 2. december 2008, bekendtgørelse nr. 62 af 27. januar 2009, bekendtgørelse nr. 1497 af 15. december 2009, bekendtgørelse nr. 434 af 23. april 2010, bekendtgørelse nr. 1370 af 2. december 2010, bekendtgørelse nr. 1638 af 15. december 2010, bekendtgørelse nr. 1640 af 17. december 2010, bekendtgørelse nr. 274 af 23. marts 2011, bekendtgørelse nr. 794 af 29. juni 2011 og bekendtgørelse nr. 1312 af 15. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I Fodnoten til bekendtgørelsens titel ændres »samt Rådets direktiv 2010/23/EU af 16. marts 2010 om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, EU-Tidende 2010, nr. L 72, side 1« til: »Rådets direktiv 2010/23/EU af 16. marts 2010 om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, EU-Tidende 2010, nr. L 72, side 1, samt Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne, EU-Tidende 2010, nr. L 189, side 1«.

2. Efter fodnoten til bekendtgørelsens titel indsættes som fodnote 2 til bekendtgørelsens titel:

»2) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, EU-Tidende 2009, nr. L 324, side 23, Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift, EU-Tidende 2010, nr. L 268, side 1, og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2011, nr. L 77, side 1. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009, Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.«

Fodnoten til bekendtgørelsens titel bliver herefter fodnote 1 til bekendtgørelsens titel.

3. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 13, stk. 1, nr. 17, § 13, stk. 3, § 29, stk. 4, § 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2-4, § 35, stk. 1, nr. 2, § 36, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 5, § 38, stk. 4, § 42, stk. 5, § 43, stk. 4, § 45, stk. 5 og 6, § 46, stk. 13, § 51, stk. 3, § 51 b, § 52, stk. 4, § 53, stk. 1, § 54, stk. 1, § 55, § 57, stk. 1, § 62 a, stk. 6, § 64, stk. 1, § 66, stk. 9, § 68 a, stk. 2, § 70, stk. 4 og 5, § 72, stk. 5, § 73, stk. 2, § 73 a, stk. 3, og § 81, stk. 2, i momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 28. marts 2011, som ændret ved lov nr. 1134 af 4. december 2009, lov nr. 277 af 27. marts 2012 og lov nr. 590 af 18. juni 2012, og i medfør af § 35, stk. 1-4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, fastsættes:«

4. I Indledningen ændres »§ 52, stk. 4« til: »§ 52 a, stk. 9, § 52 c, stk. 6«.

5. § 2 affattes således:

»§ 2. Der kan ske afgiftsfri indførsel her til landet af varer fra steder uden for EU i samme omfang og på samme vilkår, som er fastsat for endelig toldfrihed efter Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009. Der kan dog ikke ske afgiftsfri indførsel af varer, der er omfattet af forordningens kapitler V, VI, XI og XIV samt artikel 104, litra q.«

6. § 4 affattes således:

»§ 4. Der kan ske afgiftsfri indførsel af investeringsgoder og andet udstyr som led i overflytning af aktiviteter, hvis varerne er bestemt til udøvelse af en aktivitet, der ikke er afgiftsfritaget efter lovens § 13. Der kan dog ikke ske afgiftsfri indførsel af varer, for hvilke der ikke er fradragsret for indgående afgift efter lovens § 42, stk. 1, eller for hvilke der alene er begrænset fradragsret efter lovens § 42, stk. 2 eller 3.«

7. § 5 affattes således:

»§ 5. Der kan ske afgiftsfri indførsel af audiovisuelt materiale af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, jf. bilag 1 til Rådets direktiv 2009/132/EF, uanset hvilken anvendelse, de er bestemt til, hvis materialet er fremstillet af FN eller af en af FN’s særorganisationer.

Stk. 2. Der kan ske afgiftsfri indførsel af samlerobjekter og kunstgenstande af undervisningsmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, hvis de ikke er bestemt til salg, og de indføres af institutioner, der er godkendt til toldfrihed efter Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009.

Stk. 3. Der kan ske afgiftsfri indførsel af officielle publikationer, der udsendes som led i udøvelsen af offentlig myndighed i steder uden for EU samt af internationale organisationer, offentligretlige institutioner og organer etableret i steder uden for EU, og hvis der er betalt afgift af publikationerne i steder uden for EU, og den betalte afgift ikke er godtgjort ved udførslen.

