Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

(Kompetencebevis m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 683 af 11. juli 2000 om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 206 af 6. marts 2007 og bekendtgørelse nr. 988 af 6. august 2007, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 5, § 2, stk. 10, § 8, stk. 4, § 19, stk. 2, og § 20 i lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 456 af 23. maj 2012, fastsættes:«

2. § 11, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I forløbsplanen skal der fastsættes mål de for faglige, personlige og sociale kompetencer, deltageren skal søge at opnå under forløbet. Forløbsplanen skal desuden indeholde mål, der rækker ud over produktionsskoleforløbet.«

3. Efter § 11 indsættes:

»Kapitel 3 a

Kompetencebevis

§ 11 a. Skolen udsteder kompetencebevis til deltageren efter lovens § 2, stk. 8 på baggrund af de kompetencemål, der er fastsat i forløbsplanen, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2. Kompetencebevis skal udformes i overensstemmelse med den formular, der er fastsat i bilag 1, og skal indeholde oplysninger om:

1) Deltagerens navn og cpr-nr.,

2) perioden for produktionsskoleforløbet,

3) hvilke undervisningstilbud mv. deltageren har deltaget i, jf. § 4 og § 6,

4) deltagerens opnåede kompetencer og

5) hvilken produktionsskole, der har udstedt beviset.

Stk. 3. Udstederen skal opbevare en kopi af kompetencebeviset i 30 år. Hvis produktionsskolen nedlægges, skal skolen drage omsorg for, at en anden produktionsskole eller uddannelsesinstitution opbevarer en kopi af kompetencebeviset.

Stk. 4. Hvis en deltager afstår fra at modtage kompetencebevis, jf. lovens § 2, stk. 8, 2. pkt., skal produktionsskolen registrere årsagen hertil og indberette dette til ministeriet i forbindelse med indberetning af oplysninger til brug for udarbejdelse af statistik, jf. lovens § 8, stk. 2.«

4. Som bilag 1 til bekendtgørelsen indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2012.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 2. juli 2012

P.M.V.
E.B.
Jørgen Torsbjerg Møller

/ Nina Topp


Bilag 1

»Bilag 1

KOMPETENCEBEVIS

Kompetencebeviset er udstedt i henhold til § 2, stk. 8, i lov om produktionsskoler

Produktionsskole:
Deltagerens navn:
Deltagerens cpr-nr.:
Forløbets startdato:
Forløbets slutdato:
Periode
(Angiv værkstedsperiode)
Værksted
(Angiv værksted)
Opnåede kompetencer
(Angiv deltagerens opnåede specifikt faglige kompetencer, herunder eventuelt tilknyttede personlige og sociale kompetencer)
Periode:
Værksted:
Deltageren kan:
Periode:
Værksted:
Deltageren kan:
Periode
(Angiv aktivitetsperioden)
Øvrig aktivitet
(Angiv undervisning efter anden uddannelseslovgivning, meritgivende kombinationsforløb, praktikophold og andre aktiviteter)
Opnåede kompetencer
(Angiv deltagerens opnåede specifikt faglige kompetencer, herunder eventuelt tilknyttede personlige og sociale kompetencer)
Periode:
Aktivitet:
Deltageren kan:
Periode:
Aktivitet:
Deltageren kan:
Dato:
Skolens underskrift:

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Undervisningen skal bidrage til udvikling af deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer med henblik på at styrke mulighederne for fortsat uddannelse eller overgang til varig beskæftigelse.«