Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit 1 Jordbrugsbedrifter
Kapitel 1 Generelt og definitioner
Kapitel 2 Autorisation
Kapitel 3 Omlægning til økologisk produktion
Kapitel 4 Indberetning
Kapitel 5 Gødning
Kapitel 6 Særlige bestemmelser vedrørende dyrehold
Kapitel 7 Dokumentation
Afsnit II Virksomheder
Kapitel 8 Generelt og definitioner
Kapitel 9 Autorisation
Kapitel 10 Dokumentation og indberetning
Afsnit III Fællesbestemmelser
Kapitel 11 Mærkning og salg
Kapitel 12 Eksport
Kapitel 13 Import fra tredjelande
Kapitel 14 Kontrol og offentliggørelse
Kapitel 15 Digital kommunikation
Kapitel 16 Midlertidige regler om staldforhold
Kapitel 17 Straf
Kapitel 18 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

I medfør af § 7, stk. 3, § 14, § 15, § 15 a, § 17, § 18, stk. 1, og § 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011, fastsættes:

Afsnit 1

Jordbrugsbedrifter

Kapitel 1

Generelt og definitioner

§ 1. Jordbrugsprodukter produceret her i landet, der er eller skal forsynes med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, jf. ”Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91” (rådsforordningen), skal være produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen på en jordbrugsbedrift, der er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen.

§ 2. Ved en jordbrugsbedrift forstås i denne bekendtgørelse en driftsenhed, som anvendes til landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole og lignende jordbrugsvirksomhed.

Stk. 2. En jordbrugsbedrift omfatter de bygninger, der anvendes i forbindelse med driften, samt ejede og forpagtede arealer. Bortforpagtede arealer betragtes derimod ikke som hørende til bedriften.

Stk. 3. En jordbrugsbedrift kan bestå af én eller flere selvstændige produktionsenheder.

Stk. 4. Hvis der på en autoriseret jordbrugsbedrift foretages forarbejdning, emballering eller markedsføring af bedriftens egne landbrugsprodukter, kan forarbejdnings- og pakkelokalerne udgøre en del af bedriften. Dette gælder også for autoriserede jordbrugsbedrifter, der lejlighedsvis pakker økologiske landbrugsprodukter for andre, dog ikke økologiske landbrugsprodukter importeret fra et tredjeland.

Kapitel 2

Autorisation

§ 3. Ansøgning om autorisation til økologisk drift af en jordbrugsbedrift kan indgives af både en fysisk og en juridisk person, og skal sendes til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema udformet af NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 3. Den del af ansøgningen, der vedrører omlægningsplanen, skal være attesteret af en konsulent, der er godkendt til dette af Videnscentret for Landbrug, Økologi. Det skal fremgå af planen, at bestemmelserne i § 9 og § 10 overholdes.

§ 4. Ansøger skal ved ansøgning om autorisation oplyse, om ansøgeren og lederen af den daglige drift inden for de seneste 5 år før ansøgningens indgivelse er blevet fundet skyldig i overtrædelse af

1) dyreværnsloven med tilhørende bekendtgørelser,

2) lov om hold af dyr med tilhørende bekendtgørelser,

3) lov om dyrlæger med tilhørende bekendtgørelser,

4) lov om afgift af bekæmpelsesmidler med tilhørende bekendtgørelser,

5) lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække med tilhørende bekendtgørelser eller

6) lov om foderstoffer med tilhørende bekendtgørelser.

§ 5. Ansøger skal ved ansøgning om autorisation oplyse om forekomst af forurenede jordarealer på bedriften.

§ 6. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til, at en økologisk og en ikke-økologisk produktionsenhed på en bedrift kan drives på samme tid, hvis enhederne er klart adskilte fra hinanden. NaturErhvervstyrelsen fastsætter betingelserne herfor.

§ 7. NaturErhvervstyrelsen meddeler ansøgeren autorisation til økologisk drift af jordbrugsbedriften, når styrelsen har konstateret, at bedriftens produktion er tilrettelagt og gennemføres efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen, jf. dog lovens § 8. Ansøgeren tildeles et autorisationsnummer til den autoriserede jordbrugsbedrift.

