Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32012L0002
 
32012L0003
 
32012L0014
 
32012L0015
 
32012L0016
 
Links til øvrige EU dokumenter
32012D0077
 
32012D0078
 
32012D0254
 
32012D0257
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler1)

(Ændring af bilag om optagelse og ikke optagelse af aktivstoffer, afviklingsfrister for visse plantebeskyttelsesmidler m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 702 af 24. juni 2011 om bekæmpelsesmidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 188 af 22. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter, EF-Tidende 1998, nr. L 123, side 1, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2012/16/EU af 10. maj 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage saltsyre som et aktivt stof i bilag 1 hertil, EU-Tidende 2012, nr. L 124, side 36, Rådets direktiv nr. 92/32/EØF af 30. april 1992, EF-Tidende 1992, nr. L 154, side 15, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 99/45/EF af 31. maj 1999, EF-Tidende 1999, nr. L 200, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning nr. 1451/2007/EF af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, EU-Tidende 2007, nr. L 325, side 3, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og direktiv 91/414/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3. Bilag 4 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

4. Bilag 6 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

5. Bilag 7 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. juli 2012.

Miljøstyrelsen, den 27. juni 2012

Lars Hindkjær

/ Lea Frimann Hansen


Bilag 1

»Bilag 3

Aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet at optage på bilag 1, 1 A, og 1 B til biociddirektivet

Bilag I til biociddirektivet

Aktivstof
Produkttype
Optagelsesdato
(Ansøgningsfrist, jf. § 4, stk. 8. )
Ophør af retten til import, salg i alle led, anvendelse, oplagring og besiddelse af biocidmidler med det pågældende aktivstof, som ikke er godkendt efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union i fællesskab 1)
Sulfurylflourid
8
1. januar 2009
31. december 2010
 
18
1. juli 2011
30. juni 2013
Dichlofluanid
8
1. marts 2009
28. februar 2011
Difethialon
14
1. november 2009
31. oktober 2011
Kuldioxid
14
1. november 2009
31. oktober 2011
 
18
1. november 2012
31. oktober 2014
Indoxacarb
18
1. januar 2010
Nyt aktivstof i EU
Thiacloprid
8
1. januar 2010
Nyt aktivstof i EU
Clothianidin
8
1. februar 2010
31. januar 2012
Etofenprox
8
1. februar 2010
31. januar 2012
Difenacoum
14
1. april 2010
31. marts 2012
Propiconazol
8
1. april 2010
31. marts 2012
Tebuconazol
8
1. april 2010
31. marts 2012
Cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt (K-HDO)
8
1. juli 2010
30. juni 2012
IPBC
8
1. juli 2010
30. juni 2012
Thiabendazol
8
1. juli 2010
30. juni 2012
Thiamethoxam
8
1. juli 2010
30. juni 2012
Acrolein
12
1. september 2010
Nyt aktivstof i EU
Coumatetralyl
14
1. juli 2011
30. juni 2013
Fenpropimorph
8
1. juli 2011
30. juni 2013
Bromadiolon
14
1. juli 2011
30. juni 2013
Alphachloralose
14
1. juli 2011
30. juni 2013
Chlorophacinon
14
1. juli 2011
30. juni 2013
Nitrogen
18
1. september 2011
31. august 2013
Dinatriumtetraborat
8
1. september 2011
31. august 2013
Borsyre
8
1. september 2011
31. august 2013
Aluminiumphosphid, der
14
1. september 2011
31. august 2013
frigiver phosphin
18
1. februar 2012
31. januar 2014
Dinatriumoctaborattetrahydrat
8
1. september 2011
31. august 2013
Boroxid
8
1. september 2011
31. august 2013
Flocoumafen
14
1. oktober 2011
30. september 2013
Tolylfluanid
8
1. oktober 2011
30. september 2013
Magnesiumphosphid,
18
1. februar 2012
31. januar 2014
der frigiver phosphin
     
Warfarinnatrium
14
1. februar 2012
31. januar 2014
Brodifacoum
14
1. februar 2012
31. januar 2014
Warfarin
14
1. februar 2012
31. januar 2014
Metofluthrin
18
1. maj 2011
Nyt aktivstof i EU
Dazomet
8
1. august 2012
31. juli 2014
N,N-diethyl-m-toluamid
19
1. august 2012
31. juli 2014
Spinosad
18
1. november 2012
31. oktober 2014
Bifenthrin
8
1. februar 2013
31. januar 2015
(Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat
19
1. februar 2013
31. januar 2015
Fenoxycarb
8
1. februar 2013
31. januar 2015
Nonansyre og perlargonsyre
19
1. februar 2013
31. januar 2015
Creosot
8
1. maj 2013
30. april 2015
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on
8
1. juli 2013
30. juni 2015
Abamectin
18
1. juli 2013
30. juni 2015
Imidacloprid
18
1. juli 2013
30. juni 2015
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-52
18
1. oktober 2013
30. september 2015
Fipronil
18
1. oktober 2013
30. september 2015
Lambda-cyhalothrin
18
1. oktober 2013
30. september 2015
Deltamethrin
18
1. oktober 2013
30. september 2015
Kobber(II)oxid
8
1. februar 2014
31. januar 2016
Kobber(II)hydroxid
8
1. februar 2014
31. januar 2016
Basisk kobberkarbonat
8
1. februar 2014
31. januar 2016
Bendiocarb
18
1. februar 2014
31. januar 2016
Methylnonylketon
19
1. maj 2014
30. april 2016
Margosaekstrakt
18
1. maj 2014
30. april 2016
Saltsyre
2
1. maj 2014
30. april 2016
       

Bilag I A til biociddirektivet

Aktivstof
Produkt-
type
Optagelsesdato
(Ansøgningsfrist, jf. § 4, stk. 8. )
Ophør af retten til import, salg i alle led, anvendelse, oplagring og besiddelse af biocidmidler med det pågældende aktivstof, som ikke er godkendt efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union i fællesskab 1)
Kuldioxid
14
1. november 2009
31. oktober 2011
(Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat
19
1. februar 2013
31. januar 2015

1) Der kan i bekendtgørelsen eller en meddelelse til godkendelsesindehaveren fastsættes en tidligere frist for ophør af retten til import og salg af midler, jf. § 4, stk. 10.«


Bilag 2

»Bilag 4

Aktivstoffer, som Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I, I A eller I B til biociddirektivet

Aktivstof
Produkttype
Forbud mod import og salg i alle led af midler inden for den eller de relevante produkttyper, der indeholder aktivstoffet eller aktivstofferne 1)
Forbud mod anvendelse, oplagring og besiddelse af midler inden for den eller de relevante produkttyper, der indeholder aktivstoffet eller aktivstofferne
Aktivstoffer, som er opført på bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007, og hvor aktivstoffet eller kombinationen af aktivstof og produkttype ikke er opført i bilag II til samme forordning.
 
