Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af trepartsaftale af 18. oktober 2004 med Afghanistan og UNHCR om hjemtagelse af afghanske statsborgere der ikke kan opnå asyl i Danmark

Den 18. oktober 2004 er der i København indgået en trepartsaftale mellem Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan, Danmarks regering og De Forenede Nationers Flygtningehøjkommissariat.

Aftalen har følgende ordlyd:

     
   
Oversættelse
     
Tripartite Memorandum of Understanding (the MoU) between the Islamic Transitional State of Afghanistan, the Government of Denmark and the United Nations High Commissioner for Refugees
 
Trepartsaftale mellem Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan, Danmarks regering og De Forenede Nationers Flygtningehøjkommissariat
     
The Danish Government, the Islamic Transitional State of Afghanistan and UNHCR, hereinafter referred to as “the Participants”,
 
Den danske regering, Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan og FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), i det følgende benævnt »parterne«, som
     
(a) Recognizing that the right of all citizens to leave and to return to their country is a basic human right enshrined, inter alia, in Article 13(2) of the 1948 Universal Declaration of Human Rights and Article 12 of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights;
 
a) anerkender, at alle borgeres ret til at forlade og vende hjem til deres land er en grundlæggende menneskerettighed, som er nedfældet i bl.a. artikel 13, stk. 2, i Menneskerettighedserklæringen fra 1948 og artikel 12 i FN's konvention om civile og politiske rettigheder fra 1966;
     
(b) Recalling that the Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of Permanent Government Institutions signed, under the auspices of the United Nations, in Bonn on 5 December 2001 (the Bonn Agreement) has laid the foundation for achieving lasting peace, national unity, reconciliation and social and economic development in Afghanistan and noting the progress made towards this end by the establishment of the Islamic Transitional State of Afghanistan on 22 June 2002, following the conclusion of the Emergency Loya Jirga in Kabul;
 
b) erindrer om, at aftalen om midlertidige ordninger i Afghanistan indtil genetableringen af permanente regeringsinstitutioner, der blev underskrevet i FN-regi i Bonn den 5. december 2001 (Bonn-aftalen), har tilvejebragt grundlaget for opnåelse af varig fred, national enhed, forsoning samt social og økonomisk udvikling i Afghanistan, og bemærker sig de i den henseende opnåede fremskridt gennem etableringen af Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan den 22. juni 2002 efter afholdelsen af det ekstraordinære ældreråd Loya Jirga i Kabul;
     
(c) Welcoming the fact that large numbers of Afghan citizens have already returned to their homeland from neighbouring countries and that many more are in the process of doing so;
 
c) værdsætter, at et stort antal afghanske statsborgere allerede er vendt tilbage til deres hjemland fra nabolandene, og at mange flere er i færd med det;
     
(d) Resolved to cooperate in order to assist the voluntary, dignified, safe and orderly repatriation to and successful reintegration in Afghanistan of Afghans now in Denmark who also opt to return;
 
d) er fast besluttet på at samarbejde for at støtte en frivillig, værdig, sikker og forsvarlig hjemsendelse samt en vellykket genintegration af afghanere, der opholder sig i Danmark, men ligeledes vælger at vende tilbage til Afghanistan;
     
(e) Noting the desire of the Participants to work with each other to achieve full observance of international human rights and humanitarian standards, in particular those relating to the repatriation in conditions of safety and dignity of persons having fled from persecution and armed conflict;
 
e) bemærker sig parternes ønske om at samarbejde for at opnå fuld overholdelse af de internationale menneskerettigheder og humanitære standarder, og i særdeleshed rettigheder og standarder, der vedrører hjemsendelse under sikre og værdige forhold af personer, som er flygtet fra forfølgelse og væbnede konflikter;
     
(f) Recognizing the need to establish a framework for such co-operation, to ensure proper planning as well as to agree on specific procedures and modalities of repatriation and reintegration programmes, as may be supported, where appropriate, by other intergovernmental and non-governmental organizations;
 
f) anerkender behovet for at etablere en ramme for et sådant samarbejde, at sikre en tilfredsstillende planlægning samt detaljeret at aftale de procedurer og forhold, der skal gælde for hjemsendelses- og genintegrationsordninger, som i relevante tilfælde kan støttes af andre mellemstatslige og ikke-statslige organisationer;
     
Have reached the following understandings:
 
har indgået følgende aftale:
     
PARAGRAPH 1
 
Afsnit 1
Scope
 
Anvendelsesområde
     
This MoU will cover any Afghan citizen, as defined in Afghan Law, who is staying in Denmark and who has either obtained refugee status or a subsidiary form of protection, has withdrawn his or her application to obtain any such status or the renewal of such status, has been denied such status or renewal of such status, or whose status has been cancelled (hereafter referred to as “Afghans”) in a final decision.
 
Denne aftale dækker enhver afghansk statsborger i henhold til definitionen efter afghansk lov, som opholder sig i Danmark, og som har fået flygtningestatus eller en subsidiær beskyttelse, som har frafaldet sin ansøgning om en sådan status eller forlængelse heraf, hvis ansøgning om en sådan status eller forlængelse heraf er blevet afvist, eller hvis status er ophævet ved endelig afgørelse (i det følgende benævnt »afghanere«).
     
In the event that cancellation, non-renewal or cessation of status is undertaken, which in turn would result in removal, the views of UNHCR on the evolving situation inside Afghanistan shall be taken into consideration by the Government of Denmark.
 
Ved ophævelse, afslag på forlængelse eller ophør af en persons status, hvor konsekvensen ville være udsendelse, skal UNHCR's opfattelse af den aktuelle udvikling i Afghanistan tages i betragtning af Danmarks regering.
     
