Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 A-Standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Bilag 2 B-Standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

I medfør af § 2, stk. 4, og § 33 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret ved § 5 i lov nr. 271 af 27. marts 2012, fastsættes følgende:

Standardvedtægter

§ 1. Institutionens styrelse reguleres i en vedtægt, som skal være i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, jf. § 2 og § 3.

Stk. 2. Det er institutionens bestyrelse, der fastsætter vedtægten, jf. dog § 8, stk. 1.

§ 2. Vedtægten for en institution for erhvervsrettet uddannelse, der er omfattet af lovens § 4 a, skal være i overensstemmelse med A-standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 3. Vedtægten for en institution for erhvervsrettet uddannelse, der ikke er omfattet af lovens § 4 a, skal være i overensstemmelse med B-standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 4. I standardvedtægterne i bilag 1 og 2 til denne bekendtgørelse markerer:

1) Kantet parentes […], at institutionen selv skal formulere teksten. I de kantede parenteser er det med kursiv anført, hvad teksten skal vedrøre.

2) Krøllet parentes {…}, at institutionen kan undlade den pågældende tekst, jf. dog § 5.

§ 5. Indholdet af A-standardvedtægtens krøllede parenteser i § 1, stk. 2, og § 7, stk. 3, skal medtages i vedtægten for institutioner, der varetager opgaver som voksenuddannelsescenter.

Stk. 2. Indholdet af krøllet parentes i standardvedtægternes § 6, stk. 2, 2. og 3. pkt., medtages kun i vedtægten for institutioner, hvor det er fastsat i vedtægtens § 4, stk. 2, nr. 1, at der udpeges bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering, jf. § 6.

Stk. 3. Indholdet af standardvedtægternes krøllede parenteser i § 12, stk. 2 og 3, og § 16, medtages kun i vedtægten for institutioner, hvor det er fastsat i vedtægtens § 12, stk. 1, at der skal vælges en næstformand.

§ 6. Ved selvsupplering forstås, at de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til den tiltrædende bestyrelse, i forening og i overensstemmelse med vedtægtens regler herom udpeger det antal udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, der ifølge vedtægten skal udpeges ved selvsupplering.

Stk. 2. Ved bestyrelsens beslutning om selvsupplering skal der være flertal af udefrakommende medlemmer.

§ 7. Hvor institutioner for erhvervsrettet uddannelse sammenlægges med andre institutioner, jf. § 8, stk. 1, 2. pkt., herunder med institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., bruges standardvedtægternes § 3 og kapitel 8 med de fornødne tilpasninger. Hvor en institution for erhvervsrettet uddannelse spaltes, finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse.

§ 8. Ved institutionens oprettelse og ved etablering eller ophør af en institutions varetagelse af opgaven som voksenuddannelsescenter godkender børne- og undervisningsministeren institutionens vedtægt, jf. lovens § 2, stk. 4, 2. pkt. Ministeren godkender tillige vedtægten ved fusion eller spaltning af institutionen, jf. lovens § 4, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 2. Institutionens navn godkendes af børne- og undervisningsministeren, jf. lovens § 2, stk. 5.

§ 9. Såfremt institutionen ønsker at fravige det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer, jf. standardvedtægternes § 4, stk. 1 og 2, kan dette alene ske efter børne- og undervisningsministerens godkendelse, jf. lovens § 5, stk. 10.

Offentliggørelse af vedtægten m.v.

§ 10. Institutionens vedtægt skal offentliggøres på institutionens hjemmeside på internettet sammen med datoerne for bestyrelsens vedtagelse, børne- og undervisningsministerens godkendelse, jf. § 8, stk. 1, og for offentliggørelsen af vedtægten på hjemmesiden. Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på hjemmesiden, jf. lovens § 2, stk. 6. Navnene på bestyrelsens medlemmer skal tillige offentliggøres på hjemmesiden.

Stk. 2. Informationerne skal være lettilgængelige, jf. lovens § 33.

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2012.