Efter 1. juli 2006
Efter 1. september 2006
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning (2007/565/EF) af 14. august 2007:
 
Efter 22. juli 2008
Efter 22. august 2008
       
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-. kappa. O)diazeniumato(2-)]-kopper
21
   
       
Myresyre
18
   
       
Propan-2-ol
18
   
       
L-(+)-mælkesyre
1, 13
   
       
Anthraquinon
19
   
       
1,4-dichlorbenzen
18, 19
   
       
N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboximid
18
   
       
Benzylbenzoat
19
   
       
Malathion
18
   
       
Octansyre
19
   
       
Captan
21
   
       
N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet
21
   
       
Ziram
19, 21
   
       
Thiabendazol
21
   
       
Diuron
21
   
       
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1RS,3RS; 1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (alle isomerer; forhold: 1:1:1:1:1:1:1:1)/allethrin
18
   
       
Zinksulfid
18, 21
   
       
Dinatriumtetraborat, vandfrit
18
   
       
Naphthensyrer, kobbersalte
8
   
       
Chlorothalonil
21
   
       
Fluometuron
21
   
       
Chlorpyrifos
18
   
       
Chlorpyrifos-methyl
18
   
       
(R)-p-mentha-1,8-dien
18, 19
   
       
Prometryn
21
   
       
Siliciumdioxid – amorft
16, 19
   
       
Benolie/animal oil
19
   
       
Rapsolie
18
   
       
Lignin
19, 21
   
       
Oxinkobber
8
   
       
Dinatriumoctaborattetrahydrat
18
   
       
Dodecylguanidinmonohydrochlorid
16, 21
   
       
Phoxim
18
   
       
Chlorotoluron
21
   
       
Methomyl
18
   
       
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid
21
   
       
(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl(1R,3R)-2,2-dimethyl-3- (2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (kun isomeren med 1R-trans og 1S)/S-bioallethrin
18
   
       
Bioresmethrin
18
   
       
Trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]crotonat
18
   
       
Amitraz
18
   
       
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/Isoproturon
18, 21
   
       
M-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin
19
   
       
3-iod-2-propynylbutylcarbamat
18
   
       
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph
21
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider
16
   
       
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie
19
   
       
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo[d, g]-[1,3,2]dioxaphosphocin-6-oxid, natriumsalt
1
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl [(ethylphenyl) methyl]dimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
       
α-cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-[1α (S*),3α]-(±)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat
18
   
       
Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt
19
   
       
Enebær, Juniperus mexicana, ext.
19
   
       
Lavendel, Lavandula hybrida, ext. / lavendelolie
18
   
       
3-benzo[b]thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
21
   
       
Chlormethyl-n-octyldisulfid
21
   
       
Kaliumsalte af fedtsyrer (C15-21)
18
   
       
(E)-2-octadecenal
19
   
       
E,Z)-2,13-octadecadienal
19
   
       
S-hydropren/ethyl-(S-(E,E))-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat
18
   
       
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1Hpyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr
21
   
       
Guazatintriacetat4)
8
Efter 1. august 2008
Efter 2. september 2008
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning (2008/681/EF) af 28. juli 2008:
 
Efter 20. maj 2009
Efter 20. august 2009
       
Formaldehyd
11, 12, 13
   
       
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether/piperonylbutoxid
19
   
       
1,3-dibrom-5,5-dimethylhydantoin
2, 11, 12
   
       
Naphthalen
19
   
       
M-cresol
2, 3
   
       
Hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre
8
   
       
Benzylbenzoat
18
   
       
Benzothiazol-2-thiol
2, 7, 9, 11, 12, 13
   
       
2-hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-on
10
   
       
Natriumbromid
4, 6, 13
   
       
Borsyre
18
   
       
Ammoniumbromid
2, 4, 6
   
       
Cis-tricos-9-en
18
   
       
3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether/etofenprox
2, 3
   
       
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (blanding af kun 2 isomerer: 1R trans: 1RS, 1:1)/bioallethrin/d-trans-allethrin
18
   
       
Spinosad: Fermenteringsprodukt fra mikroorganismer fra jorden, som indeholder spinosyn A og spinosyn D
3
   
       
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning (2008/809/EF) af 14. oktober 2008:
 
Efter 24. juli 2009
Efter 24. oktober 2009
       
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-. kappa. O)diazeniumat(2-)]-kobber
2, 6
   
       
Bronopol
1, 3, 4, 13
   
       
Chlorcresol
4
   
       
Myresyre
1, 13
   
       
Benzoesyre
1, 2, 6
   
       
Propan-2-ol
3, 5, 6
   
       
Salicylsyre
6
   
       
Propan-1-ol
3
   
       
Citronsyre
2, 3
   
       
Symclosen
6
   
       
Chlorxylenol
1, 2, 3, 4, 5, 6
   
       
Dichlorophen
2, 3, 4, 6, 13
   
       
Triclocarban
1, 2, 4
   
       
Glyoxal
6
   
       
Hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre
1, 2, 3, 4, 5
   
       
1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin
2
   
       
Chlorophen
1, 4, 6
   
       
Benzylbenzoat
2
   
       
Benzethoniumchlorid
1
   
       
Cetylpyridiniumchlorid
1, 3, 4, 5
   
       
Nitromethylidyntrimethanol
2, 3, 6, 13
   
       
Tosylchloramidnatrium
1, 6
   
       
Kaliumdimethyldithiocarbamat
2, 4, 6, 13
   
       
Natriumdimethyldithiocarbamat
2, 3, 4, 5, 6, 13
   
       
Captan
6
   
       
Thiram
2, 6
   
       
Ziram
2, 6
   
       
Kaliummethyldithiocarbamat
2
   
       
Metamnatrium
2, 4, 6, 13
   
       
Dinatriumcyandithiocarbamat
2
   
       
1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof
2, 6, 13
   
       
Nabam
2, 4, 6, 13
   
       
Thiabendazol
6
   
       
Diuron
6
   
       
Natriumbenzoat
1, 2, 6
   
       
Hydroxyl-2-pyridon
     
 
2, 6, 13
   
       
2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat
2, 6, 13
   
       
Tetradoniumbromid
     
 
1
   
       
4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on
     
 
2, 6
   
       
Dinatriumtetraborat, vandfrit
     
 
1, 2, 13
   
       
2,4-dichlorbenzylalkohol
     
 
2, 6, 13
   
       
Chlorothalonil
     
 
6
   
       
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
1
   
       
2-methyl-2H-isothiazol-3-on
2, 4
   
       
Natriumdichlorisocyanuratdihydrat
1, 6
   
       
Troclosennatrium
1, 6
   
       
Mecetroniumethylsulfat
2
   
       
Bis(trichlormethyl)sulfon
6
   
       
(Ethylendioxy)dimethanol
3, 4
   
       
Natrium-2,4,6-trichlorphenolat
2, 3, 6
   
       
Pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt
4
   
       
2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol
2, 3, 4
   
       
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion
3, 4
   
       
Terbuthylazin
2
   
       
Methylendithiocyanat
6, 13
   
       
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
2
   
       
(2-brom-2-nitrovinyl)benzen
6, 13
   
       
Didecyldimethylammoniumchlorid
13
   
       
Prometryn
6, 13
   
       
Calciumdihexa-2,4-dienoat
1, 3, 6
   
       
Iod
2, 4, 5, 6
   
       
Natriumhydrogensulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
       
Natriumchlorid
5
   
       
Orthophosphorsyre
4
   
       
Natriumhypochlorit
6
   
       
Dinatriumdisulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
       
Kaliumpermanganat
5
   
       
Natriumsulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
       
Natriumchlorit
2, 3, 4, 5
   
       
Natriumchlorat
2, 5
   
       
Hvidløgsekstrakt
3, 4, 5, 18, 19
   
       
Borsyre
1, 2, 3, 6, 13
   
       
Kaliumsulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
       
Natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]
2, 3, 4, 6, 13
   
       
2,2-dibrom-2-cyanacetamid
1, 5
   
       
Carbendazim
6, 13
   
       
Dinatriumoctaborattetrahydrat
1, 2, 3, 6, 13
   
       
Pyrithionzink
13
   
       
Dodecylguanidinmonohydrochlorid
1, 2
   
       
Bromchlorid
2
   
       
(Benzyloxy)methanol
2
   
       
Chlorotoluron
6, 13
   
       
Natrium-p-chlor-m-cresolat
4
   
       
Dikaliumdisulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
       
D-gluconsyre, forbindelse med N,N″-bis(4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1)
4, 6
   