PARAGRAPH 2
 
Afsnit 2
Objectives
 
Formål
     
With this MoU, the Participants wish to lay the basis for a closely coordinated, phased and humane process of assisted repatriation of Afghans in Denmark which respects the primacy of voluntary repatriation and which takes account of the conditions in Afghanistan, of the importance of safe, dignified and sustainable repatriation, and of repatriation programmes for Afghans from other host countries.
 
Parterne ønsker med denne aftale at fastlægge grundlaget for en velkoordineret, faseopdelt og menneskeværdig hjemvenden af afghanere i Danmark, som giver forrang til frivillig hjemvenden, og som tager hensyn til forholdene i Afghanistan, vigtigheden af en sikker, værdig og bæredygtig hjemsendelse og repatrieringsordninger for afghanere fra andre værtslande.
     
PARAGRAPH 3
 
Afsnit 3
Modalities of repatriation
 
Repatrieringsforhold
     
The Participants hereby accept that the repatriation of Afghans will, subject to the proper operation of this paragraph, take place at their freely expressed wish, based on their full knowledge of the conditions in the intended areas of return and of any options for continued stay in Denmark.
 
Parterne anerkender hermed, at hjemvenden af afghanere ved en tilfredsstillende gennemførelse af denne bestemmelse sker som følge af afghanernes eget udtrykkelige ønske på grundlag af fuld viden om forholdene i de områder, de har til hensigt at vende tilbage til, og om deres muligheder for fortsat ophold i Danmark.
I.
For Afghans who have a permanent residence permit or a valid temporary residence permit or protection under the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, or benefit from complementary or other forms of protection in Denmark, repatriation to Afghanistan will take place on the basis of their freely expressed wish.
 
I.
For afghanere, der har permanent opholdstilladelse eller gyldig midlertidig opholdstilladelse eller nyder beskyttelse efter FN's konvention om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951 eller subsidiær eller anden form for beskyttelse i Danmark, vil hjemvenden til Afghanistan ske på grundlag af deres eget udtrykkelige ønske.
II.
Afghans without protection needs or compelling humanitarian needs can opt for voluntary repatriation until two months after the notification of a final negative decision on their application.
 
II.
Afghanere, der ikke har behov for beskyttelse eller ophold af tvingende humanitære årsager, kan vælge frivillig hjemvenden indtil to måneder efter, at de er blevet underrettet om den endelige afvisning af deres ansøgning.
     
In compliance with the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol and relevant national law of Denmark, alternatives to voluntary repatriation recognized as being acceptable under international law may be examined with regard to Afghans who have no protection or compelling humanitarian needs justifying prolongation of their stay in Denmark, but who nevertheless, after the passage of reasonable time, continue to refuse to avail themselves of the voluntary repatriation programme set forth in this MoU. The Participants accept that alternatives to voluntary repatriation will in all cases be an option of last resort. Prior to considering such alternatives for the persons concerned, all humanitarian aspects of their situation will be given fair consideration, adequate notification will be provided, and every effort will be made to encourage them to opt for voluntary repatriation. Afghan citizens who have a permanent residence permit in Denmark will not be subject to forced repatriation to Afghanistan. The Danish Government will ensure that the evolving situation in Afghanistan as well as the major challenges involved in ensuring basic services for all of its citizens will be taken into account.
 
I henhold til FN’s konvention om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951 med dertil hørende protokol fra 1967 samt relevant national dansk ret er det muligt at undersøge alternativer til frivillig hjemvenden, der efter international ret anses for at være acceptable, for så vidt angår afghanere uden behov for beskyttelse eller tvingende humanitære behov, der retfærdiggør en forlængelse af deres ophold i Danmark, men som alligevel nægter at gøre brug af den i denne aftale beskrevne frivillige repatrieringsordning inden en rimelig frist. Parterne er enige om, at en alternativ løsning med andet end frivillig hjemvenden i alle tilfælde skal være den sidste udvej. Inden der overvejes sådanne alternativer for de pågældende, skal alle humanitære aspekter af deres situation underkastes en retfærdig bedømmelse, der skal gives tilstrækkelig underretning, og der skal gøres enhver tænkelig indsats for at opmuntre dem til frivilligt at vende tilbage. Afghanske statsborgere med permanent opholdstilladelse i Danmark bliver ikke udsendt tvangsmæssigt til Afghanistan. Den danske regering vil sikre, at udviklingen i Afghanistan samt de betydelige udfordringer forbundet med at sikre grundlæggende ydelser til alle landets statsborgere tages i betragtning.
     
The return process to Afghanistan of only those who are being identified as Afghans and found through this process not to have protection or compelling humanitarian needs will be phased, orderly and humane and accomplished in manageable numbers and will take account of the availability of accommodation.
 
Der vil kun ske hjemvenden til Afghanistan af personer, der er identificeret som afghanere, og som under denne proces ikke er blevet anset for at have behov for beskyttelse eller tvingende humanitære behov. En sådan hjemsendelse skal ske i etaper, på en ordentlig og menneskeværdig måde og med et overskueligt antal i hver etape samt tage hensyn til tilstedeværelsen af indkvarteringsmuligheder.
     
With the exception of persons without protection and humanitarian needs who have arrived after 1 October 2002, alternatives to voluntary repatriation will, in principle, not be considered before 18 October 2004.
 
Bortset fra personer, som hverken har behov for beskyttelse eller humanitære behov, og som er ankommet efter den 1. oktober 2002, vil alternativer til frivillig hjemsvenden først blive overvejet efter den 18. oktober 2004.
     
PARAGRAPH 4
 
Afsnit 4
Re-admission
 
Tilbagetagelse
     
The Islamic Transitional State of Afghanistan will re-admit its nationals and will assist, where necessary, in determining the Afghan nationality of persons intending to benefit from assistance, under this MoU, within the shortest possible time span. The Islamic Transitional State of Afghanistan and the Danish Government will cooperate closely in this respect, in order also to avoid any cases of statelessness.
 
Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan vil tilbagetage sine statsborgere og om nødvendigt bistå med hurtigst muligt at fastslå, hvorvidt personer, der ønsker at få bistand efter denne aftale, er afghanske statsborgere. Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan og den danske regering vil samarbejde tæt omkring dette for også at undgå eventuelle tilfælde af statsløshed.
     
PARAGRAPH 5
 
Afsnit 5
Commitments upon Repatriation
 
Forpligtelser efter repatriering
     
The Islamic Transitional State of Afghanistan will, together with other relevant bodies, carry out the necessary measures to ensure that Afghans abroad can return without any fear of harassment, intimidation, persecution, discrimination or any punitive measures whatsoever. These safeguards do not preclude the right of the competent authorities of Afghanistan to prosecute individuals on account of war crimes and crimes against humanity, as defined in international instruments, or very serious common crimes involving death or severe bodily harm in accordance with established human rights standards.
 
Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan vil sammen med andre relevante organer træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at afghanere i udlandet kan vende tilbage uden at frygte nogen form for chikane, trusler, forfølgelse, diskrimination eller straffeforanstaltninger. Disse sikkerhedsforanstaltninger udelukker dog ikke, at de kompetente myndigheder i Afghanistan har ret til i overensstemmelse med gældende menneskerettighedsstandarder at retsforfølge personer for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden som defineret i internationale retsakter eller meget alvorlige almindelige forbrydelser, der medfører død eller grov legemsbeskadigelse.
     
The Islamic Transitional State of Afghanistan recalls in this respect the guarantees contained in Decree No. 297, dated 13.03.1380 (3 June 2002) on the dignified return of Afghan refugees, which fully applies to Afghans returning from Denmark under this MoU. These guarantees also include the right of recovery of movable and immovable property.
 
Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan erindrer i den forbindelse om de i dekret nr. 297 af 13.03.1380 (3. juni 2002) indeholdte garantier om en værdig hjemvenden for afghanske flygtninge, som i det hele gælder for afghanere, der vender hjem fra Danmark i henhold til denne aftale. Disse garantier omfatter også retten til at inddrive løsøre og fast ejendom.
     
PARAGRAPH 6
 
Afsnit 6
Freedom of Choice of Destination
 
Frit valg af bestemmelsessted
     
The Islamic Transitional State of Afghanistan accepts that Afghans returning from abroad will be free to settle in their former place of residence or any other place of their choice in Afghanistan.
 
Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan accepterer, at afghanere, der vender hjem fra udlandet, frit kan bosætte sig på deres tidligere opholdssted eller et andet sted i Afghanistan efter eget valg.
     
PARAGRAPH 7
 
Afsnit 7
Juridical Status and Equivalency
 
Civil status og ligestilling af uddannelser
     
The Islamic Transitional State of Afghanistan accepts to recognise, according to Afghan national law, the legal status, including changes thereto, of Afghans repatriating from Denmark, including births, deaths, adoptions, marriage and divorce. The Islamic Transitional State of Afghanistan will also seek to accord recognition, as appropriate, to the equivalency of academic and vocational skills diplomas and certificates obtained by Afghans while in Denmark.
 
Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan accepterer at anerkende afghaneres civile status, herunder ændret civil status, ved deres hjemvendelse fra Danmark, bl.a. fødsler, dødsfald, adoptioner, ægteskab og skilsmisse, ifølge national afghansk ret. Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan vil ligeledes i relevante tilfælde søge at anerkende, at akademiske uddannelser og erhvervsuddannelser gennemført af afghanere i Danmark bliver ligestillet med afghanske uddannelser.
     
In the event of disputes, relating to the legal status of Afghans repatriating from Denmark and arising from differences between Afghan and Danish law, the issues in question will be resolved amicably pursuant to paragraph 25 of this tripartite agreement.
 
Eventuelle tvister om afghaneres civile status ved hjemvendelse fra Danmark, der opstår som følge af forskelle mellem afghansk og dansk ret, skal løses i mindelighed i henhold til denne trepartsaftales afsnit 25.
     
PARAGRAPH 8
 
Afsnit 8
UNHCR's Role
 
UNHCR's rolle
     
The role of UNHCR in assisting, facilitating and monitoring the repatriation of Afghans in order to ensure that it is carried out in a manner consistent with its mandate and with the terms of this MoU, will be fully respected by the two other Participants. In addition to its operation in Afghanistan, UNHCR will therefore, in cooperation with its partners, operate a programme, including the provision of information, counselling and registration in Denmark.
 
UNHCR's rolle med at støtte, fremme og overvåge hjemsendelsen af afghanere for at sikre, at hjemsendelse sker i overensstemmelse med UNHCR's mandat og vilkårene i denne aftale, skal respekteres fuldt ud af de øvrige to parter. UNHCR vil derfor i tillæg til sit virke i Afghanistan sammen med sine samarbejdspartnere gennemføre en ordning, der bl.a. omfatter oplysningsvirksomhed, rådgivning og registrering i Danmark.
     
PARAGRAPH 9
 
Afsnit 9
Information and Sensitization
 
Information og åbenhed
     
The Danish Government, the Islamic Transitional State of Afghanistan and UNHCR will cooperate closely to ensure, with the assistance if necessary of other relevant non-governmental and inter-governmental organisations, that Afghans covered by this MoU are provided with objective and accurate information relevant to their repatriation and reintegration in Afghanistan, to allow for decisions to repatriate to be taken in full knowledge of the facts. To this effect, UNHCR and its partners will carry out an information campaign targeted at Afghan communities in Denmark.
 
Den danske regering, Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan og UNHCR vil samarbejde tæt for at sikre, eventuelt med bistand fra andre relevante ikke-statslige og mellemstatslige organisationer, at afghanere omfattet af denne aftale modtager objektive og præcise informationer vedrørende deres hjemvenden til og reintegration i Afghanistan, således at deres beslutning om at vende tilbage kan træffes med fuld viden om de faktiske omstændigheder. Til dette formål vil UNHCR og dets samarbejdspartnere gennemføre en oplysningskampagne rettet mod afghanske samfund i Danmark.
     
