Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Fremgangsmåden ved oprettelse af en privat gymnasieskole, et privat studenterkursus eller et privat hf-kursus
Kapitel 2 Almindelige betingelser for tilskud
Kapitel 3 Tilskud, tilskudsinstruks og takstkatalog
Kapitel 4 Tilskud til ekstraudgifter til undervisning af svært handicappede elever
Kapitel 5 Opgørelse af årselever m.v.
Kapitel 6 Opgørelse og fravigelse af tilskudsbetingelsen om en maksimal gennemsnitlig klassekvotient på 28,0 elever på hvert klassetrin på de gymnasiale fuldtidsuddannelser
Kapitel 7 Forskellige regler
Kapitel 8 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen)

I medfør af § 1, stk. 1, § 4, stk. 4, § 8, stk. 7, § 8 a, stk. 3, § 12, § 13, stk. 2, § 14, stk. 2, § 15, § 16, stk. 5, § 17, stk. 1, nr. 4, og stk. 2, § 17 a, stk. 1, § 23, stk. 1, 6. pkt., og § 26, stk. 2, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 21. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1570 af 21. december 2010 og lov nr. 469 af 29. maj 2012, § 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010, § 12, stk. 6, i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, og efter forhandling med finansministeren fastsættes:

Kapitel 1

Fremgangsmåden ved oprettelse af en privat gymnasieskole, et privat studenterkursus eller et privat hf-kursus

§ 1. Anmeldelse af en privat gymnasieskole, et privat studenterkursus eller et privat hf-kursus, der ønsker statstilskud, foretages ved at indsende følgende til Ministeriet for Børn og Undervisning:

1) Et anmeldelsesskema med oplysning om de forhold, der er anført på skemaet.

2) Depositum på 30.000 kr.

3) Skolens eller kursets vedtagne vedtægt til godkendelse, jf. lovens § 2, stk. 1, og bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen.

4) Et skema med oplysninger om de forhold, der er anført på skemaet. Skemaet skal være underskrevet af de tegningsberettigede efter skolens eller kursets vedtægt.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for nye afdelinger i en kombineret institution.

Stk. 3. Skemaerne, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 4, udfærdiges af Ministeriet for Børn og Undervisning. Skemaerne findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside på adressen www.uvm.dk.

§ 2. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at anmeldelsesmaterialet er Ministeriet for Børn og Undervisning i hænde senest på følgende dage forud for det skoleår, for hvilket skolen/kurset ønsker tilskud.

1) 1. februar: Anmeldelsesskema og depositum, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.

2) 1. april: Vedtægt, jf. § 1, stk. 1, nr. 3.

3) 1. juni: Skema, jf. § 1, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Depositum tilbagebetales i forbindelse med første tilskudsudbetaling i finansåret. Der beregnes ikke renter af det indbetalte beløb. Modtager skolen eller kurset, herunder en skoleafdeling og en kursusafdeling, ikke tilskud for det skoleår, der følger efter depositumindbetalingen, tilfalder depositum staten.

§ 3. Ministeriet for Børn og Undervisning kan i øvrigt indhente alle oplysninger til brug for vurdering af, om skolen eller kurset opfylder lovens og denne bekendtgørelses betingelser for at modtage tilskud, og i særlige tilfælde fastsætte særlige frister for indsendelse af materialet, herunder fravige de frister, der er nævnt i § 2, stk. 1.

Kapitel 2

Almindelige betingelser for tilskud

§ 4. Skolens eller kursets rektor skal være godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. lovens § 4, stk. 2.

§ 5. Skolen og kurset må ikke erhverve bygninger med henblik på udlejning, bortset fra tjeneste- og lejeboliger til skolens henholdsvis kursets ansatte.

§ 6. Det er en forudsætning for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev/kursistbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Ansattes betaling for kost, lys og varme m.v. og lejeindtægter for ansattes leje af bolig kan ikke medregnes i egendækningen. Mindstegrænsen for egendækningen fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 3

Tilskud, tilskudsinstruks og takstkatalog

§ 7. Tilskud efter lovens § 8, stk. 1-3, 5 og 6, § 12 og § 14, stk. 2, udbetales til skolerne og kurserne efter de udbetalingsmodeller, der er angivet i Ministeriet for Børn og Undervisnings instruks for tilskud m.v. til private gymnasiale skoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) (PG-instruksen).