       
Benzoxoniumchlorid
1
   
       
P-[(diiodmethyl)sulfonyl]toluen
13
   
       
(Benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat
2, 4, 6, 13
   
       
Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat
1, 2, 3, 4, 5
   
       
2-octyl-2H-isothiazol-3-on
4
   
       
Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
3, 4, 5, 6, 13
   
       
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon
6, 13
   
       
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol/imazalil
2, 4, 13
   
       
2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril
13
   
       
M-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin
2, 3, 5
   
       
1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol
1, 2, 4, 13
   
       
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on
6
   
       
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph
6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider
5, 6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider
6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider
13
   
       
Fedtsyrer, kokos-, reaktionsprodukter med diethanolamin
3
   
       
Aminer, C10-16-alkyldimethyl, N-oxider
1
   
       
Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
1
   
       
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid
2, 3, 4, 6, 13
   
       
       
1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof/diazolidinylurinstof
6, 7
   
       
Magnesiummonoperoxyphthalathexahydrat
3, 4
   
       
Tributyltetradecylphosphoniumchlorid
2, 4
   
       
Tjæresyrer, polyalkylphenolfraktion
2, 3
   
       
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie
1, 2, 3
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider
5, 6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider
5, 6, 13
   
       
Urinstof, N,N′-bis-(hydroxymethyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylenglycol og formaldehyd
2, 6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte
1, 2, 3, 4, 6, 13
   
       
1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion
2
   
       
Reaktionsprodukter af: glutaminsyre og N-(C12-14-alkyl)propylendiamin
1, 3
   
       
Blanding af: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammoniumbis(2-ethylhexyl)phosphat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylhydrogenphosphat
6
   
       
5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol
6
   
       
3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
4, 6, 13
   
       
Reaktionsprodukter af diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)
6, 13
   
       
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
1, 5
   
       
Bis-(3-aminopropyl)-octylamin
2, 3, 4, 13
   
       
(E)-1-(2-chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin/chlothianidin
3
   
       
Bacillus sphaericus
2
   
       
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14
2, 5
   
       
Aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre
1, 6, 13
   
       
Blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (Einecs 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (Einecs 224-027-4)
1, 2, 3, 4, 6, 13
   
       
Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 220-239-6)
3
   
       
Kaliumsalte af fedtsyrer (C15-21)
2
   
       
Kvaternære ammoniumiodider
1, 2, 3, 4, 5, 6
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider)/BKC
6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater)/DDAC
6, 13
   
       
Sølvnatriumhydrogenzirconiumphosphat
3
   
       
Sølv-zink-aluminium-bor-phosphatglas/glasoxid, med sølv- og zinkindhold
1, 6
   
       
(±)-1-(. beta. -allyloxy-2,4-dichlorphenylethyl)imizadol/teknisk imazalil
2, 4, 13
   
       
[1.alpha. (S*),3.alpha. ]-(. alpha. )-cyan-(3-phenoxyphenyl)methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/alpha-cypermethrin
6
   
       
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr
6, 13
   
       
Aluminiumnatriumsilicat-sølv-complex/sølvzeolit
6, 13
   
       
Aluminiumnatriumsilicat-sølv-zink-complex/sølvzink-zeolit
1, 6
   
       
Guazatintriacetat
2
   
       
Blanding af 5-hydroxymethoxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (CAS 59720-42-2, 16,0 %), 5-hydroxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (Einecs 229 -457-6; 28,8 %) og 5-hydroxypoly[methylenoxy]methyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3,3,0)octan (CAS 56709-13-8; 5,2 %) i vand (50 %)
6, 13
   
       
Copolymer af 2-propenal og propan-1,2-diol
6, 7, 10, 13
   
       
N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin bis(2-chlorethyl)ether copolymer
2, 13
   
       
Poly(oxy-1,2-ethandiyl),. alpha. -[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-. omega. -hydroxy-, propanoat (salt)
     
 
3, 6, 13
   
       
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning (2009/322/EF) af 8. april 2009:
 
Efter 14. februar 2010
Efter 28. februar 2010
       
Ethanol
3
   
       
N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet
6
   
       
Fluometuron
6, 13
   
       
Lignin
1, 2, 3, 4, 6, 13
   
       
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethyl-glutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
3
   
       
N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/ didecylpolyoxethylammoniumborat
2, 6, 13
   
       
Polyvinylpyrrolidon-iod
2, 4, 5, 6
   
       
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning (2009/324/EF) af 14. april 2009:
 
Efter 31. marts 2010
Efter 31. maj 2010
       
Linalool
19
   
       
Propoxur
18
   
       
Fenitrothion
18
   
       
Methylanthranilat
19
   
       
Oct-1-en-3-ol
19
   
       
5,5-dimethyl-perhydro-pyri-midin-2-on-. alpha. -(4-trifluor-methylstyryl)-. alpha. -(4-trifluor-methyl)cinnamylidenhydrazon/ hydramethylnon
18
   
       
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissonens afgørelse (2010/71/EU) af 8. februar 2010:
 
Efter 30. november 2010
Efter 28. februar 2011
       
Diazinon
18
   
       
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissonens afgørelse (2010/72/EU) af 8. februar 2010:
 
Efter 8. november 2010
Efter 8. februar 2011
       
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-. kappa. O)diazeniumat(2-)-kobber
11, 12
   
       
Cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt
11
   
       
Peroxyoctansyre
11, 12
   
       
Bronopol
7, 10
   
       
Chlorcresol
10
   
       
Myresyre
9
   
       
Benzoesyre
11
   
       
Propan-2-ol
9, 10, 11, 12
   
       
Ethylenoxid
20
   
       
2-chloracetamid
7, 9, 10, 11
   
       
Glycolsyre
12
   
       
L-(+)-mælkesyre
20
   
       
Symclosen
7, 9
   
       
Dichlorophen
7, 9, 10, 11, 12
   
       
Hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre
7, 9, 10
   
       
Glutaral
7, 9, 10, 22
   
       
2-phenoxyethanol
7, 10, 11
   
       
Cetylpyridiniumchlorid
6, 7, 9, 20
   
       
Carbondioxid
15, 20
   
       
Nitromethylidyntrimethanol
11, 12
   
       
Tosylchloramidnatrium
9, 10
   
       
Kaliumdimethyldithiocarbamat
10
   
       
Natriumdimethyldithiocarbamat
10
   
       
Captan
7, 9, 10
   
       
N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet
10
   
       
N,N-diethyl-m-toluamid
22
   
       
Thiram
7, 10, 11, 12
   
       
Ziram
7, 9, 10, 11, 12
   
       
Kaliummethyldithiocarbamat
9, 11, 12
   
       
Metamnatrium
12, 20
   
       
Dinatriumcyandithiocarbamat
9, 11, 12
   
       
1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof
9, 11, 12
   
       
Nabam
9, 10, 11, 12
   
       
Thiabendazol
11, 12, 20
   
       
Dazomet
7, 9, 10, 11
   
       
Dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methansulfenamid/tolylfluanid
10
   