The Islamic Transitional State of Afghanistan will, with a view to creating conditions conducive to the reintegration of returnees in safety and with dignity, carry out all necessary measures to sensitize the population.
 
Med henblik på at skabe rammer, der er befordrende for, at hjemvendte personer kan reintegreres på en sikker og værdig måde, vil Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan gennemføre alle nødvendige foranstaltninger for at gøre befolkningen åben og modtagelig.
     
PARAGRAPH 10
 
Afsnit 10
Counselling, Registration and Documentation
 
Vejledning, registrering og dokumentation
     
Pursuant to its mandated responsibility to ensure the voluntary character of the decision to repatriate, UNHCR will, in consultation with the Danish Government, provide for the most appropriate means for the counselling and registration of Afghans contemplating repatriation, with the assistance, as necessary, of non-governmental organizations.
 
I henhold til UNHCR's mandat til at sikre, at beslutninger om hjemvenden træffes frivilligt, vil UNHCR i samråd med den danske regering, eventuelt med bistand fra ikke-statslige organisationer, tilvejebringe de mest hensigtsmæssige former for vejledning og registrering af afghanere, der påtænker at vende tilbage.
     
Duly completed Voluntary Repatriation Forms (VRFs), issued in Denmark by the relevant Danish Government authorities in co-operation with UNHCR, signed by each adult male and female Afghan, will be recognized by the Participants as valid travel documents for the purpose of the return to their final destinations in Afghanistan of Afghans returning under this MoU. VRFs will be signed by a representative of UNHCR to attest to the voluntary character of the decision to return.
 
Parterne vil anerkende blanketter om frivillig repatriering (VRF) udstedt i Danmark af de relevante danske regeringsmyndigheder i samarbejde med UNHCR og underskrevet af den enkelte voksne mandlige eller kvindelige afghaner som gyldig rejsedokumentation for afghanere, der med henblik på hjemvenden til deres endelige destination i Afghanistan vender tilbage efter denne aftale. Blanketter om frivillig repatriering skal underskrives af en repræsentant for UNHCR som dokumentation for, at beslutningen om at vende tilbage er truffet frivilligt.
     
The Islamic Transitional State of Afghanistan will, in cases in which Afghans returning under this agreement do not hold documents establishing their identity, issue identity documents within the shortest possible time span through their diplomatic representation in Oslo, Norway. The Danish Government will contribute towards the costs of the issuance of identity documents to Afghans returning under this MoU.
 
Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan udsteder identitetspapirer hurtigst muligt gennem sin diplomatiske repræsentation i Oslo, Norge, hvis afghanere, der vender tilbage efter denne aftale, ikke er i besiddelse af identitetspapirer. Den danske regering bidrager til omkostningerne forbundet med udstedelse af identitetspapirer til afghanere, som vender tilbage efter denne aftale.
     
PARAGRAPH 11
 
Afsnit 11
Preservation of Family Unity
 
Opretholdelse af familiens enhed
     
In accordance with the principle of family unity, the Danish Government, in cooperation with the other Participants, will, in cases where all members of a family, who are all Afghans covered by the MoU, decide to return to Afghanistan, make every effort to ensure that families are repatriated as units and that involuntary separation is avoided. Where such efforts fail, a mechanism will be established for their reunification in Afghanistan or in Denmark, as appropriate.
 
I overensstemmelse med princippet om familiens enhed vil den danske regering i samarbejde med de andre parter gøre sit yderste for at sikre, at familier hjemsendes som en enhed, og at ufrivillig adskillelse undgås, når alle medlemmer af en familie, som alle er afghanere omfattet af denne aftale, beslutter at vende tilbage til Afghanistan. Hvis dette mislykkes, skal der iværksættes en ordning, således at de efter behov kan genforenes i enten Afghanistan eller Danmark.
     
In order to preserve the unity of the family, spouses and/or children of repatriating Afghans who are themselves not citizens of Afghanistan will be permitted to enter and remain in Afghanistan. This commitment will also apply to non-Afghan spouses as well as children of deceased Afghans who may wish to enter and remain in Afghanistan in order to ensure preservation of family links. Accordingly, the Islamic Transitional State of Afghanistan will regularize the entry and stay in Afghanistan of such persons in accordance with the provisions under its national laws on the entry and stay of foreigners and will consider favorably their naturalization. Visas to this effect will be issued within the shortest possible time span, by the diplomatic representation of Afghanistan in Oslo, Norway.
 
For at opretholde familiens enhed vil hjemvendende afghaneres ægtefæller og/eller børn, som ikke selv er afghanske statsborgere, få tilladelse til at indrejse til og blive i Afghanistan. Denne forpligtelse gælder også for afdøde afghaneres ikke-afghanske ægtefæller og børn, som måtte ønske at indrejse til og blive i Afghanistan for at opretholde familiebåndene. Følgelig vil Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan legitimere sådanne personers indrejse til og ophold i Afghanistan i overensstemmelse med bestemmelserne i landets nationale lovgivning om udlændinges indrejse og ophold samt give deres statsborgerskabsansøgning en positiv behandling. Visum til dette formål udstedes hurtigst muligt af Afghanistans diplomatiske repræsentation i Oslo, Norge.
     
PARAGRAPH 12
 
Afsnit 12
Special Measures for Vulnerable Groups
 
Særlige foranstaltninger for sårbare grupper
     
The Participants will take special measures to ensure that vulnerable groups receive adequate protection, assistance and care throughout the repatriation and reintegration process. In particular, measures will be taken to ensure that unaccompanied minors are not returned prior to successful tracing of family members or without specific and adequate reception and care-taking arrangements having been put in place in Afghanistan.
 