Stk. 2. Ved overtagelse af en økologisk jordbrugsbedrift i form af producentskifte meddeler NaturErhvervstyrelsen ansøgeren autorisation, jf. dog lovens § 8, og tildeler ansøgeren et autorisationsnummer til den autoriserede jordbrugsbedrift.

Skift af ejer, bruger eller driftsleder

§ 8. Hvis en økologisk jordbrugsbedrift skifter ejer, bruger eller ansvarlig driftsleder, eller hvis produktion og salg af økologiske produkter ophører, skal NaturErhvervstyrelsen straks underrettes skriftligt herom.

Stk. 2. Ved et skifte, hvor en erhverver ønsker at drive økologisk jordbrugsproduktion, skal den af NaturErhvervstyrelsen udfærdigede producentskifteanmeldelse og -erklæring udfyldes og indsendes.

Stk. 3. Ved ophør af økologisk produktion kan jordbrugsprodukter fra bedriften ikke længere sælges med henvisning til den økologiske produktionsmetode.

Kapitel 3

Omlægning til økologisk produktion

§ 9. Omlægningen af bedriften til økologisk produktion skal senest påbegyndes 6 måneder efter, at ansøgningen er modtaget i NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Producenten skal allerede fra tidspunktet for påbegyndelse af omlægningen tilrettelægge og gennemføre produktionen efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen.

§ 10. Omlægningstidspunktet angiver omlægningens påbegyndelse.

Stk. 2. Tidspunktet for omlægning af arealer kan kun fastsættes til den 1. i måneden efter tidspunktet for oplysning om omlægning.

Stk. 3. Tidspunktet for påbegyndt omlægning og ændringer af dette tidspunkt skal meddeles skriftligt til NaturErhvervstyrelsen, før omlægningen påbegyndes. Ændringer skal endvidere meddeles før den dato for omlægning, der tidligere er meddelt styrelsen.

Stk. 4. Producenten skal, inden omlægning af dyr eller arealer påbegyndes, have den fulde råderet over disse.

§ 11. Hele bedriften skal have påbegyndt omlægning inden udgangen af det 4. kalenderår efter, at bedriften har påbegyndt omlægning, jf. dog § 12.

Stk. 2. Arealer eller husdyr, der tilkøbes eller forpagtes efter det 4. kalenderår, skal omlægges straks, jf. dog § 12.

Stk. 3. Ikke-økologiske dyr af en art, der ikke er påbegyndt omlægning, kan indkøbes til bedriften. Dog skal dette ske inden udgangen af det 4. kalenderår, jf. stk. 1.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglen i stk. 3, 2. punktum.

§ 12. Uanset bestemmelsen i § 11, stk. 1 og 2, kan omlægning af dyr undlades, hvis

1) dyrene og produkterne fra dyrene kun er til eget forbrug,

2) der ikke er økologiske dyr, herunder dyr under omlægning, af samme art på bedriften, og

3) dyrene opdrættes i en enhed, der er klart adskilt fra de enheder, der producerer efter reglerne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen.

Stk. 2. Arealer med skov skal kun omlægges, hvis der sælges produkter fra arealerne med henvisning til den økologiske produktionsmetode, eller hvis arealerne på anden vis indgår i produktionen.

Samtidig omlægning

§ 13. Der kan kun ske samtidig omlægning af dyr og arealer efter reglerne i rådsforordningen, hvis der er ansøgt herom i forbindelse med ansøgningen om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion.

Kapitel 4

Indberetning

§ 14. Producenten skal hvert år indberette oplysninger om

1) jordbrugsbedriftens planteproduktion i den løbende vækstsæson, herunder om arealer, afgrødesammensætning og omlægningstidspunkt,

2) jordbrugsbedriftens husdyrproduktion i det løbende kalenderår, herunder om husdyrholdets størrelse, sammensætning og omlægningstidspunkt, og

3) græsningsrettigheder.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal indgives til NaturErhvervstyrelsen via Fællesskema, jf. den gældende bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort.