Stk. 4. Der kan ske afgiftsfri indførsel af tryksager, der udsendes ved valg til Europa-Parlamentet, eller som ved nationale valg i oprindelseslandet for tryksagerne udsendes af officielt anerkendte, udenlandske politiske organisationer, og hvis der er betalt afgift af tryksagerne i steder uden for EU, og den betalte afgift ikke er godtgjort ved udførslen.«

8. I § 6 og § 7 ændres »den i § 2 nævnte forordning« til: »Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009«.

9. I § 8, stk. 2, ændres »i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83, bilag III og IV, nævnte« til: », der er nævnt i Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009, bilag III og IV«.

10. § 9 ophæves.

11. § 31 affattes således:

»§ 31. En humanitær organisation, der ikke i forvejen er registreret, skal anmelde sig hos told- og skatteforvaltningen for at få godtgjort afgift efter lovens § 45, stk. 3. Den humanitære organisation skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften, der søges godtgjort.«

12. § 32, stk. 2, ophæves.

13. § 34 affattes således:

»§ 34. Ved afgiftsfrit salg efter lovens § 34, stk. 1, nr. 5, til købere med bopæl eller sædvanligt opholdssted uden for EU, herunder Færøerne og Grønland, skal den forenklede faktura være påtegnet af det EU-udgangstoldsted, hvorfra udførsel finder sted. Påtegningen kan ske digitalt, hvis told- og skatteforvaltningen har godkendt it-systemet, hvormed den digitale påtegning foretages. Den forenklede faktura skal indeholde oplysning om køberens navn og adresse. Fakturaen skal vedlægges virksomhedens regnskab som dokumentation for afgiftsfritagelsen.«

14. § 40, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. En virksomhed kan udstede en samlefaktura for flere særskilte leverancer af varer eller ydelser, hvis afgiften af de leverede varer eller ydelser omfattet af samlefakturaen, forfalder inden for samme måned.«

15. I § 40 b ændres »lovens § 46, stk. 1, nr. 6« til: »lovens § 46, stk. 1, nr. 6 eller 7«, og »ydelsen« ændres til: »leverancen«.

16. I § 41 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ved levering af varer eller ydelser, hvor der skal betales afgift af varerne eller ydelserne i et andet EU-land, kan oplysningerne efter § 40, stk. 1, nr. 7, 8 og 9, udelades på fakturaen, hvis afgiftsgrundlaget for de leverede varer eller ydelser i stedet angives under henvisning til mængden eller omfanget af disse varer eller ydelser samt deres art.«

17. § 43, stk. 1, affattes således:

»En virksomhed kan over den enkelte leverance udstede en forenklet faktura med et indhold efter 2. pkt., hvis virksomheden i det enkelte tilfælde leverer varer eller ydelser for højst 3.000 kr. eller alene udsteder en faktura under hensyn til reglerne i § 40, stk. 2. En forenklet faktura skal indeholde oplysninger om

1) udstedelsesdato (fakturadato),

2) fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen,

3) den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer, navn og adresse,

4) mængden og arten af de leverede varer eller omfanget eller arten af de leverede ydelser,

5) det samlede omsætningsbeløb samt det betalingspligtige afgiftsbeløb, eller de nødvendige oplysninger til beregning af afgiftsbeløbet, hvilket kan ske ved anførsel af, at afgiften udgør 20 pct. af det samlede omsætningsbeløb, og

6) specifik og utvetydig henvisning til den oprindelige faktura og de specifikke oplysninger, der ændres, hvis den udstedte faktura udgør et dokument eller meddelelse, som nævnt i § 40, stk. 2.«

18. Overskriften før § 45 ophæves.

19. §§ 45 og 45 a ophæves, og i stedet indsættes:

»Papirfakturaer og elektroniske fakturaer

§ 45. En virksomhed skal sikre oprindelsesægtheden, indholdsintegriteten og læsbarheden for papirfakturaer og elektroniske fakturaer fra udstedelsestidspunktet til udgangen af opbevaringsperioden efter § 66, stk. 1 eller 3. Ved sikring af fakturaens oprindelsesægthed forstås sikring af leverandørens eller fakturaudstederens identitet. Ved sikring af fakturaens indholdsintegritet forstås, at fakturaens indhold efter § 40, stk. 1, § 40 a, § 40 b, § 41, § 43, stk. 1, eller § 44, stk. 1, ikke skal kunne ændres eller slettes.