Parterne vil træffe særlige foranstaltninger for at sikre, at sårbare grupper modtager forsvarlig beskyttelse, bistand og omsorg under repatrierings- og genintegrationsprocessen. Der skal i særdeleshed træffes foranstaltninger for at sikre, at uledsagede mindreårige børn ikke sendes tilbage, inden det er lykkedes at finde familiemedlemmer, eller inden der er truffet aftale om foranstaltninger, der sikrer en forsvarlig modtagelse og omsorg i Afghanistan.
     
PARAGRAPH 13
 
Afsnit 13
International Access Before and After Repatriation
 
International adgang før og efter hjemvendelsen
     
In order to be able to carry out effectively its international protection and assistance functions and to facilitate the implementation of this MoU, UNHCR will, in accordance with national legislation regarding data-protection, be permitted free and unhindered access to all Afghans in Denmark falling under the scope of this MoU. Likewise, UNHCR will be permitted free and unhindered access to all returnees wherever they may be located in Afghanistan, in accordance with the Afghan law, including at airports and Afghans will be permitted free and unhindered access to UNHCR.
 
For at UNHCR effektivt kan udføre sine funktioner med at sikre international beskyttelse og bistand og for at fremme implementeringen af denne aftale har organisationen i overensstemmelse med national lovgivning om databeskyttelse fri og uhindret adgang til alle afghanere i Danmark, der er omfattet af denne aftale. UNHCR har ligeledes fri og uhindret adgang til alle hjemvendte personer uanset bopæl i Afghanistan i overensstemmelse med afghansk ret, herunder i lufthavne, og afghanere skal have fri og uhindret adgang til UNHCR.
     
The Islamic Transitional State of Afghanistan will extend full cooperation to UNHCR staff to allow them to monitor the treatment of returnees in accordance with humanitarian and human rights standards, including the implementation of the commitments contained in this MoU and in Decree No. 297 of 13.03.1380 (3 June 2002).
 
Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan vil samarbejde fuldt ud med UNHCR's medarbejdere, så de får adgang til at overvåge, at behandlingen af hjemvendte personer sker i overensstemmelse med humanitære standarder og menneskerettighedsstandarder, herunder at de i denne aftale og i dekret nr. 297 af 13.03.1380 (3. juni 2002) indeholdte forpligtelser overholdes.
     
In this context, the Islamic Transitional State of Afghanistan will inform UNHCR about any case of arrest, detention and penal proceedings involving returnees. It will make relevant legal documentation on such cases, if any, available upon request and permit UNHCR staff unhindered access to such returnees.
 
I denne sammenhæng vil Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan underrette UNHCR om enhver anholdelse, frihedsberøvelse og straffesag, der involverer hjemvendte personer. Hvis der opstår sådanne sager, vil staten efter anmodning stille relevant juridisk materiale til rådighed for UNHCR's medarbejdere samt give dem uhindret adgang til sådanne hjemvendte personer.
     
The access permitted to UNHCR under this paragraph will, as appropriate, extend to inter-governmental or non-governmental organizations with which UNHCR, in consultation with the respective Participant, may enter into agreements for the implementation of one or more components of the voluntary repatriation programme covered by this MoU.
 
Den beføjelse om adgang, der er tillagt UNHCR i denne bestemmelse, udstrækkes i relevante tilfælde til mellemstatslige og ikke-statslige organisationer, som UNHCR i samråd med den pågældende part måtte indgå aftaler med om implementeringen af et eller flere elementer af den frivillige repatrieringsordning, der er omfattet af denne aftale.
     
PARAGRAPH 14
 
Afsnit 14
Safe Nature of Return Travel
 
Sikker hjemrejse
     
In implementing this MoU, the Danish Government will retain responsibility for the safety of Afghans as described in Paragraph 1 of this MoU until departure at a port of exit. The responsibility for the safety of the returnees and responsibility for their personal property during travel will rest with the carrier and, if applicable, the international organization implementing travel. The Islamic Transitional State of Afghanistan will be responsible for their safety within the territory of Afghanistan.
 
Ved implementeringen af denne aftale beholder den danske regering ansvaret for afghanernes sikkerhed som beskrevet i afsnit 1 indtil afrejse fra udrejsestedet. Ansvaret for de hjemvendende personers sikkerhed og deres personlige ejendele under rejsen påhviler fragtføreren og eventuelt den internationale organisation, der iværksætter rejsen. Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan er ansvarlig for deres sikkerhed på afghansk territorium.
     
PARAGRAPH 15
 
Afsnit 15
Health Precautions
 
Helbredsmæssige forholdsregler
     
The Danish Government will ensure that all Afghans returning under this MoU are provided with a basic medical examination prior to their repatriation and given the opportunity, if necessary, of access to medical care in Denmark. Furthermore, vaccinations will be provided by the Danish Government prior to repatriation, where considered necessary by the Danish Government.
 
Den danske regering sikrer, at alle afghanere, der vender tilbage efter denne aftale tilbydes en almindelig lægeundersøgelse inden deres hjemvenden og om nødvendigt får mulighed for adgang til lægehjælp i Danmark. Desuden tilbyder den danske regering vaccinationer inden hjemvenden, hvis den danske regering anser dette for nødvendigt.
     
PARAGRAPH 16
 
Afsnit 16
Immigration and Customs Formalities
 
Indrejse- og toldformaliteter
     
To ensure the expeditious repatriation of Afghans and their belongings, the Islamic Transitional State of Afghanistan and the Danish Government will, in respect to such persons, simplify and streamline their respective immigration, customs, health and other formalities usually carried out at border crossing points.
 
For at sikre en hurtig hjemvenden af afghanere og deres ejendele vil Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan og den danske regering i relation til sådanne personer forenkle og rationalisere deres respektive formaliteter omkring indrejse, told, helbred og andre formaliteter, der sædvanligvis gennemføres ved grænseovergangssteder.
     
