Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32004R0883
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Personbårne Dokumenter (PD'er)
Bilag 2 Unemployment
Bilag 3 DOKUMENT SED U020 TIL BRUG FOR REFUSION EFTER ARTIKEL 65, STK. 6-7, I FORORDNING (EF) NR. 883/04
Bilag 4 Oversigt over hvilke lande der har en obligatorisk eller frivillig arbejdsløshedsforsikring for selvstændige erhvervsdrivende:
Den fulde tekst

DEL VIII - Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. EF-forordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004

FORORD

Denne vejledning er Del VIII af i alt IX dele til EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Denne vejledning knytter sig til forordningens Kapitel 6 om arbejdsløshedsydelser.

Der er udarbejdet vejledninger af de kompente danske myndigheder med ansvar for de forskellige kapitler i forordningen. De enkelte vejledninger er selvstændige enheder, der kan anvendes uafhængigt af hinanden.

Dog skal man være opmærksom på, at der i vejledningen om generel introduktion og især de fælles regler er beskrevet en række bestemmelser, som gælder alle sociale sikringsordninger, og som derfor skal anvendes sammen med de øvrige vejledninger. Opmærksomheden henledes særligt på Del I (Vejledning om EF-reglerne om social sikring) og Del II (Vejledning om lovvalg), som er udarbejdet af Pensionsstyrelsen. De samlede vejledninger Del I-IX kan findes på Pensionsstyrelsens hjemmeside www.penst.dk

I forbindelse med EF-forordning nr. 883/2004 udarbejdes en ny nordisk konvention om social sikring, der tager højde for de ændrede regler. Den nye nordiske konvention forventes at træde i kraft 1. januar 2013.

INDHOLD

1. Indledning

2. Om vejledningen

3. Geografisk anvendelsesområde

4. Personkreds

5. Lovvalg – den lovgivning, der anvendes

6. Overgangsbestemmelser

7. Grundforordningens kapitel 6, arbejdsløshedsydelser

Pkt. 1-16 Artikel 61 – særlige bestemmelser om sammenlægning af forsikringsperioder, beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed

Pkt. 17-18 Medregning af forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land i tilfælde af slettelse før udrejsen eller under opholdet i det andet EØS-land

Pkt. 19-20 Fejlforsikring og dobbeltforsikring

Pkt. 21-25 Artikel 62 – beregning af ydelserne

Pkt. 26-28 Artikel 64 – arbejdsløse, som rejser til en anden medlemsstat (EØS-dagpenge)

Pkt. 29 Afrejse uden ansøgning

Pkt. 30-46 4-ugers-kravet (artikel 64, stk. 1, litra a))

Pkt. 47-53 Dispensation fra 4-ugers-kravet

Pkt. 54-55 Afrejse før 3-måneders-periodens start

Pkt. 56-60 Ret til EØS-dagpenge i højst 3 måneder (artikel 64, stk. 1, litra c))

Pkt. 61-65 Kontrolforanstaltninger og rådighedsforpligtelse (artikel 64, stk. 1, litra b), 1. pkt.)

Pkt. 66-68 Fri for egen regning i en periode med EØS-dagpenge

Pkt. 69-73 7-dages-fristen (artikel 64, stk. 1, litra b), 2. pkt.)

Pkt. 74-81 Tilbagevenden til Danmark

Pkt. 82-85 Ny periode med EØS-dagpenge (artikel 64, stk. 3)

Pkt. 86-98 Direkte udbetaling af EØS-dagpenge og informationsudveksling mellem a-kassen og den udenlandske myndighed

Pkt. 99 Uberettiget modtagelse af EØS-dagpenge

Artikel 65 – ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere

Pkt. 100-105 Den kompetente stat – lovvalg under arbejde

Pkt. 106 Lovvalg under ledighed

Pkt. 107-108 Artikel 65, stk. 1 – delvis eller periodevis ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere

Pkt. 109-118 Artikel 65, stk. 2 – helt ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere

Pkt. 119-120 Artikel 65, stk. 5 – optagelsesgrundlag og ret til ydelser efter artikel 64

Pkt. 121-123 Artikel 65, stk. 6-8 – refusionsbestemmelser

Artikel 65 a – Særlige bestemmelser for helt ledige selvstændige grænsearbejdere, hvor der ikke findes nogen arbejdsløshedsforsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende i bopælsmedlemsstaten

Pkt. 124-128 Artikel 65 a, forordning nr. 465/2012

8. Grundforordningens kapitel 7, efterløn

Pkt. 129-130 Artikel 66 – efterløn

9. Procesbeskrivelser

BILAG:

Bilag 1: Beskrivelse af PD U1, U2 og U3

Bilag 2: Oversigt SED-Flows (engelsk udgave)

Bilag 3: SED U020 til brug for a-kassens oplysninger om artikel 65-refusion

Bilag 4: Oversigt over lande der har arbejdsløshedsforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

1. INDLEDNING

Der er i 2004 vedtaget en ny EF-forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger. Denne forordning – kaldet grundforordningen – har nr. 883/2004. Den anvendes sammen med forordningen om gennemførelse af grundforordningen – kaldet gennemførelsesforordningen, nr. 987/2009. Endvidere finder de vedtagne ændringer med forordning nr. 988/2009 og nr. 465/2012 anvendelse.

Med forordning nr. 465/2012 træder artikel 65 a i kraft den 28. juni 2012. Bestemmelsen har særligt betydning for ledige grænsearbejdere, der senest har drevet selvstændig virksomhed.

Grundforordningen indeholder en række fælles bestemmelser om generelle principper, og om hvilket lands lovgivning der skal finde anvendelse. Disse regler gælder for alle typer af ydelser, der er omfattet af grundforordningen. Desuden er der en række specifikke regler, der knytter sig til de enkelte ydelsestyper.

Denne vejledning omhandler reglerne om arbejdsløshedsydelser mv. De fælles principper og lovvalgsreglerne omtales i det omfang, de har betydning for afgørelsen om ret til arbejdsløshedsydelser mv. For en mere grundig gennemgang af disse henvises til vejledningerne om EF-regler om social sikring.

DEL I: A. GENEREL INTRODUKTION TIL EF-REGLERNE OG

B. FÆLLES REGLER I FORORDNING 883/2004

DEL II: LOVVALG – DEN LOVGIVNING, DER SKAL ANVENDES

Gennemførelsesforordningen indeholder først og fremmest regler om den praktiske, administrative gennemførelse af reglerne i grundforordningen, såsom regler om indgivelse af ansøgninger, behandling af disse og kommunikation mellem medlemslandene. Herudover er der enkelte materielle regler i gennemførelsesforordningen. Disse regler gælder på lige fod med grundforordningens regler.

2. OM VEJLEDNINGEN

Beskæftigelsesministeriet har senest udgivet vejledning nr. 40 af 2. juni 2010 Del VIII – Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. EF-forordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004

Denne vejledning er udarbejdet af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og vedrører koordineringsreglerne om arbejdsløshedsforsikring og efterløn, som fremgår af EF-forordning nr. 883/2004 og gennemførelsesforordning nr. 987/2009, og ændringsforordningerne nr. 988/2009 og nr. 465/2012.

EF-forordning nr. 883/2004 er offentliggjort i EU-Tidende af 7. juni 2004 og findes på:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:200:0001:0049:DA:PDF

EF-forordning nr. 987/2009 er offentliggjort i EU-Tidende af 30. oktober 2009 og kan findes på:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:DA:PDF

EF-forordning nr. 988/2009 er offentliggjort i EU-Tidende af 30. oktober 2009 og findes på:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:284:0001:0887:DA:PDF

EF-forordning nr. 465/2012 er offentliggjort i EU-Tidende af 8. juni 2012 og findes på:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:149:0004:0010:DA:PDF

Denne vejledning retter sig primært til sagsbehandlere i de danske a-kasser. Vejledningen beskriver ikke fælles regler om bl.a. klageadgang, tilbagesøgning og inddrivelse. Der henvises her til de generelle vejledninger, Del I og Del II.

3. GEOGRAFISK ANVENDELSESOMRÅDE

Forordningen finder anvendelse inden for EU-landene og de lande der er omfattet som følge af Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen). Schweiz har tilsluttet sig EØS-aftalen.

EU/EØS- området omfatter følgende lande i Europa og oversøiske områder:
Følgende stater/oversøiske territorier er ikke EU/EØS- lande:
Azorerne (Portugal)
Balearerne (Mallorca, Ibiza)(Spanien)
Belgien
Bulgarien
Ceuta (Spanien)
Cypern (græsk del)
Danmark
De Kanariske Øer (Spanien)
Estland
Finland
Frankrig
Gibraltar (Storbritannien)
Grækenland
Guadeloupe (Frankrig)
Guyana (Frankrig)
Hebriderne (Storbritannien)
Irland
Isle of Wight (Storbritannien)
Italien
Letland
Litauen
Luxembourg
Madeira (Portugal)
Malta
Martinique (Frankrig)
Nederlandene
Polen
Portugal
Reunion (Frankrig)
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien og Nordirland
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig
Ålandsøerne (Finland)
Norge
Island
Liechtenstein
Schweiz
Alderney (Storbritannien)
Andorra
Anguilla (Storbritannien)
Arktiske territorier (Frankrig)
Aruba (Nederlandene)
Cayman Islands (Storbritannien)
Cypern (tyrkisk del)
De britiske antarktiske territorier (Storbritannien)
De Nederlandske Antiller (Nederlandene)
Det britiske territorium i det Indiske Ocean (Storbritannien)
Falkland øerne (Storbritannien)
Fransk Polynesien (Frankrig)
Færøerne (Danmark)
Grønland (Danmark)
Guernsey (Storbritannien)
Isle of Man (Storbritannien)
Jersey (Storbritannien)
Jomfruøerne (Storbritannien)
Mayotte, Saint Pierre
Miquelon (Frankrig)
Montserrat (Storbritannien)
Ny Caledonien (Frankrig)
Pitcairn (Storbritannien)
Sandwich øerne (Storbritannien)
Sct. Helena (Storbritannien)
South Georgia (Storbritannien)
Turks & Caico Island (Storbritannien)
Vatikanet
Wallis & Futuna øerne (Frankrig)

4. PERSONKREDS

I artikel 2 i grundforordningen er det fastsat, hvilke personer der er omfattet af grundforordningen (personkredsen). Efter denne bestemmelse gælder grundforordningen for personer, der er statsborgere i et land, som er medlem af EØS.

