Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tvistighedsnævnets opgaver
Kapitel 2 Tvistighedsnævnets sammensætning
Kapitel 3 Sagsforberedelse i Tvistighedsnævnet
Kapitel 4 Tvistighedsnævnets behandling af sager
Kapitel 5 Tvistighedsnævnets afgørelser
Kapitel 6 Indbringelse af Tvistighedsnævnets afgørelser
Kapitel 7 Udgifter i forbindelse med Tvistighedsnævnets virke
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet

I henhold til § 64, stk. 6, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 210 af 5. marts 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Tvistighedsnævnets opgaver

§ 1. Tvistighedsnævnet behandler tvistigheder mellem elever og virksomheder, jf. erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1 og 2, og træffer afgørelse i sådanne sager.

Kapitel 2

Tvistighedsnævnets sammensætning

§ 2. Tvistighedsnævnet består af en formand og to faste medlemmer.

§ 3. Nævnet tiltrædes for hver sag af to medlemmer udpeget af de forhandlingsberettigede organisationer inden for det pågældende uddannelsesområde, således at ét medlem udpeges af arbejdsgiversiden og ét af arbejdstagersiden, jf. §§ 17 og 23, stk. 3.

§ 4. Nævnets virksomhed er omfattet af forvaltningslovens regler.

Stk. 2. Spørgsmål vedrørende nævnets medlemmers mulige inhabilitet skal så vidt muligt afgøres, inden nævnets behandling af selve sagen påbegyndes.

Stk. 3. Nævnets medlemmer har tavshedspligt efter straffelovens regler om tavshedspligt for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv.

§ 5. Nævnet fastsætter selv sin interne forretningsorden, som skal godkendes af Ministeriet for Børn og Undervisning.

§ 6. Ministeriet for Børn og Undervisning stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Kapitel 3

Sagsforberedelse i Tvistighedsnævnet

Forudgående forligsforhandlinger

§ 7. Tvistigheder kan ikke indbringes for Tvistighedsnævnet, før forlig har været forsøgt tilvejebragt af det faglige udvalg, jf. erhvervsuddannelseslovens § 63.

Stk. 2. Ved tvistighedens indbringelse for Tvistighedsnævnet skal klagen følges af en erklæring fra det faglige udvalg, hvoraf det fremgår, at forligsbestræbelserne i den pågældende tvistighed anses for udtømte, jf. § 8, stk. 4, nr. 2.

Stk. 3. Fremgår det af sagen, at forligsforhandlinger har været forsøgt af andre end det faglige udvalg, sender nævnets sekretariat straks sagen til det faglige udvalg med henblik på, at dette kan foretage forligsbestræbelser efter erhvervsuddannelseslovens § 63. Såfremt det faglige udvalg erklærer, at forligsbestræbelserne i den pågældende tvistighed anses for udtømte, kan sagen fremmes for nævnet.

Klagen

§ 8. Den, der ønsker en sag behandlet af Tvistighedsnævnet, skal fremsende en skriftlig klage til nævnet.

Stk. 2. Klagen sendes elektronisk til Tvistighedsnævnets mailadresse: TVIST@UVM.DK, medmindre særlige forhold forhindrer, at klagen sendes elektronisk.

Stk. 3. Klagen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Parternes navn og adresse, herunder angivelse af en postadresse, hvortil meddelelser til klageren vedrørende sagen kan sendes, og hvor forkyndelse for indklagede kan ske.

2) Angivelse af tvistighedens indhold.

3) Klagerens påstand med angivelse af påstandsbeløb.

4) De argumenter, der støtter klagerens opfattelse.

5) Oplysning om eventuel repræsentation for klager samt dennes mailadresse eller postadresse, hvis særlige forhold forhindrer, at repræsentanten for klager kan modtage elektronisk post.

Stk. 4. Klagen skal være ledsaget af følgende dokumentation:

1) Kopi af uddannelsesaftalen.

2) Kopi af referat af forligsmøde i det faglige udvalg, jf. § 7, stk. 2.

3) Kopi af øvrige dokumenter, som klageren agter at påberåbe sig.

Stk. 5. Det skal tillige oplyses i klagen, om der ved forhandlingsmødet i nævnet ønskes afgivet forklaring af parterne eller andre personer (vidner). For andre end sagens parter oplyses disses navn og postadresse. Klageren forestår selv indkaldelse af eventuelle vidner i sagen.

Stk. 6. Er der uenighed mellem parterne, om der er indgået en uddannelsesaftale efter erhvervsuddannelsesloven, kan nævnets formand, uanset bestemmelsen i stk. 4, nr. 1, i særlige tilfælde træffe beslutning om, at nævnet kan behandle sagen.

§ 9. Nævnets sekretariat sikrer, at klagen opfylder kraverne i § 8, før sagen berammes til behandling i nævnet.

Stk. 2. Opfylder klagen ikke kravene i § 8, stk. 3, nr. 1-5, og stk. 4, nr. 1-2, indrømmes klageren en passende frist til at afhjælpe manglerne.