Stk. 2. Virksomheden fastsætter selv, hvordan virksomheden vil sikre oprindelsesægtheden, indholdsintegriteten og læsbarheden for fakturaer. Virksomhedens sikring kan ske ved enhver form for egenkontrol af, at virksomheden i overensstemmelse med bogføringsloven og denne bekendtgørelses kapitel 12 etablerer et pålideligt revisionsspor mellem de fakturaer, som virksomheden udsteder, og de leverancer af varer eller ydelser, som virksomheden foretager.

Stk. 3. Ved en elektronisk faktura forstås, at fakturaen opfylder indholdskravene efter § 40, stk. 1, § 40 a, § 40 b, § 41, § 43, stk. 1, eller § 44, stk. 1, og at fakturaen er udstedt og modtaget i et hvilket som helst elektronisk format.

Stk. 4. En virksomhed kan kun udstede elektroniske fakturaer til en modtager, der accepterer dette. Modtagerens accept anses at foreligge ved enhver form for udtrykkelig skriftlig accept, formel eller ej, eller stiltiende, hvis en elektronisk faktura indgår i modtagerens bogføring og regnskab, eller hvis modtageren betaler det fakturerede beløb ifølge en elektronisk faktura.

Stk. 5. Hvis en virksomhed fremsender flere elektroniske fakturaer til samme modtager eller stiller flere elektroniske fakturaer til rådighed for den samme modtager, kan oplysninger, som er fælles for de forskellige fakturaer, blot angives én gang, hvis der for hver faktura er adgang til samtlige oplysninger.«

20. I § 47 indsættes før stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 1. Ved levering af varer og ydelser, hvor der benyttes afregningsbilag efter lovens § 52 a, stk. 3, skal afregningsbilaget opfylde indholdskravene for faktura efter § 40, stk. 1, og der skal på afregningsbilaget anføres: »selvfakturering« eller »self-billing«. Herudover skal købers registreringsnummer anføres på afregningsbilaget.

Stk. 2. Reglerne efter stk. 3-5 gælder som vilkår for at benytte afregningsbilag ved transaktioner mellem registrerede virksomheder her i landet.«

Stk. 1-3 bliver herefter stk. 3-5.

21. § 48 affattes således:

»§ 48. Told- og skatteforvaltningen kan for visse afgiftspligtige personer eller i visse tilfælde af kontrolhensyn fastsætte, at fakturaer skal oversættes til dansk, når

1) fakturaerne angår levering af varer og ydelser med leveringssted her i landet efter lovens kapitel 4, eller

2) fakturaerne er modtaget af afgiftspligtige personer, der er etableret her i landet.«

22. § 49 affattes således:

»§ 49. Told- og skatteforvaltningen kan for enkelte virksomheder eller for grupper af virksomheder dispensere fra reglerne for fakturaer efter dette kapitel. Hvis dispensationen angår transaktioner mellem registrerede virksomheder, skal told- og skatteforvaltningen foretage høring af EU’s Momsudvalg, før told- og skatteforvaltningen kan meddele dispensation.«

23. I § 52, stk. 3, ændres »lovens § 46, stk. 1, nr. 4 og 6« til: »lovens § 46, stk. 1, nr. 4, 6 og 7«.

24. I § 52, stk. 10, nr. 3, ændres »ydelser efter lovens § 46, stk. 1, nr. 6« til: »varer og ydelser efter lovens § 46, stk. 1, nr. 4, 6 og 7«.

25. I § 54 b ændres to steder »§§ 52-54 og § 60« til: »§§ 52-54, § 60 og § 74, stk. 4 og 5«.

26. I § 60 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. En virksomhed, der skal angive leverancer af varer til andre EU-lande efter § 54 a, stk. 1, nr. 3, og § 72, stk. 1, nr. 1, jf. lovens § 34, stk. 1, nr. 1-4, skal sørge for, at de angivne beløb efter § 54 a, stk. 4, og § 72, stk. 2, nr. 3, stemmer overens med hinanden for den relevante angivelsesperiode.

