Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilskud
Kapitel 2 Opgørelse af årselever m.v.
Kapitel 3 Opgørelse og fravigelse af tilskudsbetingelsen om en maksimal gennemsnitlig klassekvotient på 28,0 elever på hvert klassetrin på de gymnasiale fuldtidsuddannelser
Kapitel 4 Tilskudsinstruks og takstkatalog
Kapitel 5 Forskellige regler
Kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen)

I medfør af § 17, stk. 2, § 30, stk. 8 og 10, § 30 b, stk. 3, § 33, § 34 a, stk. 2, § 43, stk. 1, § 54, stk. 1, 2 og 4, og § 58, stk. 2, samt efter forhandling med finansministeren § 39 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 469 af 29. maj 2012, § 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010, § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love, § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005 om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., lov om mellemlange videregående uddannelser, lov om centre for undervisningsmidler m.v. og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område og efter forhandling med finansministeren § 12, stk. 6, i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskud

§ 1. Der ydes til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse:

1) Grundtilskud efter § 30, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og retningslinjer for grundtilskud fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen, jf. § 18.

2) Aktivitetsbestemte tilskud til uddannelsen til studentereksamen, uddannelsen til højere forberedelseseksamen, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne efter § 30, stk. 1, 2, 3, og 8, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og retningslinjer for de enkelte tilskud fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen.

3) Aktivitetsbestemte tilskud til undervisning, der sigter mod en tilsvarende international eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark efter § 33 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og retningslinjer for de enkelte tilskud fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen.

4) Aktivitetsbestemte tilskud til kostafdelinger efter § 34 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og retningslinjer for de enkelte tilskud fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen. Tilskud til kostafdelinger på tidligere amtskommunale gymnasier ydes dog som et rammetilskud, der fastlægges efter retningslinjer fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen.

5) Aktivitetsbestemte tilskud til individuel kompetencevurdering efter § 34 a i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og retningslinjer for de enkelte tilskud fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen.

6) Aktivitetsbestemte tilskud til introduktionskurser og brobygning vedrørende uddannelsen til studentereksamen og uddannelsen til højere forberedelseseksamen efter § 10 f, stk. 1, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og retningslinjer for de enkelte tilskud fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen.

§ 2. Aktivitetsbestemte tilskud efter § 1, nr. 2-6, ydes på grundlag af den enkelte institutions antal årselever eller kostårselever og takster pr. årselev eller pr. kostårselev, der er fastsat på de årlige finanslove for de enkelte uddannelser eller aktivitet. Aktivitetsbestemte tilskud efter § 1, nr. 2 og 3, kan dog efter retningslinjer for de enkelte tilskud fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen ydes på grundlag af antal elever eller kursister.

Stk. 2. Tilskud efter § 1 udbetales til institutionerne efter de udbetalingsmodeller, der er angivet i AGV-instruksen.

Stk. 3. I det omfang en udbetalingsmodel efter AGV-instruksen indebærer, at der skal ske udbetaling af forskud på grundlag af en prognose, kan Ministeriet for Børn og Undervisning efter et konkret skøn over den forventede aktivitet ændre grundlaget for prognoserne angivet i AGV-instruksen, hvis den beregnede udbetaling efter ministeriets vurdering vil afvige væsentligt fra det endelige tilskud. Eventuelle udbetalte forskudsrater reguleres på grundlag af den nye beregning ved førstkommende udbetaling efter ændringen.

Stk. 4. Der kan ved udbetaling af forskud eller tilskud foretages efterreguleringer vedrørende forudgående udbetalinger, herunder i forudgående finansår. Der ydes eller opkræves ikke renter i forbindelse med efterreguleringer.

§ 3. Andre tilskud end de omfattet af § 1 og lån udbetales på vilkår fastsat på de årlige finanslove eller af Ministeriet for Børn og Undervisning i forbindelse med bevillingen af tilskuddet eller lånet.

Stk. 2. Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, der er sammenlagt med en institution for erhvervsrettet uddannelse, ydes tilskud til andre uddannelser end de, hvortil der ydes tilskud efter § 1, nr. 2-6, efter de for den pågældende uddannelse gældende tilskudsregler.

Kapitel 2

Opgørelse af årselever m.v.

§ 4. Antallet af årselever eller kostårselever opgøres på grundlag af antal elever, kursister m.v., der er indmeldt på den pågældende uddannelse eller undervisning på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i hver tælleperiode.