The returnees' personal property, including household and electronic items, hard currency, and food, will be exempted from all customs duties, charges and tariffs, according to Afghan customs law, provided that such property is not prohibited for exportation under the relevant Danish national laws and rules and not prohibited for importation under the relevant Afghan national laws and rules. Lists specifying such items will be submitted by the two respective Participants as soon as possible following the signing of the MoU.
 
De hjemvendte personers personlige ejendele, herunder bl.a. husgeråd og elektronik, hård valuta og fødevarer, er fritaget for enhver form for told, skatter og afgifter efter afghansk toldlovgivning under forudsætning af, at disse ejendele hverken er underlagt eksportforbud efter relevant national dansk lovgivning eller importforbud efter relevant national afghansk lovgivning. De pågældende to parter vil fremsende lister med angivelse af sådanne genstande hurtigst muligt efter underskrivelsen af denne aftale.
     
PARAGRAPH 17
 
Afsnit 17
Airport Arrival and Transit Arrangements
 
Ankomst i lufthavn og transitbestemmelser
     
The Participants decide that, in most cases, the appropriate mode of repatriation from Denmark to Afghanistan is by air and that arrival will, in most cases, take place at Kabul Airport. UNHCR and the organization implementing return travel, if applicable, will be permitted unhindered access to receive returnees at the airport. With the assistance of the other Participants and financial support provided by the Danish Government, the Islamic Transitional State of Afghanistan will ensure that appropriate reception facilities will be in place to receive returnees, particularly those belonging to vulnerable groups, in transit to their intended destination, to the extent this is considered necessary by the Participants.
 
Parterne er enige om, at den hensigtsmæssige måde at vende hjem på fra Danmark til Afghanistan i de fleste tilfælde er med fly, og at de fleste vil ankomme til Kabul Lufthavn. UNHCR og i relevante tilfælde den organisation, der iværksætter hjemrejsen, får uhindret adgang til at modtage de hjemvendte personer i lufthavnen. Med bistand fra de andre parter og økonomisk støtte fra den danske regering vil Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan sikre, at der er truffet passende modtagelsesforanstaltninger til at modtage de hjemvendte personer, i særdeleshed personer tilhørende sårbare grupper, i transit til deres påtænkte bestemmelsessted i det omfang, dette anses for nødvendigt af parterne.
     
Where necessary and appropriate, the Participants may seek the understanding and acceptance of neighbouring countries to permit returnees to transit through their territory to reach their places of origin in Afghanistan by the most direct and safe route.
 
Parterne kan, hvis det er nødvendigt og relevant, forsøge at opnå forståelse for og accept fra nabolande til at tillade, at de hjemvendte personer rejser i transit gennem deres territorium for at nå frem til deres oprindelsessted i Afghanistan ad den mest direkte og sikre rute.
     
PARAGRAPH 18
 
Afsnit 18
Mine-Awareness
 
Bevidsthed om miner
     
The Participants will cooperate to ensure, with financial support provided by the Danish Government, the provision of adequate mine awareness counselling to returning Afghans regarding risks of mines and unexploded ordnance.
 
Parterne vil samarbejde for at sikre, at der med økonomisk støtte fra den danske regering gives tilstrækkelig vejledning til hjemvendende afghanere om at være bevidste om risiciene ved miner og ikke-eksploderet ammunition.
     
PARAGRAPH 19
 
Afsnit 19
Repatriation Package
 
Repatrieringspakke
     
The Danish Government will meet the costs of travel for Afghans covered by this MoU up to the final destination in Afghanistan and of their luggage, including administrative costs to arrange for travel.
 
Den danske regering vil afholde de af denne aftale omfattede afghaneres rejse- og bagageudgifter frem til deres endelige destination i Afghanistan, herunder administrationsudgifter forbundet med at arrangere rejsen.
     
In addition, in order to facilitate re-integration, the Danish Government will also offer a repatriation package to Afghans returning to Afghanistan under the provisions in this MoU.
 
Derudover vil den danske regering for at lette genintegrationen også tilbyde en repatrieringspakke til afghanere, der vender hjem til Afghanistan efter bestemmelserne i denne aftale.
     
PARAGRAPH 20
 
Afsnit 20
Reintegration Assistance
 
Genintegrationsbistand
     
With a view to facilitating the re-establishment of livelihoods in Afghanistan of returnees and mindful of the broader reconstruction and rehabilitation needs of Afghanistan, the Danish Government, in consultation with the other Participants, will consider favorably the provision of support to ongoing reconstruction and rehabilitation projects and, where feasible, will support necessary and appropriate vocational skills training, as well as employment-generating programmes for Afghans in areas of return.
 
Med henblik på at gøre det lettere for de hjemvendte personer at skaffe sig et udkomme i Afghanistan og med tanke på de omfattende behov for genopbygning og rehabilitering i Afghanistan vil den danske regering i samråd med de andre parter positivt overveje at yde støtte til igangværende genopbygnings- og rehabiliteringsprojekter og om muligt støtte oplæring i nødvendige og relevante faglige kvalifikationer samt jobskabende ordninger for afghanere i de områder, de vender tilbage til.
     
PARAGRAPH 21
 
Afsnit 21
Co-ordination Mechanisms
 
Koordineringsmekanismer
     
In implementing this MoU, the Participants are committed to coordinating and consulting closely with each other. In this regard, relevant information – except person-specific information related to the content of asylum-claims - will regularly be shared between the Participants, in particular between the respective diplomatic missions of Denmark and the Islamic Transitional State of Afghanistan and with UNHCR.
 
