Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Vildledende at markedsføre en burger som hjemmelavet

Resumé

Den del af fremstillingsprocessen fra råvarer til spiseklar okseburger, som blev udført af en restaurant, var så relativt beskeden i forhold til den samlede fremstillingsproces, at det var vildledende at markedsføre burgeren som »hjemmelavet«. Fødevareregionen indskærpede over for restauranten, at fødevarer ikke må sælges under omstændigheder, der kan vildlede forbrugerne.

Fødevare- og Veterinærklager fastholdt indskærpelsen.

Dansk Erhverv, Børsen
Att. Tine Skriver
Slotsholmsgade 1
1217 København K
Den 17. januar 2011
Sagsnr.: 6793/922
Ref.: mora
Tlf.: 33 95 14 30

Indskærpelse vedrørende vildledende markedsføring fastholdes

(Jeres j. 4859-0008)

I har i e-mail af 5. august 2010, på vegne af Restaurant NN i A-by, klaget over indskærpelse af 16. juli 2010 fra Fødevareregion Øst, vedrørende vildledende markedsføring af oksekødsburgere.

Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og fastholder afgørelsen.

Det betyder, at fødevareregionens indskærpelse af 16. juli 2010 står ved magt.

Sammendrag

Den del af fremstillingsprocessen fra råvarer til spiseklar burger, som udføres af Restaurant NN i A-by, er så relativt beskeden i forhold til den samlede fremstillingsproces, at det er vildledende at markedsføre burgeren som »hjemmelavet«.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Tilsyn og indskærpelse

Under et tilsyn hos Restaurant NN i A-by den 16. juli 2010 konstaterede fødevareregionen, at restauranten markedsførte oksekødsburgere under betegnelsen »hjemmelavet«.

Det fremgår af et notat hos fødevareregionen af 22. juli 2010, at det under tilsynet blev konstateret, at alle komponenter til fremstilling af den omhandlede burger blev hjemtaget færdiglavede og klare til servering, dog med undtagelse af varmebehandling af bøffen samt opvarmning af bollen.

Da den tilsynsførende spurgte, hvilken del af burgeren, der var hjemmelavet, svarede personalet, at alt kom hjem færdiglavet, dog skulle bøf og brød varmebehandles. Argumentet for at kalde produktet hjemmelavet var, at kødet blev hjemtaget fersk (herunder færdigformet i gaspakket emballage).

Fødevareregionen indskærpede over for virksomheden, at fødevarer ikke må sælges under omstændigheder, der kan vildlede forbrugerne.

Det fremgår af kontrolrapporten for tilsynet, at virksomheden tilkendegav snarest at ville følge op på forholdet.

Yderligere kontakt med fødevareregionen

Af notatet af 22. juli 2010 fremgår, at YY A/S den 19. juli 2010, på vegne af Restaurant NN i A-by, meddelte fødevareregionen, at restaurationspersonalets tilkendegivelse af snarest at ville følge op på forholdet beroede på en misforståelse hos nye medarbejdere.

I e-mail af 21. juli 2010 sendte YY A/S på vegne af Restaurant NN en manual til fødevareregionen, hvoraf fremgik, hvordan restaurantens oksekødsburgere blev fremstillet. YY A/S gjorde gældende, at burgerne blev lavet fra bunden efter egen opskrift, og at lovgivningens betingelser for at kalde en fødevare hjemmelavet derfor var opfyldt.

Manualens anvisning på, hvordan burgeren skulle tilberedes, lød således:

»Burger bøf steges i turbostegeren i ca. 5 minutter. Brød varmes 30 sek. i toaster. Ketchup centreres på bollens bund. Salat, tomat og løgringe placeres over ketchup, og bøf og ost lægges på. Stegt bacon lægges på osten. Top af brød smurt med salatmayonnaise anrettes lidt på skrå. Kartoffel både/pommes frites steges i friture i 2 min. og 45 sek., krydres med salt og anrettes på tallerken. Skål med pommes frites-sauce og en drueagurk lægges ved.«

Senere den 21. juli 2010 kontaktede fødevareregionen YY A/S for en uddybning af det fremsendte, da fødevareregionen fandt, at materialet ikke umiddelbart indeholdt nogen begrundelse for, hvorfor burgerne var hjemmelavede, men snarere var en beskrivelse af, hvordan køkkenpersonalet skulle sammensætte burgerne.