Stk. 2. Aktivitetsbestemt tilskud efter lovens § 8, stk. 1-3, 5 og 6, § 12 og § 14, stk. 2, ydes på grundlag af skolens eller kursets antal årselever eller årskostelever og takster pr. årselev eller årskostelev, der er fastsat på de årlige finanslove for de enkelte uddannelser.

Stk. 3. Tilskud efter lovens § 14, stk. 1, til nedbringelse af betaling for undervisningen, udbetales til Vikarkassen ved finansårets begyndelse.

Stk. 4. Tilskud til nyoprettede skoler eller kurser og nyoprettede afdelinger på skoler og kurser udbetales med virkning fra skoleårets begyndelse, når det er dokumenteret, at der er mindst 20 tilskudsberettigende elever pr. klasse den første tælledag efter skoleårets start.

§ 8. I PG-instruksen er angivet nærmere retningslinjer for beregning, udbetaling og regulering af tilskuddene efter denne bekendtgørelse. I PG-instruksen kan fastsættes retningslinjer for skolernes og kursernes anvendelse af bestemte administrative systemer.

Stk. 2. PG-instruksen findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside på adressen www.uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Instrukser-om-tilskud.

§ 9. Takster for de enkelte uddannelser, fag m.v. fastsættes på de årlige finanslove og findes i takstkataloget på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside på adressen www.uvm.dk/takst.

Kapitel 4

Tilskud til ekstraudgifter til undervisning af svært handicappede elever

§ 10. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (styrelsen) administrerer tilskud til ekstraudgifter til undervisning af svært handicappede elever, jf. lovens § 13. Ansøgning om tilskud skal ske på skemaer, der er udarbejdet af styrelsen. Styrelsen kan hos skolen eller kurset indhente de nødvendige oplysninger til brug for tilskuddenes fordeling og administration.

Stk. 2. Til ansøgninger om tilskud til ekstraudgifter til elever med svære handicap vedlægges en udtalelse fra skolen eller kurset og pædagogisk-psykologisk rådgivning i skolekommunen.

Stk. 3. Ansøgning om tilskud til ekstraudgifter til elever med svære handicap skal være styrelsen i hænde senest den 14. februar før det kommende skoleår. Dog kan der indsendes ansøgning om tilskud hele skoleåret for nye elever.

Stk. 4. Skolen eller kurset skal underrette styrelsen om afbrydelse og væsentlige ændringer i forhold til det ansøgte.

Stk. 5. Tilskud til ekstraudgifter til undervisning af svært handicappede elever må alene anvendes til formålet. Skolen eller kurset skal skriftligt underrette styrelsen om ophør af den undervisningsaktivitet, der er bevilget tilskud til.

Stk. 6. Skolen eller kurset skal udarbejde en oversigt over, hvornår eleven skal deltage i den undervisningsaktivitet, der er bevilget tilskud til, og hvem der skal undervise. Skolen eller kurset skal løbende føre protokol over elevens deltagelse i den undervisningsaktivitet, der er bevilget tilskud til. Protokollen skal underskrives af rektor og den lærer, der har undervist.

Stk. 7. Tilskuddet udbetales månedligt med en forholdsmæssig andel af det godkendte beløb. Udgifter til hjælpemidler afholdes dog af skolen eller kurset og refunderes af styrelsen mod forevisning af dokumentation for udlæg. Hvis skolen eller kurset skal tilbagebetale tilskud, jf. stk. 4 og 5, fratrækkes beløbet i tilskudsudbetalingerne for følgende måned.

Kapitel 5

Opgørelse af årselever m.v.

§ 11. Antallet af årselever eller årskostelever opgøres på grundlag af antal elever og kursister, der er indmeldt på skolen eller kurset på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i hver tælleperiode. I opgørelsen indgår elever og kursister, der har CPR-nr., elever og kursister, der efter lov om Det Centrale Personregister ikke skal registreres i CPR, elever og kursister, der er omfattet af overenskomst om nordisk uddannelsesfællesskab på det gymnasiale niveau og grønlandske elever og kursister.