       
Hydroxyl-2-pyridon
9, 10, 11, 12
   
       
2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat
11, 12
   
       
Dichlofluanid
10
   
       
4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on
9, 11, 12
   
       
Zinksulfid
7, 9, 10
   
       
Dinatriumtetraborat, vandfrit
7, 9, 10
   
       
2,4-dichlorbenzylalkohol
7, 9, 10, 12
   
       
Chlorothalonil
7, 9, 10
   
       
Fluometuron
7, 9, 10, 11, 12
   
       
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
9, 10
   
       
2,2'-dithiobis[N-methylbenzamid]
7, 9, 12
   
       
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
7, 10, 22
   
       
2-methyl-2H-isothiazol-3-on
7, 9, 10, 22
   
       
Natriumdichlorisocyanuratdihydrat
9
   
       
Troclosennatrium
9
   
       
Bis(trichlormethyl)sulfon
9, 10, 11, 12, 22
   
       
(Ethylendioxy)dimethanol
9
   
       
Dipyrithion
9
   
       
Natrium-2,4,6-trichlorphenolat
9
   
       
Pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt
11, 12
   
       
Methenamin-3-chlorallylochlorid
9
   
       
2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol
9
   
       
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion
9, 10
   
       
N,N'-methylenbismorpholin
9, 11
   
       
Terbuthylazin
11, 12
   
       
(R)-p-mentha-1,8-dien
12
   
       
Methylendithiocyanat
7, 9, 10, 11, 22
   
       
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
11, 12
   
       
(2-brom-2-nitrovinyl)benzen
11, 12
   
       
Didecyldimethylammoniumchlorid
7, 9
   
       
Prometryn
7, 9, 10, 11, 12
   
       
Svovldioxid
9, 11, 12, 20, 22
   
       
Calciumdihexa-2,4-dienoat
7, 9, 20
   
       
Iod
7, 9, 10, 11
   
       
Siliciumdioxid – amorft
20
   
       
Natriumhydrogensulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
       
Natriumbromid
7, 9
   
       
Dinatriumdisulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
       
7a-ethyl-dihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol
11, 12
   
       
Natriumsulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
       
Natriumchlorit
11, 12, 20
   
       
Natriumchlorat
11, 12
   
       
Lignin
7, 9, 10, 11, 12
   
       
Borsyre
7, 9, 10, 11, 12
   
       
Chlordioxid
20
   
       
Kaliumsulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
       
Natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]
7, 9, 10, 11, 12
   
       
2,2-dibrom-2-cyanacetamid
3, 7, 9, 10
   
       
Carbendazim
11, 12
   
       
Dinatriumoctaborattetrahydrat
7, 9, 10, 11, 12
   
       
Trimagnesiumdiphosphid
23
   
       
Ammoniumbromid
7, 9
   
       
Hexabordizinkundecaoxid/zinkborat
9
   
       
Dodecylguanidinmonohydrochlorid
7, 9, 10, 12, 22
   
       
Bromchlorid
12
   
       
(Benzyloxy)methanol
9, 10, 11
   
       
Bis(1-hydroxy-1H-pyridin-2-thionato-O,S)kobber
9
   
       
Chlorotoluron
7, 9, 10, 11, 12
   
       
Natrium-p-chlor-m-cresolat
10
   
       
Dikaliumdisulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
       
Benzoxoniumchlorid
9
   
       
P-[(diiodmethyl)sulfonyl]toluen
12
   
       
(Benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat
7, 10, 11
   
       
Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat
7, 9, 10
   
       
. Alpha. ,. alpha. ',. alpha. ″-trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol
9
   
       
2-octyl-2H-isothiazol-3-on
12
   
       
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid
10
   
       
N'-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
9
   
       
Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
9
   
       
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon
9, 11, 12
   
       
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol/imazalil
20
   
       
2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril
7, 9, 10, 11
   
       
4,4-dimethyloxazolidin
11
   
       
. Alpha. -cyan-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/cypermethrin
9
   
       
M-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin
22
   
       
3-iod-2-propynyl-butylcarbamat
11
   
       
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumsulfat (2:1)
9
   
       
1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol
10, 12, 20
   
       
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on
12
   
       
3,3'-methylenbis[5-methyloxazolidin]/oxazolidin
10
   
       
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph
7, 9, 10, 12
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider
7, 9, 17
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider
7, 9
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider
7, 9, 22
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, salte med 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1)
11, 12
   
       
Natrium-N-(hydroxymethyl)glycinat
7
   
       
Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
11, 12
   
       
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid
7, 10, 11, 12
   
       
Tributyltetradecylphosphoniumchlorid
9, 11, 12
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider
7, 9, 17
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider
9, 17
   
       
Urinstof, N,N′-bis-(hydroxymethyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylenglycol og formaldehyd
11, 12
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte
7, 10, 11, 12
   
       
Blanding af: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-bis(2-ethylhexyl)phosphat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylhydrogenphosphat
7, 9
   
       
6-(phthalimido)peroxyhexansyre
11, 12
   
       
Tetrachlordecaoxidcomplex
3
   
       
Sølvnatriumhydrogenzirconiumphosphat
10
   
       
Cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchloride
9, 12
   
       
Thiamethoxam
9
   
       
5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol
9
   
       
3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
7, 10
   
       
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
11, 12
   
       
Bis-(3-aminopropyl)-octylamin
11, 12
   
       
Aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre
7, 10, 11, 12
   
       
Blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (EINECS 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (EINECS 224-027-4)
10, 11
   
       
Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on(EINECS 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EINECS 220-239-6)
7, 9, 10
   
       
Kvaternære ammoniumiodider
7
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider)/BKC
7, 9
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater)/DDAC
7, 9
   
       
Natriumligninsulfonat
12
   
       
[1.alpha. (S*),3.alpha. ]-(. alpha. )-cyan-(3-phenoxyphenyl)methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/alphacypermethrin
9
   
       
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr
7, 9, 10, 12
   
       
Aluminiumnatriumsilicat-sølv-complex/sølvzeolit
7
   
       
Monohydrochlorid af polymer af N,N″'-1,6-hexandiylbis[N'-cyanguanidin] (EINECS 240-032-4) og hexamethylendiamin (EINECS 204-679-6)/polyhexamethylenbiguanid (monomer: 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidiniummonohydrochlorid)
12, 22
   
       
N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin bis(2-chlorethyl) ether copolymer
9, 11, 12
   
       
N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat
9, 10, 11, 12
   
       
Polyhexamethylenbiguanid
10
   
       
Poly(oxy-1,2-ethandiyl),. alpha. -[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-. omega. -hydroxy-, propanoat (salt)
9, 11, 12
   
       
Polymer af N-methylmethanamin (EINECS 204-697-4) med (chlormethyl)oxiran (EINECS 203-439-8)/polymer kvaternær ammoniumchlorid
12
   
       
Polyvinylpyrrolidon-iod
7, 9, 10, 11
   
       
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse (2010/675/EU) af 8. november 2010:
 
Efter 31. juli 2011
Efter 31. oktober 2011
       
Formaldehyd
4, 6
   
       
Benzoesyre
20
   
       
Natriumbenzoat
11, 20
   
       
2-butanon, peroxid
9, 22
   
       
Tolnaftat
9
   
       
Triclosan
3
   
       
Siliciumdioxid, -amorft
3
   
       
N’tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
7, 10
   
       
Blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol/citriodiol
1, 2
   
       
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse (2011/391/EU) af 1. juli 2011:
 
Fra 31. marts 2012
Fra 30. juni 2012
       
Formaldehyd
1, 5, 9, 23
   
       
2-chloracetamid
3, 6, 13
   
       
Thiabendazol
2, 13
   
       
2,2´-dithiobis[N-methylbenzamid]
13
   
       
Svovldioxid
1, 2, 5, 6, 13
   
       
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
4
   
       
Oligo(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)
1, 5, 6, 13
   
       
Poly-(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)
1, 5, 6, 13
   
       
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse (2012/77/EU) af 9. februar 2012:
 
