Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører

I medfør af § 6, stk. 2, nr. 4, i lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003, som ændret ved § 2 i lov nr. 1601 af 20. december 2006, fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder regler om hvilke prøver, der giver adgang til at opnå autorisation, og om praksiskrav Sikkerhedsstyrelsen stiller til personer, der søger personlig autorisation som elinstallatør, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For personer, der er statsborgere i et EU- eller EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer udøver eller agter at udøve erhverv som elinstallatør i Danmark, gælder reglerne i bekendtgørelse om personlig autorisation og udøvelse af erhverv som elinstallatør på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.

Godkendte prøver

§ 2. Følgende prøver giver ret til autorisation, når det i § 3 fastsatte praksiskrav og betingelserne i lovens § 5, stk. 1 og 3, og de i medfør af loven fastsatte regler for udstedelse af autorisation er opfyldt:

1) elinstallatør i henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer om videregående uddannelse indenfor det stærkstrømstekniske område,

2) elektroinstallatørprøven af 1952 (Prøven afholdtes sidste gang i vinteren 1988/89),

3) udvidet maskinmestereksamen (Prøven afholdtes sidste gang i april 1991),

4) eksamen som installatør (AK) stærkstrøm, jf. dog stk. 2,

5) maskinmestereksamen efter Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes regler, jf. dog stk. 2,

6) eksamen som seniorofficer (maskinchef eller skibschef), jf. dog stk. 2,

7) eksamen som professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik, jf. dog stk. 2,

8) eksamen som teknisk manager offshore, jf. dog stk. 2 og 5, eller

9) eksamen som elingeniør, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. For de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 4-8, er det endvidere en forudsætning for at kunne opnå autorisation, at ansøgeren som led i uddannelsen har bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt autorisationsprøve.

Stk. 3. Elingeniører skal for at opnå autorisation som led i uddannelsen have modtaget undervisning i følgende fag i et omfang svarende til i alt mindst 40 ECTS (European Credit Transfer System):

1) stærkstrømsbekendtgørelsen, elektriske installationer,

2) forsyningsteori,

3) installationsteknik,

4) dimensionering af elektriske installationer, herunder tavleanlæg og

5) højspænding.

Stk. 4. Udover de i stk. 3 nævnte fag skal ansøgeren gennem elingeniøruddannelsen eller supplerende kurser have kendskab til bestemmelserne om L-AUS arbejde og værktøj samt førstehjælp i tilfælde af ulykker.

Stk. 5. For personer, der er uddannet som teknisk manager offshore, finder bekendtgørelsen anvendelse, hvis uddannelsen er afsluttet i sommeren 2008 eller senere.

Stk. 6. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra uddannelseskravene i stk. 1-3, når det skønnes at være elsikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Praksiskrav

§ 3. De i § 2 nævnte uddannelser er autorisationsgivende, når følgende praksis er dokumenteret:

1) Er ansøgeren uddannet elektriker, meddeles autorisation uden krav om yderligere praksis.

2) Har ansøgeren anden uddannelsesmæssig baggrund, kan der meddeles autorisation, når ansøgeren i sammenlagt mindst ét år har været beskæftiget med praktisk arbejde, som kræver autorisation efter elinstallatørloven, og under ansvar af en autoriseret elinstallatør.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra praksiskravet i stk. 1, når det skønnes at være elsikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Dokumentation

§ 4. Ved ansøgning om autorisation skal eksamensbevis, karakterudskrift og dokumentation for opfyldelse af praksiskravet vedlægges, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed.

Klage

§ 5. Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse i sager, hvor der er opstået tvivl om, hvorvidt uddannelsen og dennes indhold, jf. § 2, eller ansøgerens praksis, jf. § 3, er autorisationsgivende.

§ 6. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 14a, 1. pkt., i lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 601 af 24. juni 2008 om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører.

Sikkerhedsstyrelsen, den 27. juni 2012

Lizzi Krarup Jakobsen

/ Mira Uthayasanger