Stk. 2. Elever og kursister indgår i årselevberegningen, hvis de pågældende

1) er optagelsesberettigede på uddannelsen eller undervisningen,

2) er optaget på uddannelsen eller undervisningen i tælleperioden og er studieaktive efter reglerne om den pågældende uddannelse eller undervisning og

3) er optaget på uddannelsen eller undervisningen på tælleperiodens tælledag.

Stk. 3. Elever på uddannelsen til studentereksamen og kursister på den 2-årige uddannelse til højere forberedelseseksamen kan ikke indgå i skolens eller kursets årselevberegning for enkeltfag. En elev eller kursist, der følger undervisning i et gymnasialt valgfag på en anden institution end den, hvor eleven eller kursisten er indskrevet på den gymnasiale uddannelse, kan ikke indgå i årselevberegningen på den anden institution.

§ 12. Opgørelsen af antal årselever, jf. stk. 2-4, og årskostelever, jf. stk. 5, til brug for fastlæggelse af tilskud efter denne bekendtgørelse sker efter retningslinjerne, herunder for tælledage, tælleperioder og indberetninger, i PG-instruksen.

Stk. 2. Ved en årselev forstås:

1) På uddannelsen til studentereksamen og uddannelsen til højere forberedelseseksamen, bortset fra stx-enkeltfag, hf-enkeltfag og gymnasial supplering, en elev undervist ved institutionens foranstaltning i 200 dage på fuldtidsbasis. Tilsvarende gælder undervisning, der sigter mod en tilsvarende international eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark.

2) På gymnasial supplering en elev undervist i 812,5 klokketimer.

3) På brobygning og introduktionskurser en elev undervist ved institutionens foranstaltning i 200 dage på fuldtidsbasis.

Stk. 3. Ved beregning af årselevtilskuddet for en enkeltfagskursist, der følger undervisning på gymnasialt niveau i et-, to- eller treårig tilrettelæggelse, anvendes vægten 0,15 pr. niveauløft pr. år, jf. § 9, stk. 1, i gymnasieloven og § 8, stk. 2, i hf-loven.

Stk. 4. Ved beregning af årselevtilskuddet for en enkeltfagskursist, der følger undervisning på gymnasialt niveau tilrettelagt med varighed under et år, anvendes vægten 0,15 pr. niveauløft, jf. § 9, stk. 1, i gymnasieloven og § 8, stk. 2, i hf-loven.

Stk. 5. Ved en årskostelev forstås en elev, der er optaget på en kostafdeling i 200 dage.

§ 13. Opgørelsen af det faktiske antal årselever m.v. skal attesteres af skolens eller kursets leder og interne revisor i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Kapitel 6

Opgørelse og fravigelse af tilskudsbetingelsen om en maksimal gennemsnitlig klassekvotient på 28,0 elever på hvert klassetrin på de gymnasiale fuldtidsuddannelser

Opgørelse og indberetning af klassekvotienten

§ 14. Institutionen opgør den gennemsnitlige klassekvotient, jf. § 8 a, stk. 1 og 2, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) på hvert enkelt klassetrin på hver af de gymnasiale fuldtidsuddannelser, som institutionen udbyder. Hvis institutionen har flere udbudssteder, opgøres klassekvotienten for alle udbudssteder under ét.

Stk. 2. De gymnasiale fuldtidsuddannelser omfatter:

1) Den treårige uddannelse til studentereksamen (stx), herunder pre-IB.

2) Den toårige uddannelse til studentereksamen tilrettelagt som studenterkursus.

3) Den toårige uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf).

Stk. 3. Institutionen opgør den gennemsnitlige klassekvotient ved, at det samlede antal af optagne elever og kursister på den enkelte gymnasiale fuldtidsuddannelse, jf. stk. 1, divideres med antallet af klasser på klassetrinet på uddannelsen. Ved en klasse forstås i denne bekendtgørelse den gruppe af elever eller kursister, der sammen deltager i undervisningen i faget dansk A, medmindre institutionen har tilrettelagt klassedannelsen på en sådan måde, at deltagelse i faget dansk A ikke er retvisende for klassedannelsen, jf. § 16, 2. pkt.. Elever eller kursister, der ud over den gruppe, der udgør en klasse, deltager i klassens undervisning, indgår i opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient, jf. dog § 18.

