Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00278

Resumé

Klager – en person – klagede over, at hans kommentarer til artiklerne ”Nabostrid udkæmpes med bjørnekløer” og ”Mangeårig nabostrid skal for retten” på dr.dk blev slettet.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Nævnets kompetence

I medfør af medieansvarslovens § 49 har Pressenævnet kompetence til at pålægge redaktøren for det indklagede medie at offentliggøre nævnets kendelse. Det ligger således uden for nævnets kompetence at pålægge sletning af artikler efter medieansvarsloven.

Artiklerne – det redaktionelt udvalgte materiale

Klager over Danmarks Radios tilsidesættelse af god presseskik skal rettes til mediet selv senest fire uger efter offentliggørelsen, jf. medieansvarslovens 34, stk. 3.

Da det redaktionelle indhold i artiklerne er offentliggjort i 2008 og 2009, og Danmarks Radio først ses at have modtaget klagen over artiklernes indhold i 2012, er fristen overskredet. Denne del af klagen afvises derfor som for sen i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Debatindlæggene

For så vidt angår kommentarerne slettet den 16. april 2012, er det Pressenævnets opfattelse, at debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg, ikke er omfattet af medieansvarsloven, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation. Debatfeltet på dr.dk er en sådan uredigeret envejskommunikation, at debatsiden ikke anses for omfattet af medieansvarsloven.

I den konkrete sag er det også tillagt det betydning, at det redaktionelle indhold af artiklerne ikke er påklaget i forlængelse af offentliggørelsen i 2008 og 2009, og kommentarerne er skrevet flere år efter offentliggørelsen. Denne del af klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Klagen afvises.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over, at hans kommentarer til to artikler på dr.dk er slettet, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Til artiklen ”Nabostrid udkæmpes med bjørnekløer” af 11. februar 2008 skrev klager den 23. oktober, efter det oplyste i 2011, kl. 20.54 og kl. 21.28 samt 5. februar, efter det oplyste i 2012 sine kommentarer i debatfeltet. [Klager] er omtalt ved navns nævnelse i artiklen.

Til artiklen ”Mangeårig nabostrid skal for retten” af 14. oktober 2009 skrev klager den 19. december (det fremgår ikke af debatindlægget hvilket årstal) sine kommentarer i debatfeltet.

Danmarks Radio slettede den 16. april 2012 kommentarerne til de to artikler, så de ikke længere var tilgængelige for artiklernes læsere.

[Klager] klagede den 26. maj 2012 over sletningen til Danmarks Radio og indbragte herefter Danmarks Radios svar af 29. maj 2012 for Pressenævnet.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at der er sket en redigering af artiklerne, således at klagers kommentarer ikke længere er tilgængelige, hvorimod artiklerne stadig kan læses. Synspunkterne i artiklerne står derfor uimodsagte. Klager vil anse sagen for afsluttet, hvis blot artiklerne fjernes i lighed med kommentarerne.

Pressenævnets formand udtaler:

Nævnets kompetence

I medfør af medieansvarslovens § 49 har Pressenævnet kompetence til at pålægge redaktøren for det indklagede medie at offentliggøre nævnets kendelse. Det ligger således uden for nævnets kompetence at pålægge sletning af artikler efter medieansvarsloven.

Artiklerne – det redaktionelt udvalgte materiale

Klager over Danmarks Radios tilsidesættelse af god presseskik skal rettes til mediet selv senest fire uger efter offentliggørelsen, jf. medieansvarslovens 34, stk. 3.

Da det redaktionelle indhold i artiklerne er offentliggjort i 2008 og 2009, og Danmarks Radio først ses at have modtaget klagen over artiklernes indhold i 2012, er fristen overskredet. Denne del af klagen afvises derfor som for sen i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Debatindlæggene

For så vidt angår kommentarerne slettet den 16. april 2012, er det Pressenævnets opfattelse, at debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg, ikke er omfattet af medieansvarsloven, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation. Debatfeltet på dr.dk er en sådan uredigeret envejskommunikation, at debatsiden ikke anses for omfattet af medieansvarsloven.

I den konkrete sag er det også tillagt det betydning, at det redaktionelle indhold af artiklerne ikke er påklaget i forlængelse af offentliggørelsen i 2008 og 2009, og kommentarerne er skrevet flere år efter offentliggørelsen. Denne del af klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Klagen afvises.

Afgjort den 26. juni 2012