Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 11.2011 af 8. februar 2012 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

HORESTA har på vegne af A ved brev af 22. august 2011 klaget over en afgørelse truffet af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser af 15. juni 2011, hvori A har fået afslag på godkendelse som praktikvirksomhed inden for Detailhandelsuddannelsens speciale Salgsassistent uden profil.

Ankenævnet har behandlet klagen ved mundtlig forhandling den 24. januar 2012.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at A den 14. marts 2011 ansøgte om godkendelse som praktikvirksomhed med henblik på at uddanne salgsassistenter i virksomheden.

A bemærker i ansøgningen, at virksomheden er opmærksom på, at en del af uddannelsesmålene på salgsassistentuddannelsen ikke altid vil kunne opnås i praktikperioden hos A, hvorfor det foreslås, at udstationering til skolepraktik og navngivne valgfrie specialefag bør gennemføres som supplement i hovedforløbet for derved at opfylde målene.

Den 15. juni 2011 træffer det Faglige Udvalg for Detailuddannelser afgørelse i sagen, hvorefter virksomheden får afslag på ansøgningen med den begrundelse, at udvalget ikke finder, at der er tale om en egentlig detailhandel hos A, og fordi der ikke kan ske en faglig forsvarlig uddannelse inden for alle de funktioner, der skal indgå i uddannelsen.

Det faglige udvalg anfører herefter, at udvalget prøver at sikre en faglig forsvarlig oplæring ved fx at stille krav om, at der er beskæftiget en oplæringsansvarlig på de enkelte uddannelsessteder med uddannelse inden for detailhandelsfaget, eller er tilknyttet en oplæringsansvarlig med mindst 5 års anciennitet inden for faget. Udvalget anfører desuden, at der skal være et bredt og dybt sortiment i brancher som godkendes, og endelig at oplæringsfunktionerne i detailhandelsuddannelsen skal kunne gennemføres på et sådant niveau, at uddannelsen efterfølgende kan anvendes inden for alle former for detailhandel. Udvalget finder ikke, at A kan uddanne elever på et således tilstrækkelig højt niveau.

Det faglige udvalg anerkender samtidig, at A har forsøgt at tilrettelægge en undervisning, der delvist kompensere for den praktiske oplæring, men udvalget finder konkluderende, at det er langt fra tilstrækkeligt til at kunne godkendes til specialet Salgsassistent uden profil.

På vegne af A anfører HORESTA i klage af 22. august 2011, at HORESTA er uenig i det faglige udvalgs afgørelse af 15. juni 2011. HORESTA finder, at vareudvalget gennem de seneste år er blevet mere omfangsrigt, og at nye produkter lanceres oftere, og at der dermed stilles højere krav til de ansatte.

Endvidere er HORESTA uenig i udvalgets vurdering af, at oplæringsfunktionerne i detailhandelsuddannelsen ikke kan gennemføres på et sådant niveau hos A, at uddannelsen efterfølgende kan bruges inden for alle former for detailhandel.

Ved brev af 19. september 2011 har Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder indhentet en udtalelse fra Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelserne.

Ved brev af 29. september 2011 fastholder udvalget sit afslag i afgørelsen af 15. juni 2011 til A. Udvalget tilføjer i udtalelsen, at uddannelsesmålene for specialet »Salgsassistent uden profil« fejlfortolkes, da der hos A ikke er tale om detailhandel med detailsalg, men i stedet en restaurant med dertilhørende funktioner inden for restaurationsområdet.

Udvalget fremhæver i den forbindelse, at detailhandelsuddannelsen er en uddannelse indeholdende merkantile kompetencer, og at målene for specialet salgsassistent skal sikre, at elever efterfølgende kan opnå beskæftigelse inden for alle former for detailhandel og brancher, hvoraf udvalget nævner eksempler som sportshandel og boghandel.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet hjemviser det faglige udvalgs afgørelse til fornyet behandling af A’s ansøgning om godkendelse til praktikvirksomhed, da udvalget ikke findes at have redegjort for, hvilke konkrete opgaver virksomheden ikke vil kunne tilbyde elever, for at kunne opnå målene på salgsassistentuddannelsen. I den forbindelse lægger Ankenævnet vægt på, hvilke opgaver virksomheden kan tilbyde i forhold til målene og ikke hvilken branche - detailhandel eller restauration - som virksomheden kan henføres til.

Ankenævnet har lagt til grund, at virksomheden, udover at redegøre for virksomhedens opgaver i forhold til større vareudvalg og nye produkter, skriver i ansøgningen, at en del af uddannelsesmålene på salgsassistentuddannelsen kan nås gennem udstationering til skolepraktik og navngivne valgfrie specialefag som supplement i hovedforløbet, hvilket udvalget har undladt at tage stilling til, uanset at virksomheden i forvejen uddanner butiksmedhjælpere.

Ankenævnet henviser til sag 01.2006 af 6. juni 2006 vedrørende uddannelse til butiksmedhjælper, hvor Ankenævnet tilsidesatte det faglige udvalgs afgørelse, idet det blev lagt til grund, at der var arbejdsopgaver, der modsvarede praktikreglerne om uddannelse som butiksmedhjælperelev, og at det faglige udvalg ikke havde redegjort for, hvilke af de i praktikreglerne nævnte opgaver en elev ikke ville kunne få tilstrækkeligt kendskab til.

Ankenævnet skal præcisere, at udvalget hermed pålægges at vurdere om virksomheden kan gives en begrænset godkendelse, jf. § 5 stk. 3, i Bekendtgørelse af 15. januar 1991, hvorefter godkendelsen som praktikvirksomhed kan være betinget af, at der opnås supplerende aftale med skole eller anden virksomhed efter retningslinjer fastlagt af udvalget for dermed at sikre et tilstrækkeligt højt fagligt niveau inden for alle områder af uddannelsen som salgsassistent, jf. afsnit 1.1 i bilag 1 i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil, nr. 1435 af 15. december 2010, som senest ændret ved Bekendtgørelse nr. 453 af 14. maj 2011. Det kan endvidere overvejes, om en godkendelse skal tidsbegrænses til den 31. december 2013, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, i Bekendtgørelsen af 15. januar 1991.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for Ankenævnets afgørelse henvises til:

§§ 46 og 47 i Lov om Erhvervsuddannelser, Lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011.

§ 1 og § 5 i Bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Afsnit 1.1 i bilag 1 i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil nr. 1435 af 15.12.2010, senest ændret ved Bekendtgørelse nr. 453 af 14. maj 2011.

Bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.