YY A/S anførte, at da burgerne sammensættes på stedet, var det berettiget at kalde dem hjemmelavede, selv om ingredienserne blev hjemtaget færdiglavede.

YY A/S anmodede om en skriftlig begrundelse for indskærpelsen.

Skriftlig begrundelse for indskærpelsen

Den 22. juli 2010 sendte fødevareregionen Restuarant NN en skriftlig begrundelse for indskærpelsen af 16. juli 2010.

I den skriftlige begrundelse gentog fødevareregionen, at alle ingredienserne i brugeren blev hjemtaget færdiglavede, og at restauranten alene skulle varmebehandle burgerbollen og bøffen inden servering.

Fødevareregionen påpegede, at markedsføringen af fødevarer ikke må vildlede forbrugerne, og at det er vildledende at give forbrugerne indtryk af, at en fødevare har særlige egenskaber, når alle lignende fødevarer har tilsvarende egenskaber. Restaurant NNs hjemmelavede burger adskilte sig efter fødevareregionens opfattelse ikke fra andre burgere, og betegnelsen »hjemmelavet« var derfor vildledende.

Fødevareregionen fastholdt indskærpelsen.

I klager

I e-mail af 5. august 2010 klagede I, på vegne af Restaurant NN i A-by, over indskærpelsen.

I gjorde gældende, at det afgørende ikke var, om burgeren adskilte sig fra andre burgere, men derimod om burgeren kunne defineres som hjemmelavet.

I påpegede, at Restaurant NN-burgeren blev tilvirket i restauranten på bestilling, og at den var en sammensat fødevare bestående af råvarer og halvfabrikata, herunder fersk, hakket oksekød, snittet grønt, burgerbolle og færdigblandet dressing.

Som eksempel på en tilsvarende sammensat ret nævnte i spaghetti med kødsauce, der også består af råvarer som eksempelvis løg og hakket kød, men samtidigt indeholder halvfabrikatet spaghetti samt dåsetomater og krydderier m.v. I fandt, at de to retter kunne sidestilles i den forstand, at de begge blev betragtet som hjemmelavede, i modsætning til en færdigret, der blot skal varmebehandles uden øvrig tilvirkning.

I mente, at burgerbøffen var helt central for rettens karakteristika og rettens vigtigste ingrediens. I påpegede, at Restaurant NNs burgerbøffer modsat andre typer af bøffer ikke var forstegte og ikke blot skulle varmebehandles. Bøffen blev hjemtaget som fersk, hakket oksekød, som blev krydret og gennemstegt i restauranten inden servering. I var derfor ikke enige med fødevareregionen i, at alle ingredienserne var færdiglavede.

Afslag på opsættende virkning

I e-mail til fødevareregionen af 9. august 2010 anmodede I om, at jeres klage blev tillagt opsættende virkning.

Dette afslog fødevareregionen i afgørelse af 24. august 2010, og i afgørelse af 2. september 2010 fastholdt Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager (nu: Fødevare- og Veterinærklager) fødevareregionens afslag.

Fødevareregionen oversender klagen til Fødevare- og Veterinærklager

Den 24. august 2010 oversendte fødevareregionen jeres klage med sagens akter til Fødevare- og Veterinærklager for behandling.

I oversendelsesbrevet anbefalede fødevareregionen, at indskærpelsen blev fastholdt.

Partshøring

Den 2. september 2010 sendte vi jer kopi af fødevareregionens ovennævnte notat af 22. juli 2010 og anmodede jer om at fremkomme med jeres eventuelle bemærkninger til notat senest den 1. oktober 2010 (partshøring - forvaltningslovens1) § 19, stk. 1).