Danske statsborgere er således omfattet af grundforordningen, da Danmark er EU-medlem. EU-medlemskabet omfatter ikke Færøerne og Grønland, og grundforordningen gælder derfor ikke på Færøerne og Grønland, men da færinger og grønlændere er danske statsborgere, gælder grundforordningens lovvalgsbestemmelser også for dem, når de har bopæl inden for det geografiske anvendelsesområde, se DEL I: A. Generel introduktion til EF-reglerne og B. Fælles regler i forordning 883/2004.

Grundforordningen gælder desuden for statsløse og flygtninge, som er bosat i et medlemsland.

Som »statsløs« betragtes en person, der er omfattet af artikel 1 i konventionen om statsløse personers retsstilling, undertegnet i New York i 1954.

Som »flygtning« betragtes en person, der er omfattet af artikel 1 i konventionen om flygtninges retsstilling, undertegnet i Geneve i 1951 og med en protokoltilføjelse i 1967.

Flygtninge, der er omfattet af ovennævnte konvention om flygtninges retsstilling, kan identificeres ved, at de er tildelt opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7 eller § 8.

En statsløs kan også være flygtning og dermed omfattet af konventionsreglerne. Statsløse kan imidlertid have ophold på andet grundlag end asyl, fx som familiesammenførte eller lønmodtagere.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt en person, der har status som flygtning i Danmark, er flygtning i konventionens forstand, skal a-kassen rette henvendelse til Udlændingestyrelsen for at få oplysninger om udlændingens nationalitet, opholdsgrundlag og historik.

Herudover gælder grundforordningen ikke direkte for personer, der ikke er statsborgere i et land, som er medlem af EØS, såkaldte tredjelandes statsborgere.

Ved forordning nr. 1231/2010 er bestemmelserne i forordning nr. 883/2004 og 987/2009 udvidet til også at gælde tredjelandes statsborgere. Denne forordning er imidlertid vedtaget med hjemmel i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 63, stk. 4. Regler med hjemmel i denne artikel gælder ikke for Danmark på grund af Danmarks retlige forbehold.

Danmark kan derfor ikke bruge grundforordningens regler på tredjelandes statsborgere. Det er de nationale danske regler, der skal anvendes på disse personer.

Det følger dog af Nordisk Konvention af 12. juni 2012 om Social Sikring, som forventes at træde i kraft 1. januar 2013, at tredjelandes statsborgere med bopæl i et nordisk land er omfattet af grundforordningens bestemmelser om medregning af forsikringsperioder (artikel 61-62 og artikel 65 i forordning nr. 883/2004), men ikke retten til eksport af arbejdsløshedsydelser (artikel 64 i forordning nr. 883/2004).

5. LOVVALG – DEN LOVGIVNING, DER SKAL ANVENDES

I vejledningen DEL II: Lovvalg – Den lovgivning, der skal anvendes, findes en udførlig gennemgang af forordningens lovvalgsregler. Det er vigtigt at kende til reglerne, da disse har afgørende betydning for, om en person er omfattet af dansk lovgivning om social sikring.

I grundforordningens afsnit II er fastsat en række regler, der afgør hvilket lands lovgivning, der skal anvendes, også kaldet lovvalg.

Reglerne anvendes til at afgøre, efter hvilket lands lovgivning en persons rettigheder skal bedømmes. I en situation, hvor grundforordningens regler skal anvendes, skal der først tages stilling til, hvilket lands lovgivning der skal anvendes, inden der kan træffes afgørelse om de faktiske rettigheder. A-kassen kan træffe afgørelse om en persons rettigheder efter de danske regler for arbejdsløshedsforsikring hvis personen kun arbejder inden for Danmarks grænser. Hvis personen arbejder i flere lande, eller der i øvrigt er tvivl om lovvalget, skal der træffes afgørelse af Pensionsstyrelsen, eller tilsvarende kompetent myndighed i personens bopælsland.

Lovvalgsreglerne afgør ikke i sig selv, om der er ret til ydelser eller pligt til betaling af bidrag mv. De udpeger alene det land, hvis lovgivning en evt. ret/pligt skal vurderes efter.

Det er en forudsætning for anvendelse af lovvalgsreglerne, at den pågældende person hører under grundforordningens personskreds.

Ét lands lovgivning

En person kun kan være omfattet af ét medlemslands lovgivning ad gangen.

Der kan altså ikke samtidig anvendes to eller flere landes lovgivning for samme sociale sikringsgren eller ydelsestype. Der kan heller ikke samtidig anvendes ét lands lovgivning for visse sikringsgrene/ydelsestyper og et andet lands lovgivning for andre.

Når der er truffet et lovvalg, afhænger det af reglerne i den nationale lovgivning, om der kan være ret til en ydelse.

Lønnet og selvstændig virksomhed i ét land

En person, der har lønnet eller selvstændig beskæftigelse i ét medlemsland, er omfattet af beskæftigelseslandets lovgivning.

Det er hovedreglen for erhvervsaktive personer, at de er omfattet af lovgivningen i beskæftigelseslandet. Dette gælder uanset andre forhold, som fx hvor arbejdsgiveren eller den selvstændige virksomhed har hjemsted, hvor den beskæftigede bor inden for EØS, eller hvor der betales skat.

Det afgørende er, hvor arbejdet rent fysisk udføres.

En person, der modtager arbejdsløshedsdagpenge og andre sikringsydelser, der midlertidigt træder i stedet for arbejdsindtægt fra Danmark, er omfattet af dansk lovgivning om social sikring.

Arbejde på skib

En person, der udøver beskæftigelse om bord på et skib, er omfattet af lovgivningen i det land, hvis flag skibet fører.

Hvis personen bor i det land, hvor arbejdsgiveren har hjemsted, og lønnen udbetales herfra, er personen dog omfattet af lovgivningen i bopælslandet, uanset hvilket flag skibet fører.

Tjenestemænd og dermed ligestillede

Tjenestemænd og dermed ligestillede er omfattet af lovgivningen i det medlemsland, i hvis forvaltning de er ansat.

Personer, der arbejder for offentlig(e) dansk(e) arbejdsgiver(e), er omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Det gælder også, selv om arbejdet udføres i andet land end Danmark og uanset varigheden. Det er en forudsætning, at den pågældende udelukkende arbejder for offentlig(e) dansk(e) arbejdsgiver(e).

Værnepligtige

Personer, der aftjener værnepligt (militær eller civil), er omfattet af lovgivningen i det land, værnepligten aftjenes for.

Ikke-erhvervsaktive

Personer, som ikke er erhvervsaktive, er omfattet af lovgivningen i bopælslandet.

Særregler

Der findes en lang række særregler for lovvalg. Disse gælder som undtagelser til de ovennævnte regler. I vejledningen DEL II: Lovvalg – Den lovgivning, der skal anvendes, findes en udførlig gennemgang af alle lovvalgsreglerne.

6. OVERGANGSBESTEMMELSER

Forordning nr. 883/2004 trådte i kraft 1. maj 2010, og den giver ikke ret til ydelser for perioder, der ligger forud for datoen for anvendelse af grundforordningen. Det vil sige, at ydelser for perioden indtil den 1. maj 2010 skal tildeles efter de regler, der var gældende indtil da.

Forordningen finder dog først anvendelse for Schweiz fra den 1. april 2012 og for Norge, Island og Liechtenstein fra den 1. juni 2012.

Der skal ved tildeling af ydelser efter den 1. maj 2010 tages hensyn til enhver forsikringsperiode, beskæftigelses- eller bopælsperiode, der er tilbagelagt efter et medlemslands lovgivning forud for datoen for grundforordningens anvendelse, og rettigheder kan erhverves efter grundforordningen, selv om de vedrører en begivenhed, der er indtruffet, før grundforordningen kom til anvendelse.

Rettigheder, som en person har fået efter reglerne i den tidligere grundforordning nr. 1408/71, bevares også efter den 1. maj 2010, indtil der indtræder omstændigheder der ændrer ved personens rettigheder.

En ledig, der fra sin danske a-kasse har fået en attest E 303 fx til Norge med startdato den 1. maj 2012 vil bevare sin ret til 3 måneder med EØS-dagpenge efter den udstedte attest E 303. Der skal ikke den 1. juni 2012 udstedes et PD U2 for de sidste 2 måneders EØS-dagpenge, og for hele perioden skal det andet EØS-land foretage udbetalingen på vegne af den danske stat. Først når a-kassen udsteder et PD U2 til fx Norge med startdato den 1. juni 2012 (eller derefter) finder reglerne i den nye grundforordning anvendelse.

Enhver ydelse, som på grund af en persons statsborgerskab eller bopæl ikke har været tilkendt, eller hvis udbetaling har været stillet i bero, skal på den pågældendes anmodning tilkendes eller udbetales på ny fra datoen for grundforordningens anvendelse, forudsat at betingelserne for tildeling eller udbetaling af ydelsen nu er opfyldt.

7. GRUNDFORORDNINGENS KAPITEL 6. ARBEJDSLØSHEDSYDELSER

I forbindelse med anvendelse af reglerne i grundforordning nr. 883/2004 og gennemførelsesforordning nr. 987/2009 er de hidtidige E-attester (E 301 og E 303) blevet erstattet af Personbårne Dokumenter (PD U1, PD U2 og PD U3).

