Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning

I medfør af § 10, stk. 3, § 13, stk. 2, § 24, stk. 3, § 30, stk. 2 og 3, § 44, stk. 1, § 52, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 53 a, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 13. oktober 2011, som ændret ved lov nr. 576 af 18. juni 2012, fastsættes:

§ 1. Transmissions- og distributionsselskaber, som er bevillingspligtige efter § 10 i lov om naturgasforsyning, samt Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber, der driver tilsvarende virksomhed, skal i år 2005 og frem betale de i § 2, stk. 1, fastsatte takster for naturgas, der tilgår deres ledningsnet.

Stk. 2. Lagerselskaber, som er bevillingspligtige efter § 10 i lov om naturgasforsyning, samt Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber, der driver tilsvarende virksomhed, skal i år 2005 og frem betale de i § 2, stk. 2, fastsatte takster for lagerkapaciteten i deres lagre.

Stk. 3. Forsyningspligtige selskaber, som er bevillingspligtige efter § 24 i lov om naturgasforsyning, skal i år 2005 og frem betale de i § 2, stk. 3, fastsatte takster for naturgas, de tilfører de enkelte ledningsnet.

Stk. 4. De opkrævede beløb efter stk. 1-3, jf. § 2, anvendes til dækning af følgende omkostninger:

1) Energistyrelsens omkostninger til:

a) Behandling af ansøgninger om bevilling til transmissions-, distributions- eller lagervirksomhed samt bevilling til forsyningspligtig virksomhed, jf. §§ 10 og 24 i lov om naturgasforsyning.

b) Tilsyn med overholdelsen af vilkår i bevillinger samt med den virksomhed, som Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk udøver i medfør af i lov om naturgasforsyning, jf. § 30, stk. 1 og 2 i lov om naturgasforsyning.

c) Behandling og vurdering af bevillingshaverne samt Energinet.dk og denne virksomhedshelejede datterselskabers planlægnings-, forsknings- og udviklingsopgaver samt opgaver vedrørende energibesparelser, jf. § 30, stk. 3, i lov om naturgasforsyning samt § 4, stk. 2, i lov om Energinet.dk.

d) Behandling af ansøgninger om tilladelse til etablering af transmissionsnet og væsentlige ændringer i bestående transmissionsnet, jf. § 13 i lov om naturgasforsyning.

e) Behandling af godkendelser af udbygning af transmissionsnet efter § 4, stk. 3, i lov om Energinet.dk, jf. § 13 i lov om naturgasforsyning.

2) Energitilsynets omkostninger til varetagelse af Energitilsynets opgaver efter lov om naturgasforsyning eller regler udstedt i henhold til loven.

Stk. 5. Det beløb, som transmissionsselskaberne opkræves efter stk. 1, jf. § 2, stk. 1, anvendes desuden til dækning af de udgifter vedrørende forhold på naturgasområdet, der er forbundet med et godkendt privat ankenævns (Ankenævnet på energiområdet) oprettelse og drift.

§ 2. For betaling efter § 1, stk. 1, fastsættes følgende takster:

1) 1. januar 2005 – 30. juni 2005: 270 kr. pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3.

2) 1. juli 2005 – 31. december 2005: 1652 kr. pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3.

3) 1. januar 2006 – 31. december 2006: 1050 kr. pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3.

4) Fra 1. januar 2007: 807 kr. pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3.

5) Fra 1. januar 2011: Pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3 betalertransmissionsselskaberne 1210 kr., heraf 1.046 kr. til Energitilsynet, 57 kr. til Ankenævnet på Energiområdet og 107 kr. til Energistyrelsen, og distributionsselskaberne 1176 kr., heraf 1.066 kr. til Energitilsynet og 110 kr. til Energistyrelsen.

6) Fra 1. januar 2012: Pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3 betalertransmissionsselskaberne 1228 kr., heraf 1.062 kr. til Energitilsynet, 57 kr. til Ankenævnet på Energiområdet og 109 kr. til Energistyrelsen, og distributionsselskaberne 1194 kr., heraf 1.082 kr. til Energitilsynet og 112 kr. til Energistyrelsen.

Stk. 2. For betaling efter § 1, stk. 2, fastsættes følgende takster:

1) 1. januar 2005 – 30. juni 2005: 290 kr. pr. million m3.

2) 1. juli 2005 – 31. december 2005: 1775 kr. pr. million m3.

3) 1. januar 2006 – 31. december 2006: 1129 kr. pr. million m3.

4) Fra 1. januar 2007: 869 kr. pr. million m3.

5) Fra 1. januar 2011: 958 kr. pr. million m3, heraf 839 kr. til Energitilsynet og 119 kr. til Energistyrelsen.