Efter 15. juli 2012
Efter 31. juli 2012
       
Flufenoxuron
18
   
       
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse (2012/78/EU) af 9. februar 2012:
 
Efter 31. oktober 2012
Efter 31. januar 2013
       
Cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt
6, 7, 9, 10, 12, 13
   
       
Diphenoxarsin-10-yloxid
9
   
       
Glyoxal
12
   
       
1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin
12
   
       
Tosylchloramidnatrium
11
   
       
Dinatriumtetraborat, vandfrit
11
   
       
Kobber
2, 4, 5, 11
   
       
Kobbersulfat
1, 4
   
       
Calciumhypochlorit
1
   
       
Borsyre
22
   
       
Trimagnesiumdiphosphid
20
   
       
Chloralose
15, 23
   
       
Aluminiumphosphid
20
   
       
1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion
12
   
       
Methylneodecanamid
19
   
       
Tetrachlordecaoxidcomplex
5
   
       
3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
9
   
       
Oligo(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)
2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 20
   
       
Poly(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)
2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 20
   
       
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse (2012/254/EU) af 10. maj 2012:
 
Efter 31. juli 2012
Efter 31. oktober 2012
       
Dichlorvos
18
   
       
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse (2012/257/EU) af 11. maj 2012:
 
Efter 31. juli 2012
Efter 31. oktober 2012
       
Naled
18
   
       

1) Miljøministeren kan fastsætte tidligere frister for ophør af retten til import og salg af de pågældende bekæmpelsesmidler i de forskellige salgsled, jf. lov om kemikalier, § 33 b.«


Bilag 3

»Bilag 6

Liste over plantebeskyttelsesmidler der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 46, jf. § 3, stk. 3

Aktivstof
Produktnavn
Reg. nr.
Forbud mod salg 1)
Forbud mod anvendelse og besiddelse
acetamiprid
Substral Gødning med insektmiddel
633-4
1. april 2012
1. april 2013
acetamiprid
Substral Gødningspinde med insektmiddel
633-2
1. april 2012
1. april 2013
acetamiprid
Substral Insektmiddel Koncentrat
633-1
1. april 2012
1. april 2013
acetamiprid
Substral Insektspray
633-3
1. april 2012
1. april 2013
acetamiprid
Substral Insektspray
633-5
1. april 2012
1. april 2013
aluminiumphosphid
Mortalin Muldvarpegas ny
193-53
5. april 2012
5. april 2013
aluminiumphosphid
Phostoxin muldvarpe- og mosegrisegift
179-26
15. august 2012
15. august 2013
aluminiumphosphid
Tanaco Phostoxin mod kornskadedyr
179-24
15. august 2012
15. august 2013
aluminiumphosphid
Trinol Fosforbrinte mod muldvarpe og mosegrise
193-22
5. april 2012
5. april 2013
aluminiumphosphid
Quickfos Gnavermiddel
193-36
5. april 2012
5. april 2013
aluminiumphosphid
Quickfos Insektmiddel
193-37
5. april 2012
5. april 2013
aluminiumphosphid
Trinol Fosforbrinte insektmiddel
193-24
5. april 2012
5. april 2013
azoxystrobin
Agro Bizz Azoxystrobin
645-25
22. august 2012
22. august 2013
azoxystrobin
Inter-Azoxy
221-145
24. august 2012
24. august 2013
azoxystrobin
ND Azoxystrobin
242-47
30. juni 2012
30. juni 2013
6-benzyladenin
Cillus BA-6
22-55
1. marts 2012
1. marts 2013
bitertanol
Baycor 25 WP
18-153
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol
Baycor 300 EC
18-152
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol
Baymat Rosenspray
18-298
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol, fuberidazol
LFS Bitertanol Plus
318-53
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol
Material Shop Rosenspray
18-337
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol
ND Bitertanol
242-50
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol, fuberidazol
Sibutol FS 199
18-406
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol, fuberidazol
Sibutol LS 280
18-217
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol
Toppcor WP 25
11-23
1. september 2012
31. december 2012
boscalid
DLA Agro Boscalid
21-146
1. oktober 2012
1. oktober 2013
boscalid, pyraclostrobin
DLA Agro Pyrabos WG
21-145
1. oktober 2012
1. oktober 2013
chlormequat-chlorid
Inter-CCC 750
221-46
2. november 2012
2. november 2013
chlormequat-chlorid
ND Chlormequat 750
242-25
30. november 2012
30. november 2013
clopyralid
Agro Bizz Clopyralid
645-46
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
DLA Agro Clio 100
21-130
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
DLA Agro Clopyralid
21-98
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
Inter Clopyralid 100
221-64
26. juni 2012
26. juni 2013
clopyralid
LFS Cliophar
318-99
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
LFS Clopyralid
318-22
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
Lontrel
205-27
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid2
Matrigon
64-4
1. juni 2012
1. juni 2013
2,4-D, dicamba
Substral Plænerens (tidligere UKS 118A)
633-6
1. april 2012
1. april 2013
dimethoat
Danadim Progress
11-25
22. september 2012
22. september 2013
dimethoat
Perfekthion 400 EC
19-81
22. september 2012
22. september 2013
diquat
Inter-Diquat
221-119
2. november 2012
2. november 2013
diquat
IT-Diquat
221-142
12. april 2012
12. april 2013
epoxiconazol
ND Epoxiconazol
242-52
30. juni 2012
30. juni 2013
ethofumesat
Inter-Ethofumesat 500
378-25
27. oktober 2012
27. oktober 2013
ethofumesat
IT-Ethofumesat
221-73
2. november 2012
2. november 2013
fedtsyrer (hovedfraktion linolsyre)
Borup Insektsæbe klar-til-brug
179-111
15. august 2012
15. august 2013
fedtsyrer (hovedfraktion linolsyre)
Borup Insektsæbe Koncentreret
179-112
15. august 2012
15. august 2013
fenoxaprop-P-ethyl
ND Fenoxaprop
242-53
30. juni 2012
30. juni 2013
ferrifosfat2)
Ferrox
364-33
1. juni 2012
1. juni 2013
ferrifosfat
Lotus Sneglemiddel
179-175
15. august 2012
15. august 2013
flupyrsulfuron-methyl
ND Flupyrsulfuron
242-43
30. juni 2012
30. juni 2013
fluroxypyr
Agro Bizz Tommy 180
645-4
1. november 2012
1. november 2013
fluroxypyr
Tandus
347-9
30. juni 2012
30. juni 2013
fluroxypyr
Tandus 180
347-10
30. juni 2012
30. juni 2013
glyphosat
Agro Bizz Glyphos 360 Ultra
645-39
1. juni 2012
1. juni 2013
glyphosat
Agro Glyphosat Gran 680
645-38
1. juli 2012
1. juli 2013
glyphosat
Bonus All Round Klar-til-brug
14-242
9. marts 2012
9. marts 2013
glyphosat
Bonus All Round Ukrudtsmiddel konc.
582-3
1. august 2012
1. august 2013
glyphosat
Bonus Koncentreret All-Round Total Ukrudtsmiddel
386-17
24. oktober 2012
24. oktober 2013
glyphosat
DanOut 360
582-1
1. august 2012
1. august 2013
glyphosat
Glyfonol 360
193-44
5. april 2012
5. april 2013
glyphosat
Glyfonol 360
730-16
1. august 2012
1. august 2013
glyphosat
Keeper Powerspray
18-524
1. maj 2012
1. maj 2013
glyphosat
Lotus Ukrudtsfjerner (tidligere Glyfos Envision 7,2)
11-18
1. juni 2012
1. juni 2013
glyphosat
Ryom Ukrudtsmiddel
582-7
1. august 2012
1. august 2013
glyphosat
Symbol
273-9
13. september 2012
13. september 2013
glyphosat
Taifun 360
650-6
10. maj 2012
10. maj 2013
glyphosat
Tanaco Koncentreret Ukrudtsmiddel 360
582-2
1. august 2012
1. august 2013
glyphosat
Ukrudtsmiddel Klar-til-brug
396-19
30. juni 2012
30. juni 2013
glyphosat
Ukrudtsmiddel Koncentreret
396-18
30. juni 2012
30. juni 2013
hymexazol
Tachigaren 70 WP
3-32
23. september 2012
23. september 2013
imazalil
Fungaflor Smoke
22-52
30. juni 2012
30. juni 2013
ioxynil, fluroxypyr, clopyralid2)
Ariane Super
64-12
1. juni 2012
1. juni 2013
kaliumoleat
Insektsæbe
394-1
21. juni 2012
21. juni 2013
lambda-cyhalothrin
ND Lambda
242-57
30. juni 2012
30. juni 2013
magnesiumhpsphid
Tanaco Degesch Plate
179-32
15. august 2012
15. august 2013
magnesiumphosphid
Tanaco Degesch Strip
179-33
15. august 2012
15. august 2013
mancozeb, fenamidon
Agro Bizz Fenazeb
645-31
5. juli 2012
5. juli 2013
mancozeb
Dithane NT
64-60
2. november 2012
2. november 2013
mancozeb
Manco C
650-88
22. juni 2012
22. juni 2013
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Borup Plænerens
64-65
17. oktober 2012
17. oktober 2013
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Greenor
64-52
17. oktober 2012
17. oktober 2013
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
LFS Plænerens
318-55
1. november 2012
1. november 2013
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Substral Plænerens Ekstra
179-205
1. november 2012
2. november 2013
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Substral Plænerens Plus
64-64
17. oktober 2012
17. oktober 2013
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Trinol Plænerens Koncentreret
386-28
1. november 2012
1. november 2013
mepiquat-chlorid, ethephon
Inter-Short
221-31
2. november 2012
2. november 2013
mercaptodimethur
Mesurol Sneglegift 1 %
18-18
30. marts 2012
30. marts 2013
metamitron
Inter-Metamitron SC
221-123
5. marts 2012
5. marts 2013
metsulfuron-methyl
Agros Meth (tidligere Agros Finy)
650-54
24. februar 2012
24. februar 2013
metsulfuron-methyl
Agros Mini
650-66
24. februar 2012
24. februar 2013
pirimicarb
Inter Pirimicarb 50
221-67
2. november 2012
2. november 2013
pirimicarb
IT-Pirimicarb 50
378-35
27. oktober 2012
27. oktober 2013
propamocarb
Previcur N
18-431
30. marts 2012
30. marts 2013
propaquizafop
Inter-Propaquizafop
221-90
2. november 2012
2. november 2013
propaquizafop
ND Propaquizafop
242-54
30. juni 2012
30. juni 2013
rimsulfuron
Agro Bizz Rimsulfuron
645-26
15. september 2012
15. september 2013
rimsulfuron
DLA Agro Rimsulfuron
21-124
15. september 2012
15. september 2013
rimsulfuron
Titus
650-42
15. september 2012
15. september 2013
rimsulfuron
Titus WSB
3-150
14. september 2012
14. september 2013
tau-fluvalinat
ND Tau-Flu
242-56
30. juni 2012
30. juni 2013
tolclofos-methyl
ND Tolclofos 10
242-66
30. juni 2012
30. juni 2013
tolclofos-methyl
ND Tolclofos 500 FL
242-68
30. juni 2012
30. juni 2013
triflusulfuron-methyl
ND Triflusulfuron-methyl
242-35
30. juni 2012
30. juni 2013
trinexapac-ethyl
Inter-Trinexapac
221-129
2. november 2012
2. november 2013

