Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32003L0087
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvoteregister samt CDM- og JI-projekter og -kreditter

§ 1

I bekendtgørelse nr. 118 af 27. februar 2008 om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1192 af 15. oktober 2010, foretages følgende ændringer:

1. I titlen udgår »kvoteregisteret samt«.

2. I indledningen til bekendtgørelsen udgår »§ 24, stk. 3 og 4, § 25, stk. 5,«.

3. § 1, stk. 2, og § 15 ophæves.

4. Kapitel 2 ophæves.

5. Fodnoten til bekendtgørelsen affattes således:

»1) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, EU-Tidende 2003, nr. L 275, side 32, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/101/EF af 27. oktober 2004, EU tidende 2004, nr. L 338, side 18.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012.

Energistyrelsen, den 25. juni 2012

Ib Larsen

/ Anton Beck