Stk. 4. For følgende klasser foretager institutionen en selvstændig opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient på hvert enkelt klassetrin på hver af de gymnasiale fuldtidsuddannelser, som institutionen udbyder:

1) Klasser, der oprettes for elever eller kursister, som har behov for en særlig individuel tilrettelæggelse på grund af handicap, sygdom, eliteidrætsudøvelse, musikalsk grundkursus eller lignende, jf. § 40, stk. 2, § 41, stk. 2, og § 46 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), eller § 36, stk. 2, § 37, stk. 2, og § 41 i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven).

2) Klasser, der oprettes for en særlig målgruppe som led i forsøg, jf. § 45, stk. 1, i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), eller § 40, stk. 1, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven).

§ 15. Institutionens opgørelse af klassekvotienter efter § 14, stk. 1-4, skal ske samtidig med institutionens første indberetning af aktiviteten på første klassetrin til brug for beregning af de statslige tilskud, jf. retningslinjerne for tælledage, tælleperioder og indberetninger i PG-instruksen.

§ 16. Institutionens opgørelse af klassekvotienter godkendes af institutionens bestyrelse og attesteres af institutionens leder og revisor i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og indberettes til Ministeriet for Børn og Undervisning. Det skal fremgå af indberetningen, hvis institutionen har anvendt en tilrettelæggelse af klassedannelsen, hvor deltagelse i faget dansk A ikke er retvisende, jf. § 14, stk. 3, 2. pkt.

Institutionens fravigelse af tilskudsbetingelsen om den maksimale gennemsnitlige klassekvotient på 28,0

Fravigelse under uddannelsesforløbet

§ 17. En institution kan under uddannelsesforløbet fravige § 8 a, stk. 1 og 2, i lov om private gymnasieskoler, studenterkruser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) af hensyn til optagelse af en elev eller kursist, der opfylder en af følgende betingelser:

1) Eleven eller kursisten flytter under sin gymnasiale uddannelse til landsdelen, og eleven eller kursisten vil få en transporttid på mere end 5 kvarter til det nærmeste alternative udbudssted af den pågældende uddannelse, som eleven eller kursisten ønsker optagelse på. Transporttiden opgøres som transporttiden mellem elevens eller kursistens bopæl (folkeregisteradresse) og uddannelsesstedet med offentlige transportmidler ifølge www.rejseplanen.dk eller lignende systemer. Det nærmeste alternative udbudssted skal være en institution omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser eller almen voksenuddannelse m.v. eller lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

2) Eleven eller kursisten flytter under sin gymnasiale uddannelse til landsdelen, og eleven eller kursisten har en særlig studieretning, hvor det i tilflytterområdet alene er institutionen, der udbyder tilsvarende fag.

3) Eleven eller kursisten optages midlertidigt på institutionen som led i et udvekslingsophold fra udlandet, og særlige grunde taler for, at eleven eller kursisten skal gå på institutionen, fx at vedkommende har bopæl hos en elev eller kursist, der allerede går på institutionen.

4) Eleven eller kursisten vender tilbage til institutionen efter at have været på udvekslingsophold i udlandet i minimum et halvt år og har søgt om orlov fra institutionen i udvekslingsperioden.

5) Eleven eller kursisten har i henhold til optagelsesbekendtgørelsen indgået en forudgående aftale med institutionens leder om orlov fra uddannelsen på op til ét år.

6) Eleven eller kursisten skal gå klassetrinnet på uddannelsen om, og institutionen vurderer, at det væsentligt vil forbedre elevens eller kursistens muligheder for at gennemføre uddannelsen, eventuelt i forening med en særlig indsats over for eleven eller kursisten, at det sker på institutionen.

7) Eleven eller kursisten optages på institutionen efter at være blevet bortvist fra en anden institution midt i et skoleår på grund af overtrædelse af studie- og ordensreglerne, og eleven eller kursisten opfylder betingelsen i nr. 1, dog således at den institution, eleven eller kursisten er bortvist fra, ikke indgår blandt de mulige alternative udbudssteder.