§ 15. Producenten skal indberette, hvilke ikke-økologiske dyr tilhørende producenten, der er på bedriften, jf. § 12.

Kapitel 5

Gødning

§ 16. Producenten skal føre logbog over modtaget og afgivet kvælstof i husdyrgødning.

Stk. 2. Produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække med gældende bekendtgørelser.

§ 17. Ved overførsel af gødning mellem samme ejers økologiske produktionsenhed og ikke-økologiske produktionsenhed, jf. § 6, finder § 16 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved samtidig drift af en økologisk og ikke-økologisk produktionsenhed, jf. § 6, skal der for den økologiske produktionsenhed hvert år udarbejdes en særlig gødningsopgørelse for den afsluttede planperiode. Gødningsopgørelsen skal udarbejdes på et skema, der er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen, og skal kunne fremvises ved kontrollen.

Kapitel 6

Særlige bestemmelser vedrørende dyrehold

§ 18. Ved påbud om fornyet omlægning af dyr, jf. økologilovens § 22, skal den nye omlægningsdato tillige med en entydig identifikation af dyrene anføres i logbogen.

§ 19. Ved indkøb af fjerkræ skal det af faktura eller opdrætterrapport fremgå, at dyrene ikke er næbtrimmede.

§ 20. I økologisk husdyrproduktion må der efter diagnosticering og anvisning fra en dyrlæge anvendes følgende produkter: parafinolie, calciumpropionat og natriumpropionat.

Stk. 2. Hvis der er problemer med klovsundheden, kan NaturErhvervstyrelsen give tilladelse til, at der som behandling anvendes passende, godkendte desinfektionsmidler til veterinærhygiejne.

§ 21. Langsomt voksende slagtekyllingeracer defineres som kyllinger med en væksthastighed, der gennemsnitligt over 3 på hinanden følgende hold ikke overstiger 35 gram pr. dyr pr. dag. Langsomt voksende kalkunracer defineres som kalkunkyllinger med en væksthastighed, der gennemsnitligt over 3 på hinanden følgende hold ikke overstiger 90 gram pr. dyr pr. dag.

§ 22. Ved opdræt og hold af fjerkræ skal tomgangsperioden i folden være mindst 60 dage om året i vækstsæsonen eller 120 dage hvert andet år i vækstsæsonen, så vegetationen kan genetableres. For slagtekyllinger skal tomgangsperioden være mindst 21 dage mellem to fjerkræflokke.

Stk. 2. Tomgangsperioden kan gennemføres som et glidende foldskifte ved, at den gamle fold gradvis lukkes af, og dyrene samtidig får adgang til en tilsvarende ny fold, hvis

1) det samlede udeareal, der anvendes til foldskiftet, mindst udgør 1½ gange minimumsudearealet pr. fugl,

2) fuglene til stadighed har adgang til minimumsudearealet, og

3) foldreguleringen noteres i logbogen.

Stk. 3. Kravet om en tomgangsperiode gælder ikke for små fjerkræflokke under erhvervsmæssigt dyrehold, som ikke holdes i folde, og som kan bevæge sig frit hele dagen.

Stk. 4. Kravet om en tomgangsperiode gælder ikke, hvis det samlede udeareal er mindst 1½ gange så stort som minimumsarealet, og arealet har skov eller -plantagelignende karakter.

Kapitel 7

Dokumentation

§ 23. Oplysninger, der er påkrævede efter rådsforordningen og denne bekendtgørelse, skal til enhver tid kunne forevises ved kontrolbesøg. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år.