Samtidig lægges informationsudveksling over på myndighederne ved udveksling af relevante oplysninger på Strukturerede Elektroniske Dokumenter (SED’erne U001-U031).

Dataudveksling skal ske via kontaktpunkter i et elektronisk system udviklet af EU-Kommissionen (EESSI). Den elektroniske dataudveksling forventes dog ikke at være endelig på plads før den 1. maj 2014. Indtil da skal informationsudvekslingen ske på papirudgaver af de relevante SED’ere.

Nærmere beskrivelse af PD’erne U1-U3 findes i bilag 1 til denne vejledning, og oversigt over SED’erne U001-U031 findes i bilag 2 til denne vejledning.

Artikel 61 – Særlige bestemmelser om sammenlægning af forsikringsperioder, beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed

1) Efter artikel 61 i grundforordningen skal forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra ét EØS-land medregnes i et andet EØS-land, hvis erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser i dette EØS-land er betinget af, at der er tilbagelagt forsikrings- og beskæftigelsesperioder (sammenlægningsprincippet).

2) Sammenlægning efter artikel 61 gælder også for perioder med selvstændig virksomhed. Selvstændig virksomhed udført efter den 1. maj 2010 kan således bruges ved sammenlægning.

3) Betingelsen om 1 års medlemsanciennitet i arbejdsløshedsforsikringslovens § 53, stk. 1, kan opfyldes ved medregning af forsikringsperioder fra et andet EØS-land, når der ikke har været afbrydelser i forsikringsperioden på over 8 uger. Beskæftigelsesperioder og perioder med drift af selvstændig virksomhed i et andet EØS-land, hvor pågældende samtidig har været arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, kan medgå til opfyldelse af beskæftigelseskravet i arbejdsløshedsforsikringslovens § 53, stk. 2, også selv om 8-ugers-fristen er overskredet.

4) Medregning kræver som hovedregel, at personen senest har tilbagelagt forsikrings-, beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed efter lovgivningen i det medlemsland, hvor kravet om ydelser fremsættes, jf. artikel 61, stk. 1 og 2.

5) Betingelsen i pkt. 4 kan efter reglerne i EØS-bekendtgørelsen opfyldes, når personen har søgt om optagelse i en dansk a-kasse senest 8 uger efter ophør af forsikringen i det andet EØS-land, og inden for de 8 uger er påbegyndt arbejde af 296 timers varighed inden for 12 uger / 3 måneder (148 timer for deltidsforsikrede), eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 8 hele uger inden for 12 uger / 3 måneder.

6) Betingelsen i pkt. 4 fraviges i forhold til helt ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere, jf. artikel 65, stk. 5, litra a).

7) Betingelsen om tilbagelagt forsikrings-, beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed i pkt. 4 fraviges også i forhold til personer, der har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år. Der henvises til EØS-bekendtgørelsen.

8) Oplysninger om personens forsikrings- og beskæftigelsesperioder i et EØS-land udveksles mellem myndighederne ved brug af SED’erne U001–U006. Personen kan selv få udstedt et PD U1 af institutionen i det land, hvor pågældende senest har været omfattet af lovgivningen.

9) I Danmark er det a-kassen, der skal udstede PD U1 til medlemmer af a-kassen og udfærdige og sende SED’ere for perioder med medlemskab af en a-kasse. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering udsteder PD U1 til ikke-forsikrede og udsteder og sender SED’ere for arbejdsperioder og perioder med selvstændig virksomhed, hvor personen ikke samtidig har været medlem af en dansk a-kasse.

10) Når a-kassen skal indhente oplysninger fra en udenlandsk myndighed, anvendes SED’erne U001–U006 til udveksling af information.

11) A-kassen og andre kompetente myndigheder skal udveksle relevant information på SED’ere straks og uden unødigt ophold.

12) Kravet om anvendelse af SED’ere som betingelse for medregning kan fraviges nationalt. Fx er det muligt for a-kassen at udbetale op til 6 måneders dagpenge, hvis der er anden utvetydig dokumentation for, at personen har været omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØS-land. Der henvises til EØS-bekendtgørelsen. Vedrørende efterløn henvises til bekendtgørelsen om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- og beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne.

13) Kun når en person ikke allerede efter danske regler har optjent ret til ydelser på baggrund af forsikringsperioder, beskæftigelsesperioder og/eller perioder med selvstændig virksomhed, er det nødvendigt at anvende SED’ere og PD U1.

14) Som udgangspunkt kan alene forsikringsperioder, eller perioder, der ligestilles hermed, og som fremgår af oplysningerne på SED’ere og PD U1, medregnes til at opfylde kravet om 1 års medlemskab, jf. § 53 i arbejdsløshedsforsikringsloven.

15) Perioder, hvor der er udbetalt arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land, og som bekræftes på SED’ere og PD U1 eller i form af anden dokumentation, betragtes som forsikringsperioder og vil derfor også kunne medregnes. Tilsvarende gælder, hvis det fremgår af SED’erne U007-U016 og PD U2, at personen har benyttet sig af retten til ydelser efter grundforordningens artikel 64 (EØS-dagpenge).

16) Som udgangspunkt kan alene beskæftigelsesperioder, perioder med selvstændig virksomhed eller perioder, der ligestilles hermed, og som fremgår af oplysningerne på SED’ere og PD U1, medregnes til at opfylde beskæftigelseskravet, jf. § 53 i arbejdsløshedsforsikringsloven.

Medregning af forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land i tilfælde af slettelse før udrejsen eller under opholdet i det andet EØS-land

17) En person, der før udrejsen eller under ophold i et andet EØS-land bliver slettet som medlem af en dansk a-kasse, kan medregne forsikringsperioder fra det andet EØS-land, hvis betingelserne herfor i EØS-bekendtgørelsen er opfyldt.

18) Hvis personen er slettet på grund af svig, er medregning af forsikringsperioder fra det andet EØS-land også betinget af, at personen senest ved udløbet af 8-ugers-fristen for optagelse eller genoptagelse, har betalt sin gæld tilbage til a-kassen eller skriftligt har indgået forlig om tilbagebetaling. Der henvises til bekendtgørelsen om genoptagelse efter slettelse på grund af svig m.v.

Fejlforsikring og dobbeltforsikring

19) Medregning af forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land er betinget af, at personen har været forsikret i overensstemmelse med grundforordningens lovvalgsregler.

20) Hvis en person ikke har været forsikret i overensstemmelse med grundforordningens lovvalgsregler, anses personen for at være uretmæssigt forsikret. Uretmæssig forsikring kan foreligge i form af fejlforsikring og dobbeltforsikring. Ved fejlforsikring forstås, at personen skulle have været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land. Ved dobbeltforsikring forstås, at personen har været uretmæssigt medlem af en dansk a-kasse og samtidig retmæssigt har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land. Der henvises til reglerne om fejl- og dobbeltforsikring i EØS-bekendtgørelsen.

Artikel 62 – Beregning af ydelserne

21) A-kassens beregning af arbejdsløshedsdagpenge foretages på baggrund af lønindtægt eller indtægt fra drift af selvstændig virksomhed efter danske beregningsregler.

22) Beregning kan ske på baggrund af lønarbejde udført i Danmark inden for de seneste 5 år. Hvis der ikke kan findes et beregningsgrundlag på baggrund af lønarbejde, kan medlemmet opnå ret til dagpenge med 82 pct. af højeste dagpengesats (mindstesats). Der henvises til bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

23) Beregning kan ske på baggrund af selvstændig virksomhed udført i Danmark inden for de seneste 5 år, der opfylder betingelserne i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende.

24) For så vidt angår grænsearbejdere skal lønindtægt eller indtægt fra selvstændig virksomhed fra seneste arbejdsland anvendes som beregningsgrundlag.

25) Udveksling af information til brug for anvendelse af beregning skal ske ved anvendelse af SED’erne U003–U006 og PD U1.

Artikel 64 – Arbejdsløse, som rejser til en anden medlemsstat (EØS-dagpenge)

26) En fuldtidsledig lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende kan på visse betingelser bevare sin ret til ydelser i et medlemsland, mens den ledige søger arbejde i et eller flere andre medlemslande (eksportabilitetsprincippet). Dette fremgår af artikel 64, stk. 1, i grundforordningen. Dagpenge, der udbetales af en dansk a-kasse efter artikel 64, kaldes i denne vejledning EØS-dagpenge.

27) A-kassen udveksler information med den udenlandske myndighed ved brug af SED’erne U007-U016, der bekræfter personens ret til ydelser i perioden. Det fremgår af artikel 55, stk. 1, i gennemførelsesforordningen.

28) A-kassen skal udstede et PD U2 til medlemmet.

Afrejse uden ansøgning

29) Hvis et medlem af a-kassen ikke har søgt om ret til EØS-dagpenge før afrejse fra Danmark, kan a-kassen ikke udbetale EØS-dagpenge til medlemmet.

4-ugers-kravet (artikel 64, stk. 1, litra a))

30) Den ledige skal før sin afrejse have været tilmeldt jobcenteret som jobsøgende og have stået fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i sammenlagt mindst 4 uger efter, at personen blev ledig (4-ugers-kravet), jf. artikel 64, stk. 1, litra a), i grundforordningen. Der kan på visse betingelser dispenseres fra 4-ugers-kravet, se pkt. 47-53.

31) 4-ugers-kravet opgøres som sammenlagt 4 ugers ledighed siden det seneste arbejdsforhold. Det er et krav, at medlemmet er tilmeldt jobcenteret som fuldt ledig og står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. At der skal være tale om sammenlagt 4 ugers ledighed,1) betyder, at der kan være kortere afbrydelser i ledighedsperioden, fx som følge af rådighedsbegrænsende barns sygdom, men at der samlet set stadig skal være 4 ugers ledighed – fx 2 ugers ledighed før barns sygdom og 2 ugers ledighed efter barns sygdom. Ved kortere afbrydelser forstås samlet op til 5 dage.