6) Fra 1. januar 2012: 973 kr. pr. million m3, heraf 852 kr. til Energitilsynet og 121 kr. til Energistyrelsen.

Stk. 3. For betaling efter § 1, stk. 3, fastsættes følgende takster:

1) 1. januar 2005 – 30. juni 2005: 150 kr. pr. million Nm3 med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3.

2) 1. juli 2005 – 31. december 2005: 918 kr. pr. million Nm3 med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3.

3) 1. januar 2006 – 31. december 2006: 583 kr. pr. million Nm3 med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3.

4) Fra 1. januar 2007: 448 kr. pr. million Nm3 med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3.

5) Fra 1. januar 2011: 494 kr. pr. million Nm3 med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, heraf 433 kr. til Energitilsynet og 61 kr. til Energistyrelsen.

6) Fra 1. januar 2012: 501 kr. pr. million Nm3 med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, heraf 439 kr. til Energitilsynet og 62 kr. til Energistyrelsen.

Stk. 4. Hvis den nedre brændværdi for naturgassen er forskellig fra 39,6 MJ pr. Nm3, ændres betalingen i henhold til stk. 1 og 3 forholdsmæssigt derefter.

§ 3. Energistyrelsen opkræver betaling efter § 1.

Stk. 2. Betaling efter § 1, stk. 1, erlægges som lige store kvartalsvise acontobetalinger, der fastsættes på baggrund af opgørelser over målinger af naturgasmængder tilgået ledningsnettene i det foregående kalenderår. Betaling efter § 1, stk. 2, erlægges som lige store kvartalsvise acontobetalinger på baggrund af opgørelser over lagerkapaciteten ved udgangen af det foregående kalenderår. Betaling efter § 1, stk. 3, erlægges som lige store kvartalsvise acontobetalinger på baggrund af opgørelser over naturgasmængder leveret til kunderne i det foregående kalenderår.

Stk. 3. Den endelige betaling efter § 1, stk. 1, for et kalenderår fastsættes efter årets udgang på baggrund af opgørelser over målinger af naturgasmængder tilgået ledningsnettene i det pågældende kalenderår. Den endelige betaling efter § 1, stk. 2, for et kalenderår fastsættes efter årets udgang på baggrund af opgørelser over lagerkapaciteten ved udgangen af det pågældende kalenderår. Den endelige betaling efter § 1, stk. 3, for et kalenderår fastsættes efter årets udgang på baggrund af opgørelser over naturgasmængder leveret til kunderne i det pågældende kalenderår.

Stk. 4. Transmissions-, distributions- og lagerselskaber samt forsyningspligtige selskaber, jf. § 6 i lov om naturgasforsyning, indberetter opgørelserne efter stk. 3 til Energistyrelsen senest 30 dage efter årets udløb. Opgørelser over naturgasmængder tilgået ledningsnettene og opgørelser over naturgasmængder leveret til kunderne anføres i Nm3 med en nedre brændværdi på 39,6 MJ. Opgørelserne over lagerkapacitet anføres i m3.

Stk. 5. Beløb, der erlægges efter stk. 2, samt den endelige betaling efter stk. 3 indbetales senest 30 dage efter regningens udstedelse.

Stk. 6. Der betales ikke moms af beløb, der erlægges efter § 1. Dette gælder dog ikke for så vidt angår betaling, som efter § 1, stk. 1, jf. stk. 5, anvendes til dækning af udgifter, der er forbundet med oprettelse og drift af Ankenævnet på energiområdet. I forbindelse med opkrævningen vil det fremgå, hvor stor en del af betalingen der er moms.

§ 4. Efter udløbet af et kalenderår udarbejder Energistyrelsen en opgørelse over de beløb, som de omfattede selskaber skal betale for det pågældende år. Er der opkrævet for meget, modregnes dette i senere indbetalinger, hvis indtægterne forventes at overstige Energistyrelsens og Energitilsynets langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. Statens Budgetvejledning.

Stk. 2. Efter udløbet af et regnskabsår udarbejder Ankenævnet på energiområdet et endeligt regnskab, herunder en opgørelse over omkostninger forbundet med administrationen m.v. Er der opkrævet for meget til Ankenævnet på energiområdet i medfør af § 1, stk. 1, jf. stk. 5, modregnes dette i senere indbetalinger efter denne bekendtgørelse, i det omfang indbetalingen til Ankenævnet på energiområdet forventes at overstige de langsigtede gennemsnitlige omkostninger til Ankenævnet på energiområdets behandling af sager på naturgasområdet.

§ 5. Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012 og har virkning fra den 1. januar 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 588 af 9. juni 2011 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning ophæves.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 26. juni 2012

Martin Lidegaard

/ Ib Larsen