Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om små storbyteatre

I medfør af § 16 b, stk. 4, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012, fastsættes:

§ 1. Staten yder inden for en beløbsramme fastsat på finansloven driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner, jf. dog §§ 4-6.

§ 2. Ved små storbyteatre forstås i denne bekendtgørelse teatre, der udøver professionel teatervirksomhed med hjemsted i de i § 1 nævnte kommuner, og hvis drift helt eller delvist finansieres af kommunerne.

Stk. 2. De små storbyteatre skal som et supplement til landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg samt teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde bidrage til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.

Stk. 3. Teatrets aktiviteter kan omfatte egenproduktion, gæstespilsaktivitet og åben scene-virksomhed. En del af teatrets virksomhed bør være stationær.

Stk. 4. Statens Kunstråd afgør, om et teaters virksomhed kan karakteriseres som professionel.

§ 3. Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes som en samlet pulje i en fireårig budgetaftale mellem Kulturministeriet og kommunen. Statens tilskud kan ikke overstige det i henhold til budgetaftalen fastlagte kommunale driftstilskud til de små storbyteatre.

Stk. 2. Den enkelte kommune kan yde driftstilskud til de små storbyteatre ud over den budgetramme, der fremgår af budgetaftalen efter stk. 1.

Stk. 3. Senest 1 år før budgetaftalen efter stk. 1 udløber, forelægger Kulturministeriet udkast til en 4-årig budgetaftale mellem staten og den enkelte kommune om statens samlede driftstilskud til kommunens små storbyteatre i en ny aftaleperiode.

§ 4. Statstilskud til små storbyteatre ydes kun, såfremt kommunen har indgået en minimum 3-årig skriftlig aftale om driftstilskud med det enkelte teater.

Stk. 2. Aftalen om driftstilskud efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om det lille storbyteaters huslejeudgifter og om finansieringen af disse udgifter.

Stk. 3. Driftstilskud fastsat i teateraftalen efter stk. 1 kan i aftaleperioden reguleres svarende til den årlige opregning af finanslovsbevillingen til små storbyteatre.

Stk. 4. Senest 1. september forud for det finansår, hvor aftalen om driftstilskud træder i kraft, fremsender kommunen et forslag til aftale til Kulturstyrelsen.

Stk. 5. Statens Kunstråd kommenterer herefter aftaleudkastet over for aftaleparterne.

Stk. 6. Når aftalen om driftstilskud er underskrevet af aftaleparterne, fremsendes den underskrevne aftale til Kulturstyrelsen til orientering.

Stk. 7. Statens driftstilskud til de små storbyteatre udbetales til kommunerne kvartalsvis forud.

§ 5. Ved fordelingen af budgetrammen efter § 3, stk. 1, kan tilskud til husleje maksimalt udgøre 15 pct. af det tilskudsberettigede kommunale driftstilskud til det enkelte lille storbyteater.

Stk. 2. Ved husleje forstås i denne bekendtgørelse lejeudgifter eller tilsvarende udgifter til lokaler og bygninger, som teatret disponerer over. Udgifter til lokale- og bygningsdrift som f.eks. udgifter til lys, vand, varme og rengøring betragtes ikke som husleje.

Stk. 3. Kulturstyrelsen afgør, om et tilskud skal betragtes som tilskud til husleje.

§ 6. Kulturstyrelsen varetager administrationen af budgetaftalen efter § 3 mellem Kulturministeriet og den enkelte storbykommune, og Statens Kunstråd følger udviklingen blandt de små storbyteatre.

Stk. 2. Kulturstyrelsen kan bistå kommuner og teatre ved udarbejdelse af teateraftalerne efter § 4.

Stk. 3. Statens Kunstråd skal have mulighed for at kommentere udkastet til teateraftalerne.

§ 7. De enkelte små storbyteatre udarbejder reviderede regnskaber, der godkendes af den tilskudsydende kommune. Det godkendte regnskab fremsendes til Kulturstyrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det enkelte teaters regnskabsår.

Stk. 2. Kulturstyrelsen fører tilsyn med, at statens driftstilskud til små storbyteatre i den enkelte kommune er anvendt i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse 627 af 28. juni 1996 om statstilskud til små storbyteatre.

Kulturministeriet, den 27. juni 2012

Uffe Elbæk

/ Eva Argir Falster