Stk. 2. Elever, kursister m.v. indgår i institutionens årselevberegning, hvis de pågældende

1) er optagelsesberettigede på uddannelsen eller undervisningen,

2) er optaget på uddannelsen eller undervisningen i tælleperioden og er studieaktive efter reglerne om den pågældende uddannelse eller undervisning og

3) er optaget på uddannelsen eller undervisningen på tælleperiodens tælledag.

Stk. 3. Elever på uddannelsen til studentereksamen og kursister på den 2-årige uddannelse til højere forberedelseseksamen kan ikke indgå i institutionens årselevberegning for enkeltfag. En elev eller kursist, der følger undervisning i et gymnasialt valgfag på en anden institution end den, hvor eleven eller kursisten er indskrevet på den gymnasiale uddannelse, kan ikke indgå i årselevberegningen på den anden institution.

§ 5. Opgørelsen af antal årselever, jf. stk. 2, og kostårselever, jf. stk. 3, til brug for fastlæggelse af tilskud efter denne bekendtgørelse sker efter retningslinjerne, herunder for tælledage, tælleperioder og indberetninger, i AGV-instruksen.

Stk. 2. Ved en årselev forstås:

1) På uddannelsen til studentereksamen og uddannelsen til højere forberedelseseksamen, bortset fra stx-enkeltfag, hf-enkeltfag og gymnasial supplering, en elev undervist ved institutionens foranstaltning i 200 dage på fuldtidsbasis. Tilsvarende gælder undervisning, hvortil der ydes tilskud efter § 33 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

2) På stx-enkeltfag, hf-enkeltfag, gymnasial supplering, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne en elev undervist i 812,5 klokketimer.

3) På individuel kompetencevurdering en deltager kompetencevurderet i 812,5 klokketimer.

4) På brobygning og introduktionskurser en elev undervist ved institutionens foranstaltning i 200 dage på fuldtidsbasis.

Stk. 3. Ved en kostårselev forstås en elev, der efter bekendtgørelse om optagelse af kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen er optaget på en kostafdeling i 200 dage.

§ 6. Opgørelsen af det faktiske antal årselever m.v. skal attesteres af institutionens leder og interne revisor i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

§ 7. Elever fra Færøerne og Grønland, der som led i færøske eller grønlandske gymnasiale uddannelser deltager i undervisning, som efter aftale mellem uddannelsesmyndighederne på Færøerne eller Grønland og institutionen er tilrettelagt i henhold til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) eller lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), indgår i institutionens opgørelse af årselever på samme måde, som hvis de havde været elever i en dansk almengymnasial uddannelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for undervisning, hvortil statskassen har ydet tilskud til Færøerne eller Grønland efter andre regler.

Kapitel 3

Opgørelse og fravigelse af tilskudsbetingelsen om en maksimal gennemsnitlig klassekvotient på 28,0 elever på hvert klassetrin på de gymnasiale fuldtidsuddannelser

Opgørelse og indberetning af klassekvotienten

§ 8. Institutionen opgør den gennemsnitlige klassekvotient, jf. § 30 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. på hvert enkelt klassetrin på hver af de gymnasiale fuldtidsuddannelser, som institutionen udbyder. Hvis institutionen har flere udbudssteder, opgøres klassekvotienten for alle udbudssteder under ét. Hvis en afdeling af en institution er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, og institutionen for afdelingen anvender fravigelsesmuligheden i medfør af § 11, skal klassekvotienten opgøres særskilt for afdelingen.

Stk. 2. De gymnasiale fuldtidsuddannelser omfatter:

1) Den treårige uddannelse til studentereksamen (stx), herunder pre-IB.

2) Den toårige uddannelse til studentereksamen tilrettelagt som studenterkursus.

3) Den toårige uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf).

Stk. 3. Institutionen opgør den gennemsnitlige klassekvotient ved, at det samlede antal af optagne elever og kursister på den enkelte gymnasiale fuldtidsuddannelse, jf. stk. 1, divideres med antallet af klasser på klassetrinet på uddannelsen. Ved en klasse forstås i denne bekendtgørelse den gruppe af elever eller kursister, der sammen deltager i undervisningen i faget dansk A, medmindre institutionen har tilrettelagt klassedannelsen på en sådan måde, at deltagelse i faget dansk A ikke er retvisende for klassedannelsen, jf. § 10, 2. pkt. Elever eller kursister, der ud over den gruppe, der udgør en klasse, deltager i klassens undervisning, indgår i opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient, jf. dog § 14.

