Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser m.v. ved Danmarks Biblioteksskole (Uddannelsesbekendtgørelsen)

(Gruppeprøver)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 740 af 30. juni 2008 om bachelor- og kandidatuddannelser m.v. ved Danmarks Biblioteksskole (Uddannelsesbekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. § 18 ophæves.

2. § 19, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

3. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 a. Uddannelsesinstitutionen fastsætter i studieordningen ud fra faglige hensyn, om en prøve tilrettelægges som en individuel prøve eller en gruppeprøve. Når en prøve tilrettelægges som en gruppeprøve fastsætter institutionen samtidig, hvor mange studerende der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve, og om den studerende i stedet kan vælge en individuel prøve. Eventuelle formkrav til besvarelsen skal fremgå af studieordningen.

Stk. 2. Ved såvel en individuel prøve som en gruppeprøve skal der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstationer og gives individuelle karakterer.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan afvise en besvarelse, hvis den ikke opfylder de fastsatte formkrav. Hvis besvarelsen afvises, skal der ikke gives en bedømmelse, og den studerende har brugt et prøveforsøg.

§ 19 b. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Stk. 2. Ved tilrettelæggelse af en mundtlig gruppeprøve skal uddannelsesinstitutionen sikre, at den tid, der er afsat til prøven, tilpasses antallet af studerende, der deltager i prøven.

Stk. 3. Ved en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, kan der kun gives en selvstændig bedømmelse, hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres. Institutionen fastsætter krav om individualiseringen i studieordningen.

Stk. 4. Når der ikke skal gives en selvstændig bedømmelse for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende mundtlig prøve.

Stk. 5. Ved en individuel mundtlig prøve, hvor den studerende eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv skal eksamineres.«

4. § 49, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Regler om prøveformer, herunder om prøven er mundtlig eller skriftlig, og om den studerende eventuelt kan vælge mellem flere prøveformer, samt antallet af studerende som må deltage i en opgavebesvarelse, jf. § 19, stk. 1, og § 19 a.«

5. I § 49, stk. 1, indsættes som nr. 17 og 18:

»17) Prøveformer og formkrav, jf. § 19.

18) Prøvernes tilrettelæggelse som individuel prøve eller gruppeprøve, herunder antallet af deltagere i prøven og den studerendes mulighed for at vælge en individuel prøve frem for en gruppeprøve samt krav til individualisering af en skriftlig gruppebesvarelse, jf. §§ 19 a og 19 b.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2012.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 16. august 2012

Morten Østergaard

/ Pernille Olesen Mønnike