Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

(Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1635 af 22. december 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 16, ændres »og« til: »,«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes efter nr. 16 som nyt nummer:

»17) lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. og«

Nr. 17 bliver herefter nr. 18.

3. I § 22, nr. 12, ændres »og« til: »,«.

4. I § 22, nr. 13, ændres ».« til: »og«.

5. I § 22 indsættes som nr. 14:

»14) lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juli 2012.

Social- og Integrationsministeriet, den 29. juni 2012

Karen Hækkerup

/ Lone Larsen