Stk. 2. Eksisterende institutioner for erhvervsrettet uddannelse skal inden 1. januar 2013 offentliggøre den godkendte vedtægt på institutionens hjemmeside på internettet sammen med datoerne for bestyrelsens vedtagelse, børne- og undervisningsministerens godkendelse og offentliggørelsen på hjemmesiden, jf. § 6, stk. 2, i lov nr. 271 af 27. marts 2012. Disse institutioner skal ved førstkommende vedtægtsændring bringe vedtægten i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 379 af 23. maj 2008 om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse ophæves.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 29. juni 2012

P. M. V.
Per Hansen
Direktør

/ Nanna Hvass Jacobsen


Bilag 1

A-Standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Denne standardvedtægt skal bruges af institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der:

A) Tidligere var amtskommunale, men er overgået til selveje som led i kommunalreformen pr. 1. januar 2007 (de amtskommunale social- og sundhedsskoler).

B) Er resultatet af en eller flere sammenlægninger eller spaltninger af selvejende uddannelsesinstitutioner, der tidligere var amtskommunale (social- og sundhedsskoler, gymnasier eller voksenuddannelsescentre).

C) Som var godkendt forud for den 1. januar 2007 og har besluttet at være en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning.

Bemærkningerne, der er med kursiv og understreget, er til orientering og skal ikke medtages i vedtægtens tekst.

Vedtægt for [ Institutionens navn ]

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. [Institutionens navn. En navneændring skal godkendes af børne- og undervisningsministeren, før det nye navn kan anvendes] er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i [Kommunens navn, regionens navn], og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er [Nummeret]. Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af børne- og undervisningsministeren.

{Stk. 2. Institutionen varetager opgaven som voksenuddannelsescenter med at sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i det geografiske område, der er beskrevet i det til enhver tid gældende brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning herom, der vedhæftes vedtægten.}

§ 2. Institutionen er oprettet [Der anføres centrale elementer i institutionens historie såsom oprettelse, overgang til at være selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, eventuelle navneændringer, sammenlægninger, spaltninger m.v. ].

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. {[Der kan her gives en overordnet beskrivelse af uddannelsernes profil. De enkelte fællesindgange, grundforløb og lignende må ikke angives i vedtægten, men alene institutionens uddannelsesprofil - eksempelvis erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser m.v. inden for primært landbrugs- og jordbrugsområdet, det merkantile område, social- og sundhedsområdet og det tekniske område samt gymnasiale uddannelser (hf, hhx, htx og stx). For voksenuddannelsescentrene kan yderligere almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne nævnes. ].}

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af børne- og undervisningsministeren.

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.

{Stk. x1. Institutionens formål er endvidere i overensstemmelse med lovgivningen at gennemføre udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi.}

{Stk. x2. Institutionens formål er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem) omfattet af § 18, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.}

{Stk. x3. Institutionens formål er endvidere efter børne- og undervisningsministerens godkendelse at drive kollegievirksomhed efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, jf. § 15 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.}

{Stk. x4. Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.}

{Stk. x5. [Der anføres andre lovlige aktiviteter i tilknytning til uddannelserne såsom skolelandbrug, gartneri, slagteri eller lignende].}

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på [Et bestemt antal 6-12] medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) [Et bestemt antal 4-10] udefrakommende medlemmer:

[Der angives, hvem de udpegningsberettigede er, og det antal medlemmer, der skal udpeges af den enkelte udpegningsberettigede. Det følger af lovens § 5, stk. 4, at en eller flere kommunalbestyrelser i forening udpeger 1 medlem til bestyrelsen – den eller de pågældende kommunalbestyrelser skal angives. Desuden angives, hvor mange medlemmer der i givet fald udpeges ved selvsupplering og proceduren herfor. Hvis der er selvsupplering, skal § 6, stk. 2, 2. og 3. pkt., medtages i vedtægten].

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. {Tilsvarende gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse.}

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted {op til [Et tal] gange}. {For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.}

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra lederen, institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt, det årlige program for institutionens virksomhed samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen optager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for {almene voksenuddannelser, jf. § 1, stk. 2, og} erhvervsrettet grund- og efteruddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende uddannelse samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden aktivitet inden for formålet, jf. § 3.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt.

§ 8. Bestyrelsen er over for børne- og undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 11, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk. 3.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 26, stk. 3, 2. pkt., og § 27 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Ministeriet for Børn og Undervisning og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand {og næstformand}.

Stk. 2. Formanden {- og i dennes fravær næstformanden -} indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens {- og i dennes fravær næstformandens -} stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning samt om nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Ministeriet for Børn og Undervisning fastsatte regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge:

1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.

2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.