32) Det er også et krav, at medlemmet opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge i 4-ugers-perioden. Det er derimod ikke et krav, at medlemmet faktisk får udbetalt dagpenge i de perioder, som regnes med til at opfylde 4-ugers-kravet.

33) Et medlem er ledigt fra det tidspunkt, hvor medlemmet afslutter sit seneste arbejde og ikke længere modtager løn, eller hvor medlemmet ophører med at drive selvstændig virksomhed efter reglerne i bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed.

34) Begrebet »fuldtidsledig« i grundforordningen betyder, at 4-ugers-kravet afbrydes af alt arbejde, der medfører fradrag efter reglerne i bekendtgørelsen om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. Ved fuldtidsledig forstås, at der ikke længere er et kontraktretligt forhold mellem den ansatte og arbejdsgiveren, se pkt. 108.

35) Det er dog muligt at dispensere ved arbejde af kort varighed i 4-ugers-perioden. Arbejde af kortere varighed anses for at være op til 2 dage i alt inden for 4-ugers-perioden2).

36) Dage, hvor et medlem har modtaget dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage), kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er tilmeldt jobcenteret og står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet på G-dagene.

37) En effektiv karantæne, fx som følge af selvforskyldt ledighed, svig eller uagtsomhed, kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, da medlemmet skal være berettiget til dagpenge og stå fuldt til rådighed for at afvikle karantænen.

38) Drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med ret til dagpenge kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet. Det skyldes, at medlemmet skal stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet og til enhver tid kan udføre bibeskæftigelsen uden for normal arbejdstid.

39) En »mellemperiode« (perioden fra arbejdsophøret eller afslaget på tilbud mv. til afrejsen, se bekendtgørelsen om rådighed) kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er tilmeldt jobcenteret som jobsøgende og står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i »mellemperioden«. Medlemmet kan dog ikke modtage dagpenge i »mellemperioden« frem til afrejsen.

40) Perioder, hvor der afvikles overskydende timer, kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er tilmeldt jobcenteret som jobsøgende og står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden med overskydende timer.

41) Karensmåneden for dimittender kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er tilmeldt jobcenteret som jobsøgende og står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i karensmåneden. Der henvises til § 54 i arbejdsløshedsforsikringsloven.

42) Perioden på 3 uger, hvor selvstændige er udelukket fra dagpenge i henhold til § 63, stk. 2, i arbejdsløshedsforsikringsloven, kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er tilmeldt jobcenteret som jobsøgende og står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden.

43) Perioder med aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er tilmeldt jobcenteret som jobsøgende og står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden.

44) Perioder med ophold i udlandet kan kun medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er tilmeldt jobcenteret som jobsøgende, står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet og får udbetalt dagpenge, selv om medlemmet ikke opholder sig i Danmark. Der henvises til bekendtgørelsen om rådighed.

45) Ferie under ledighed kan ikke medgå til at opfylde 4-ugers-kravet, uanset om medlemmet under ferien modtager feriedagpenge eller feriegodtgørelse. Det skyldes, at medlemmet ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i ferien. Dog accepteres ferie i indtil 3 dage, svarende til hvad der er gældende for kortvarig sygdom, se pkt. 46.

46) Sygdom kan som udgangspunkt ikke medgå til at opfylde 4-ugers-kravet. Dog kan a-kassen i særlige tilfælde dispensere ved sygdom af kortere varighed. Ved kortere varighed forstås egen eller barns rådighedsbegrænsende sygdom af sammenlagt højst 3 dages varighed.

Dispensation fra 4-ugers-kravet

47) I særlige tilfælde kan et medlem rejse, selv om medlemmet ikke har været tilmeldt jobcenteret og stået fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i samtlige 4 uger inden afrejsen. Det er dog et krav, at de almindelige betingelser for ret til dagpenge er opfyldt.

48) Hvis a-kassen dispenserer helt fra 4-ugers-kravet, stilles der ikke krav om tilmelding hos jobcenteret.

49) A-kassen kan dispensere fra 4-ugers-kravet, hvis medlemmet ledsager sin ægtefælle eller samlever, som har overtaget varigt arbejde af mindst 5 ugers varighed, eller er begyndt på en uddannelse af mindst 18 måneders varighed i det andet EØS-land. A-kassen giver dispensationen, uanset om medlemmet har sagt sit arbejde op, er blevet sagt op, allerede er ledigt eller er ophørt i en tidsbegrænset ansættelse. Der henvises til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed.

50) A-kassen kan dispensere fra 4-ugers-kravet, hvis medlemmet kan dokumentere at skulle til en ansættelsessamtale i det andet EØS-land. Der skal være tidsmæssig sammenhæng mellem afrejsen og samtalen. Dette betyder, at medlemmet tidligst kan rejse 5 kalenderdage før samtalen.

51) Hvis medlemmet skal til en ansættelsessamtale i et andet land, kan dette ske med ret til almindelige dagpenge, hvis medlemmet vender hjem igen inden 5 kalenderdage, jf.bekendtgørelse om rådighed. Det er en betingelse, at medlemmet forud for afrejsen har fremlagt dokumentation for, at samtalen skal finde sted. Denne dagpengeret er ikke en ret til EØS-dagpenge, hvorfor der ikke er krav om SED’ere og PD U2.

52) A-kassen kan dispensere fra 4-ugers-kravet, hvis medlemmet kan dokumentere at skulle påbegynde arbejde i det andet EØS-land, fx deltidsarbejde eller arbejde af kortere varighed. Ret til EØS-dagpenge fra den danske a-kasse ophører, hvis medlemmet bliver optaget i det andet lands arbejdsløshedsforsikring, jf. pkt. 64.

53) A-kassen kan dispensere fra 4-ugers-kravet, hvis et medlem har en tilknytning til det land, medlemmet rejser til. Tilknytning foreligger, når et medlem er statsborger i det land, medlemmet rejser til. Det er dog en betingelse, at medlemmet før sin afrejse har været tilmeldt jobcenteret som jobsøgende og har stået fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i sammenlagt mindst 1 uge, efter medlemmet sidst blev fuldt ledig.

Afrejse før 3-måneders-periodens start

54) Hvis et medlem rejser før den dag, som er anført som afrejsedag på ansøgningen, er udgangspunktet, at medlemmet skal have afslag på ret til EØS-dagpenge. Hvis a-kassen allerede har sendt SED’erne U007-U016 eller udstedt PD U2, skal disse annulleres. Ved for tidlig afrejse har medlemmet ikke ret til dagpenge på den anførte afrejsedato og kan derfor ikke bevare retten under arbejdssøgning i det andet EØS-land.

55) Der kan ske afrejse en lørdag, en søndag, eller på helligdage, hvis første dag på attesten ligger umiddelbart i forlængelse heraf. 4-ugers-kravet skal være opfyldt ved afrejsen.

Ret til EØS-dagpenge i højst 3 måneder (artikel 64, stk. 1, litra c))

56) Der kan ikke udbetales danske EØS-dagpenge ud over 3 måneder. Der henvises til EØS-bekendtgørelsen.

57) Et medlem kan ikke modtage EØS-dagpenge ud over det tidspunkt, hvor retten til dagpenge ophører. 3-måneders-perioden vil derfor skulle forkortes, så sidste dag på SED’erne U007-U016 og PD U2 svarer til dagen for dagpengerettens ophør.

58) Hvis der er et konkret tilbud om aktivering, som begynder før eller samtidig med den anførte afrejsedag, kan der ikke sendes SED’erne U007-U016 eller udstedes PD U2. Hvis der er et konkret tilbud om aktivering, som begynder efter den anførte afrejsedag, kan der kun sendes SED’erne U007-U016 og udstedes PD U2 med ret til EØS-dagpenge til og med dagen før aktiveringen.

59) En effektiv karantæne som følge af selvforskyldt ledighed anfægter ikke medlemmets ret til EØS-dagpenge. Karantænen kan afvikles i 3-måneders-perioden, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det betyder, at medlemmet kun vil have ret til at få udbetalt EØS-dagpenge for den periode, der er tilbage, efter at karantænen er afviklet, og til højst 3 måneder fra afrejsedatoen. Tilsvarende gælder ved overskydende timer.

60) Hvis et medlem i 3-måneders-perioden bliver udelukket fra dagpenge under en konflikt efter § 61, stk. 3, i arbejdsløshedsforsikringsloven, vil retten til EØS-dagpenge ikke blive berørt heraf. Det er dog en betingelse, at konflikten først indtræder efter PD U2’erens startdato.

Kontrolforanstaltninger og rådighedsforpligtelse (artikel 64, stk. 1, litra b), 1. pkt.)

61) Et medlem skal tilmelde sig som jobsøgende ved arbejdsformidlingen i hvert af de medlemslande, medlemmet rejser til, og følge kontrollen dér. Medlemmet skal følge de kontrolforanstaltninger, der er i det andet EØS-land for aktivt at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kan fx være samtaler, som den udenlandske arbejdsformidling indkalder medlemmet til, eller lægelige undersøgelser, som er påkrævet i det pågældende land.

62) Medlemmet skal aktivt stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det EØS-land, hvor medlemmet søger arbejde i 3-måneders-perioden. Selve udbetalingen af danske EØS-dagpenge skal dog ske efter de danske rådighedsregler (bekendtgørelsen om rådighed), og det påhviler myndigheden i det andet EØS-land at underrette den danske a-kasse om forhold, der har betydning for udbetalingen af EØS-dagpenge. Det fremgår af artikel 55, stk. 4, i gennemførelsesforordningen.