Stk. 4. For følgende klasser foretager institutionen en selvstændig opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient på hvert enkelt klassetrin på hver af de gymnasiale fuldtidsuddannelser, som institutionen udbyder:

1) Klasser, der oprettes for elever eller kursister, som har behov for en særlig individuel tilrettelæggelse på grund af handicap, sygdom, eliteidrætsudøvelse, musikalsk grundkursus eller lignende, jf. § 40, stk. 2, § 41, stk. 2, og § 46 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), eller § 36, stk. 2, § 37, stk. 2, og § 41 i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven).

2) Klasser, der oprettes for en særlig målgruppe som led i forsøg, jf. § 45, stk. 1, i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), eller § 40, stk. 1, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven).

§ 9. Institutionens opgørelse af klassekvotienter efter § 8, stk. 1-4, skal ske samtidig med institutionens første indberetning af aktiviteten på første klassetrin til brug for beregning af de statslige tilskud, jf. retningslinjerne for tælledage, tælleperioder og indberetninger i AGV-instruksen.

§ 10. Institutionens opgørelse af klassekvotienter godkendes af institutionens bestyrelse og attesteres af institutionens leder og revisor i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og indberettes til Ministeriet for Børn og Undervisning. Det skal fremgå af indberetningen, hvis institutionen har anvendt en tilrettelæggelse af klassedannelsen, hvor deltagelse i faget dansk A ikke er retvisende, jf. § 8, stk. 3, 2. pkt.

Institutionens fravigelse af tilskudsbetingelsen om den maksimale gennemsnitlige klassekvotient på 28,0

Fravigelse begrundet i forholdene ved uddannelsesforløbets start

§ 11. En institution, som er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, kan fravige § 30 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. af hensyn til en elev eller kursist i lokalområdet, der er optaget på første klassetrin, hvis eleven eller kursisten vil få en transporttid på mere end 5 kvarter til det nærmeste alternative udbudssted af den pågældende uddannelse, som eleven eller kursisten ønsker optagelse på. En institution, der har en afdeling, som er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, kan på tilsvarende måde som efter 1. pkt. fravige § 30 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. for den pågældende afdeling, jf. § 8, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 2. Transporttiden opgøres som transporttiden mellem elevens eller kursistens bopæl (folkeregisteradresse) og uddannelsesstedet med offentlige transportmidler ifølge www.rejseplanen.dk eller lignende systemer. Det nærmeste alternative udbudssted skal være en institution omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser eller almen voksenuddannelse m.v. eller lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

§ 12. En institution kan fravige § 30 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. af hensyn til en elev eller kursist, der opnår ret til optagelse på institutionen ved regionsrådets afgørelse af en klage over et retligt spørgsmål i forbindelse med et fordelingsudvalgs afgørelse.

Fravigelse under uddannelsesforløbet

§ 13. En institution kan under uddannelsesforløbet fravige § 30 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. af hensyn til optagelse af en elev eller kursist, der opfylder en af følgende betingelser:

1) Eleven eller kursisten flytter under sin gymnasiale uddannelse til landsdelen, og eleven eller kursisten vil få en transporttid på mere end 5 kvarter til det nærmeste alternative udbudssted af den pågældende uddannelse, som eleven eller kursisten ønsker optagelse på. Transporttiden opgøres som transporttiden mellem elevens eller kursistens bopæl (folkeregisteradresse) og uddannelsesstedet med offentlige transportmidler ifølge www.rejseplanen.dk eller lignende systemer. Det nærmeste alternative udbudssted skal være en institution omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser eller almen voksenuddannelse m.v. eller lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

2) Eleven eller kursisten flytter under sin gymnasiale uddannelse til landsdelen, og eleven eller kursisten har en særlig studieretning, hvor det i tilflytterområdet alene er institutionen, der udbyder tilsvarende fag.

3) Eleven eller kursisten optages midlertidigt på institutionen som led i et udvekslingsophold fra udlandet, og særlige grunde taler for, at eleven eller kursisten skal gå på institutionen, fx at vedkommende har bopæl hos en elev eller kursist, der allerede går på institutionen.

