Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 09.2011 af 16. august 2011 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev af 16. juni 2011 til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder klaget over en udateret afgørelse truffet af Jordbrugets Uddannelser om, at Deres virksomhed ikke kan godkendes som praktikplads for elever i landbrugsuddannelsen.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at det regionale praktikudvalg, Fyn, besøgte virksomheden den 31. maj 2011.

Praktikudvalget vurderede ved besøget, at virksomheden ikke har et omfang eller niveau, som kan sikre eleven oplæring inden for de arbejdsområder og funktioner som praktikuddannelsen skal omfatte i specialet husdyr og i landbrugsuddannelsen. Af besigtigelsesrapporten fremgår fx blandt andet, at arbejdet med heste er minimalt i sommerhalvåret.

Jordbrugets Uddannelser lægger i afgørelsen vægt på en vurdering af uddannelsesmulighederne i virksomheden set i relation til uddannelsens mål og de arbejdsområder og funktioner, som praktikuddannelsen skal indeholde og kan på den baggrund ikke godkende virksomheden som praktikplads for elever i landbrugsuddannelsen.

Jordbrugets Uddannelser meddelte samtidig i afgørelsen, at ansøgningen om godkendelse til Dyrepasser, Heste, ville blive behandlet særskilt.

De klager ved brev af 16. juni 2011 til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder over Jordbrugets Uddannelsers afgørelse under henvisning til, at De hidtil har uddannet elever med godkendelsen til modul 1, landbrugsuddannelsen. De beskriver herefter arbejdsopgaver og funktioner på virksomheden og anmoder på den baggrund om, at der tillades 2 elever med speciale husdyr eller landbrugsassistent.

Ved brev af 8. juli 2011 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra Jordbrugets uddannelser om Deres klage.

Jordbrugets Uddannelser har i brev af 14. juli 2011 afgivet en udtalelse i sagen. Af denne fremgår det, at udvalget ikke finder, at der er fremkommet oplysninger i sagen, der giver grundlag for at ændre udvalgets afgørelse. Der henvises i brevet til det regionale udvalgs besigtigelse af Deres virksomhed og til Jordbrugets Uddannelsers udaterede afslag, som redegør for det regionale praktikudvalgs vurdering af, at virksomheden ikke har det nødvendige omfang eller faglige niveau, som kan sikre eleven oplæring inden for de arbejdsområder og funktioner, som praktikuddannelsen skal omfatte i de ønskede specialer.

Jordbrugets Uddannelser bemærker i udtalelsen af 14. juli, at De ansøger om godkendelse til næste trin i landbrugsuddannelsen i forlængelse af det Modul 1, som stedet hidtil har været godkendt til.

Jordbrugets Uddannelser henviser herefter til, at det i forbindelse med sammenlægning af landbrugsuddannelser i 2008 blev besluttet, at heste generelt skulle henhøre til Dyrepasseruddannelsen og henviser i øvrigt til, at Deres virksomhed efterfølgende er blevet godkendt til praktikvirksomhed til 1 elev inden for området Dyrepasser hest.

Jordbrugets Uddannelser oplyser endvidere i udtalelsen, at heste kun i enkelte tilfælde vil kunne indgå i landbrugsuddannelsen, hvis der er tale om et egentligt landbrug og at Deres virksomhed ikke vurderes at have landbrug som væsentligste aktiv og at hesteavlen i Deres virksomhed nærmere er at betegne som stutteri.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at ændre Jordbrugets Uddannelsers afgørelse.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at virksomheden ikke har det nødvendige omfang eller faglige niveau, som kan sikre eleven oplæring inden for de arbejdsområder og funktioner, som praktikuddannelsen skal omfatte i de ønskede specialer indenfor landbrugsuddannelsen.

Ankenævnet har derudover lagt til grund, at virksomheden er blevet godkendt til praktikvirksomhed til 1 elev inden for området Dyrepasser hest.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 884 af 7. juli 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, som ændret ved bekendtgørelse nr. 297 af 5. april 2011.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.