3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive en skriftlig beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år, forslag om det kommende års budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening {eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand}.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Børne- og undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af børne- og undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af børne- og undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

§ 18. Tilbagekaldes børne- og undervisningsministerens godkendelse af den selvejende institution efter § 2 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal der ske en opløsning af institutionen.

Stk. 2. Beslutning om nedlæggelse af institutionen i andre tilfælde end angivet i stk. 1 kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af børne- og undervisningsministeren, jf. § 2, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

Vedtægtens § 19 skal beskrive forholdene omkring opgørelse af institutionens formue, og hvad der skal ske med formuen ved nedlæggelse. Formuleringen vil bero på institutionens forhold. Der er 3 standardformuleringer nedenfor. Institutionen kan ikke foretage ændring af de formål, som tiloversbleven nettoformue, opgjort pr. 31. december 1990, samt gaver, skænket den 1. januar 1991 eller senere, i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, anvendes til i tilfælde af institutionens nedlæggelse (se § 19, stk. 5, nr. 2, i standardformulering 2, og § 19, stk. 3, nr. 1, i standardformulering 3). For institutioner, der på tidspunktet for overgang til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt efter lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre, er datoerne henholdsvis 31. december 1993 og 1. januar 1994.

1) Tidligere amtskommunale social- og sundhedsskoler, der overgik til selveje pr. 1. januar 2007 og ikke siden er indgået i sammenlægninger:

§ 19. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 3, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

2) Institutioner, der er indgået i en sammenlægning eller spaltning, hvori indgår en tidligere amtskommunal institution, der overgik til selveje pr. 1. januar 2007 (social- og sundhedsskoler, gymnasieskoler og voksenuddannelsescentre):

§ 19. Der er foretaget en opgørelse af nettoformuen for [Institutionens navn] pr. 31. december [Året for formueopgørelsen], der udgjorde i alt [Beløbet. Hvis institutionen er resultatet af flere sammenlægninger eller spaltning af institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvor der er foretaget formueopgørelser, angives navn, dato for opgørelsen og beløbet for hver af de sammenlagte m.v. institutioner].

Stk. 2. Ved [Der angives om der er tale om sammenlægning, fusion, inddragelse etc.] den [Dato] mellem [Navne på institutionen for erhvervsrettet uddannelse og på den tidligere amtskommunale institution] er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. § 3, stk. 4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

Stk. 3. Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende.

Stk. 4. Hvis børne- og undervisningsministeren overdrager fast ejendom, der tidligere har været brugt af [Navn på tidligere amtskommunale institution, jf. stk. 2], til institutionen, jf. § 12, 2. pkt., i lov nr. 590 af 24. juni 2005, indgår værdien heraf i [Navn på tidligere amtskommunale institution]s formueandel, jf. § 3, stk. 4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

Stk. 5. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således:

1) Den del af nettoformuen, der hidrører fra [Navn på den tidligere amtskommunale institution], jf. stk. 2 og 4, tilfalder statskassen, jf. § 3, stk. 4, 2. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

2) Den nettoformue, der er opgjort efter stk. 1, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar [Året efter formueopgørelsen, jf. stk. 1] eller senere, anvendes til [Her videreføres den relevante bestemmelse fra den vedtægt, der var gældende pr. 1. august 2012].

3) Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter børne- og undervisningsministerens bestemmelse.

Stk. 6. Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres.

3) Institutioner, der ikke er indgået i en sammenlægning eller spaltning, hvori indgår en tidligere amtskommunal institution, der overgik til selveje pr. 1. januar 2007 (social- og sundhedsskoler, gymnasieskoler og voksenuddannelsescentre):

§ 19. Der er foretaget en opgørelse af nettoformuen for [Institutionens navn] pr. 31. december [Året for formueopgørelsen], der udgjorde i alt [Beløbet. Hvis institutionen er resultatet af flere sammenlægninger eller spaltning af institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvor der er foretaget formueopgørelser, angives navn, dato for opgørelsen og beløbet for hver af de sammenlagte m.v. institutioner].

Stk. 2. Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende.

Stk. 3. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således:

1) Den nettoformue, der er opgjort efter stk. 1, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar [Året efter formueopgørelsen, jf. stk. 1] eller senere, anvendes til [Her videreføres den relevante bestemmelse fra den vedtægt, der var gældende pr. 1. august 2012].

2) Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter børne- og undervisningsministerens bestemmelse.

Stk. 4. Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse m.v.