Afsnit II

Virksomheder

Kapitel 8

Generelt og definitioner

§ 24. Ved en virksomhed forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person, der producerer, tilbereder, emballerer, oplagrer eller fra tredjemand importerer nedenstående produkter med henblik på efterfølgende markedsføring heraf, eller som markedsfører sådanne produkter, som er forsynet med eller skal forsynes med angivelser, som henviser til den økologiske produktionsmetode:

1) levende eller uforarbejdede vegetabilske landbrugsprodukter,

2) foder, foderblandinger og fodermidler,

3) gødning og jordforbedringsmidler m.m., og

4) vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd.

§ 25. Virksomheder, som omhandlet i § 24, skal være autoriseret af NaturErhvervstyrelsen og skal tilrettelægge og gennemføre produktionen efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen.

Stk. 2. Stk. 1 gælder dog ikke for virksomheder, der alene sælger færdigemballerede og færdigmærkede produkter direkte til den endelige forbruger eller bruger, medmindre produkterne er indført fra et tredjeland.

Stk. 3. Virksomheder, der kun producerer, tilbereder, oplagrer eller fra tredjeland importerer nedenstående produkter med henblik på efterfølgende markedsføring heraf, eller som markedsfører sådanne produkter, som er forsynet med eller skal forsynes med angivelser, som henviser til den økologiske produktionsmetode, omfattes ikke af stk. 1:

1) produkter bestemt til konsum og

2) foder med animalsk indhold, som er beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr.

Kapitel 9

Autorisation

§ 26. Ansøgning om autorisation til økologisk drift af en virksomhed skal indgives til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal indgives på et af NaturErhvervstyrelsen udformet ansøgningsskema.

Stk. 3. Består en virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte enheder, skal hver enhed autoriseres særskilt.

§ 27. NaturErhvervstyrelsen meddeler ansøgeren autorisation, når styrelsen på grundlag af en forelagt beskrivelse af virksomheden har konstateret, at produktionen er tilrettelagt og kan gennemføres efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen. Den autoriserede virksomhed eller driftsenhed, jf. § 26, stk. 3, tildeles et autorisationsnummer.

Stk. 2. Autorisation meddeles for 1 år.

Stk. 3. Autorisation skal være meddelt, inden virksomheden modtager, behandler eller sælger jordbrugsprodukter som økologiske.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan i medfør af lovens § 8 nægte at meddele en ansøgt autorisation.

§ 28. Virksomheden skal hvert år inden den 15. februar på et skema udformet af NaturErhvervstyrelsen indberette oplysninger om virksomhedens forventede produktion m.m. i samme kalenderår.

Kapitel 10

Dokumentation og indberetning

§ 29. En autoriseret virksomhed skal føre kontrol med og regnskab over køb, lager og salg af økologiske produkter med angivelse af art og mængde, dato for køb og salg samt navn og adresse og autorisationsnummer på køber og sælger af henholdsvis ind- og udgående partier. Regnskabet skal opbevares på virksomheden i mindst fem år.

Stk. 2. En autoriseret virksomhed, der er registreret efter bekendtgørelse om planter, skal i en plantefortegnelse angive, hvilke plantepartier der er økologiske.

§ 30. En autoriseret sædekorns- eller frøvirksomhed, der anmelder et parti økologisk sædekorn eller markfrø til markkontrol efter bekendtgørelse om hhv. sædekorn eller markfrø, skal i anmeldelsen angive navn, adresse og autorisationsnummer på de autoriserede økologiske jordbrugere, der forestår fremavlen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal være baseret på en skriftlig kontrakt med avleren og være indsendt rettidigt til NaturErhvervstyrelsen.

Afsnit III

Fællesbestemmelser

Kapitel 11

Mærkning og salg

§ 31. Bestemmelser om salg gælder tilsvarende for udbud til salg, herunder annoncering og skiltning, fordeling, levering eller enhver anden form for overdragelse til tredjemand med eller uden vederlag. Bestemmelserne om salg gælder tillige besiddelse med henblik på salg.

