Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 10.2011 af 7. november 2011 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev af 11. august 2011 klaget over afgørelse truffet af Malerfagets faglige Fællesudvalg af 6. juni 2011, hvori A har fået en begrænset godkendelse til kun at indgå uddannelsesaftale med én elev.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Virksomheden ansøger om godkendelse til uddannelse af bygnings-malerelever den 11. april 2011. Af ansøgningen fremgår, at virksomheden beskæftiger én faglært bygningsmaler udover indehaveren/klager selv.

Af sagen fremgår, at indehaveren af virksomheden afsluttede sin uddannelse den 17. december 2010, og at virksomheden har eksisteret siden 1. februar 2011. Ansøgningen om godkendelse som praktikvirksomhed er virksomhedens første ansøgning.

Malerfagets faglige Fællesudvalg træf afgørelse den 6. juni 2011, hvorefter udvalget besluttede, at virksomheden måtte indgå en uddannelsesaftale med én navngivet elev, og at spørgsmålet om en udvidet godkendelse vil blive taget op til fornyet overvejelse, når eleven er udlært.

Det fremgår af klage af 11. august 2011 til Ankenævnet, at virksomheden ønsker en godkendelse, der som minimum giver ret til at uddanne to lærlinge.

Virksomheden finder, at det faglige udvalg diskriminerer, når udvalget lægger til grund at firmaet er nyt og indehaveren ikke har den fornødne erfaring, da der også findes andre svende i firmaet, hvis erfaringer lærlinge kan trække på.

Virksomheden anfører, at grunden til den begrænsede godkendelse i virkeligheden er, at klager har en administrativ leder ansat, som tidligere har været gået konkurs og at rådgiverne for det faglige udvalg ikke er så neutrale, som de burde være.

I klagen til ankenævnet oplyser virksomheden desuden, at de p.t. har 11 svende ansat, og at de af den grund finder det rimeligt, at de som minimum kan beskæftige 2 lærlinge.

Ved brev af 25. august 2011 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra det faglige udvalg.

Udvalget fastholder ved brev af 9. september 2011 afgørelsen af 6. juni 2011.

Udvalget afviser, at rådgiverne ikke har været neutrale og henviser til at virksomheden i ansøgningen om godkendelse af lærlinge kun har anført en yderligere faguddannet bygningsmaler udover indehaveren selv. Udvalget har derfor ikke haft kendskab til eventuelle kommunale kontrakter og et større antal ansatte i firmaet og anfører, at udvalget har fulgt sin normale procedure, når der er tale om at vurdere godkendelser til nye virksomheder.

Udvalget anfører desuden, at udvalget vil vurdere virksomhedens evne til at uddanne elever, når lærlingens uddannelsesforløb er afsluttet den 15. juni 2012.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at ændre Malerfagets faglige Fællesudvalgs afgørelse.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at virksomheden er relativt ny og at det faglige udvalg har lagt vægt på virksomhedens størrelse, som ifølge klagers ansøgning kun bestod af én faguddannet bygningsmaler udover indehaveren selv.

Ankenævnet har noteret sig, at den begrænsede godkendelse vil blive taget op til fornyet overvejelse den 15. juni 2012, når den nuværende ansatte elev har afsluttet sin uddannelse.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til:

§§ 46 og 47 i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008, som ændret ved bekendtgørelse nr. 427 af 26. maj 2008, om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg.

Bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder.