Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adoption

 

I medfør af § 25 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 16. december 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse ved statsamternes behandling af ansøgninger om adoption samt meddelelse af adoptionsbevilling, medmindre andet er bestemt nedenfor.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

Stedbarnsadoption:

en adoption, hvor ansøgeren adopterer sin ægtefælles eller registrerede partners barn eller adoptivbarn under 18 år, jf. adoptionslovens § 5 og lov om registreret partnerskab § 4, stk. 1, 2. pkt.

Familieadoption:

1. en adoption, hvor ansøgeren adopterer et barnebarn eller søskendebarn,

2. en adoption af et barn af forældre, som ansøgeren gennem nært og længerevarende bekendtskab er særligt nært knyttet til, og barnet er under 18 år, eller

3. en adoption af et barn, som ansøgeren har et særligt tilknytningsforhold til, jf. adoptionslovens § 4 a, stk. 2.

Fremmedadoption:

en adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn under 18 år, og hvor det er en betingelse for adoptionen, at ansøgeren godkendes som adoptant, jf. adoptionslovens § 4 a, stk. 1.

Voksenadoption:

en adoption, hvor ansøgeren adopterer en person, som er fyldt 18 år.

National adoption:

en adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl her i landet.

International adoption:

en adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl i et andet land, eller et barn, der er ankommet til Danmark med henblik på adoption.

Afgiverland:

det land, hvor barnet har bopæl.

Modtagerland:

det land, hvor ansøgeren har bopæl.

Kapitel 2

Ansøgning om adoption

Adoptionsansøgningen

§ 3. Ansøgning om adoption indgives til statsamtet på det sted, hvor ansøgeren bor, medmindre andet er bestemt nedenfor.

    Stk. 2. Har ansøgeren længerevarende ophold i udlandet i forbindelse med udstationering eller lignende, eller har ansøgeren bopæl i et andet land, jf. adoptionslovens § 29, behandles ansøgningen af Københavns Overpræsidium. Civilretsdirektoratet kan dog bemyndige et andet statsamt til at behandle sagen. 

§ 4. Ansøgningen skal indgives på en blanket, der er godkendt af Civilretsdirektoratet. Ansøgningen skal vedlægges de i ansøgningsblanketten nævnte erklæringer, dokumenter mv.

Oversættelser

§ 5. Ansøgeren skal efter anmodning tilvejebringe oversættelse til dansk af erklæringer, attester, domsudskrifter mv., udfærdiget på andre sprog end dansk, norsk, svensk, finsk, islandsk, engelsk eller tysk. Oversættelsen skal være bekræftet af en offentlig myndighed i vedkommende land eller af en autoriseret translatør eller tolk i vedkommende land eller i Danmark.

Kapitel 3

Adoptionssagens behandling

Almindelige bestemmelser

§ 6. Statsamtet indhenter samtykker og erklæringer fra barnets forældre, værge og barnet i overensstemmelse med reglerne i kapitel 4, 5 og 6.

    Stk. 2. Statsamtet skal sikre, at ansøgeren modtager eller har modtaget rådgivning og information i fornødent omfang.

§ 7. Statsamtet forelægger en ansøgning om adoption for Civilretsdirektoratet, hvis:

1) samtykke til adoptionen er afgivet for udenlandsk myndighed eller institution,

2) der søges om adoption uden forældresamtykke, jf. adoptionslovens § 9 eller,

3) der søges om tilladelse til senere bortadoption, jf. adoptionslovens § 10.

    Stk. 2. Statsamtet forelægger endvidere sagen for Civilretsdirektoratet, hvis sagen giver anledning til mistanke om overtrædelse af adoptionslovens § 31, stk. 1 (ulovlig adoptionshjælp) eller § 33 (ulovlig formidling af surrogatmoderskab).

Fremmedadoption

§ 8. Statsamtet indhenter en fuldstændig straffeattest vedrørende ansøgeren, medmindre en sådan er indhentet af amtskommunen i forbindelse med adoptionssagens behandling. Statsamtet indhenter endvidere en ny straffeattest, hvis det er mere end 6 måneder siden, at straffeattesten blev indhentet.

Familieadoption

§ 9. Ansøges der om national familieadoption, indhenter statsamtet hos kommunalbestyrelsen en erklæring om, hvorvidt ansøgeren efter de regler, der gælder om plejetilladelse, opfylder betingelserne for at have et barn i pleje. Det skal oplyses, hvilke undersøgelser der ligger til grund for erklæringen, og om der har foreligget særlige forhold, der gør det tvivlsomt, om adoption er til gavn for barnet. I bekræftende fald skal det materiale, der har foreligget for kommunalbestyrelsen, medsendes erklæringen til statsamtet.

§ 10. Ansøges der om international familieadoption, anmoder statsamtet amtskommunen om at indhente de nødvendige oplysninger til afgørelse af, om adoptionen vil være til gavn for barnet.

    Stk. 2. Er ansøgningen omfattet af Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner, og finder statsamtet på baggrund af de foreliggende oplysninger, at adoptionen kan antages at være til gavn for barnet, sender statsamtet ansøgningen til den myndighed, som er blevet udpeget som centralmyndighed i afgiverlandet eller anden relevant myndighed. Ansøgningen skal vedlægges en rapport udarbejdet af amtskommunen om adoptionsansøgeren og en begrundet tilkendegivelse fra statsamtet om, at ansøgeren på baggrund af de foreliggende oplysninger må anses for egnet til at adoptere barnet.

    Stk. 3. Finder statsamtet på baggrund af de modtagne oplysninger om barnet fra afgiverlandet, at en adoption kan gennemføres, afgiver statsamtet erklæring i overensstemmelse med konventionens artikel 17c og sender denne til afgiverlandets centralmyndighed eller den myndighed, som centralmyndigheden har bemyndiget til at modtage/afgive artikel 17c-erklæring, og påser, at afgiverlandet ligeledes sender en artikel 17c-erklæring til statsamtet. Erklæring efter 1. pkt. afgives på en blanket, der er godkendt af Civilretsdirektoratet.

    Stk. 4. Hvis ansøgningen ikke er omfattet af Haagerkonventionen, men afgiverlandets lovgivning kræver, at myndighederne i det pågældende land inddrages i internationale familieadoptioner, skal statsamtet påse, at dette sker.

    Stk. 5. Statsamtet kan i de stk. 2 og stk. 4 nævnte situationer forlange, at ansøgeren tilmelder sig en formidlende organisation, som er godkendt af justitsministeren i medfør af adoptionslovens § 30, hvis lovgivningen i afgiverlandet kræver, at ansøgningen indgives af en sådan organisation, eller hvis det i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt.

§ 11. Statsamtet indhenter en fuldstændig straffeattest for ansøgeren, medmindre en sådan er indhentet af en anden myndighed i forbindelse med adoptionssagens behandling. Statsamtet indhenter endvidere en ny straffeattest, hvis det er mere end 6 måneder siden, at straffeattesten blev indhentet.

    Stk. 2. Hvis der i erklæringen eller i oplysningerne fra kommunen eller amtskommunen er oplysninger om ansøgernes fysiske eller psykiske helbredstilstand, der kan give anledning til tvivl om, hvorvidt adoptionen er til gavn for barnet, kan statsamtet indhente en udtalelse fra Adoptionsnævnet om, hvorvidt oplysningerne gør den ansøgte adoption betænkelig.

§ 12. Statsamtet indkalder ansøgeren til en samtale om adoptionen og dens betydning.

    Stk. 2. Det gælder dog ikke, hvis ansøgeren allerede har modtaget den fornødne vejledning af en anden myndighed.

Stedbarnsadoption og voksenadoption

§ 13. Bevilling til at adoptere en ægtefælles adoptivbarn må kun meddeles, hvis den allerede udfærdigede bevilling har eller får tillagt retsvirkning efter adoptionslovens kapitel 2, jf. lovens § 39, stk. 2.

Kapitel 4

Samtykke fra forældre eller værge

Almindelige bestemmelser

§ 14. Samtykke fra forældre eller værge, jf. adoptionslovens § 7, skal afgives under personligt fremmøde for det statsamt, som har modtaget ansøgningen om adoption. Har forældrene eller værgen ikke bopæl eller ophold inden for det pågældende statsamts område, kan statsamtet anmode et andet statsamt om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på afgivelse af samtykke.

    Stk. 2. Hvis forældrene eller værgen har bopæl eller længerevarende ophold i udlandet, kan statsamtet anmode en dansk repræsentation i opholdslandet om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på afgivelse af samtykke.

§ 15. Samtykke efter adoptionslovens § 7 skal afgives på en blanket, der er godkendt af Civilretsdirektoratet.

    Stk. 2. Før forældrene eller værgen afgiver samtykket, skal statsamtet rådgive og informere om adoptionens og om samtykkets retsvirkninger, herunder om adoptionslovens kapitel 2 og 3, og, medmindre der er ansøgt om stedbarnsadoption, om lovens §§ 9 og 12. Modtages samtykket af en anden myndighed, påhviler det denne myndighed at rådgive og informere som nævnt i 1. pkt.

§ 16. Samtykke til adoption skal være ubetinget.

Stedbarnsadoption

§ 17. Samtykke efter adoptionslovens § 5 afgives efter reglerne i §§ 14-16. Er barnet myndigt, er det ikke nødvendigt, at samtykket afgives under personligt fremmøde.

Familie- og fremmedadoption

§ 18. Samtykke fra forældrene eller værgen, jf. adoptionslovens § 7, til, at barnet bortadopteres ved en fremmedadoption, kan ligeledes afgives under personligt fremmøde for den amtskommune, hvortil henvendelse om bortadoption af barnet kan ske.

    Stk. 2. Samtykke kan meddeles til, at barnet adopteres af den, der udpeges hertil af Adoptionsnævnet.

§ 19. Ved en international adoption, hvor samtykket er afgivet for en udenlandsk myndighed eller institution, afgør Civilretsdirektoratet i forbindelse med statsamtets forelæggelse af adoptionssagen, om samtykket kan ligestilles med samtykke afgivet over for en dansk myndighed.

Kapitel 5

Afgivelse af erklæring om adoption

§ 20. Erklæring fra forældre og værge, jf. adoptionslovens §§ 13-14, skal afgives på en blanket, der er godkendt af Civilretsdirektoratet.

    Stk. 2. Statsamtet påser, at forældrene og værgen inden afgivelsen af erklæring har modtaget information om adoptionens retsvirkninger, herunder om adoptionslovens kapitel 2 og 3. Statsamtet kan, hvis omstændighederne taler herfor, stille krav om, at erklæringen afgives under personligt fremmøde for statsamtet. Har forældrene eller værgen ikke bopæl eller ophold inden for det pågældende statsamts område, kan statsamtet anmode et andet statsamt om at indkalde den pågældende til møde med henblik på afgivelse af erklæring.

    Stk. 3. Hvis forældrene eller værgen har bopæl eller længerevarende ophold i udlandet, kan statsamtet anmode en dansk repræsentation i opholdslandet om at indkalde den pågældende til møde med henblik på afgivelse af erklæring.

Kapitel 6

Samtykke fra barnet og oplysning om barnets holdning til adoptionen

§ 21. Samtykke i henhold til adoptionslovens § 6, stk. 1, skal afgives under personligt fremmøde for statsamtet. Har barnet ikke bopæl eller ophold inden for det pågældende statsamts område, kan statsamtet anmode et andet statsamt om at indkalde barnet til møde med henblik på afgivelse af samtykke.

    Stk. 2. Samtykket afgives skriftligt eller mundtligt efter statsamtets bestemmelse i hvert enkelt tilfælde. Bestemmer statsamtet, at et barns samtykke til adoption skal afgives skriftligt, anvendes en blanket, der er godkendt af Civilretsdirektoratet. Bestemmer statsamtet, at et barns samtykke skal afgives mundtligt, udfærdiger statsamtet en erklæring om, at samtykket er afgivet.

    Stk. 3. Inden barnet afgiver samtykke, skal statsamtet afholde en samtale med barnet, hvorunder barnet rådgives og informeres om virkningerne af adoptionen og af barnets samtykke.

    Stk. 4. § 14, stk. 2 og § 19 finder tilsvarende anvendelse.

§ 22. Samtykke kræves ikke, hvis barnet er under 18 år, og indhentelse af samtykke skønnes at være til skade for barnet.

§ 23. Er barnet under 12 år, skal oplysning om dets holdning til en påtænkt adoption, jf. adoptionslovens § 6, stk. 3, tilvejebringes på en måde, der er afpasset barnets alder, modenhed og sagens omstændigheder.

    Stk. 2. Statsamtet skal sikre, at barnet har modtaget rådgivning og information som nævnt i § 21, stk. 3.

Kapitel 7

Opholdstilladelse til udenlandske børn
med henblik på adoption samt dansk indfødsret

§ 24. Et barn, der ikke er statsborger i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige, må ikke bringes her til landet med henblik på adoption, før barnet er meddelt opholdstilladelse eller visum.

    Stk. 2. Er barnet født her i landet, og var moderen på fødselstidspunktet ikke bosat her, må barnet ikke uden opholdstilladelse opholde sig her med henblik på adoption, med mindre barnet er statsborger i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige.

§ 25. Et udenlandsk barn under 12 år, der er adopteret ved en dansk adoptionsbevilling, bliver dansk statsborger ved adoptionen, hvis barnet adopteres af et ægtepar, hvor mindst én af ægtefællerne er dansk statsborger, eller af en ugift dansk statsborger.

    Stk. 2. Hvis barnet ikke bliver dansk statsborger efter stk. 1, men ønskes meddelt dansk indfødsret, sendes kopi af adoptionsbevillingen til Indfødsretskontoret, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, sammen med følgende dokumenter:

1) adoptanternes skriftlige bekræftelse af ansøgningen om dansk indfødsret,

2) hvis barnet er fyldt 12 år, en erklæring fra barnet om, at det ønsker dansk indfødsret,

3) hvis barnet er fyldt 15 år, en skriftlig bekræftelse af, at barnet og adoptanterne er bekendt med, at der vil blive indhentet oplysninger i Kriminalregisteret vedrørende barnet,

4) hvis barnet er under 12 år og besidder en vis modenhed, oplysninger om dets holdning til spørgsmålet om erhvervelse af dansk indfødsret,

5) kopi af barnets pas eller rejselegitimation,

6) dokumentation for adoptanternes statsborgerskab (kopi af pas),

7) kopi af vielsesattest i tilfælde, hvor adoptanten og den biologiske forældrepart har indgået ægteskab i udlandet.

Kapitel 8

Bevillingens udfærdigelse

§ 26. I adoptionsbevillingen kan der tages stilling til barnets navn. Reglerne i navneloven finder anvendelse.

§ 27. Statsamtet udfærdiger adoptionsbevillingen på en blanket, der er godkendt af Civilretsdirektoratet. En genpart af bevillingen opbevares af statsamtet i sagens akter.

    Stk. 2. Hvis adoptionen er omfattet af Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner, skal statsamtet i forbindelse med udfærdigelsen af adoptionsbevillingen attestere, at adoptionen er i overensstemmelse med konventionen. Attesten udfærdiges på en blanket, der er godkendt af Civilretsdirektoratet, og udleveres til adoptanten.