63) Hvis et medlem fx får arbejde, skal deltage i undervisning eller lignende, skal myndigheden i det andet EØS-land straks underrette a-kassen herom. Hvis medlemmet ikke har fået fuldtidsbeskæftigelse og ikke er blevet arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, afgør a-kassen, om der fortsat kan udbetales supplerende dagpenge og med hvilket beløb. Underretning til a-kassen foregår på SED’erne U007-U016 og ved den udenlandske myndigheds udstedelse af PD U3 til medlemmet. Medlemmet er selv forpligtet til at oplyse om forhold af betydning for retten til EØS-dagpenge ved brug af EØS-dagpengekort (EØS 8), som sendes til a-kassen.

64) Retten til EØS-dagpenge anses for afbrudt, hvis medlemmet bliver optaget i det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring. Medlemmet skal som udgangspunkt være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, hvis arbejdets art og omfang berettiger hertil. Der henvises til pkt. 52.

65) I Norden gælder den praksis3), at et medlem i en periode med et dokument PD U2 kan forblive arbejdsløshedsforsikret i det land, som udbetaler EØS-dagpenge, selv om medlemmet får arbejde, der berettiger til at blive optaget i det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring. Det er dog en betingelse, at medlemmet ikke vælger at melde sig ind i en a-kasse i det andet EØS-land.

Fri for egen regning i en periode med EØS-dagpenge

66) Et medlem kan ikke modtage feriedagpenge i en periode med EØS-dagpenge, men man kan modtage feriegodtgørelse eller holde fri for egen regning af kortere varighed i perioden. Ved kortere varighed forstås sammenlagt højst 7 dage. Medlemmet skal give besked til a-kassen og arbejdsformidlingen i det EØS-land, hvor der søges arbejde.

67) I det tidsrum, hvor medlemmet ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i det andet EØS-land, kan der ikke udbetales ydelser fra a-kassen. Der henvises til bekendtgørelse om rådighed.

68) Hvis medlemmet tilmelder sig jobcenteret i Danmark under ferien, mister medlemmet sin ret til EØS-dagpenge, da EØS-dagpengeperioden hermed anses for afbrudt.

7-dages-fristen (artikel 64, stk. 1, litra b), 2. pkt.)

69) Et medlem har en frist på 7 dage til at tilmelde sig arbejdsformidlingen i det EØS-land, hvor der søges arbejde (7-dages-fristen). Fristen løber, fra medlemmet ophører med at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det land, medlemmet rejser fra.

70) Det er dermed en forudsætning for at modtage EØS-dagpenge i det andet EØS-land i hele perioden, at medlemmet senest 7 kalenderdage fra og med EØS-dagpengeperiodens start tilmelder sig som jobsøgende i det medlemsland, som medlemmet rejser til, og følger kontrollen i dette land. Hvis medlemmet ønsker at benytte retten til EØS-dagpenge i flere lande, fx 2 måneder i Tyskland og derefter 1 måned i Frankrig, starter der en ny 7-dages-frist for tilmelding til arbejdsformidlingen i det seneste land. Der henvises til pkt. 84.

71) Hvis et medlem tilmelder sig efter udløbet af 7-dages-fristen, kan der først udbetales dagpenge fra den dag, medlemmet tilmelder sig.

72) I undtagelsestilfælde kan 7-dages-fristen forlænges, jf. artikel 64, stk. 1, litra b), 3. pkt. i grundforordningen. A-kassen kan kun forlænge fristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder, der har bevirket, at medlemmet ikke kunne tilmelde sig inden fristens udløb, fx administrative problemer i det andet EØS-land eller lukning af arbejdsformidlingen som følge af helligdage.

73) Hvis 7-dages-fristen udløber en søndag eller en helligdag, er tilmeldingen rettidig om mandagen eller den førstkommende hverdag.

Tilbagevenden til Danmark (artikel 64, stk. 2)

74) Medlemmet skal vende tilbage senest den sidste dag i perioden som fremgår af SED’erne U007-U016 og PD U2. Hvis et medlem vender tilbage til Danmark efter udløbet af perioden med ret til EØS-dagpenge, fx dagen efter, mister medlemmet sin ret til dagpenge.

75) Fristen for medlemmets tilbagevenden kan dog i undtagelsestilfælde forlænges af a-kassen. Der henvises til EØS-bekendtgørelsen.

76) Et medlem anses for at være vendt tilbage den dag, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret.

77) Ved digital tilmelding er det yderligere et krav, at medlemmet dokumenterer at være vendt tilbage til Danmark, fx i form af flybillet. Medlemmet anses tidligst for at være vendt tilbage den dag, hvor medlemmet kan dokumentere at være i Danmark. Hvis medlemmet er afmeldt det danske folkeregister, kan medlemmet ikke tilmeldes digitalt. Medlemmet må i stedet lade sig tilmelde ved personligt fremmøde i jobcenteret inden perioden med EØS-dagpenge er ophørt.

78) Der kan ikke udbetales EØS-dagpenge fra og med den dag, hvor medlemmet afmelder sig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land, og indtil medlemmet er vendt tilbage til Danmark og har tilmeldt sig jobcenteret. Medlemmet kan dog efter en konkret vurdering anses for at have stået til rådighed på frameldingsdagen.

79) Hvis medlemmet vender tilbage til Danmark og tilmelder sig jobcenteret inden udløb af perioden med ret til EØS-dagpenge, har medlemmet fortsat ret til dagpenge, hvis de almindelige betingelser for at få dagpenge er opfyldt. Et medlem kan derfor først få udbetalt dagpenge fra den dag, hvor medlemmet tilmelder sig jobcenteret.

80) Hvis sidste dag i perioden er en lørdag, en søndag eller en helligdag, er tilmeldingen til jobcenteret rettidig den førstkommende hverdag.

81) Hvis medlemmet tilmelder sig jobcenteret efter udløb af perioden med ret til EØS-dagpenge, skal medlemmet som udgangspunkt opfylde et beskæftigelseskrav for at få ret til dagpenge. Fristen for tilmelding kan forlænges i op til 4 uger, hvis medlemmet skal til ansættelsessamtale, eller afventer svar på en ansættelsessamtale i det andet EØS-land. Der kan dispenseres for tilmeldingsfristen ved hjemvenden i tilfælde af sygdom, barselsorlov, eller andre uforudsigelige omstændigheder. Der henvises til reglerne i EØS-bekendtgørelsen.

Ny periode med EØS-dagpenge (artikel 64, stk. 3)

82) En periode med 3 måneders EØS-dagpenge er påbegyndt, når medlemmet har tilmeldt sig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land. Det gælder også, selv om der ikke er udbetalt EØS-dagpenge.

83) Det er muligt for medlemmet at vende hjem til Danmark inden for 3-måneders-perioden og efterfølgende tage af sted igen inden for samme 3-måneders-periode med ret til EØS-dagpenge. Det er ikke muligt at modtage ydelser fra a-kassen i den periode, hvor medlemmet inden for 3-måneders-perioden opholder sig i Danmark, hvis medlemmet ønsker at benytte resten af sin 3-måneders-periode. Hvis medlemmet derimod tilmelder sig jobcenteret som aktivt jobsøgende, anses perioden med EØS-dagpenge for afbrudt, og medlemmet kan modtage dagpenge fra a-kassen, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt.

84) Hvis medlemmet fx tager afsted med et PD U2 til Tyskland med ret til EØS-dagpenge fra den 1. maj – 31. juli, kan medlemmet tage hjem til Danmark i hele juni måned, og derefter tage af sted igen i juli med den sidste måned med ret til EØS-dagpenge indenfor samme 3-måneders-periode. Medlemmet kan vælge at tage sin sidste måned med ret til EØS-dagpenge med til Tyskland eller et andet EØS-land. Det kræver, at a-kassen udsteder endnu et PD U2 til medlemmet for den sidste måned og udveksler informationsoplysninger med det andet lands myndigheder på SED’erne U009-U016. Medlemmet skal for at bevare sin ret til EØS-dagpenge i hele juli måned tilmelde sig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land inden for en ny 7-dages-frist, jf. pkt. 69-73.

85) Hvis et medlem ønsker at få ret til en ny periode med EØS-dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land, skal medlemmet opfylde et særligt beskæftigelseskrav, jf. reglerne i EØS-bekendtgørelsen.

Direkte udbetaling af EØS-dagpenge og informationsudveksling mellem a-kassen og den udenlandske myndighed 4)

86) Ved ansøgning om ret til EØS-dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land skal medlemmet udfylde en blanket EØS 1.

87) Hvis et medlem ønsker at søge arbejde i flere EØS-lande i umiddelbar forlængelse af hinanden inden for perioden med EØS-dagpenge, skal medlemmet oplyse de nøjagtige datoer for, hvornår medlemmet vil søge arbejde i de enkelte lande. Der skal udveksles SED’erne U009-U016 og udstedes PD U2 for hvert land, medlemmet ønsker at søge arbejde i.

88) A-kassen skal kun udveksle SED’erne U009-U016 og udstede PD U2, hvis medlemmet søger herom inden afrejsen, jf. pkt. 29. Ansøgningen skal derfor være modtaget hos jobcenteret eller i a-kassen senest samme dag som afrejsen.

89) For at a-kassen kan udstede PD U2 til medlemmet ca. 1 uge før medlemmets afrejse, skal ansøgningen på blanket EØS 1 være modtaget af a-kassen 14 dage før afrejsedagen. Hvis ansøgningen modtages senere, er mangelfuldt udfyldt, eller der mangler dokumentation, kan det medføre, at a-kassen ikke kan udveksle den relevante information til den udenlandske myndighed i rette tid. Medlemmet kan derved få problemer med tilmeldingen på arbejdsformidlingen i det andet EØS-land og med at få udbetalt EØS-dagpenge i hele perioden.