Ved implementeringen af denne aftale er parterne forpligtede til at samarbejde og i vidt omfang rådføre sig med hinanden. Til dette formål udveksles regelmæssigt relevante oplysninger – bortset fra personrelaterede oplysninger om indholdet af asylansøgningerne – mellem parterne og i særdeleshed mellem de diplomatiske repræsentationer for henholdsvis Danmark og Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan samt med UNHCR.
     
Designated representatives of the Participants will form a Working Group to monitor and discuss the implementation of this MoU. The Working Group will meet at least once every three months, in Copenhagen, Kabul or Geneva, but may additionally be convened at the request of one of the Participants. The Working Group may, whenever it considers it useful and appropriate, invite representatives of relevant organizations to participate in its deliberations in an advisory capacity. Decisions of the Working Group will be based on the mutual consent of the designated representatives or their designated alternates.
 
Udpegede repræsentanter for parterne skal udgøre en arbejdsgruppe, der har til opgave at overvåge og drøfte implementeringen af denne aftale. Arbejdsgruppen mødes mindst hver tredje måned i København, Kabul eller Genève, men kan også indkaldes efter anmodning fra en af parterne. Når arbejdsgruppen finder det nyttigt og relevant, kan den invitere repræsentanter fra relevante organisationer til at deltage i gruppens drøftelser som rådgivere. Arbejdsgruppens beslutninger baseres på gensidig enighed mellem de udpegede repræsentanter eller de for dem udpegede stedfortrædere.
     
PARAGRAPH 22
 
Afsnit 22
Personnel
 
Medarbejdere
     
The Danish Government and the Islamic Transitional State of Afghanistan will facilitate the entry and stay, through issuance of visas as necessary, in accordance with their applicable national immigration laws, of their officials and personnel as well as of UNHCR staff and of staff of organizations assisting UNHCR in facilitating the implementation of the MoU.
 
Den danske regering og Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan vil gennem udstedelse af de nødvendige visa i overensstemmelse med deres gældende nationale udlændingelovgivning facilitere indrejse og ophold for hinandens repræsentanter og ansatte samt medarbejdere i UNHCR og organisationer, der bistår UNHCR med at fremme implementeringen af denne aftale.
     
PARAGRAPH 23
 
Afsnit 23
Continued Validity of other Agreements
 
Andre aftalers fortsatte gyldighed
     
This MoU will not affect the validity of or derogate from any existing instruments, agreements, arrangements or mechanisms of cooperation between the Participants. To the extent necessary or applicable, such instruments, agreements, arrangements or mechanisms may be relied upon and applied as if they formed part of this MoU to assist in the pursuit of the objectives of this MoU, namely the voluntary repatriation and reintegration of Afghans.
 
Denne aftale påvirker ikke gyldigheden af og indskrænker ikke eksisterende retsakter, aftaler, ordninger og samarbejdsmekanismer mellem parterne. Sådanne retsakter, aftaler, ordninger og mekanismer kan i nødvendigt eller relevant omfang gøres gældende og anvendes, som udgjorde de en del af denne aftale, til at fremme denne aftales formål, nemlig frivillig hjemvenden og genintegration af afghanere.
     
PARAGRAPH 24
 
Afsnit 24
Validity of Tripartite MoU under Transitional and Permanent Government Institutions in Afghanistan
 
Trepartsaftalens gyldighed under overgangsperiodens og permanente regeringsinstitutioner i Afghanistan
     
The provisions of this Tripartite MoU will be recognized and fully respected by the institutions as provided for under the Bonn Agreement, notably the Permanent Government Institutions as foreseen to be established under the Bonn Agreement.
 
Bestemmelserne i denne trepartsaftale skal anerkendes og respekteres fuldt ud af de af Bonn-aftalen omfattede institutioner og navnlig de permanente regeringsinstitutioner, som forventes etableret i henhold til Bonn-aftalen.
     
PARAGRAPH 25
 
Afsnit 25
Resolution of Disputes
 
Konfliktløsning
     
Any question arising out of the interpretation or application of this MoU, or for which no provision is expressly made herein, will be resolved amicably through consultations between the Participants.
 
Ethvert spørgsmål, der opstår om fortolkning eller anvendelse af denne aftale eller i mangel af en udtrykkelig bestemmelse i aftalen, skal løses i mindelighed ved drøftelser mellem aftalens parter.
     
In particular, the Participants accept to address possible questions of statelessness with a view to avoid its occurrence and to seek solutions to address the hardships entailed for those affected.
 
Parterne er i særdeleshed enige om at tage hånd om mulige spørgsmål om statsløshed med henblik på at undgå, at problemet opstår, og forsøge at finde løsninger, der kan overvinde de trængsler, situationen medfører for de berørte.
     
PARAGRAPH 26
 
Afsnit 26
Coming into Effect
 
Ikrafttræden
     
This MoU will come into effect upon signature by the Participants.
 
Denne aftale træder i kraft ved parternes underskrivelse.
     
PARAGRAPH 27
 
Afsnit 27
Amendment
 
Ændringer
     
This MoU may be amended by mutual consent in writing between the Participants.
 
Denne aftale kan ændres ved parternes gensidige skriftlige samtykke.
     
PARAGRAPH 28
 
Afsnit 28
Termination
 
Ophør
     
This MoU will continue in effect until it is terminated in writing by any of the Participants.
 
Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges skriftligt af en af parterne.
     
In witness whereof, the representatives of the Participants have signed this MoU.
 
Til bekræftelse heraf har repræsentanter for parterne underskrevet denne aftale.
     
DONE at Copenhagen, this 18th day of October 2004, in three original copies,
 
UDFÆRDIGET i København den 18. oktober 2004 i tre originale eksemplarer.
     