4) Eleven eller kursisten vender tilbage til institutionen efter at have været på udvekslingsophold i udlandet i minimum et halvt år og har søgt om orlov fra institutionen i udvekslingsperioden.

5) Eleven eller kursisten har i henhold til optagelsesbekendtgørelsen indgået en forudgående aftale med institutionens leder om orlov fra uddannelsen på op til ét år.

6) Eleven eller kursisten skal gå klassetrinnet på uddannelsen om, og institutionen vurderer, at det væsentligt vil forbedre elevens eller kursistens muligheder for at gennemføre uddannelsen, eventuelt i forening med en særlig indsats over for eleven eller kursisten, at det sker på institutionen.

7) Eleven eller kursisten optages på institutionen efter at være blevet bortvist fra en anden institution midt i et skoleår på grund af overtrædelse af studie- og ordensreglerne, og eleven eller kursisten opfylder betingelsen i nr. 1, dog således at den institution, eleven er bortvist fra, ikke indgår blandt de mulige alternative udbudssteder.

Fravigelse ved særlig individuel tilrettelæggelse

§ 14. En institution kan fravige § 30 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., for en elev eller kursist, der ikke indgår i en klasse omfattet af § 8, stk. 4, nr. 1, hvis eleven eller kursisten har behov for en særlig individuel tilrettelæggelse på grund af handicap, sygdom, eliteidrætsudøvelse, musikalsk grundkursus eller lignende, jf. § 40, stk. 2, § 41, stk. 2, og § 46 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) og § 36, stk. 2, § 37, stk. 2, og § 41 i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), men deltager i en klasses undervisning, jf. § 8, stk. 3.

Vilkår for fravigelse

§ 15. Det er et vilkår for fravigelse efter §§ 11-14, at institutionens bestyrelse fastlægger og gennemfører en plan for tilførsel af ekstra lærerressourcer i forhold til fravigelsen af en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0, således at lærerstøtten pr. elev eller kursist er den samme uanset klassestørrelsen.

Dokumentation og indberetning ved anvendelse af fravigelsesmulighed

§ 16. En institution, der anvender en fravigelsesmulighed efter §§ 11-14, skal sende en redegørelse herom til Ministeriet for Børn og Undervisning. Redegørelsen skal indeholde:

1) En beskrivelse af den eller de anvendte fravigelsesmuligheder og konsekvensen af fravigelsen i forhold til den gennemsnitlige klassekvotient på 28,0.

2) Dokumentation for, at betingelserne for at anvende den eller de pågældende fravigelsesmuligheder er opfyldt. Dokumentationen skal være attesteret af institutionens leder og revisor.

3) Institutionens vurdering af, hvorvidt omfanget af institutionens fravigelser efter §§ 11-14 bør medføre oprettelse af nye klasser og tidspunktet for dannelse af eventuelle nye klasser. Vurderingen skal ske på grundlag af:

a) omfanget af fravigelsen,

b) antal klasser på klassetrinet på den pågældende uddannelse,

c) hvor lang tid, der er tilbage på det pågældende klassetrin,

d) institutionens forventning til reduktion af overskridelsen af klassekvotienten og tidsperspektivet herfor, som følge af institutionens dokumenterede erfaringer med elev- og kursistbevægelser, og

e) andre forhold, som institutionen tillægger vægt ved vurderingen af, om overskridelsen af klassekvotienten bør medføre oprettelse af nye klasser.

4) En plan for tilførsel af ekstra lærerressourcer, jf. § 15.

Stk. 2. En institution, der har anvendt fravigelsesmuligheden i medfør af § 11, skal tillige udarbejde en begrundet redegørelse for de forhold, der medfører behovet for fravigelsen, og en beskrivelse af de forhold, der medfører, at eleverne eller kursisterne ikke kan henvises til en anden institution.

§ 17. Institutionens redegørelse efter § 16, stk. 1 og 2, indberettes til Ministeriet for Børn og Undervisning i umiddelbar forlængelse af institutionens beslutning om at anvende fravigelsesmuligheden efter §§ 11-14, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Institutionens redegørelse efter § 16, stk. 1 og 2, for fravigelser efter § 11 skal ske samtidig med institutionens første indberetning af aktiviteten til brug for beregning af de statslige tilskud, jf. § 9.

Kapitel 4

Tilskudsinstruks og takstkatalog

§ 18. I Ministeriet for Børn og Undervisnings instruks for tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) er angivet nærmere retningslinjer for beregning, udbetaling og regulering af tilskuddene efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. AGV-instruksen findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside på adressen www.uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Instrukser-om-tilskud.