90) Medlemmet skal straks underrette a-kassen om alle ændringer i sine forhold, der kan ændre grundlaget for ret til EØS-dagpenge i den søgte periode. Det er fx tilfældet ved ændret afrejsedag, arbejde, sygdom og aktivering.

91) Hvis medlemmet ønsker at ændre afrejsedagen efter, at a-kassen har godkendt ret til EØS-dagpenge, skal medlemmet som udgangspunkt søge om et nyt PD U2. A-kassen skal i givet fald oplyse den udenlandske myndighed om ændringer ved brug af SED’erne U009-U016, og bede medlemmet returnere et evt. udstedt PD U2.

92) Ved informationsudveksling til den udenlandske myndighed på SED’erne U009-U016 skal a-kassen oplyse:

1) hvornår medlemmet er afmeldt det danske jobcenter og ikke længere står til rådighed for det danske arbejdsmarked,

2) hvornår medlemmet senest skal være tilmeldt arbejdsformidlingen i det andet EØS-land (7-dages-fristen),

3) sidste dag med mulighed for udbetaling af EØS-dagpenge, og

4) forhold, der efter danske rådighedsregler kan berøre retten til EØS-dagpenge, som fx påbegyndelse af deltidsbeskæftigelse, uddannelse eller sygdom.

93) A-kassen skal samtidig udstede et PD U2 til medlemmet, hvoraf fremgår perioden med ret til EØS-dagpenge, hvornår medlemmet senest skal være tilmeldt arbejdsformidlingen i det andet EØS-land (7-dages-fristen) og oplysning om, hvilke forhold der kan få betydning for medlemmets ret til EØS-dagpenge under arbejdssøgningen i det andet EØS-land.

94) A-kassen skal sammen med PD U2 udlevere EØS-dagpengekort (EØS 8) eller vejlede om elektronisk udfyldelse af EØS-dagpengekort (EØS 8). Det udfyldte EØS-dagpengekort danner grundlag for a-kassens udbetaling af EØS-dagpenge.

95) Det følger af artikel 55, stk. 4, i gennemførelsesforordningen, at den udenlandske myndighed straks skal underrette den danske a-kasse om forhold, der kan have betydning for medlemmets fortsatte ret til EØS-dagpenge. Det sker ved informationsudveksling på SED’erne U009-U016 og ved, at den udenlandske myndighed kan udstede et PD U3 til medlemmet.

96) Udbetalingen af EØS-dagpenge foretages af medlemmets danske a-kasse efter samme regler som danske dagpenge i øvrigt. Udbetaling skal ske på baggrund af medlemmets udfyldte EØS-dagpengekort (EØS 8). Det er endvidere muligt for a-kassen at bede den udenlandske myndighed foretage månedsvise indberetninger om, hvorvidt medlemmet forsat er tilmeldt arbejdsformidlingen i det andet EØS-land, om medlemmet følger landets kontrolforanstaltninger mv. A-kassen er ikke forpligtet til at bede myndigheden om månedlige indberetninger. A-kassen skal vurdere medlemmets ret til udbetaling på baggrund af medlemmets udfyldte EØS-dagpengekort og modtagne pligtunderretninger fra den udenlandske myndighed.

97) A-kassen skal ikke udbetale dagpenge fra den 1. dag i perioden med ret til EØS-dagpenge, da medlemmet fra denne dag ikke længere står til rådighed for det danske arbejdsmarked. A-kassen skal udbetale EØS-dagpenge fra den 1. dag i perioden med ret til EØS-dagpenge, hvis medlemmet tilmelder sig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land senest 7 dage fra afrejsedagen. A-kassen skal afvente underretning om medlemmets tilmelding hos det andet EØS-lands arbejdsformidling. Hvis medlemmet ikke er tilmeldt inden for 7-dages-fristen, kan a-kassen først starte udbetaling af EØS-dagpenge fra dagen for medlemmets tilmelding.

98) Hvis et medlem bliver syg under arbejdssøgning i det andet EØS-land, har medlemmet ret til sygehjælp i perioden, hvor der er givet ret til EØS-dagpenge. Dette dokumenteres med et EU-sygesikringsbevis, der udstedes af medlemmets bopælskommune. Ret til sygedagpenge kræver en udveksling på SED’ere for ret til sygedagpenge mellem den danske bopælskommune og den relevante udenlandske myndighed. Medlemmet skal henvende sig til den kompetente myndighed i det andet EØS-land for at anmode om sygedagpenge.

Uberettiget modtagelse af EØS-dagpenge

99) Hvis et medlem har modtaget EØS-dagpenge med urette, skal a-kassen træffe afgørelse om tilbagebetaling og sanktion, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Artikel 65 – ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere

Den kompetente stat – lovvalg under arbejde

100) Artikel 65 i grundforordningen vedrører fuldtids, delvis og periodevis arbejdsløse, som under deres seneste lønarbejde eller selvstændige virksomhed boede i et andet land end den kompetente stat. »Den kompetente stat« er det land, hvis lovgivning personen var omfattet af under arbejdet. Det følger af artikel 65, i hvilket land den ledige kan stille sin arbejdskraft til rådighed, og hvilket land der skal udbetale ydelser til ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere.

101) Grænsearbejdere er lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder i ét EØS-land, men bor i et andet EØS-land, hvortil personen som hovedregel vender tilbage mindst én gang om ugen, jf. grundforordningens artikel 1, litra f).

102) Andre arbejdstagere end grænsearbejdere er lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder i ét EØS-land, men bor i et andet EØS-land, hvortil personen ikke vender tilbage mindst én gang om ugen.

103) Grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere skal under arbejdet være omfattet af lovgivningen, herunder være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor de arbejder, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 3, litra a).

104) Det følger dog af grundforordningens artikler 12-16, at man kan være omfattet af lovgivningen i et andet land end arbejdslandet. I Danmark er det som udgangspunkt Pensionsstyrelsen, der træffer afgørelse om den kompetente stat for personer med bopæl i Danmark efter artikel 12-16. Hvis man er omfattet af lovgivningen i et andet EØS-land end arbejdslandet, skal man være arbejdsløshedsforsikret der.

105) Grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere, der er omfattet af dansk lovgivning og derfor skal være dansk arbejdsløshedsforsikret, skal opfylde de almindelige betingelser for at blive optaget i en dansk a-kasse, dog ikke kravet om bopæl i Danmark. Der henvises til EØS-bekendtgørelsen.

Lovvalg under ledighed

106) Lovvalget under ledighed bestemmes dels af, hvorvidt der er tale om en grænsearbejder eller en anden arbejdstager end en grænsearbejder og dels af, om personen er fuldtids, deltids eller periodevis arbejdsløs.

Artikel 65, stk. 1 – delvis eller periodevis ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere

107) En delvis eller periodevis ledig grænsearbejder eller en anden arbejdstager end en grænsearbejder skal stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen i arbejdslandet, og personen kan få udbetalt supplerende arbejdsløshedsydelser, hvis det er muligt efter reglerne i arbejdslandet, jf. artikel 65, stk. 1, i grundforordningen. Fx vil en delvis arbejdsløs grænsearbejder, der er medlem af en dansk a-kasse, med bopæl i Sverige og arbejde i Danmark, kunne modtage supplerende dagpenge fra den danske a-kasse, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

108) Efter danske regler skelnes der ikke mellem delvis og periodevis ledighed. Det afgørende for vurderingen er, om personen fortsat er omfattet af en kontrakt med arbejdsgiveren5). En person er helt ledig, hvis personen har mistet tilknytningen til virksomheden. Fx fordi personen har sagt sit arbejde op eller er blevet opsagt. Ved hjemsendelse på grund af vejrlig eller materialemangel anses personen kun som helt ledig, hvis arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at tilbyde arbejde igen, når årsagen til hjemsendelsen ikke længere består6).

Artikel 65, stk. 2 – helt ledige grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere

109) En grænsearbejder eller en anden arbejdstager end en grænsearbejder, der bliver helt ledig, skal stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen i bopælslandet, og skal have udbetalt ydelser efter bopælslandets regler. Fx vil en person, der er bosat i Sverige og bliver fuldt ledig fra arbejde i Danmark, skulle tilmelde sig arbejdsformidlingen i Sverige, lade sig omfatte af svensk arbejdsløshedsforsikring og herefter udmeldes af den danske a-kasse.

110) Arbejdsløshedsydelser udbetales af bopælslandets myndigheder efter bopælslandets regler. Det er ikke muligt for en helt ledig grænsearbejder at få udbetalt ydelser efter seneste arbejdslands regler.

111) Som et supplerende skridt kan den helt ledige grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder vælge også at stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen i det seneste arbejdsland.

112) Hvis den helt ledige også stiller sig til rådighed for arbejdslandets arbejdsformidling, skal arbejdsformidlingen i arbejdslandet underrette arbejdsformidlingen i bopælslandet herom.

113) Arbejdsformidlingen i bopælslandet skal efter anmodning fra arbejdsformidlingen i arbejdslandet give relevante oplysninger om den arbejdsløses tilmelding og arbejdssøgning.

114) Hvis den helt ledige grænsearbejder også stiller sig til rådighed for arbejdsformidlingen i det tidligere arbejdsland, da har bopælslandets regler for jobsøgningsaktiviteter og forpligtelser forbundet hermed, forrang forud for arbejdslandets regler. Hvis den ledige ikke kan opfylde alle forpligtigelser efter arbejdslandets regler, får det ikke betydning i forhold til ydelser fra bopælslandet.

115) Hvis a-kassen er bekendt med, at et ledigt medlem som et supplerende skridt har valgt at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet i et andet EØS-land, skal a-kassen indhente oplysninger om medlemmets registrering og jobsøgningsaktiviteter ved brug af SED’erne U019-U022.