Stk. 5. En virksomhed, der skal angive leverancer af ydelser til andre EU-lande efter § 54 a, stk. 1, nr. 5, og § 72, stk. 1, nr. 2, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1, skal sørge for, at de angivne beløb efter § 54 a, stk. 6, og § 72, stk. 2, nr. 4, stemmer overens med hinanden for den relevante angivelsesperiode.««

27. I § 66 indsættes som stk. 4-6:

»Stk. 4. Opbevaringsperioderne efter stk. 1 og 3 gælder for fakturaer ved levering af varer og ydelser med leveringssted her i landet efter lovens kapitel 4.

Stk. 5. En faktura, der opfylder reglerne i § 45 for sikring af fakturaens oprindelsesægthed, indholdsintegritet og læsbarhed, skal opbevares enten på papir eller elektronisk, uanset om fakturaen oprindeligt er fremsendt eller er stillet til rådighed som papirfaktura eller elektronisk faktura.

Stk. 6. En virksomhed, der benytter elektronisk fakturering eller opbevarer fakturaer elektronisk, skal opbevare beskrivelser af systemerne herunder hardware og software samt af procedurerne, der benyttes til elektronisk udstedelse, modtagelse og opbevaring af fakturaer. Virksomheden skal endvidere opbevare kontrakter og certifikater som en del af systembeskrivelserne m.v. Opbevaring af systembeskrivelser, procedurer, kontrakter og certifikater m.v. skal ske på papir eller elektronisk.«

28. § 71, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. En virksomhed kan angive fakturabeløb inkl. afgiftsbeløb i en hvilken som helst valuta, hvis afgiftsbeløbet angives i danske kroner eller i euro. Reglerne i stk. 4 gælder for omregning til og fra danske kroner.

Stk. 3. Hvis en virksomhed fører regnskab i euro eller anden udenlandsk valuta efter stk. 1, skal regnskabsmaterialet indeholde oplysninger, som til enhver tid gør det muligt at omregne regnskabet til danske kroner. Hvis virksomheden fører regnskabet i danske kroner, skal fakturabeløb i euro eller anden udenlandsk valuta, der ligger til grund for regnskabet, omregnes til danske kroner.

Stk. 4. Virksomheden skal anvende den senest offentliggjorte valutakurs på tidspunktet for afgiftspligtens indtræden efter lovens kapitel 5 som omregningskurs. Ved omregning mellem danske kroner og euro efter 1. pkt. kan virksomheden dog anvende Den Europæiske Centralbanks (ECB) kurs mellem danske kroner og euro, og ved omregning mellem danske kroner og et tredjelands valuta efter 1. pkt. kan virksomheden anvende ECBs kurser mellem danske kroner og euro, henholdsvis mellem euro og tredjelandets valuta. I stedet for dagskurserne efter 1. eller 2. pkt. kan virksomheden anvende toldkursen, jf. dog stk. 7. Virksomhedens valg mellem de nævnte omregningskurser skal fremgå af en note til virksomhedens regnskab og er bindende for en periode på mindst 2 år. Told- og skatteforvaltningen kan under ganske særlige omstændigheder give tilladelse til, at virksomheden ændrer omregningsmetoden, selv om 2-års-perioden ikke er udløbet.

Stk. 5. Fakturaer efter stk. 2, der modtages eller udstedes i en anden valuta end den, der bogføres i, anses for at være udstedt i danske kroner, hvis der er anført en omregningskurs til danske kroner eller et beløb i danske kroner på fakturaen. Dette gælder også, hvis fakturabeløbet er anført i danske kroner.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 6-8.

29. I § 71, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 3-5«.

30. I § 72, stk. 1, nr. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Dog skal leverancer af ydelser ikke angives, hvis ydelsen er fritaget for afgift i et andet EU-land, hvor ydelsen har leveringssted.«

31. I § 74 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. En virksomhed, der leverer varer til andre EU-lande efter lovens § 34, stk. 1, nr. 1-4, skal ved bogføring (debitorkartotek) dokumentere kundernes udenlandske momsregistreringsnumre.