§ 20. [Her angives datoen for vedtægtens ikrafttræden. Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 1, 2. pkt. Datoen for vedtægtens offentliggørelse skal fremgå af institutionens hjemmeside. ] {{Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af funktionsperioden, jf. reglerne herom i gældende vedtægt vedtaget på bestyrelsesmøde den [Dato] og offentliggjort på institutionens hjemmeside den [Dato], hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med nærværende vedtægts kapitel 2.} [Hvis den gældende vedtægt er godkendt af børne- og undervisningsministeren inden den 1. august 2012, refereres der i foranstående sætning til denne godkendelsesdato i stedet for til datoerne for vedtagelsen på bestyrelsesmøde og offentliggørelsen af vedtægten på hjemmesiden. ]}

{Stk. 2. [Eventuelle yderligere overgangsregler afhængig af den enkelte institutions forhold, herunder for eksempel i forbindelse med fusioner].}

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den [Dato] i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift. Vakante pladser skal fremgå.]

Det fremgår af bekendtgørelsens § 8, stk. 1, hvornår vedtægten skal godkendes af børne- og undervisningsministeren. Datoen for ministerens godkendelse skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Ved sammenlægninger mellem to eller flere institutioner skal den nye vedtægt være vedtaget i bestyrelsen for hver af de deltagende institutioner. I sådanne tilfælde skal ovenstående om vedtagelse i bestyrelsen formuleres således for hver af de deltagende institutioner:

Bestyrelsen for [Institutionens navn] har på møde den [Dato] i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt, hvorved [Institutionens navn] sammenlægges med [De andre deltagende institutioners navne].

[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift. Vakante pladser skal fremgå.]


Bilag 2

B-Standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Denne standardvedtægt skal bruges af institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der var godkendt forud for den 1. januar 2007, og ikke :

A) Er resultatet af en eller flere sammenlægninger eller spaltninger af selvejende uddannelsesinstitutioner, der tidligere var amtskommunale (social- og sundhedsskoler, gymnasier eller voksenuddannelsescentre).

B) Har besluttet at være en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning.

Bemærkningerne, der er med kursiv og understreget, er til orientering og skal ikke medtages i vedtægtens tekst.

Vedtægt for [ Institutionens navn ]

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. [Institutionens navn. En navneændring skal godkendes af børne- og undervisningsministeren, før det nye navn kan anvendes] er en selvejende institution med hjemsted i [Kommunens navn, regionens navn], og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er [Nummeret]. Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af børne- og undervisningsministeren.

Stk. 2. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen.

§ 2. Institutionen er oprettet [Der anføres centrale elementer i institutionens historie såsom oprettelse, eventuelle navneændringer, sammenlægninger, spaltninger mv. ].

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. {[Der kan her gives en overordnet beskrivelse af uddannelsernes profil. De enkelte fællesindgange, grundforløb og lignende må ikke angives i vedtægten, men alene institutionens uddannelsesprofil - eksempelvis erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser m.v. inden for primært landbrugs- og jordbrugsområdet, det merkantile område, social- og sundhedsområdet og det tekniske område samt gymnasiale uddannelser (hhx og htx). ].}

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af børne- og undervisningsministeren.

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.

{Stk. x1. Institutionens formål er endvidere i overensstemmelse med lovgivningen at gennemføre udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi.}

{Stk. x2. Institutionens formål er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem) omfattet af § 18, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.}

{Stk. x3. Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.}

{Stk. x4. [Der anføres andre lovlige aktiviteter i tilknytning til uddannelserne såsom skolelandbrug, gartneri, slagteri eller lignende].}

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på [Et bestemt antal 6-12] medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) [Et bestemt antal 4-10] udefrakommende medlemmer:

[Der angives, hvem de udpegningsberettigede er, og det antal medlemmer, der skal udpeges af den enkelte udpegningsberettigede. Det følger af lovens § 5, stk. 4, at en eller flere kommunalbestyrelser i forening udpeger 1 medlem til bestyrelsen – den eller de pågældende kommunalbestyrelser skal angives. Desuden angives, hvor mange medlemmer der i givet fald udpeges ved selvsupplering og proceduren herfor. Hvis der er selvsupplering, skal § 6, stk. 2, 2. og 3. pkt., medtages i vedtægten].

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. {Tilsvarende gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse.}

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted {op til [Et tal] gange}. {For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.}

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra lederen, institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt, det årlige program for institutionens virksomhed samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen optager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende uddannelse samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden aktivitet inden for formålet, jf. § 3.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt.