§ 28. Hvis barnet ved bevillingen får dansk indfødsret jf. § 25, stk. 1, skal dette anføres i bevillingen.

§ 29. Statsamtet skal sende meddelelse om adoptionen til:

1) ministerialbogsføreren på det sted, hvor barnet er døbt eller navngivet, eller, hvis barnet endnu ikke er døbt eller navngivet, til sognepræsten på det sted, hvor barnet er fødselsregistreret,

2) personregisterføreren, hvis barnet er fødselsregistreret eller navngivet i de sønderjyske landsdele, og

3) folkeregistret i den kommune, hvor barnet har bopæl.

    Stk. 2. Herudover sendes efter omstændighederne meddelelse til:

1) De personer, fra hvem samtykke eller erklæring er indhentet i medfør af adoptionslovens §§ 5-7 og 13-14, medmindre den pågældende lever i ægteskab med ansøgeren, eller der er tale om en udenlandsk fremmedadoption, eller samtykke er meddelt til, at barnet adopteres af den, som udpeges af Adoptionsnævnet.

2) Den organisation, der har formidlet adoptionen.

3) Den myndighed, der har meddelt opholdstilladelse for barnet.

4) Den amtskommune, hvis samråd har behandlet ansøgningen om godkendelse som adoptant.

5) Den kommune, der har udstedt plejetilladelse.

6) Adoptionsnævnet, hvis godkendelse som adoptant er meddelt af dette.

    Stk. 3. Meddelelsen til sognepræsten eller personregisterføreren, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, vedlægges fotokopi af adoptanternes fødsels- og dåbs(navne)attester, sygesikringsbeviser og vielsesattest.

§ 30. Har der før adoptionen været fastsat bidrag til barnets underhold, skal det statsamt, der har udfærdiget adoptionsbevillingen, sørge for, at bidragsresolutionen forsynes med påtegning om adoptionen og om, at bidragspligten er bortfaldet.

§ 31. Statsamtet underretter Civilretsdirektoratet om de udfærdigede adoptionsbevillinger.

Kapitel 9

Ændring af ældre adoptioners
retsvirkninger

§ 32. Ansøgning efter lovens § 39, stk. 2, skal indgives af en adoptant, og sendes til Civilretsdirektoratet gennem statsamtet på det sted, hvor adoptanten bor. Har adoptanten ikke bopæl her i landet, sendes ansøgningen til Civilretsdirektoratet.

§ 33. Ansøgningen skal underskrives af ansøgeren personligt og indeholde oplysning om, hvorvidt forbindelse mellem barnet og dets virkelige forældre er bevaret efter adoptionen.

    Stk. 2. Sammen med ansøgningen indsendes:

1) den originale adoptionsbevilling eller, hvis den er bortkommet og ikke er udfærdiget af Justitsministeriet, en bekræftet genpart,

2) hvis forbindelsen mellem barnet og dets biologiske forældre er bevaret efter adoptionen, en erklæring fra forældrene,

3) samtykke fra barnet,

4) hvis en af adoptanterne er død, dødsattest, skifteretsattest eller udskrift af dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom, og

5) hvis en af barnets biologiske forældre er død, og forbindelsen mellem barnet og forældrene er bevaret efter adoptionen, dødsattest, skifteretsattest eller udskrift af dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom.

Kapitel 10

Ikrafttrædelsesbestemmelser mv.

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003.

    Stk. 2. Ansøgninger om adoption, der er indgivet inden bekendtgørelsens ikrafttræden, behandles efter de hidtil gældende regler.

    Stk. 3. Adoptionsbekendtgørelse nr. 597 af 5. september 1986 og adoptionscirkulære nr. 99 af 5. september 1986 ophæves.

    Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Justitsministeriet, den 13. december 2002

Lene Espersen

/Michael Jørgensen