Stk. 5. En virksomhed, der leverer ydelser til andre EU-lande, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1, skal ved bogføring (debitorkartotek) dokumentere kundernes udenlandske momsregistreringsnumre, i det omfang disse momsregistreringsnumre er oplyst efter artikel 55 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.«

32. Efter § 74 indsættes:

»Inaktiv registrering for afgift

§ 74 a. Told- og skatteforvaltningen offentliggør via skat.dk/TastSelv Erhverv, at en virksomheds registrering for afgift er mærket som inaktiv, hvis

1) virksomheden efter lovens kapitel 15 alene har angivet afgift med anførsel af 0 kr. som beløb i alle felter (nulangivelse af afgift) inden for 12 måneder i træk, regnet fra udløb af den første angivelsesfrist,

2) virksomheden efter § 72 og § 73, jf. lovens § 54, alene har angivet leverancer til andre EU-lande med anførsel af 0 kr. som beløb i alle felter (nulangivelse af EU-leverancer) inden for 12 måneder i træk, regnet fra udløb af den første angivelsesfrist,

3) virksomheden ikke efter § 72 og § 73, jf. lovens § 54, har angivet leverancer til andre EU-lande inden for 12 måneder i træk, regnet fra udløb af den første angivelsesfrist, mens andre oplysninger viser, at virksomheden inden for samme periode har leveret varer eller ydelser til andre EU-lande, eller

4) virksomheden til brug for anmeldelse til registrering for afgift eller ændring af registrering for afgift har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger på en sådan måde, at virksomheden ikke ville være blevet registreret for afgift eller kunne have opretholdt registreringen for afgift, hvis told- og skatteforvaltningen havde modtaget de fornødne oplysninger.

Stk. 2. Hvis en virksomhed, der er mærket som inaktiv efter stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, kan påvise over for told- og skatteforvaltningen, at virksomheden driver selvstændig økonomisk virksomhed, herunder ved levering af varer eller ydelser, der er fritaget for afgift efter lovens § 13, annullerer told- og skatteforvaltningen mærkningen af virksomheden som inaktiv og meddeler dette til virksomheden.

Stk. 3. En virksomheds eventuelle spørgsmål eller meddelelser til told- og skatteforvaltningen som reaktion på en mærkning som inaktiv, skal sendes digitalt via skat.dk/TastSelv Erhverv. Told- og skatteforvaltningens meddelelser til virksomheder efter stk. 1 eller 2 sendes som dokumenter i maskinel form uden underskrift af en medarbejder hos told- og skatteforvaltningen og er i retlig henseende sidestillet med dokumenter med underskrift.«

33. § 92, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Fakturaen skal oplyse, at varen sælges efter de særlige regler for brugte varer m.v., og at køberen ikke har fradrag for afgiften, der er indeholdt i prisen, idet fakturaen tydeligt skal påtegnes

1) »fortjenstmargenordning - brugte genstande - køber har ikke fradrag for momsen«,

2) »fortjenstmargenordning - kunstgenstande - køber har ikke fradrag for momsen«, eller

3) »fortjenstmargenordning - samlerobjekter og antikviteter - køber har ikke fradrag for momsen«.«

34. I § 92, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 40, stk. 1« til: »§ 40, stk. 1 og 4«.

35. § 95 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Fakturaen skal oplyse, at særordningen for rejsebureauer bliver anvendt, idet fakturaen tydeligt skal påtegnes »fortjenstmargenordning - rejsebureauer« eller »margin scheme - travel agents«.«

36. I § 100, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 43, stk. 2, 1. pkt., stk. 5 eller 6, § 44, § 45, stk. 1, 2, 4 eller 5, § 45 a, stk. 1, 2 eller 3« til: »§ 43, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 1. pkt., stk. 4, 2. pkt., stk. 5 eller 6, § 44, § 45, stk. 1«, og »§ 66, stk. 1 eller 3« ændres til: »§ 66, stk. 1, 3, 4, 5 eller 6«.

37. § 100, stk. 1, nr. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat efter § 1, nr. 1, 2 eller 3, eller stk. 2,

4) undlader at efterkomme påbud, pålæg eller krav, der er meddelt efter § 24, stk. 2, § 40, stk. 7 eller 8, § 43, stk. 4, 3. pkt., § 67, stk. 2, eller § 93, stk. 7,

5) undlader som leverandør af varer eller ydelser til kunder i udlandet at foretage den fornødne egenkontrol af oplysninger om kundernes momsregistreringsnumre og dertil knyttede navne eller adresser efter artikel 18 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse, eller

6) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger om eget momsregistreringsnummer i forhold til leverandører af varer eller ydelser fra andre EU-lande efter artikel 55 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.«

38. Som bilag 1 til bekendtgørelsen indsættes bilag 1, som affattet ved bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 2, 3, 5-13, 15, 23, 24, 30, 37 og 38, træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 3. § 40 b, § 52, stk. 3, § 52, stk. 10, nr. 3, og § 72, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), som ændret eller indsat ved § 1, nr. 15, 23, 24, og 30, i denne bekendtgørelse, har virkning for fakturering, bogføring og angivelse for perioder fra og med den 1. juli 2012.