116) En helt ledig anden arbejdstager end en grænsearbejder, der ikke vender tilbage til bopælslandet, skal stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen og have ydelser efter arbejdslandets regler. A-kassen skal indhente relevant dokumentation, hvis medlemmet ikke vender tilbage til sit bopælsland. Ifølge grundforordningens artikel 1, litra j, betyder »bopæl« det sted, hvor en person har sit sædvanlige opholdssted. Ved den konkrete vurdering af bopæl indgår en række elementer, som beskrevet i artikel 11 i gennemførelsesforordningen. Folkeregisteradresse er ikke alene afgørende for den konkrete vurdering af, hvor en person har sin bopæl. Til brug for a-kassens vurdering af personens bopæl, skal der bl.a. indhentes oplysninger om personens boligsituation, skattemæssige bopæl og familiemæssige forhold.

117) Med muligheden for, at den helt ledige grænsearbejder som et supplerende skridt kan stille sig til rådighed i seneste arbejdsland, er Miethe-dommen C-1/85 indarbejdet i grundforordningen. Den helt ledige grænsearbejder, der har en særlig faglig og personlig tilknytning til det seneste arbejdsland, kan ved at stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen i arbejdslandet lettere opnå arbejde der igen. Samtidig er den helt ledige grænsearbejder sikret ydelser under ledigheden fra bopælslandet.

118) Beregningsgrundlaget for en helt ledig grænsearbejder er indtægt fra seneste arbejdsland, jf. pkt. 24.

Artikel 65, stk. 5 – optagelsesgrundlag og ret til ydelser efter artikel 64

119) Der stilles ikke krav om arbejde for at blive optaget eller for at medregne forsikringsperioder, når en helt ledig grænsearbejder og anden arbejdstager end grænsearbejder skal overgå fra at være arbejdsløshedsforsikret i andet EØS-land til at være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor pågældende bor. I Danmark er medregning af forsikringsperioder dog betinget af, at personen søger om optagelse i a-kassen inden 8 uger, fra personen ophørte med at være forsikret i det andet EØS-land. Der henvises til artikel 65, stk. 5, litra a), i grundforordningen, EØS-bekendtgørelsen og pkt. 3.

120) Andre arbejdstagere end grænsearbejdere, der har fået udbetalt ydelser i det seneste arbejdsland og herefter vender tilbage til bopælslandet, skal ved hjemvenden først have ydelser med i 3 (6) måneder fra arbejdslandet efter artikel 64, før der kan udbetales ydelser fra det land, hvor personen bor. Det er en betingelse, at personen har opfyldt betingelserne for et PD U2, og har fået denne med fra seneste arbejdsland (udbetalingslandet). Se pkt. 116

Artikel 65, stk. 6-8 – refusionsbestemmelser

121) Det er muligt at få mellemstatslig refusion for en del af de ydelser, som a-kassen udbetaler til et medlem, der forud for ledigheden har været omfattet af et andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring som grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder.

122) A-kassen skal udfylde SED U020 og sende til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, når der er udbetalt dagpenge til et medlem, som forud for ledigheden har været omfattet af et andet lands arbejdsløshedsforsikring som grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder. Der henvises til reglerne i EØS-bekendtgørelsen og bilag 3 til denne vejledning.

123) Det gælder dog ikke, hvis medlemmets seneste forsikringsland var Frankrig, Nederlandene eller Irland.

Artikel 65 a – Særlige bestemmelser for helt ledige selvstændige grænsearbejdere, hvor der ikke findes nogen arbejdsløshedsforsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende i bopælsmedlemsstaten.

124) Med EF-forordning nr. 465/2012 af 22. maj 2012, finder artikel 65 a i grundforordningen anvendelse fra den 28. juni 2012. Artikel 65 a, gælder for helt ledige selvstændige grænsearbejdere, som bor i en medlemsstat der ikke tilbyder arbejdsløshedsforsikring for selvstændige. Reglen er en undtagelse til hovedreglen i artikel 65 om, at helt ledige grænsearbejdere følger bopælslandets regler, jf. pkt. 119.

125) Hvis bopælslandet ikke har en arbejdsløshedsforsikring for selvstændige, kan den ledige få udbetalt arbejdsløshedsydelser fra seneste arbejdsland. I Bilag 4 er en oversigt over, hvilke EØS-lande der har en arbejdsløshedsforsikring for selvstændige. A-kassen skal dog altid sørge for at få oplysningerne bekræftet af det andet lands myndighed.

126) Hvis en ledig grænsearbejder har været medlem af en dansk a-kasse under drift af selvstændig virksomhed i Danmark, og bopælslandet ikke har en arbejdsløshedsforsikring for selvstændige, kan den ledige vælge at tilmelde sig det danske jobcenter og stille sig til rådighed efter danske regler. Den ledige kan forblive medlem af a-kassen, og kan opnå ret til dagpenge, når betingelserne herfor er opfyldt, herunder betingelserne i bekendtgørelse om rådighed. Den ledige kan som et supplerende skridt vælge at stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen i bopælslandet.

127) Hvis den ledige ikke ønsker at stå til rådighed for arbejdsformidlingen i det arbejdsland hvor pågældende senest har udøvet sin selvstændige virksomhed, kan den ledige tage arbejdsløshedsydelser med fra seneste arbejdsland, inden for rammerne i artikel 64.

128) Hvis en ledig grænsearbejder har været medlem af en dansk a-kasse under drift af selvstændig virksomhed i Danmark, og bopælslandet ikke har en arbejdsløshedsforsikring for selvstændige, kan den ledige vælge at søge a-kassen om ret til EØS-dagpenge under arbejdssøgning i bopælslandet. Medlemmet skal dog ikke opfylde kravet om 4 ugers ledighed før afrejsen. Der henvises til pkt. 26-29 og pkt. 54-99.

8. GRUNDFORORDNINGENS KAPITEL 7, EFTERLØN

Artikel 66 – efterløn

129) Hvis ret til dansk efterløn er betinget af tilbagelagte perioder med forsikring, udført lønarbejde eller drift af selvstændig virksomhed, gælder kravet om ligestilling af perioder i grundforordningens artikel 6 ikke.

130) Efterløn – og fleksydelse – er omfattet som en social sikringsydelse efter reglerne i grundforordningen. Grundforordningens udvidelse til at gælde for retten til efterløn er allerede reguleret i de danske regler for opfyldelse af betingelserne for ret til efterløn og mulighederne for at tage sin efterlønsydelse med til andet EØS-land. Der henvises til bekendtgørelsen om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- og beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og bekendtgørelsen om udbetaling af efterløn eller overgangsydelse til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz.

9. PROCESBESKRIVELSER

EESSI – Elektronisk udveksling af informationer inden for social sikkerhed

Efter grundforordningen og gennemførelsesforordningen skal dataudveksling mellem de berørte institutioner ske elektronisk.

Dataudvekslingen sker i systemet EESSI, som både omfatter »kataloger«, dvs. lister over institutioner i medlemslandene og SED’er (Strukturerede Elektroniske Dokumenter) og beskrivelser af, hvordan SED’er udveksles, valideres og lagres mm.

Alle SED’er sendes og modtages elektronisk via nationale kontaktpunkter, som sender dem videre til den relevante institution.

Elektronisk udveksling af SED’ere forventes at kunne ske i foråret 2014. Indtil da benyttes papirversioner af SED’ere via de myndigheder der står opført i EESSI’s fortegnelse over de enkelte landes socialsikringsinstitutioner (Master Directory).

Master Directory kan findes her:

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=da

SED’er - Strukturerede Elektroniske Dokumenter

SED’erne er bygget op på samme måde for alle sektorer og med henblik på elektronisk udveksling.

Elektronisk udveksling af SED’er

I Danmark skal alle SED’er fra danske institutioner, dvs. kommuner, regioner, styrelser, a-kasser mv. sendes til andre lande via et kontaktpunkt, der skal varetages af Pensionsstyrelsen.

Alle SED’er sendes krypteret, bortset fra »konvolut-oplysninger«, dvs. oplysninger om afsender og modtager mv., der skal benyttes for at identificere, til hvilken kommune etc. et SED skal sendes.

De øvrige oplysninger i SED’et, som vedrører en konkret borger, krypteres.

SED’erne er udarbejdet til hver enkelt udveksling af data, dvs. et SED, der rekvirerer oplysninger, besvares ved et andet SED. Et elektronisk system kan opbygges, så det genbruger data fra det første SED i det, der indeholder svaret.

Papir-SED’er

I overgangstiden den 1. maj 2010 – 30. april 2014, dvs. fra de nye regler finder anvendelse, til EESSI er indført fuldt ud i alle medlemslande, skal man benytte papir-SED’er og sende dem med almindelig post mellem institutionerne.

Personbårne dokumenter (PD)

På arbejdsløshedsforsikringens område anvendes »portable documents« PD U1, PD U2 og PD U3.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, den 29. juni 2012

Maria Nørby

/ Marie Beck Jensen


Bilag 1

Personbårne Dokumenter (PD'er)

PD U1 (erstatter E 301)

Personbåret Dokument, der dokumenterer en persons forsikringsperioder og perioder med arbejde eller drift af selvstændig virksomhed.
PD U1 bruges af a-kassen til medregning af forsikringsperioder fra et andet EØS-land.
PD U1 udstedes efter ansøgning til forsikrede af a-kassen og til ikke-forsikrede af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

PD U2 (erstatter E 303)

Personbåret Dokument, der dokumenterer op til 3 måneders ret til EØS-dagpenge under arbejdssøgning i andet EØS-land.
PD U2 kan kun udstedes efter ansøgning fra et medlem af a-kassen, og kun når betingelserne for ret til EØS-dagpenge er opfyldt. PD U2 anvendes som den lediges kvittering for at modtage dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land.
Når den ledige er tilmeldt arbejdsformidlingen i det andet EØS-land, modtager a-kassen underretning om tilmelding fra den udenlandske myndighed.