§ 32. Produkter omfattet af denne bekendtgørelse, der pakkes og mærkes som økologiske, skal ved salg fra en autoriseret jordbrugsbedrift eller virksomhed være mærket med NaturErhvervstyrelsens økologikontrolkode: »DK-ØKO-050 «. Kontrolkoden, produktets økologiske status og en henvisning til den økologiske produktionsmetode skal anføres på mærkningsseddel, faktura og følgeseddel. Henvisning til den økologiske produktionsmetode på mærkningen kan være suppleret af Ø-mærket i henhold til bekendtgørelse om økologiske fødevarer.

§ 33. En autoriseret jordbrugsbedrift kan mærke uforarbejdede fødevarer, der er produceret på egen jordbrugsbedrift, efter bestemmelserne i bekendtgørelse om økologiske fødevarer og sælge dem direkte til den endelige forbruger. Henvisning til den økologiske produktionsmetode på mærkningen kan være suppleret af Ø-mærket i henhold til bekendtgørelse om økologiske fødevarer.

§ 34. Gødning fra husdyr under økologiske produktionsforhold og vegetabilsk materiale fra økologiske arealer kan mærkes med Ø-mærket og sælges som økologisk.

Stk. 2. Gødninger og jordforbedringsmidler m.m., nævnt i bilag I i Kommissionens forordning nr. 889 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol, kan kun sælges med angivelsen: »Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007«, hvis der ønskes en henvisning til den økologiske produktionsmetode.

Stk. 3. Plantebeskyttelsesmidler m.m., der er nævnt i bilag II i Kommissionens forordning nr. 889 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol, og som er godkendt af Miljøministeriet, kan kun sælges med angivelsen: ”Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes i økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007”, hvis der ønskes en henvisning til den økologiske produktionsmetode.

Kapitel 12

Eksport

§ 35. Foreligger der dokumentation for et partis økologiske status, afgiver NaturErhvervstyrelsen, hvis partiet skal føres ud af landet, efter anmodning erklæring om, at producenten er omfattet af styrelsens økologikontrol.

Kapitel 13

Import fra tredjelande

§ 36. Import fra tredjelande af økologiske produkter, som er beskrevet i denne bekendtgørelse, skal ske i overensstemmelse med rådsforordningen

Stk. 2. Importøren af økologiske produkter fra ikke-godkendte tredjelande skal, før importen finder sted, have opnået NaturErhvervstyrelsens tilladelse til markedsføring og anvendelse i den økologiske jordbrugsproduktion.

Stk. 3. Importen skal forudanmeldes til NaturErhvervstyrelsen inden ankomsten til Danmark. Anmeldelsen skal ske mindst 24 timer og mindst en fuld arbejdsdag før, produkterne fremlægges til frigivelse.

Stk. 4. Importdokumenter verificeres af NaturErhvervstyrelsen, inden produkterne frigives.

Kapitel 14

Kontrol og offentliggørelse

§ 37. NaturErhvervstyrelsen fører kontrol med, at bestemmelserne i bekendtgørelsen og de bestemmelser i rådsforordningen, der er omfattet af bekendtgørelsen, overholdes.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan offentliggøre resultater på grundlag af kontrollen. Offentliggørelsen kan omfatte navne og adresser på virksomheder, autoriseret efter § 27, stk. 1, og kan ske, inden de administrative klagemuligheder er udtømte, bødeforlæg er vedtaget, eller der er faldet endelig dom. Offentliggørelse kan ske løbende i elektronisk form.

§ 38. Producenter og virksomheder, der ikke er autoriseret, jf. §§ 7 og 27, skal på forlangende af NaturErhvervstyrelsen udlevere dokumentation om køb og salg af produkter til og fra producenter og virksomheder, der er underlagt økologikontrol.

Kapitel 15

Digital kommunikation

§ 39. NaturErhvervstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, alene med angivelse af Naturerhvervstyrelsen som afsender.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan ved henvendelser til jordbrugsbedrifter om forhold, der er omfattet af § 14, stk. 1, anvende digital kommunikation. Styrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter i forbindelse med den indberetning, der er nævnt i § 14, stk. 1, uden underskrift. Afgørelser eller dokumenter skal da være forsynet med maskinel eller på tilsvarende måde gengivet underskrift. Alternativt skal der anvendes en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, der har udstedt afgørelsen eller dokumentet.