Stk. 4. § 54 b, § 60, stk. 4 og 5, og § 74, stk. 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), som ændret eller indsat ved § 1, nr. 25, 26 og 31, i denne bekendtgørelse, har virkning for bogføring og angivelse for perioder fra og med den 1. januar 2013.

Skatteministeriet, den 28. juni 2012

Thor Möger Pedersen

/ Kaj-Henrik Ludolph


Bilag 1

»Bilag 1

Uddrag af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011/EU af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Artikel 18.

1. Medmindre leverandøren har fået andet oplyst, kan vedkommende tage kundens status som afgiftspligtig person for givet, når kunden er etableret i Fællesskabet:

a) hvis kunden har meddelt leverandøren sit personlige momsregistreringsnummer, og leverandøren har fået bekræftet gyldigheden af dette registreringsnummer og af det dertil knyttede navn og den dertil knyttede adresse i overensstemmelse med artikel 31 i Rådets forordning nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift.

b) hvis kunden endnu ikke har modtaget et personligt momsregistreringsnummer, men meddeler leverandøren, at vedkommende har ansøgt om at få et, såfremt leverandøren får enhver anden dokumentation, som viser, at kunden er en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig juridisk person, der skal momsregistreres, og i rimeligt omfang verificerer de oplysninger, kunden har meddelt, efter de normale kommercielle sikkerhedsprocedurer herunder vedrørende kontrol af identitet eller betaling.

2. Medmindre leverandøren har fået andet oplyst, kan denne tage det for givet, at en kunde, der er etableret i Fællesskabet, har status som ikke-afgiftspligtig, når leverandøren kan dokumentere, at kunden ikke har meddelt denne sit personlige momsregistreringsnummer.

3. Medmindre leverandøren har fået andet oplyst, kan denne tage det for givet, at en kunde, der er etableret uden for Fællesskabet, har status som afgiftspligtig:

a) hvis leverandøren fra kunden får en attest, der er udstedt af kundens skattemyndigheder til bekræftelse af, at kunden udøver økonomiske aktiviteter, der berettiger denne til at få momsen refunderet, jf. Rådets direktiv 86/560/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret på Fællesskabets område.

b) hvis leverandøren, hvis kunden ikke er i besiddelse af denne attest, er i besiddelse af det momsregistreringsnummer eller et lignende nummer, som kunden har fået tildelt af etableringslandet, og som anvendes til identifikation af virksomheder, eller enhver anden dokumentation, som viser, at kunden er afgiftspligtig, og hvis leverandøren i rimeligt omfang verificerer de oplysninger, kunden har meddelt, efter de normale kommercielle sikkerhedsprocedurer, herunder vedrørende kontrol af identitet eller betaling.

Artikel 55.

For de transaktioner, der er omhandlet i artikel 262 i direktiv 2006/112/EF, skal afgiftspligtige personer, som har fået et momsregistreringsnummer i henhold til artikel 214 i nævnte direktiv, og ikke-afgiftspligtige juridiske personer, der er momsregistreret, når de handler i denne egenskab, straks meddele deres momsregistreringsnummer til deres leverandører af varer og tjenester.

De i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/112/EF omhandlede afgiftspligtige personer, der har ret til ikke at blive pålagt afgifter for deres erhvervelser inden for Fællesskabet i medfør af artikel 4, stk. 1, i nærværende forordning, skal ikke meddele deres momsregistreringsnummer til deres leverandører af varer, hvis de er momsregistreret i overensstemmelse med artikel 214, stk. 1, litra d) og e), i nævnte direktiv.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2009/132/EF af 19. oktober 2009 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder, EU-Tidende 2009, nr. L 292, side 5, og Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne, EU-Tidende 2010, nr. L 189, side 1.

2) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, EU-Tidende 2009, nr. L 324, side 23, Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift, EU-Tidende 2010, nr. L 268, side 1, og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2011, nr. L 77, side 1. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009, Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.