Vi har ikke modtaget bemærkninger fra jer.

Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Burgeren kan ikke betragtes som hjemmelavet

Vi finder, at der ikke kan stilles krav om, at enhver bestanddel af en ret eller en fødevare skal være fremstillet i og af den pågældende restaurant eller detailforretning, hvis det ikke skal være vildledende over for forbrugerne at markedsføre produktet som »hjemmelavet«.

Samtidigt gælder det utvivlsomt, at det vil være vildledende at sælge en ret eller fødevare som »hjemmelavet«, hvis restauranten eller detailforretningen hjemtager samtlige bestanddele færdiglavede.

I den konkrete sag er det oplyst, at Restaurant NN i A-by hjemtager burgerbøffen som fersk, hakket kød, der leveres i færdigformede bøffer i gaspakket emballage.

Når restauranten fremstiller en burger, tages den færdigformede bøf ud af gaspakningen og steges i fem minutter i en turbosteger.

Ud fra sagens oplysninger lægger vi til grund, at alle øvrige bestanddele af retten – burgerbolle, kartoffelbåde/pommes frites, ketchup, salatmayonnaise, salatblanding, tomat, drueagurk, løg og pommes frites-sauce – hjemtages færdiglavede og klare til servering. Dog varmes bollen ca. 30 sekunder i en toaster, og kartoffelbåde/pommes frites steges i friture i knap tre minutter, hvorefter kartoflerne krydres med salt. Desuden arrangeres burgerretten på tallerkenen efter nogle nærmere beskrevne retningslinjer.

Vi finder, at den del af fremstillingsprocessen fra råvarer til spiseklar ret, som udføres af Restaurant NN i A-by, er så relativt beskeden i forhold til den samlede fremstillingsproces, at dette i sig selv indebærer, at burgeren ikke med rette kan betegnes som »hjemmelavet«.

Videre finder vi, at sagens øvrige oplysninger, herunder fx om rettens originalitet eller fremstillingsmetode, heller ikke taler for, at Restaurant NNs burger skal betragtes som »hjemmelavet«.

Ud fra en samlet vurdering er det derfor vores opfattelse, at Restaurant NNs markedsføring af den omhandlede burger som »hjemmelavet« er i strid med fødevarelovgivningens vildledningsforbud (fødevareforordningens2) artikel 16), som bl.a. fastslår, at præsentationen af fødevarer og de informationer, der gives om dem, ikke må vildlede forbrugerne.

Reglen i mærkningsbekendtgørelsens 3) § 75 er ikke relevant

Fødevareregionens skriftlige begrundelse af 22. juli 2010 indeholder følgende passus:

»Det er vildledende for forbrugerne at give indtryk af, at en fødevare har særlige egenskaber, når alle lignende fødevarer har tilsvarende egenskaber. Burgeren adskiller sig ikke i forhold til hvordan andre burgere fremstilles.«

Det må formodes, at fødevareregionen hermed sigter til bestemmelsen i mærkningsbekendtgørelsens § 75, som fastslår, at det er forbudt i forbindelse med markedsføring af fødevarer at give indtryk af, at en fødevare har særlige egenskaber, når alle lignende fødevarer har eller efter lovgivningen skal have tilsvarende egenskaber.

Denne bestemmelse er imidlertid ikke relevant i dette tilfælde. Mærkningsbekendtgørelsens § 75 ville have været relevant, hvis den omhandlede burger faktisk var hjemmelavet, samtidigt med at alle andre burgere på markedet var hjemmelavede eller ifølge lovgivningen skulle være det.

Dette er ikke tilfældet, og ovennævnte passus i fødevareregionens skriftlige begrundelse er derfor misvisende i den konkrete sammenhæng.

***

I kan ikke klage over Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Morten Rathsack

Fuldmægtig, cand.jur.

Fødevareregion Øst modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 (med senere ændringer)

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (med senere ændringer)

3) Bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning m.v. af fødevarer (med senere ændringer)