Kapitel 16

Midlertidige regler om staldforhold

Bindestalde

§ 40. Frem til den 31. december 2013 kan kvæg over 6 måneder opbindes i bygninger (bindestald), hvis

1) bedriften er autoriseret eller har ansøgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion inden den 24. august 2000,

2) bygningerne er opført før den 24. august 2000,

3) dyrene har adgang til daglig motion på et passende motionsareal, og opdrættet sker i overensstemmelse med dyrevelfærdskravene i bygninger med god strøelse og individuel pasning, og

4) bedriften var omfattet af de midlertidige regler om staldforhold og har ansøgt om forlængelse.

Pattedyr

§ 41. §§ 41-43 kan i en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2013, anvendes af følgende bedrifter med animalsk produktion:

1) Bedriften er autoriseret eller havde ansøgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion inden den 24. august 1999, og

a) hvis eksisterende bygninger og løbegårde er opført før den 24. august 1999,

b) på denne dato overholdt kravene om økologisk husdyrhold i bekendtgørelse nr. 210 af 6. april 1998 om økologisk jordbrugsproduktion med senere ændringer, og

c) var omfattet af de midlertidige regler om staldforhold og har ansøgt om forlængelse.

2) Bedriften er autoriseret eller havde ansøgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion inden den 24. august 2000, og

a) hvis staldbygninger og løbegårde er opført efter den 24. august 1999, under forudsætning af, at byggeriet var anmeldt til kommunen inden den 24. august 1999, og byggeriet var opført inden den 24. august 2000,

b) på denne dato overholdt kravene om økologisk husdyrhold i bekendtgørelse nr. 757 af 3. oktober 1999 om økologisk jordbrugsproduktion med senere ændringer, og

c) var omfattet af de midlertidige regler om staldforhold og har ansøgt om forlængelse.

Stk. 2. Bedrifter, hvor der foretages ombygning, nybygning eller anden væsentlig ændring af de eksisterende stalde eller løbegårde, herunder skifter produktionsgren i bygningerne, vil ikke længere være omfattet af overgangsordningen i stk. 1 med hensyn til de pågældende stalde og/eller løbegårde, hvor forholdene er ændret.

§ 42. Bedrifter, der er omfattet af overgangsordningen, jf. § 40, skal ved opstaldningen af deres pattedyr sikre, at dyrenes biologiske og adfærdsmæssige behov tilgodeses, herunder at dyrene, i overensstemmelse med de forskellige dyregruppers behov, har et indendørs areal og en udendørs løbegård til rådighed, der er så store, at alle dyr

1) har bevægelsesfrihed til at stå naturligt,

2) kan lægge sig ned samtidig, vende sig, soignere sig, indtage alle naturlige stillinger og foretage alle naturlige bevægelser.

Stk. 2. Arealer og løbegårde skal være så store, at det sikres, at flokstørrelsen ikke har negativ indflydelse på trivslen.

§ 43. Bedrifter, der er omfattet af overgangsordningen, jf. § 40, kan til deres produktion af slagtesvin, efter fravænning, anvende stisystemer med tilhørende udendørs løbegård i stedet for andet udendørsareal.

Stk. 2. Svinene skal have uhindret adgang til løbegården hele året rundt. Løbegården kan være helt overdækket.

Stk. 3. Løbegården skal være så stor, at alle dyr samtidigt kan opholde sig i den og bevæge sig naturligt.

Stk. 4. Luftskifte og temperatur i løbegården skal svare til udeklimaet.

Stk. 5. Svinene skal have mulighed for at ligge i et trækfrit lejeareal.

§ 44. På bedrifter, der er omfattet af overgangsordningen, jf. § 40, og hvor produktionen af slagtesvin, efter fravænning, i sommerperioden foregår på græsarealer, således at dyrene har adgang til græsarealer i mindst 150 dage i sommerperioden (15. april til 1. november), kan opstaldning af slagtesvin i vinterhalvåret foregå indendørs uden adgang til udendørs løbegård.

