Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at udøve og udvikle pædagogisk og socialt omsorgsarbejde på professionelt niveau i det pædagogiske, sociale og diakonale arbejdsfelt samt sikre grundlag for videreuddannelse.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Den engelske titel er Bachelor of Diaconia and Social Pedagogy.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Diaconia and Social Pedagogy.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 105 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 75 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point er lønnet praktik.

3) Valgfrie uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 15 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Diakoni og socialt arbejde.

2) Socialpædagogik.

3) Kulturdidaktik.

4) Sundhed og omsorg.

5) Samfund og det tværprofessionelle samarbejde.

Stk. 3. 60 ECTS-point af praktikken er lønnet praktik. Dog kan 30 ECTS-point heraf være ulønnet, hvis praktikken foregår i udlandet, og der ikke her er mulighed for aflønning af den studerende.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning, merit og klager.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2012.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger overgangsordninger, således at studerende, der følger den nuværende forsøgsuddannelse som diakon, kan fuldføre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 4. juli 2012

Inge Mærkedahl
Direktør

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) centrale teologiske og kristendomsfaglige begreber, teorier og metoder, bibelkundskab, kirke- og diakonihistorie som grundlag for forståelsen af kirkelige og diakonale organisationers sociale og pædagogiske praksis, herunder deres historie, værdigrundlag, opgavefelt og inddragelse af frivillige,

2) centrale begreber, teorier og metoder inden for pædagogik, didaktik (herunder kulturdidaktik), kommunikation, psykologi og etik i forhold til at kunne forstå, analysere og varetage pædagogiske, lærings-, formidlingsmæssige og omsorgsopgaver i såvel privat som offentlig regi,

3) centrale sammenhænge mellem kulturtilegnelse og kulturudvikling i et pædagogisk og socialt perspektiv,

4) samspillet mellem individ, institution/organisation og samfund og samspillets betydning for den enkeltes opvækst- og livsvilkår,

5) centrale samfundsvidenskabelige begreber, teorier og metoder, den samfundsmæssige og socialpolitiske udvikling, lovgivningen og de etiske diskurser og deres betydning for socialpædagogens/socialdiakonens arbejde,

6) sundhedsvidenskabelige begreber, teorier og metoder, sundhedssystemets opbygning og funktion, samt grundlæggende sygdomme og diagnoser og sundhedspædagogiske overvejelser af relevans for det socialpædagogiske og diakonale omsorgsarbejde,

7) udvalgte vidensområder inden for professionsfeltet, som den studerende har specialiseret sig i,

8) videnskabsteoretiske grundbegreber og opfattelser og

9) det pædagogiske, sociale og diakonale professionsfelt og en indgående praksisforståelse inden for såvel normal- som specialområdet.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) læse, tolke og reflektere over bibelske og kirkehistoriske tekster med henblik på at kunne analysere og deltage i en debat om udvikling af det diakonal-sociale arbejde og menneskers livsvilkår,

2) analysere, dokumentere og evaluere pædagogisk og socialfaglig praksis,

3) udvælge og begrunde anvendelsen af centrale pædagogiske begreber, teorier og metoder i forhold til konkrete pædagogiske handlinger, herunder tage professionelt stilling til de etiske udfordringer heri,

4) tilrettelægge, gennemføre, inddrage frivillige i, analysere og vurdere forskellige aktiviteter inden for musik, drama, bevægelse, friluftsliv og værkstedsfag ud fra professions- og brugerorienterede pædagogiske og didaktiske overvejelser,

5) anvende centrale begreber, teorier og metoder vedrørende samspillet mellem individ, institution/organisation og samfund i forhold til analyser af professionsfeltets praksis,

6) analysere sundhedsmæssige problemstillinger i forbindelse med pædagogisk og socialt arbejde samt vurdere brugers sundhedstilstand og i samarbejde med sundhedsprofessionelle foreslå begrundede sundhedspædagogiske tiltag,

7) på eksemplarisk vis sætte sig ind i og tilegne sig særlig viden og indsigt inden for udvalgte professionsrelevante fagområder og

8) analysere, argumentere og gøre sig kritiske metodeovervejelser i forhold til at vurdere professionsfaglig litteratur, egen professionsfaglig udvikling og udviklingsarbejde i professionsfeltet.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) udføre, begrunde, udvikle og lede diakonalt, socialt og pædagogisk arbejde, herunder indgå i og varetage diakonalt omsorgsarbejde og undervisningsopgaver, på baggrund af pædagogisk tilrettelæggelse og teologisk refleksion,

2) integrere pædagogiske, psykologiske, sociologiske og diakonifaglige perspektiver i det socialpædagogiske arbejdsfelt,

3) udføre professionsrelevante praktiske arbejdsopgaver, begå sig i skiftende fællesskaber og bidrage til udviklingen af fælles læringssituationer og –miljøer,

4) selvstændigt udvikle og gennemføre brugerrelevante kulturdidaktiske aktiviteter på grundlag af didaktiske, pædagogiske, psykologiske og samfundsmæssige overvejelser,

5) samarbejde professionelt og tværprofessionelt med personer inden for og uden for professionen ud fra en helhedsforståelse af menneskets mangesidige livssammenhænge,

6) indgå i og varetage ledelsesopgaver ift. såvel frivillige som professionelle i det socialpædagogiske og diakonale professionsfelt, herunder påtage sig projekt- og teamledelse og tilrettelægge organisatoriske strategier,

7) forvalte gældende lovgivning i relation til det socialpædagogiske og diakonale professionsfelt,

8) varetage sundhedspædagogiske opgaver i relation til forskellige brugergrupper og indgå i et tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme og –forebyggelse,

9) udføre omsorgs- og basale plejeopgaver på baggrund af diakonalt menneskesyn og etik,

10) arbejde med personlige og sociale kompetencer både i forhold til sig selv og i forhold til det professionelle arbejde med brugere og

11) bidrage til udviklingen af professionen og professionsfeltet, herunder deltage i relevant videreuddannelse.