§ 8. Bestyrelsen er over for børne- og undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 11, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk. 3.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 26, stk. 3, 2. pkt., og § 27 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Ministeriet for Børn og Undervisning og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand {og næstformand}.

Stk. 2. Formanden {- og i dennes fravær næstformanden -} indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens {- og i dennes fravær næstformandens -} stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning samt om nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

{Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.}

§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Ministeriet for Børn og Undervisning fastsatte regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge:

1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.

2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.

3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive en skriftlig beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år, forslag om det kommende års budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening {eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand}.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Børne- og undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af børne- og undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af børne- og undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

§ 18. Tilbagekaldes børne- og undervisningsministerens godkendelse af den selvejende institution efter § 2 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal der ske en opløsning af institutionen.

Stk. 2. Beslutning om nedlæggelse af institutionen i andre tilfælde end angivet i stk. 1 kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af børne- og undervisningsministeren, jf. § 2, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

Vedtægtens § 19 skal beskrive forholdene omkring opgørelsen af institutionens formue, og hvad der skal ske med formuen ved nedlæggelse. Institutionen kan ikke foretage ændring af de formål, som tiloversbleven nettoformue, opgjort pr. 31. december 1990, samt gaver, skænket den 1. januar 1991 eller senere, i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, anvendes til i tilfælde af institutionens nedlæggelse (se § 19, stk. 3, nr. 1 nedenfor). For institutioner, der på tidspunktet for overgang til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt efter lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre, er datoerne henholdsvis 31. december 1993 og 1. januar 1994.

§ 19. Der er foretaget en opgørelse af nettoformuen for [Institutionens navn] pr. 31. december [Året for formueopgørelsen], der udgjorde i alt [Beløbet. Hvis institutionen er resultatet af flere sammenlægninger eller spaltning af institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvor der er foretaget formueopgørelser, angives navn, dato for opgørelsen og beløbet for hver af de sammenlagte m.v. institutioner].

Stk. 2. Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende.

Stk. 3. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således:

1) Den nettoformue, der er opgjort efter stk. 1 samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar [Året efter formueopgørelsen, jf. stk. 1] eller senere, anvendes til [Her videreføres den relevante bestemmelse fra den vedtægt, der var gældende pr. 1. august 2012. Hvis institutionen er resultatet af flere sammenlægninger eller spaltning af institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. stk. 1, tilpasses formuleringen af § 19, stk. 3, nr. 1, om henvisning til den relevante bestemmelse i den vedtægt, der var gældende pr. 1. august 2012, under hensyntagen hertil. ].

2) Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter børne- og undervisningsministerens bestemmelse.

Stk. 4. Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse m.v.

§ 20. [Her angives datoen for vedtægtens ikrafttræden. Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 1, 2. pkt. Datoen for vedtægtens offentliggørelse skal fremgå af institutionens hjemmeside. ] {{Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af funktionsperioden, jf. reglerne herom i gældende vedtægt vedtaget på bestyrelsesmøde den [Dato] og offentliggjort på institutionens hjemmeside den [Dato], hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med nærværende vedtægts kapitel 2.} [Hvis den gældende vedtægt er godkendt af børne- og undervisningsministeren inden den 1. august 2012, refereres der i foranstående sætning til denne godkendelsesdato i stedet for til datoerne for vedtagelsen på bestyrelsesmøde og offentliggørelsen af vedtægten på hjemmesiden. ]}

{Stk. 2. [Eventuelle yderligere overgangsregler afhængig af den enkelte institutions forhold, herunder for eksempel i forbindelse med fusioner].}

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den [Dato] i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift. Vakante pladser skal fremgå.]

Det fremgår af bekendtgørelsens § 8, stk. 1, hvornår vedtægten skal godkendes af børne- og undervisningsministeren. Datoen for ministerens godkendelse skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Ved sammenlægninger mellem to eller flere institutioner skal den nye vedtægt være vedtaget i bestyrelsen for hver af de deltagende institutioner. I sådanne tilfælde skal ovenstående om vedtagelse i bestyrelsen formuleres således for hver af de deltagende institutioner:

Bestyrelsen for [Institutionens navn] har på møde den [Dato] i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt, hvorved [Institutionens navn] sammenlægges med [De andre deltagende institutioners navne].

[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift. Vakante pladser skal fremgå.]