Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om deltidsansættelser i den tandlægelige videreuddannelse

(Til uddannelsessøgende tandlæger og uddannelsesafdelinger)

1. Indledning

I henhold til § 10 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1020 af 26. august 2010 om uddannelse af specialtandlæger skal den tandlægelige videreuddannelse som hovedregel gennemføres som fuldtidsansættelse. Sundhedsstyrelsen kan dog, hvis særlige forhold taler herfor, godkende ansættelse på deltid eller skiftevis på deltid og fuldtid, dog under forudsætning af, at der kan indgås aftale herom med ansættelsesmyndigheden.

Deltidsansættelsen skal udgøre halvdelen eller mere af arbejdstiden i en fuldtidsansættelse og skal samlet indeholde alle de uddannelsesgivende elementer, som er indeholdt i en tilsvarende fuldtidsansættelse. Ved deltidsansættelse forlænges uddannelsestiden forholdsmæssigt således, at den samlede uddannelsestid svarer til den, der kræves i fuldtidsansættelsen.

I spørgsmål om deltidsansættelser kan Sundhedsstyrelsen inddrage det Faglige Uddannelsesudvalg.

2. Deltidsansættelse i forbindelse med forskningsansættelse inden for det sundhedsvidenskabelige område

Ansøgning om deltidsansættelse indsendes til Sundhedsstyrelsen, inden kombinationsstillingen påbegyndes. Kombinationsstillingen kan påbegyndes inden ansættelse i introduktionsdel eller efter afsluttet introduktionsdel. Sundhedsstyrelsen godkender kombinationsstillingen og fastsætter kravet til den forlængede uddannelsestid på baggrund af et uddannelsesprogram, som udarbejdes af ansættelsesstedet på grundlag af oplysninger fra den uddannelsessøgende i et samarbejde med projektvejlederen.

Den samlede uddannelsestid forlænges efter en konkret vurdering; på ortodontiområdet under hensyntagen til kravet om gennemførelse af de flerårige kontinuerlige behandlingsforløb, der gør sig gældende på dette område.

Forlængelsen afhænger af kombinationsstillingens fordeling mellem uddannelsesstilling og forskning, samt forskningsdelens indhold.

Forskningsdelen skal basere sig på et formaliseret forløb, som f.eks. et Ph.d.-forløb. For at den uddannelsesmæssige værdi kan vurderes, skal forskningsfeltet/projektet være detaljeret beskrevet, herunder metode, patientanvendelse, laboratoriefunktioner og den uddannelsessøgendes egen deltagelse i laboratoriearbejde, undersøgelser og samtaler med patientgrupper eller forsøgspersoner og lignende.

Der udpeges en vejleder, som er ansvarlig for vurdering af de kompetencer, som den uddannelsessøgende skal opnå i forbindelse med forskningsansættelsen.

3. Deltidsansættelse i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorlov eller børnepasningsorlov

Når aftale om delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorlov eller børnepasningsorlov er indgået med ansættelsesmyndigheden, meddeles dette til Sundhedsstyrelsen vedlagt relevant dokumentation.

Deltidsansættelsen i den tandlægelige videreuddannelse opretholdes alene i perioden med delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorlov eller børnepasningsorlov. Efter barselsorlovens/børnepasningsorlovens udløb fortsættes med fuldtidsuddannelse.

4. Deltidsansættelse på grund af særlige forhold

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af indstilling fra ansættelsesmyndigheden, hvorvidt ansøgning om deltidsansættelse på grund af særlige forhold kan godkendes.

Som særlige forhold forstås væsentlige helbredsmæssige eller sociale forhold hos den uddannelsessøgende eller i dennes nærmeste familie. Endvidere kan andre helt specielle forhold f.eks. omfattende faglige eller offentlige tillidshverv begrunde deltidsansættelse. Hensynet til familielivet mv. kan dog ikke lægges til grund for godkendelse af deltidsansættelse.

5. Generelt vedrørende deltidsansættelse

Hvis målene i specialets målbeskrivelse og/eller uddannelsesdelens uddannelsesprogram ikke nås inden for den planlagte forlængede uddannelsestid, kan denne yderligere forlænges indtil målopfyldelse foreligger, dog under forudsætning af, at der kan indgås aftale herom med ansættelsesmyndigheden.

Det må påregnes, at det for ortodontiområdets vedkommende kan forekomme, at særlige logistiske forhold i relation til de fysiske rammer og lange patientforløb kan bevirke, at forlængelse ikke kan arrangeres i umiddelbar fortsættelse af det hidtidige forløb.

Den forlængede uddannelsestid kan ikke afkortes, selvom målene opnås hurtigere end den samlede uddannelsestid, jf. vejledning om kompetencevurdering i den tandlægelige videreuddannelse.

Sundhedsstyrelsen, den 17. juli 2012

Birte Obel

/ Thomas Clement