Forkyndelse og svarskrift

§ 10. Nævnets sekretariat lader klagen forkynde for indklagede på grundlag af de oplysninger, som klagen indeholder. Samtidig med forkyndelsen udleveres en vejledning til indklagede om, hvad indklagede bør foretage sig til varetagelse af sine interesser.

Stk. 2. Forkyndelse af klagen foregår ved postforkyndelse, jf. retsplejelovens regler for postforkyndelse.

§ 11. Nævnets sekretariat pålægger indklagede at indlevere svarskrift inden for en fastsat frist. Fristen må normalt ikke være kortere end fire uger.

Stk. 2. Svarskriftet sendes elektronisk til Tvistighedsnævnets mailadresse: TVIST@UVM.DK, medmindre særlige forhold forhindrer, at svarskriftet sendes elektronisk. Samtidig med indleveringen til nævnet skal indklagede sende en kopi af svarskriftet og dokumenterne til klageren.

Stk. 3. Indklagedes svarskrift skal indeholde følgende oplysninger:

1) Indklagedes påstand.

2) Angivelse af eventuelle modkrav.

3) De argumenter, der støtter indklagedes opfattelse.

4) Kopi af de dokumenter og andre beviser, som indklagede agter at påberåbe sig.

5) Indklagedes stilling til sagens behandling, herunder meddelelse om, hvorvidt indklagede vil give møde ved sagens behandling i nævnet, jf. § 12.

6) Oplysning om eventuel repræsentation for indklagede samt dennes mailadresse eller postadresse, hvis særlige forhold forhindrer, at repræsentanten for indklagede kan modtage elektronisk post.

Stk. 4. Det skal tillige oplyses i svarskriftet, om der ved forhandlingsmødet i nævnet ønskes afgivet forklaring af parterne eller andre personer (vidner). For andre end sagens parter oplyses disses navn og postadresse. Indklagede forestår selv indkaldelse af eventuelle vidner i sagen.

§ 12. Nævnets sekretariat anmoder i forbindelse med udsendelsen af klagen indklagede om skriftligt at meddele nævnets sekretariat, hvorvidt indklagede agter at give møde i sagen.

Stk. 2. Meddeler indklagede skriftligt, at vedkommende ikke ønsker at give møde i sagen, sender nævnets sekretariat meddelelse herom til klager med en anmodning om klagers bemærkninger til en eventuelt skriftlig behandling af sagen. Klager pålægges i denne forbindelse en svarfrist på normalt ikke kortere end to uger.

Stk. 3. Nævnets formand kan på baggrund af sagens omstændigheder og klagers bemærkninger, jf. stk. 2, træffe afgørelse om, at sagen skal afgøres på skriftligt grundlag efter reglerne i § 23.

Stk. 4. Parterne meddeles formandens afgørelse om sagens afgørelse på skriftligt grundlag, og parterne gives en frist på normalt ikke kortere end fire uger til at indgive eventuelle afsluttende bemærkninger i sagen.

§ 13. Nævnets sekretariat skal i forbindelse med udsendelsen af klagen meddele indklagede, at sagen – såfremt svarskift ikke afgives – vil blive afgjort på grundlag af klagen med bilag suppleret med de yderligere oplysninger, som nævnet finder fornødne for sagens afgørelse, jf. § 22.

Kapitel 4

Tvistighedsnævnets behandling af sager

§ 14. Indgår parterne i sagen forlig inden sagens behandling i nævnet, skal nævnets sekretariat straks underrettes skriftligt herom.

§ 15. Klager kan til hver en tid hæve sagen, medmindre indklagede har nedlagt en selvstændig påstand i sagen. Hvis klager hæver sagen, skal nævnets sekretariat og modparten straks underrettes skriftligt herom.

Mundtlig forhandling

§ 16. Sagens parter indkaldes til mundtlig forhandling i nævnet. Fremsendelsen af indkaldelsen til indklagede skal ske med rekommanderet brev eller på anden betryggende måde.

Stk. 2. Parterne kan i forbindelse med indkaldelsen inden for en fastsat frist meddele nævnets sekretariat, at vedkommende ønsker en omberammelse af sagen. Fristen må normalt ikke være kortere end 3 uger.

Stk. 3. Yderligere omberammelser af sagen, efter at mødedatoen er fastlagt, kan kun finde sted, hvis særlige forhold gør sig gældende.

§ 17. Nævnets sekretariat anmoder inden for en fastsat frist på normalt tre uger de forhandlingsberettigede organisationer inden for det pågældende uddannelsesområde om at udpege hver et medlem, jf. § 3, til den mundtlige behandling af sagen.

§ 18. Nævnets møder afholdes i København, medmindre andet bestemmes af nævnets formand.

Stk. 2. Nævnets møder er offentlige medmindre nævnet i den enkelte sag beslutter det modsatte.