1) For så vidt angår godkendelsesindehaveren gælder den dato for tilbagekaldelsen som Miljøstyrelsen har fastsat i afgørelsen herom til denne, jf. lovens § 33, stk. 5, for midler som er omfattet af plantebeskyttelsesmiddelforordningens overgangsordning, jf. § 6 i lov nr. 294 af 11. april 2011 eller plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 44 for midler som er godkendt efter plantebeskyttelsesmiddelforordningen.

2) For dette plantebeskyttelsesmiddel gælder de afviklingsperioder, som fremgår her, uanset at midlet også er oplistet på bekendtgørelsens bilag 8. Miljøstyrelsen fastsætter afviklingsperioder i forbindelse med afgørelsen om tilbagekaldelse af godkendelsen til godkendelsesindehaver, jf. artikel 46 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen. Bilag 8 vil blive opdateret senere, hvorefter midlet vil udgå af dette bilag.«


Bilag 4

»Bilag 7

Aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet ikke at optage på listen over godkendte aktivstoffer, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 540/2011 af 25. maj 2011 og som ikke længere må sælges eller anvendes

Acephat

Acetochlor

Acifluorfen

Acridinbaser

Agrobacterium radiobacter K 84

Agrotis segetum granulosis virus

Alachlor

Aldicarb

Aldimorph

Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid

Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid

Alkyltrimethylammoniumchlorid

Alkyltrimethylbenzylammoniumchlorid

Allethrin

Alloxydim

Allylalkohol

Ametryn

2-Aminobutan (sec-butylamin)

Aminosyrer/gamma-aminosmørsyre

Amitraz

Ammoniumcarbonat

Ammoniumhydroxid

Ammoniumsulfamat

Ammoniumsulfat

Ampropylofos

Ancymidol

Anilazin

Anthracenolie

Antraquinon

Aschersonia aleyrodis

Asfalte

Asulam

Atrazin

Azaconazol

Azafenidin

Azamethiphos

Azinphos-ethyl

Aziprotryn

Azocyclotin

Bacillus sphaericus

Bacillus subtilis stamme IBE 711

Baculovirus GV

Barban

Bariumfluosilicat

Bariumnitrat

Bariumpolysulfid

Beauveria Brongniartii

Benazolin

Bendiocarb

Benfuracarb

Benfuresat

Benodanil

Benolie

Benomyl

Bensulid

Bensultap

Bentaluron

Benzalkoniumchlorid

Benzoximat

Benzoylprop

Benzthiazuron

3-(3-Benzyloxycarbonyl-methyl)-2-benzothiazolinon (benzolinon)

2-Benzyl-4-chlorphenol

Bifenthrin

Bioallethrin

Biohumus

Bioresmethrin

Biphenyl

Bitumen

Borsyre

Brandol (hydroxinonyl-2,6-dinitrobenzen)

Brodifacoum

Bromacil

Bromethalin

Bromocyclen

Bromofenoxim

Bromophos

Bromophos-ethyl

Bromopropylat

Bronopol

Butachlor

Butocarboxim

Butoxycarboxim

Butralin

Butylat

Cadusafos

Calciferol

Calciumchlorid

Calciumcyanid

Calciumfosfat

Calciumhydroxid (læsket kalk)

Calciumoxid (brændt kalk)

Carbaryl

Carbofuran

Carbophenothion

Carbosulfan

Cartap

Casein

Cetrimid

Chinomethionat (quinomethionat)

Chitosan

Chlomethoxyfen

Chloralose

Chloramben

Chlorat

Chlorbromuron

Chlorbufam

Chloretazat

Chlorfenapyr

Chlorfenprop

Chlorfenson (chlorfenizon)