Fravigelse ved særlig individuel tilrettelæggelse

§ 18. En institution kan fravige § 8 a, stk. 1 og 2, i lov om private gymnasieskoler, studenterkruser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), for en elev eller kursist, der ikke indgår i en klasse omfattet af § 14, stk. 4, nr. 1, hvis eleven eller kursisten har behov for en særlig individuel tilrettelæggelse på grund af handicap, sygdom, eliteidrætsudøvelse, musikalsk grundkursus eller lignende, jf. § 40, stk. 2, § 41, stk. 2, og § 46 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) og § 36, stk. 2, § 37, stk. 2, og § 41 i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), men deltager i en klasses undervisning, jf. § 14, stk. 3.

Vilkår og fravigelse

§ 19. Det er et vilkår for fravigelse efter §§ 17-18, at institutionens bestyrelse fastlægger og gennemfører en plan for tilførsel af ekstra lærerressourcer i forhold til fravigelsen af en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0, således at lærerstøtten pr. elev eller kursist er den samme uanset klassestørrelsen.

Dokumentation og indberetning ved anvendelse af fravigelsesmulighed

§ 20. En institution, der anvender en fravigelsesmulighed efter §§ 17-18, skal sende en redegørelse herom til Ministeriet for Børn og Undervisning. Redegørelsen skal indeholde:

1) En beskrivelse af den eller de anvendte fravigelsesmuligheder og konsekvensen af fravigelsen i forhold til den gennemsnitlige klassekvotient på 28,0.

2) Dokumentation for, at betingelserne for at anvende den eller de pågældende fravigelsesmuligheder er opfyldt. Dokumentationen skal være attesteret af institutionens leder og revisor.

3) Institutionens vurdering af, hvorvidt omfanget af institutionens fravigelser efter §§ 17-18 bør medføre oprettelse af nye klasser og tidspunktet for dannelse af eventuelle nye klasser. Vurderingen skal ske på grundlag af

a) omfanget af fravigelsen,

b) antal klasser på klassetrinnet på den pågældende uddannelse,

c) hvor lang tid, der er tilbage på det pågældende klassetrin,

d) institutionens forventning til reduktion af overskridelsen af klassekvotienten, og tidsperspektivet herfor, som følge af institutionens dokumenterede erfaringer med elev- og kursistbevægelser, og

e) andre forhold, som institutionen tillægger vægt ved vurderingen af, om overskridelsen af klassekvotienten bør medføre oprettelse af nye klasser.

4) En plan for tilførsel af ekstra lærerressourcer, jf. § 19.

§ 21. Institutionens redegørelse efter § 20 indberettes til Ministeriet for Børn og Undervisning i umiddelbar forlængelse af institutionens beslutning om at anvende fravigelsesmuligheden efter §§ 17-18.

Kapitel 7

Forskellige regler

Undervisningsafgift for henviste elever

§ 22. Skolen eller kurset sender efter frister, der er angivet i PG-instruksen, anmodning til Ministeriet for Børn og Undervisning om betaling af undervisningsafgiften for henviste elever, jf. lovens § 15. Anmodningen skal vedlægges dokumentation for, at betingelsen for statstilskud i lovens § 15 er opfyldt. Undervisningsafgiften betales med et tilskud svarende til egenbetalingen for ikke-henviste elever og kursister på pågældende skole/kursus i samme uddannelsesforløb og udbetales efter betalingsmodeller, der er angivet i PG-instruksen.

Enkeltfagsundervisning

§ 23. Ved tilmelding til enkeltfagsundervisning til hf og stx skal kursisterne oplyse, om de har en videregående uddannelse og om de modtager efterløn eller en aldersbetinget pension.

Stk. 2. Kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, skal oplyse om omfanget af kursistens tilknytning til arbejdsmarkedet.

§ 24. Skolen eller kurset skal opkræve fuld deltagerbetaling, jf. lovens § 17, stk. 1, nr. 4, 3. pkt., for kursister med en videregående uddannelse på uddannelsen til hf tilrettelagt som enkeltfag og uddannelsen til stx tilrettelagt som enkeltfag.

