Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 27. marts 2012 i sag 20.2011

A

3F Byggegruppen v/forhandlingssekretær Jacob Scavenius

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA), advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og sekretær Bendt Egelund Pedersen (begge LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Søren Lund Hansen, Dansk Byggeri, og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 1. december 1972, og B, blev den 14. december 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 2. januar 2008 til den 30. september 2011.

Denne sag drejer sig om ophævelse af uddannelsesaftalen og om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, samt om indklagede i kraft af virksomhedsoverdragelsesloven hæfter for eventuelle krav i anledning heraf.

A har ved sin organisation, 3F, ved klageskrift modtaget den 15. marts 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes at betale 85.000 kr.

Beløbet udgør 70.000 kr. for uberettiget ophævelse af uddannelsesforholdet og 15.000 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 9. marts 2012.

Sagsfremstilling

I uddannelsesaftalen er pkt. 8 om ”Kollektiv overenskomst” ikke udfyldt.

På As lønsedler var indtil den 31. december 2009 angivet B med dennes CVR-nr. som arbejdsgiver. Fra den 1. januar 2010 ændredes arbejdsgiverens identitet på lønsedlerne, idet det angivne CVR-nr. ændredes til det nummer, som virksomheden B er registreret under, og adressen ændredes til X, som var dette selskabs registrerede adresse.

Ved brev af 31. december 2010 til A meddelte B, at han pr. 31. december 2010 havde lukket sin virksomhed, og han underskrev samme dag en blanket om virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen.

Der blev i mæglingsmødebegæring af 25. januar 2011 rejst krav om bl.a. betaling af pension og frit-valgskonto for 2008-2010 samt feriepenge i henhold til den for uddannelsesområdet gældende overenskomst. Disse krav er efterfølgende blevet betalt.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1, lyder således:

»Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen.«

Virksomhedsoverdragelseslovens § 2 indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

»Overdrages en virksomhed eller en del heraf, indtræder erhververen umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til 1) kollektiv overenskomst og aftale, 2) bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed og 3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse på aftaler om lærlingeforhold, ud-dannelsesaftaler for elever i de erhvervsfaglige grunduddannelser m.v., såfremt virksomheden efter overdragelsen godkendes som lærested eller praktiksted m.v.«

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at der var en svend og to lærlinge ansat i virksomheden. De talte om i februar eller marts 2010, at der stod ApS og et andet CVR-nr. på lønsedlerne, men da alting i øvrigt var, som det plejede at være, spurgte de ikke arbejdsgiveren herom. Det kom helt bag på ham, da han modtog ophævelsen pr. 31. december 2010, idet der på ingen måde havde været uoverensstemmelser mellem dem.

B, har forklaret bl.a., at hans personligt ejede firma indstillede sine aktiviteter pr. 31. december 2009. Herefter blev alt arbejde udført i regi af anpartsselskabet, ligesom de ansatte også fik løn fra dette firma. Anpartsselskabet drev virksomhed fra samme adresse som den personlige virksomhed og overtog også retten til at anvende det lejede driftsinventar. Aktiviteterne i dette selskab indstilledes pr. 31. december 2010 på grund af økonomiske vanskeligheder. Herefter blev der kun udført enkelte færdiggørelsesarbejder på frivillig basis.

Procedure

A har anført, at det er arbejdsgiveren, der bærer ansvaret for, at en virksomhed må indstille sine aktiviteter. Han har derfor krav på godtgørelse for uberettiget afbrydelse af uddannelsesaftalen, hvilken godtgørelse under de konkrete omstændigheder passende kan fastsættes til 70.000 kr. Uddannelsesaftalen indeholder ingen angivelse, hvilken kollektiv overenskomst der er gældende for uddannelsesområdet, hvilket konkret har givet anledning til tvist om pensionsbeløb mv. Under hensyn hertil bør en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven fastsættes til 15.000 kr.

B har anført, at virksomheden kom ud i økonomiske vanskeligheder, og at man ikke havde andet valg end at afskedige de ansatte. Han udfyldte uddannelsesaftalen efter bedste evne, og den blev godkendt af Y. Han har ikke handlet i ond tro og har efter bedste evne betalt enhver sit.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad virksomhedsoverdragelse

Efter de afgivne forklaringer sammenholdt med de udstedte lønsedler lægges det til grund, at aktiviteterne i den virksomhed, som blev drevet af B personligt, med virkning fra den 1. januar 2010 blev videreført i regi af B, der tillige overtog de ansatte medarbejdere.

Efter karakteren af den overdragne virksomhed og idet der ikke foreligger oplysning om, at A ikke efterfølgende har fået godkendt sin uddannelse frem til den 31. december 2010, lægges det til grund, at B var godkendt til elever eller kunne være blevet godkendt.

Under disse omstændigheder findes rettigheder og pligter vedrørende uddannelsesaftalen at være overgået til B pr. 1. januar 2010 i medfør af virksomhedsoverdragelseslovens § 2, således at anpartsselskabet hæfter for de i denne sag rejste krav i det omfang, der gives medhold heri.

Ad ophævelse

Uddannelsesaftalen blev ophævet af virksomheden på grund af virksomhedens økonomiske forhold, hvilket berettiger A til en godtgørelse.

Fire medlemmer udtaler:

Under hensyn til, at A var ansat som voksenelev og størrelsen af hans løn, findes godtgørelsen for uberettiget ophævelse at burde fastsættes til 50.000 kr.

Tre medlemmer udtaler:

Vi finder ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om, at en godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen skal fastsættes til 30.000 kr.

Ad godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Fire medlemmer udtaler:

Uddannelsesaftalen indeholdt ingen oplysning om den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, ligesom der efter den 1. januar 2010 ikke blev givet oplysning om arbejdsgiverskiftet. Under hensyn til disse mangler, som har givet anledning til tvist, og som indebar risiko for tab af betydelige lønbeløb, findes godtgørelsen passende at kunne fastsættes til 10.000 kr.

Tre medlemmer udtaler:

Vi er enige i, at der er mangler ved uddannelsesaftalen, men finder under de konkrete omstændigheder, at godtgørelsen bør fastsættes til et væsentligt lavere beløb end 10.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at B til A skal betale 50.000 kr. i godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen og 10.000 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

T h i b e s t e m m e s

B skal til A inden 14 dage betale 60.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.