§ 19. De fastsatte takster for de enkelte uddannelser, fag m.v. findes i takstkataloger, der findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside på adressen www.uvm.dk/takst.

Kapitel 5

Forskellige regler

Fælles administrative systemer

§ 20. Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse skal efter retningslinjerne i AGV-instruksen anvende bestemte administrative systemer.

Vilkår vedrørende lokalforsyningsydelsen

§ 21. Institutioner, der bruger bygninger omfattet af § 12, 1. pkt., i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9, 1. pkt., i lov nr. 591 af 24. juni 2005, skal som vilkår for brugen overholde de i AGV-instruksen angivne retningslinjer, herunder foretage indbetalinger efter stk. 2.

Stk. 2. For undervisning og indtægtsdækket virksomhed i de i stk. 1 nævnte bygninger skal institutionerne til Ministeriet for Børn og Undervisning indbetale bidrag til medfinansiering af bygningsudgifterne, jf. de angivne vilkår på finansloven. Indbetalingen sker efter retningslinjerne i AGV-instruksen. Ved manglende indbetaling kan Ministeriet for Børn og Undervisning foretage modregning af beløbet i fremtidige tilskudsudbetalinger.

Bestyrelsesmedlemmers og revisors habilitet ved lejeforhold af uvæsentligt omfang

§ 22. Et lejeforhold, herunder leasingforhold, er af uvæsentligt omfang, jf. § 17, stk. 2, og § 43, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., hvis lejen udgør 2,0 pct. eller derunder af institutionens samlede ejendomsudgifter inklusiv prioritetsrenter og afskrivning på bygninger inklusiv installationer.

Offentlige betalinger

§ 23. Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. er omfattet af bestemmelserne i §§ 1-8 i lov om offentlige betalinger m.v. og regler udstedt i medfør heraf, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 7 i lov om offentlige betalinger m.v. om anvendelse af elektronisk betalingsforvaltning gælder først i forhold til institutionernes betaling af regninger, når de fælles administrative systemer omfattet af § 20 kan håndtere elektroniske fakturaer

Sankt Annæ Gymnasium

§ 24. Tilskud til Sankt Annæ Gymnasium efter denne bekendtgørelse udbetales til Københavns Kommune.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012 med virkning for finansåret 2012 og senere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsens §§ 8-17 har først virkning for klasser, der oprettes med henblik på undervisning af elever eller kursister, der påbegynder undervisningen den 1. august 2012 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1036 af 23. oktober 2008 om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) ophæves.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 29. juni 2012

P.M.V.
Per Hansen
Direktør

/ Jacob Holbæk Kjeldsen


Bilag 1

Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som ved udbud af uddannelse til studentereksamen (stx) uddannelse til studentereksamen tilrettelagt som studenterkursus og uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf) kan anvende fravigelsesmuligheden efter bekendtgørelsens § 11:

Bjerringbro Gymnasium

Campus Bornholm

Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (afdelingen CELF Nakskov)

Erhvervsskolerne Aars

EUC Nord

EUC Nordvest (afdelingen EUC Nordvest Thisted og afdelingen Nykøbing M)

EUC Syd (afdelingen EUC Syd Tønder og Aabenraa)

Fjerritslev Gymnasium

Frederikssund Gymnasium

Faaborg Gymnasium

Frederikshavn Handelsskole

Grindsted Gymnasium og HF

Tradium (afdelingen Tradium hhx og hg Hobro - tidligere Handelsskolen Minerva)

IBC International Business College (afdelingen IBC International Business College Aabenraa)

Lemvig Gymnasium

Lemvig Handelsskole

Maribo Gymnasium

Midtsjællands Gymnasieskoler (afdelingen Haslev Gymnasium og HF)

Morsø Gymnasium

Nakskov Gymnasium og HF

Ringkjøbing Gymnasium

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium

Rønde Gymnasium

Struer Statsgymnasium

Tech College Aalborg (afdelingen Tech College Mariager Fjord)

Tønder Handelsskole

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjysk Gymnasium Tarm

Viden Djurs (afdelingen Viden Djurs - Grenaa Tekniske Skole og afdelingen Viden Djurs - Grenaa

Handelsskole)

Zealand Business College (afdelingen ZBC Vordingborg).