PD U3 (erstatter E 303)

Personbåret Dokument, som overfor medlemmet kvitterer for omstændigheder, der kan have betydning for den fortsatte ret til EØS-dagpenge.
PD U3 udstedes til medlemmet af den udenlandske myndighed. Hvis medlemmet forelægger et PD U3 for a-kassen, skal a-kassen på denne baggrund tage stilling til medlemmets fortsatte ret til EØS-dagpenge.
A-kassen vil uden ugrundet ophold få samme underretning direkte fra den udenlandske myndighed.
Udbetalingsgrundlaget for et medlems EØS-dagpenge vil dog forsat være medlemmets udfyldte EØS-dagpengekort.


Bilag 2

Unemployment

Flow Number
Flow Nam
Fragment of flow
SED Number
SED Name
F-U001
Exchange of periods
U-1 Scenario, Art. 61(1), 62(2)
U001
ReqInsuranceRecord
     
U002
ReplyReqInsuranceRecord
   
U-2 Scenario, Art. 62(3), 54(1)
U003
RequestSalary
     
U004
ReplySalary
   
U-3 Scenario, Art. 62
U005
RequestFamily
     
U006
ReplyRequestFamily
F-U002
Exchange of salary details
U-2 Scenario, Art. 62(3), 54(1)
U003
RequestSalary
     
U004
ReplySalary
   
U-3 Scenario, Art. 62
U005
RequestFamily
     
U006
ReplyRequestFamily
F-U003
Exchange of family details
U-3 Scenario, Art. 62
U005
RequestFamily
     
U006
ReplyRequestFamily
F-U004
Exchange of periods - Crossborder Worker
U-12 Scenario 1, Art. 65(2)
U001
ReqInsuranceRecord
     
U017
ReplyData
   
U-2 Scenario, Art. 62(3), 54(1)
U003
RequestSalary
     
U004
ReplyRequestSalary
   
U-3 Scenario, Art. 62
U005
RrequestFamily
     
U006
ReplyRequestFamily
F-U005
Export of benefits without Portable Document U2
U-5 Scenario 2, Art. 55(2)
U007
RequestDocExport
     
U008
ReplyRequestDocExport
   
U-7 Scenario 4, Art. 55(4)
U010
ProcAffectEntitl
     
U011
ReplyProcAffectEntitl
   
U-8 Scenario 5, Art. 55(4)
U012
RequestFollowup
     
U013
ReplyRequestFollowup
   
U-9 Scenario 6, Art. 64
U014
ReturnCS
   
U-10 Scenario 7, Art. 64
U015
PeriodExtended
   
U-11 Scenario 8, Art. 64
U016
TerminationBenefit
F-U006
Export of benefits with Portable Document U2
U-6 Scenario 3, Art. 55(4)
U009
NotifRegistrationUnempl
   
U-7 Scenario 4, Art. 55(4)
U010
ProcAffectEntitl
     
U011
ReplyProcAffectEntitl
   
U-8 Scenario 5, Art. 55(4)
U012
RequestFollowup
     
U013
ReplyRequestFollowup
   
U-9 Scenario 6, Art. 64
U014
ReturnCS
   
U-10 Scenario 7, Art. 64
U015
PeriodExtended
   
U-11 Scenario 8, Art. 64
U016
TerminationBenefit
F-U007
Export of benefits Art 65 (5) (b) without Portable Document U2
U-14 Scenario 3, Art. 65(5)(b)
U028
RequestEntitlement
   
U-5 Scenario 2, Art. 55(2)
U008
ReplyRequestDocExport
   
U-7 Scenario 4, Art. 55(4)
U010
ProcAffectEntitl
     
U011
ReplyProcAffectEntitl
   
U-8 Scenario 5, Art. 55(4)
U012
RequestFollowup
     
U013
ReplyRequestFollowup
   
U-9 Scenario 6, Art. 64
U014
ReturnCS
   
U-10 Scenario 7, Art. 64
U015
PeriodExtended
   
U-11 Scenario 8, Art. 64
U016
TerminationBenefit
F-U008
Crossborder workers with supplementary registration in MS of last activity
U-13 Scenario 2, Art. 65(2)
U018
RequestRegistration
     
U019
ReplyRegistration
F-U009
Reimbursement
U-15 Scenario 1, Art. 65(6), 65(7), 66, 69
U020
RequestReimbursement
   
U-15 Scenario 1, Art. 65(6), 65(7), 66, 69
U021
FullAcceptReimb
   
U-16 Scenario 2, Art. 65(6), 65(7), 66, 69
U022
NonAcceptReimb
   
U-16 Scenario 2, Art. 65(6), 65(7), 66, 69
U023
PartialAcceptReimb
   
U-19 Scenario 2, Art. 65(6), 65(7), 69
U024
ReimbClosing
   
U-19 Scenario 2, Art. 65(6), 65(7), 69
U025
ConfirmReimbClosing
   
U-18 Scenario 4, Art. 65(6), 65(7), 67
U026
ChargeInterest
     
U027
ReplyChargeInterest


Bilag 3

DOKUMENT SED U020 TIL BRUG FOR REFUSION EFTER ARTIKEL 65, STK. 6-7, I FORORDNING (EF) NR. 883/04

SED U020 udfyldes af a-kassen og sendes til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) via den almindelige sagsudveksling mellem a-kassen og SFR.

A-kassen skal ved oversendelsen angive hvilket land medlemmet senest har arbejdet i samt oplyse medlemmets statsborgerskab.

SED U020 skal ikke benyttes, hvis det seneste arbejdsland var Frankrig, Nederlandene eller Irland.

The Administrative Commission
 
1106641768707234957 Size: (300 X 200)
For the Coordination
of Social Security Systems

 

Number of attachments
 
Date sent
 

Sending Institution:
Country code
DK
Institution code
0997
Institution Name
Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering
Street
Njalsgade 72 C
Town
København S
Postal code
2300
Region
---
Country
Denmark
Phone
+45 33 95 50 00
Fax
---
Email
penst@penst.dk
   
Receiving Institution:
Country code
*udfyldes af SFR
Institution code
* udfyldes af SFR
Institution Name
* udfyldes af SFR
Street
* udfyldes af SFR
Town
* udfyldes af SFR
Postal code
* udfyldes af SFR
Region
 
Country
* udfyldes af SFR
Phone
 
Fax
 
Email
 
   

1. Case numbers
1.1 Case number sending institution1
*udfyldes af SFR
1.2 Case number receiving institution2
--

2. General information
2.1 Reimbursement request ID3
*udfyldes af SFR
2.2 Number of single cases4
--
2.3 Amount requested5
2.3.1 Amount
* udfyldes af SFR
2.3.2 Currency6
DKK
2.4 Bank information7
2.4.1 Bank name8
Danske Bank
2.4.2 Identification Code (SWIFT / BIC)9
DABADKKK
2.4.3 International account number (IBAN)10
DK1502164069160131

3. Single case
3.1 Identification of person
3.1.1 Person11
3.1.1.1 Family name
*Efternavn
3.1.1.2 Forenames
*Fornavn
3.1.1.3 Birth date
*Fødselsdato
3.1.1.4 Sex
 
 
Female
 
Male
 
Unknown
3.1.1.5 Family name at birth
--
3.1.1.6 Forenames at birth
--
 
 
3.1.1.7 If you have the Personal Identification Number of the person, please fill in the following:
Identification of the person with Personal Identification Number
   
3.1.1.7.1 Personal identification number in the sending institution
*CPR-nr
3.1.1.7.2 Personal identification number in the receiving institution
--
 
3.5 Working periods considered20
3.5.1 Start date
*
3.5.2 End date
*
3.6 Reimbursement period21
3.6.1 Start date of entitlement22
*1. ledighedsdag
3.6.2 End date of reimbursement requested23
*Sidste ledighedsdag
3.7 Last payment date24
* Sidste udbetalingsdag for sidste ledighedsdag i perioden
3.8 Information about payment
3.8.1 Amount
3.8.1.1 Amount
*Samlet bruttobeløb
3.8.1.2 Currency6
DKK
3.8.2 Number of days paid25
*Antal udbetalte dage
3.8.3 Scheme26
 
 
5/7 days
 
6/7 days
 
7/7 days
 
Other
   
Please fill in the following if "Scheme" is "Other" :
3.8.4 Please specify if other
--

Signature of the sending institution
Date
* udfyldes af SFR
Signature
Stamp
* udfyldes af SFR
* udfyldes af SFR
   
   
   
   


Bilag 4

Oversigt over hvilke lande der har en obligatorisk eller frivillig arbejdsløshedsforsikring for selvstændige erhvervsdrivende:

 
Arbejdsløshedsforsikring for selvstændige
Østrig
JA
Belgien
? ?
Bulgarien
? ?
Cypern
NEJ
Tjekkiet
JA
Danmark
JA
Estland
NEJ
Finland
JA
Frankrig
NEJ
Tyskland
JA
Grækenland
NEJ
Ungarn
JA
Irland
NEJ
Italien
NEJ
Letland
NEJ
Litauen
NEJ
Luxembourg
JA
Malta
NEJ
Nederlandene
NEJ
Polen
JA
Portugal
NEJ
Rumænien
JA
Slovenien
JA
Spanien
? ?
Sverige
JA
Storbritannien
JA
Norge
NEJ
Island
JA
Liechtenstein? ?
? ?
Schweiz? ?
? ?

Officielle noter

1) Se Rydergård-dommen af 21. februar 2002, C-215/00.

2) Praksis som er beskrevet i Arbejdsdirektoratets rundskrivelse nr. 11/06 af 17. februar 2006

3) Aftale mellem Nordisk Kontaktgruppe den 20.-21. januar 1994.

4) Se under Procesbeskrivelser, vejledningens punkt 9.

5) Se De Laat-dommen, C-444/98.

6) Jf. Arbejdsdirektoratets cirkulæreskrivelse nr. 9487 af 21. april 2005.