§ 25. Kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, jf. stk. 3-5, og som er 60 år eller derover, og som deltager i enkeltfagsundervisning til hf og stx, skal betale en deltagerbetaling, der er højere end skolens eller kursets almindelige deltagerbetaling for det pågældende enkeltfag. Forhøjelsen af deltagerbetalingen fastsættes på de årlige finanslove. Hvis skolen eller kurset ikke har en almindelig deltagerbetaling for de pågældende fag, skal kursisterne, jf. 1. pkt., betale en deltagerbetaling, der svarer til forhøjelsen på de årlige finanslove, jf. 2. pkt.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke en kursist som

1) har betalt fuld deltagerbetaling for det pågældende enkeltfag, jf. lovens § 17, stk. 1, nr. 4, 3. pkt., eller

2) har haft en arbejdsmarkedstilknytning på mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger før kursistens tilmelding til enkeltfagsundervisningen.

Stk. 3. Ved en aldersbetinget pension forstås:

1) Folkepension.

2) Arbejdsmarkedets tillægspension.

3) Privattegnede pensioner i form af

a) pensionsordninger med løbende udbetalinger,

b) rateforsikring i pensionsøjemed,

c) indeksordninger tilknyttet en indekskontrakt i henhold til lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing,

d) rateopsparing i pensionsøjemed,

e) opsparing i pensionsøjemed i pengeinstitut og

f) pensionsordning med løbende udbetalinger, som er ophørende.

4) Arbejdsmarkedspensioner i form af

a) pensionsordninger med løbende udbetaling samt tjenestemandspension,

b) rateforsikring i pensionsøjemed,

c) rateopsparing i pensionsøjemed,

d) indeksordning tilknyttet en indekskontrakt i henhold til lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing,

e) opsparing i pensionsøjemed i pengeinstitut samt opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond og

f) pensionsordning med løbende udbetalinger, som er ophørende.

Stk. 4. Udenlandske pensionsordninger, som svarer til en af de i stk. 3 nævnte pensioner, skal ligestilles med en tilsvarende dansk pensionsordning.

Stk. 5. Pensionsordninger, som ikke længere udbydes, men som er tilsvarende en af de i stk. 3 nævnte pensionsordninger, skal ligestilles med denne pensionsordning.

Bestyrelsens ansvar

§ 26. Bestyrelsen er ansvarlig for, at indberetninger til brug for tilskudsberegningen er korrekt opgjort efter bestemmelserne herom.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at data til brug for tilskudsberegningen sendes til Ministeriet for Børn og Undervisning.

Stk. 3. Bestyrelsen skal straks underrette Ministeriet for Børn og Undervisning, når skolen eller kurset har indgivet begæring om konkurs eller betalingsstandsning, eller når der i øvrigt er fare for, at skolen eller kurset skal indstille sin virksomhed. Kan der ikke gives rimelig sikkerhed for skolens eller kursets fortsættelse, og tilvejebringes en sådan sikkerhed ikke inden en frist, der er fastsat af Ministeriet for Børn og Undervisning, kan yderligere tilskudsudbetaling betinges af, at der stilles garanti af et pengeinstitut.

Bestyrelsesmedlemmers og revisors habilitet ved lejeforhold af uvæsentligt omfang

§ 27. Et lejeforhold, herunder leasingforhold, er af uvæsentligt omfang, jf. lovens § 4, stk. 4, og § 23, stk. l, 5. pkt., hvis lejen udgør 2,0 pct. eller derunder af skolens samlede ejendomsudgifter inklusiv prioritetsrenter og afskrivning på bygninger inklusiv installationer.

Offentlige betalinger

§ 28. Skolerne og kurserne er undtaget fra bestemmelserne i lov om offentlige betalinger m.v. §§ 1-6, for så vidt angår tilslutning til NemKontoSystemet, § 7, for så vidt angår modtagelse af elektronisk faktura og pligten til at muliggøre elektronisk indbetaling samt § 8, for så vidt angår anvendelsen af Statens Koncernbetalinger (SKB).

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012 med virkning for finansåret 2012 og senere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsens §§ 14-21 har først virkning for klasser, der oprettes med henblik på undervisning af elever eller kursister, der påbegynder undervisningen den 1. august 2012 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 25 af 20. januar 2009 om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen ophæves.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 29. juni 2012

P.M.V.
Per Hansen
Direktør

/ Jacob Holbæk Kjeldsen