     
For the Government of Denmark
 
For Danmarks Regering
     
_______________________________
 
_______________________________
Bertel Haarder
 
Bertel Haarder
     
     
For the Islamic Transitional State of Afghanistan
 
For Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan
     
_______________________________
 
_______________________________
Enyatullah Nazari
 
Enyatullah Nazari
     
     
For the United Nations High Commissioner for Refugees
 
For De Forenede Nationers Flygtningehøjkommissariat
     
_______________________________
 
_______________________________
Machiko Kondo
 
Machiko Kondo
     
     
ANNEX
 
BILAG
     
concerning the implementation of the Tripartite Memorandum of Understanding (the MoU) between the Islamic Transitional State of Afghanistan, the Government of Denmark and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
 
vedrørende implementering af trepartsaftalen mellem Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan, Danmarks regering og De Forenede Nationers Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)
     
Afghan citizens who hold a permanent residence permit in Denmark will not be subject to forced repatriation to Afghanistan.
 
Afghanske statsborgere med permanent opholdstilladelse i Danmark bliver ikke tvangshjemsendt til Afghanistan.
Afghan citizens who have submitted an application for or have been issued with a residence permit in Denmark before 28 February 2002 will be issued a permanent residence permit upon application if he/she has lawfully lived in Denmark for the purpose of permanent residence for more than the last 3 years (provided the supplementary conditions concerning obtaining a permanent residence permit are fulfilled). Afghan citizens who have submitted an application for or have been issued with a residence permit in Denmark after 28 February 2002 will be issued a permanent residence permit upon application if he/she has lived lawfully in Denmark for more than the last 7 years, provided the supplementary conditions concerning obtaining a permanent residence permit are fulfilled. Notwithstanding that the conditions mentioned above in both situations are not satisfied, a permanent residence permit may be issued under special circumstances mentioned in the Danish Aliens Act.
 
Afghanske statsborgere, som har indleveret en ansøgning om eller fået opholdstilladelse i Danmark før den 28. februar 2002, vil efter ansøgning få udstedt en permanent opholdstilladelse, såfremt de har boet lovligt i Danmark med henblik på permanent ophold i mere end de sidste 3 år (under forudsætning af, at de supplerende betingelser for opnåelse af permanent opholdstilladelse er opfyldt). Afghanske statsborgere, som har indleveret en ansøgning om eller fået opholdstilladelse i Danmark efter den 28. februar 2002, vil efter ansøgning få udstedt en permanent opholdstilladelse, såfremt de har boet lovligt i Danmark i mere end de sidste 7 år under forudsætning af, at de supplerende betingelser for opnåelse af permanent opholdstilladelse er opfyldt. Uanset at de ovennævnte betingelser ikke er opfyldt i begge situationer, kan der udstedes en permanent opholdstilladelse af de i den danske udlændingelov nævnte særlige grunde.
The Danish side estimates that about 950 Afghan citizens, currently holding a temporary residence permit in Denmark, will be eligible for forced removal in the course of the next 3-4 years. The number may actually be less once the cases are reviewed.
 
Fra dansk side skønnes det, at der i øjeblikket er omkring 950 afghanske statsborgere med midlertidig opholdstilladelse i Danmark, der kan tvangsudsendes inden for de kommende 3-4 år. Antallet kan vise sig at være mindre, når først sagerne er blevet gennemgået.
Substantial consideration will be given to section 26 of the Danish Aliens Act in deciding whether to refuse, renew or revoke a residence permit. Factors such as an Afghan citizen’s ties with the Danish society, age, health and other personal circumstances as well as his or her ties with persons living in Denmark are taken into consideration when it is determined whether to refuse renewal of or revoke a residence permit. The fact that an Afghan citizen has strong ties with Denmark may imply that his or her application for renewal cannot be refused or his or her residence permit cannot be revoked. This in turn would mean that the person in question cannot be subjected to forceful repatriation to Afghanistan.
 
Der lægges betydelig vægt på den danske udlændingelovs § 26, når det afgøres, om en opholdstilladelse skal nægtes forlænget, forlænges eller inddrages. Faktorer som en afghansk statsborgers tilknytning til det danske samfund, alder, helbred og andre personlige forhold samt vedkommendes tilknytning til personer bosiddende i Danmark tages i betragtning, når det besluttes, hvorvidt forlængelse af en opholdstilladelse skal nægtes, eller opholdstilladelsen skal inddrages. Hvis en afghansk statsborger har stor tilknytning til Danmark, kan det medføre, at vedkommendes ansøgning om forlængelse ikke kan nægtes, eller at vedkommendes opholdstilladelse ikke kan inddrages. Dette ville igen betyde, at den pågældende person ikke kan underkastes tvangsmæssig hjemsendelse til Afghanistan.
Section 7, paragraph 2, of the Danish Aliens Act allows for the granting of complimentary protection to an Afghan citizen based on a risk of facing the death penalty or being subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment in case the person in question is returned to his country of origin. When assessing an application for asylum or any other complimentary protection, for instance a residence permit based on considerations of a humanitarian nature, the views of UNHCR on the evolving situation in Afghanistan will be taken into consideration by the Danish aliens’ authorities. As regards asylum cases all relevant UNHCR documents such as UNHCR guidelines concerning cessation of refugee status etc. will be taken into account as well.
 
Den danske udlændingelovs § 7, stk. 2, giver hjemmel til at tildele subsidiær beskyttelse til afghanske statsborgere, som risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ved tilbagevenden til deres hjemland. Ved vurderingen af en asylansøgning eller en ansøgning om subsidiær beskyttelse, f.eks. en opholdstilladelse baseret på overvejelser af humanitær art, skal UNHCR's opfattelse af den aktuelle udvikling i Afghanistan tages i betragtning af de danske udlændingemyndigheder. For så vidt angår asylsager, skal alle relevante dokumenter fra UNHCR, såsom UNHCR's retningslinier for ophævelse af flygtningestatus mv., ligeledes tages i betragtning.
     

Aftalen trådte i medfør af afsnit 26 i kraft den 18. oktober 2004.

Udenrigsministeriet, den 18. september 2012

Villy Søvndal