Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag r. 12-70-00288

Resumé

Klager – en person – klagede over, at det var muligt at søge ældre artikler om ham via Google.dk.

Pressenævnets formand udtaler:

Da google.dk, hvor de påklagede artikler er offentliggjort, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Pressenævnet bemærker, at nævnet kan pålægge redaktøren af et massemedie at offentliggøre Pressenævnets kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang, jf. medieansvarslovens § 49. Det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge google.dk sletning af artiklerne. Spørgsmålet om, hvorvidt klager kan kræve oplysninger fjernet, henhører under Datatilsynet og domstolene.

Man kan klage til Datatilsynet, hvis man mener, at behandling af oplysninger om én selv ikke lever op til kravene i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger). Klagen oversendes til Datatilsynet for eventuel videre behandling.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over, at det er muligt at søge ældre artikler om ham via Google.dk, idet han mener, at artiklerne er i strid med god presseskik, og at de bør slettes.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 12-70-00286, [Klager] mod BT, sag nr. 12-70-00287, [Klager] mod Ekstra Bladet, og sag nr. 12-70-00289, [Klager] mod Helsenyt.com.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at artiklerne er blandt søgeresultaterne, når man foretager en søgning på klagers navn på søgemaskinen Google.dk. Artiklerne vedrører en gammel afsluttet straffesag, som klagers børns klassekammerater har fundet via en søgning. Klagers offentlig tilgængelige straffeattest har ikke længere nogen tilførsel. Artiklerne bør derfor fjernes, så de ikke kan findes via Google.dk.

Pressenævnets formand udtaler:

Da google.dk, hvor de påklagede artikler er offentliggjort, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Pressenævnet bemærker, at nævnet kan pålægge redaktøren af et massemedie at offentliggøre Pressenævnets kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang, jf. medieansvarslovens § 49. Det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge google.dk sletning af artiklerne. Spørgsmålet om, hvorvidt klager kan kræve oplysninger fjernet, henhører under Datatilsynet og domstolene.

Man kan klage til Datatilsynet, hvis man mener, at behandling af oplysninger om én selv ikke lever op til kravene i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger). Klagen oversendes til Datatilsynet for eventuel videre behandling.

Afgjort den 3. juli 2012