§ 19. I forbindelse med behandling af sagen i nævnet skal klageren og indklagede møde personligt for nævnet, medmindre de har lovligt forfald.

Stk. 2. Formanden leder den mundtlige forhandling for nævnet, og afhøring af parter og vidner sker efter formandens anvisninger.

§ 20. Hvis klager eller indklagede eller et af de særligt udpegede medlemmer i nævnet har lovligt forfald, kan formanden udsætte mødet i kortest mulig tid.

Stk. 2. Formanden kan i øvrigt udsætte mødet, når det er nødvendigt for sagens afgørelse.

§ 21. Møder klager ikke i forbindelse med sagens behandling for nævnet, bortfalder sagen, medmindre der foreligger oplysninger om, at vedkommende har lovligt forfald. Afgørelsen af, om en sag skal bortfalde, træffes af formanden.

§ 22. Har indklagede ikke afgivet svarskrift, afgøres sagen på det foreliggende grundlag, medmindre nævnet ønsker yderligere oplysninger fra klageren.

Stk. 2. Er eventuelle nye oplysninger, jf. stk. 1, afgørende for sagens udfald, skal sådanne oplysninger, forinden nævnet træffer afgørelse, forelægges for indklagede.

Stk. 3. Udebliver indklagede, skønt lovligt indvarslet, fra den mundtlige behandling i nævnet efter at have afgivet svarskrift, fremmes sagen på grundlag af de foreliggende dokumenter og de forklaringer, der afgives for nævnet.

Skriftlig behandling

§ 23. Har indklagede part i sagen meddelt nævnets sekretariat, at vedkommende ikke ønsker at give møde i sagen, kan formanden for nævnet træffe afgørelse om, at sagen skal afgøres ved skriftlig behandling, jf. erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 5.

Stk. 2. Nævnets formand kan dog omgøre afgørelse truffet efter stk. 1, hvis det ud fra sagens omstændigheder findes mest hensigtsmæssigt, at sagen overgår til mundtlig forhandling i nævnet.

Stk. 3. Nævnets sekretariat anmoder inden for en fastsat frist på normalt tre uger de forhandlingsberettigede organisationer inden for det pågældende uddannelsesområde om at udpege hver et medlem, jf. § 3, til den skriftlige behandling af sagen.

Stk. 4. Nævnets sekretariat sender sagens akter til nævnets formand og de faste medlemmer samt til de to særligt udpegede medlemmer, jf. stk. 3.

Stk. 5. De voterende medlemmer afgiver deres skriftlige votum i sagen til nævnets formand inden for en fastsat frist. Fristen må normalt ikke være kortere end fire uger.

Stk. 6. Afgørelse i sager truffet efter skriftlig behandling følger reglerne i § 24, stk. 2-5.

Kapitel 5

Tvistighedsnævnets afgørelser

§ 24. Kan sagen ikke forliges ved mødet i nævnet, træffer nævnet afgørelse i sagen ved kendelse.

Stk. 2. Ved kendelsen kan en uddannelsesaftale ophæves, ligesom der kan tilkendes den skadeslidte erstatning og godtgørelse, jf. erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1.

Stk. 3. Afgørelsen træffes ved stemmeflerhed. Såfremt der ikke kan opnås flertal for en afgørelse, er formandens stemme udslaggivende.

Stk. 4. Nævnets kendelser skal indeholde en afgørelse af, hvorledes der skal forholdes med omkostningerne i forbindelse med sagen.

Stk. 5. Nævnets kendelser og de forlig, der indgås for nævnet, kan fuldbyrdes efter retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse af domme og indenretlige forlig.

Kapitel 6

Indbringelse af Tvistighedsnævnets afgørelser

§ 25. Nævnets kendelse kan senest otte uger efter, at nævnet har truffet afgørelse, af sagens parter indbringes for domstolene, jf. erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 4.

Kapitel 7

Udgifter i forbindelse med Tvistighedsnævnets virke

§ 26. Udgifter i forbindelse med nævnets virksomhed vedrørende lokaler, kontorhold m.v. samt eventuelt rejseudgifter til nævnets medlemmer og sekretærer afholdes af statskassen.

§ 27. Rejseudgifter og diæter til elever i forbindelse med møde i nævnet om en sag kan efter formandens bestemmelse afholdes af statskassen. Udgifterne dækkes efter billigste satser i de regler, som er fastsat for statens tjenestemænd om time- og dagpenge og befordringsgodtgørelse.

Stk. 2. Rejseudgifter og godtgørelse til de af parterne udpegede personer, som skal afgive forklaring for nævnet, kan efter formandens bestemmelse dækkes af statskassen efter samme satser, som gælder vedrørende vidner i henhold til retsplejeloven.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2012, og har virkning for de sager, der tilgår nævnet efter denne tid.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 896 af 6. november 1992 om Tvistighedsnævnet ophæves.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 29. juni 2012

P.M.V.
Per Hansen
Direktør

/ Pernille Ulla Knudsen