Chlorfenvinphos

Chlorfluazuron

Chlorflurenol

Chlorhydrat af poly (iminoimidobiguanidin)

Chlormephos

Chlorobenzilat

Chloropropylat

Chloroxuron

Chlorphacinon

Chlorphoniumchlorid

Chlorphyllin

Chlorpicrin

Chlorthaldimethyl

Chlorthiamid

Chlorthiophos

4-Chlor-3-methylphenol

Chlozolinat

Cholecalciferol

Cholinchlorid

Cinosulfuron

Cis-Zeatin

Clofencet

Coumachlor

Coumafuryl

Coumatetralyl

4-CPA (4-chlorphenoxyeddikesyre = PCPA)

Crimidin

Cufraneb

Cumylphenol

Cyanamid

Cyanazin

Cycloat

Cycluron

Cyhalothrin

Cyhexatin

Cyprofuram

DADZ (zink-diethyldithiocarbamat)

Dalapon

Daphneolie

Delta-endotoxin af Bacillus thuringiensis

Demeton-S-methyl

Demeton-S-methylsulfon

Desmetryn

Diafenthiuron

Dialifos

Di-allat

Diammoniumphosphat

Diazinon

Dichlobenil

Dichlofenthion

Dichlofluanid

Dichlon

Dichlorophen

Dichlorprop

1,2-Dichlorpropan

1,3-Dichlorpropen

1,3-Dichlorpropen (cis)

Dichlorvos

Diclobutrazol

Dicloran

Dicofol

Dicrotophos

Dicyclopentadien

Dienochlor

Diethatyl (-ethyl)

Difenoxuron

Difenzoquat

Difethialon

Dikegulac

Dimefox

Dimefuron

Dimepiperat

Dimethenamid

Dimethipin

Dimethirimol

3,7-Dimethyl-2,6-octadienal

Dimexano

Dinatriumoctaborattetrahydrat

Diniconazol-M

Dinitramin

Dinobuton

Dinoterb

Dioctyldimethylammoniumchlorid

Dioxacarb

Dioxathion

Diphacinon

Diphenamid (difenamid)

Diphenylamin

1,3-Diphenylurea

Disulfoton

Ditalimfos

2-(Dithiocyanomethylthio)-benzothiazol

DNOC

(4Z-9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol

(8E, 10E) 8,10-Dodecadien 1-yl-acetat

(E)-10-Dodecenylacetat

(E/Z)-9-Dodecenylacetat; (E/Z)-9-dodecen-1-ol; (Z)-11-tetradecen-1-ylacetat

(Z)-5-Dodecen-1-ylacetat

(E)-9-Dodecen-1-yl-acetat

Drazoxolon

EDTA og salte deraf

Ekstrakt af citrusfrugt/ekstrakt af grapefrugt

Ekstrakt af citrusfrugt/ekstrakt af grapefrugtkerner

Ekstrakt af padderok

Ekstrakt af pebermynte

Endosulfan

Endothal

7,8-Epoxi-2-methyl-octadecan

EPTC (ethyldipropylthiocarbamat)

Etacelasil

Ethalfluralin

Ethanedial (glyoxal)

Ethanethiol

Ethidimuron (sulfodiazol)

Ethiofencarb

Ethion (diethion)

Ethirimol

Ethoat-methyl

Ethoxyquin

Ethylhexanoat

2-Ethyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonan

2-Ethyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonan (chalcogran)

Etrimfos

Fedtalkoholer

Fedtsyrer/isobutyrinsyre (CAS-nr. 79-31-2)

Fedtsyrer/isovalerianesyre (CAS-nr. 503-74-2)

Fedtsyrer/kaliumsalt - caprylsyre (CAS-nr. 124-07-2)

Fedtsyrer/kaliumsalt - talloliefedtsyre (CAS-nr. 61790-12-3)

Fedtsyrer/valerianesyre

Fenaminosulf

Fenazaflor

Fenfuram

Fenitrothion

Fenoprop

Fenothiocarb

Fenoxaprop

Fenpiclonil

Fenpropathrin

Fenridazon

Fenson (fenizon)

Fenthion

Fenthiosulf

Fentin acetat

Fentin hydroxide

Fenuron

Fenvalerat

Ferbam

Ferripyrophosphat

Flamprop

Flamprop-M

Flocumafen

Fluazifop

Flubenzimin

Flucycloxuron

Flucythrinat

Flufenoxuron

Flufenzin

Flumequin

Flumethralin

Flumetsulam

Fluoracetamid

Fluorodifen

Fluoroglycofen

Flupoxam

Flurenol

Fluridon

Flurprimidol

Folinsyre

Fomesafen

Fonofos

Formaldehyd

Formothion

Fosamin

Fosthietan

Furalaxyl

Furathiocarb

Furconazol

Furfural

Furmecyclox

Gelatine

Gentianviolet

Glutaraldehyd

Guazatin

Halfenprox (brofenprox)

Haloxyfop

HBTA (højtkogende tjæresyre), anmeldt som desinfektionsmiddel

Heptenophos

Hexachlorphen

Hexaconazol

Hexaflumuron

Hexamethylentetramin

Hexazinon

Hvidløgspulp

Hydramethylnon

Hydrogencyanid

Hydrogenperoxid

2-Hydroxyethylbutylsulfid

Hydroxy-MCPA

Hydroxyphenylsalicylamid

Imazamethabenz

Imazapyr

Imazethabenz

Imazethapyr

Iminoctadin

Indolyleddikesyre

Iodofenphos

Isazofos

Isocarbamid

Isofenphos

Isolan

Isopropalin

Isoprothiolan

Isoval

Isoxathion

Jasmonsyre

Jordolie (CAS-nr. 64742-55-8/64742-57-7)

Jordolie (CAS-nr. 74869-22-0)

Kaliumpermanganat

Kaliumsilikat

Kaliumsorbat

Karbutilat

Kasugamycin

Kininhydrochlorid

Kinopren

Kloralbisacylal

Kloralsemiacetal

Kobberkompleks: 8-hydroxyquinolin med salicylsyre

Kuldisulfid

Kulilte

Kvassia

Kvaternære ammoniumforbindelser

Lactofen

Lanolin

Lauryldimethylbenzylammoniumbromid

Lauryldimethylbenzylammoniumchlorid

Lecithin

Lindan

Løgekstrakt

Majsstøbevand

Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus

Mancopper

Mecarbam

Mefenacet

Mefluidid

Mephospholan

Mepronil

2-Mercaptobenzothiazol

Merphos (tributylphosphortrithioit)

Methabenzthiazuron

Methacrifos

Methazol

Methfuroxam

Methidathion

Methopren

Methoprothryn

Methoxychlor

2-Methoxypropan-1-ol

2-Methoxypropan-2-ol

1-Methoxy-4-propenylbenzen (anethol)

2-Methoxy-5-nitrofenol, natriumsalt

Methylbromid

Methylenbisthiocyanat

Methylisothiocyanat

Methylnaphthylacetamid

Methylnaphthyleddikesyre

2-Methyl-3-buten-2-ol

3-Methyl-3-buten-1-ol

(Z)-3-Methyl-6-isopropenyl-3,4-decadien-1-yl

(Z)-3-Methyl-6-isopropenyl-9-decen-1-ylacetat

1-Methyl-4-isopropylidencyclohex-1-en (terpinolen)

(E)-2-Methyl-6-methylen-2,7-octadien-1-ol (myrcenol)

2-Methyl-6-methylen-2,7-octadien-4-ol (ipsdienol)