Fjerkræ

§ 45. §§ 45 og 46 kan i en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2013, anvendes af følgende bedrifter med animalsk produktion:

1) Bedriften er autoriseret eller havde ansøgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion inden den 24. august 1999, og

a) hvis eksisterende bygninger er opført før den 24. august 1999,

b) på denne dato overholdt kravene om økologisk husdyrhold i bekendtgørelse nr. 210 af 6. april 1998 om økologisk jordbrugsproduktion med senere ændringer, og

c) var omfattet af de midlertidige regler om staldforhold og har ansøgt om forlængelse.

2) Bedriften er autoriseret eller havde ansøgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion inden den 24. august 2000, og

a) hvis staldbygninger er opført efter den 24. august 1999, under forudsætning af, at byggeriet var anmeldt til kommunen inden den 24. august 1999, og byggeriet var opført inden den 24. august 2000,

b) på denne dato overholdt kravene om økologisk husdyrhold i bekendtgørelse nr. 757 af 3. oktober 1999 om økologisk jordbrugsproduktion med senere ændringer, og

c) var omfattet af de midlertidige regler om staldforhold og har ansøgt om forlængelse.

Stk. 2. Bedrifter, hvor der foretages ombygning, nybygning eller anden væsentlig ændring af de eksisterende stalde, herunder skifter produktionsgren i bygningerne, vil ikke længere være omfattet af overgangsordningen i stk. 1 med hensyn til de pågældende stalde, hvor forholdene er ændret.

§ 46. På bedrifter, der er omfattet af overgangsordningen, jf. § 44, skal staldbygninger til fjerkræ (undtagen ænder og levekyllinger) have indgangs- og udgangshuller af en størrelse, som passer til fuglene, og disse huller skal tilsammen være mindst 4 m pr. 100 m2 af det husareal, der til enhver tid er til rådighed for fuglene.

Stk. 2. Ind- og udgangshullerne skal være jævnt fordelt over hele stalden, således at hele flokken har uhindret adgang til at komme ud. Hvis belægningsgraden i stalden er under maksimumsgrænsen, kan kravet til ind- og udgangshuller reduceres forholdsvis.

Stk. 3. Hvis stalden er udstyret med en solid tilbygning af fast konstruktion med en mindste bredde på 1 m, som fuglene har uhindret adgang til hele døgnet, skal størrelsen af ind- og udgangshullerne mellem den indre stald og tilbygningen være mindst 1,5 m pr. 100 m2 af det husareal, der til enhver tid er til rådighed for fuglene. Tilbygningen skal kunne lukkes af mod udearealet.

§ 47. For bedrifter med æglæggende høns, der er omfattet af overgangsordningen, jf. § 44, må flokstørrelsen ikke overstige 4.500 dyr pr. stald eller udeareal.

Kapitel 17

Straf

§ 48. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 1, § 4, § 5, § 8, § 9, stk. 2, § 10, stk. 3 og 4, § 11, stk. 1-3, § 12, § 14, stk. 1, §§ 15-19, § 20, stk. 1, § 22, stk. 1 og 4, § 23, § 25, stk. 1, § 26, stk. 3, § 27, stk. 3, §§ 28-30, § 32, § 34, stk. 2 og 3, § 36, § 38, §§ 40-47,

2) overtræder bestemmelserne i rådsforordningen eller bestemmelser udstedt med hjemmel i rådsforordningen, eller

3) tilsidesætter vilkår for tilladelser eller dispensationer meddelt i henhold til bekendtgørelsen eller rådsforordningen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 18

Ikrafttræden

§ 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1111 af 21. november 2008 om økologisk jordbrugsproduktion m.v. ophæves.

Stk. 3. § 19 i bekendtgørelse nr. 244 af 2. april 2004 om økologisk jordbrugsproduktion mv., ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 27. juni 2012

Pernille Andersen

/ Isabelle Pind-Heerwagen