2-Methyl-6-methylen-7-octen-4-ol (ipsenol)

7-Methyl-3-methylen-7-octen-1-ylpropionat

Methyl-p-hydroxybenzoat

Methyl-trans-6-nonenoat

Metobromuron

Metolachlor

Metoxuron

Metsulfovax

Mevinphos

Monalid

Monocarbamid-dihydrogensulphat

Monocrotophos

Monolinuron

Monuron

Myresyre

Mælkealbumin

Mælkesyre

MAA (methylarseniksyre)

Nabam

Naled

Naphtalen

Naphtyleddikesyrehydrazid

2-Naphthyloxyacetamid

2-Naphtyloxyeddikesyre

Naptalam

Natrium p-t-amylphenat

Natriumarsenit

Natriumcarbonat

Natriumchlorid

Natriumcyanid

Natriumdiacetonketogulonat

Natriumdichlorphenat

Natriumdimethylarsinat

Natriumdimethyldithiocarbamat

Natriumdioctylsulfosuccinat

Natriumfluosilicat

Natriumhydroxid

Natriummonochloracetat

Natrium-o-benzyl-p-chlorphenoxid

Natriumpentaborat

Natriumpropionat

Natrium-p-t-amylphenoxid

Natrium-p-toluensulfonchloramid

Natriumsilikat

Natriumsølvthiosulphat

Natriumtetraborat

Natriumtetrathiocarbamat

Natriumtetrathiocarbonat

Natriumthiocyanat

Neburon

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis-virus

Nikotin

Nitralin

Nitrogen

Nitrothal

Nonylphenoletherpolyoxyethylenglykol

Nonylphenolethoxylat

Norflurazon

Noruron

N-phenylphthalatsyre

Nuarimol

Nåletræsnåle, pulver af

(Z,Z) Octadienylacetat

Octhilinon

Octyldecyldimethylammoniumchlorid

Ofurac

Olein

Omethoat

Orbencarb

Oxadixyl

Oxin-kobber

Oxycarboxin

Oxydemeton-methyl

Oxytetracyclin

Papain

Paraffinolie (CAS-nr. 64741-88-4)

Paraffinolie (CAS-nr. 64741-89-5)

Paraffinolie (CAS-nr. 64741-97-5)

Paraffinolie (CAS-nr. 64742-55-8)

Paraffinolie (CAS-nr. 64742-65-0)

Paraffinolie (CAS-nr. 8012-95-1)

Paraformaldehyd

Parathion

Parathion-methyl

p-Chlornitrobenzen

p-Cresylacetat

p-Dichlorbenzen

Pebulat

Pentachlorphenol

Pentanochlor

4-t-Pentylphenol

Pereddikesyre

Perfluidon

Permethrin

Phenoler

Phenothrin

Phenthoat

3-Phenyl-2-propenal (kanelaldehyd)

Pherodim

Phorat

Phosalon

Phosametin

Phosphamidon

Phosphorsyre

Phoxim

p-Hydroxybenzoesyre

Pirimiphos-ethyl

Planteekstrakt af rødeg, figenkaktus, sumak, mangrove

Planteolie/jordnøddeolie

Planteolie/kokosnøddeolie

Planteolie/majsolie

Planteolier/citrongræsolie

Planteolier/fyrrenåleolie

Planteolier/guajaktræsolie

Planteolier/hvidløgsolie

Planteolier/olivenolie

Planteolier/orangeolie

Planteolier/sojaolie

Planteolier/solsikkeolie

Planteolier/ylang-ylangolie

Planteolier/æterisk olie (eugenol)

Polyoxin

Pretilachlor

Primisulfuron

Profenofos

Promecarb

Prometryn

Pronumon

Propachlor

Propanil

2-Propanol

Propargit

Propazin

Propetamphos

Propham

Propionsyre

Propisochlor

Propolis

Propoxur

Propyl-3-t-butylphenoxyacetat

Prothiocarb

Prothiofos

Prothoat

Pyraclofos

Pyranocumarin

Pyrazophos

Pyrazoxyfen

Pyridafenthion

Pyrifenox

Pyroquilon

Quinalphos

Quinclorac

Quintozen

Quizalofop

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/æteriske olier

Repellenter (smag), vegetabilske eller animalske/ekstrakt af fødevarekvalitet/fosforsyre og fiskemel

Resmethrin

Rotenon

Scillirosid

Sebacinsyre

Secbumeton

Seconal (5-allyl-5-(1'-methylbutyl) barbitursyre)

Sennepspulver

Serricornin

Sethoxydim

Siduron

Silicater

Simazin

Sojabønneekstrakt

Sojabønneolie, epoxyderet

Stenmel

Streptomycin

Strychnin

Styrenpolymerer og acrylamid

Sulfotep

Sulprofos

Svovlsyre

Sølvnitrat

2,4,5-T

2,3,6-TBA

TCA

TCMTB

Tebutam (butam)

Tebuthiuron

Tecnazen

Temephos

Terbacil

Terbufos

Terbumeton

Terbutryn

Tetrachlorvinphos

(E, Z)-8,10-Tetradecadienyl

(Z)-7-Tetradecanol

Tetradifon

Tetramethrin

Tetrasul

Thalliumsulphat

Thiazafluron

Thiazopyr

Thidiazuron

Thiobencarb

Thiocyclam

Thiodicarb

Thiofanox

Thiometon

Thionazin

Thiophanat

Thiourea

Tiocarbazil

1,3,5-Tir-(2-hydroxyethyl)-hexa-hydro-s-triazyn

Tjæreolie

Tjæresyrer

Tolylfluanid

Tolylphtalam

Tomatmosaikvirus

Tralomethrin

Trans-6-Nonen-1-ol

Triadimefon

Triapenthenol

Triazamat

Triazbutyl

Triazophos

Tribufos (s,s,s-tributylphosphortrithioat)

Tributyltinoxyd

Tricalciumphosphat

Trichlorfon

Trichloronat

(Z)-9-Tricosen

Tricyclazol

Tridemorph

Tridiphan

Trietazin

Trifenmorph

Trifluralin

Triforin

(4E-7Z)-4,7-Tridecadien-1-ylacetat

Trimedlur

2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en (alpha-pinen)

3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en (3-caren)

4,6,6-Trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-enol, ((S)-cis-verbenol)

(1R)-1,3,3-Trimethyl-4,6-dioxatricyclo[3.3.1.0]nonan (lineatin)

Trioxymethylen

Validamycin

Vamidothion

Vernolat

Zineb«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 2012/2/EU af 9. februar 2012, EU-Tidende 2012, nr. L 37, side 60, Kommissionens direktiv 2012/3/EU af 9. februar 2012, EU-Tidende 2012, nr. L 37, side 65, Kommissionens direktiv 2012/14/EU af 8. maj 2012, EU-Tidende 2012, nr. L 123, side 36, Kommissionens direktiv 2012/15/EU af 8. maj 2012, EU-Tidende 2012, nr. L 123, side 39, Kommissionens direktiv 2012/16/EU af 10. maj 2012, EU-Tidende 2012, nr. L 124, side 36, Kommissionens afgørelse 2012/77/EU af 9. februar 2012, EU-Tidende 2012, nr. 38, side 47, Kommissionens afgørelse 2012/78/EU af 9. februar 2012, EU-Tidende 2012, nr. 38, side 48, Kommissionens afgørelse 2012/254/EU af 10. maj 2012, EU-Tidende 2012, nr. 125, side 53, og Kommissionens afgørelse 2012/257/EU af 11. maj 2012, EU-Tidende 2012, nr. 126, side 12.