Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om uddannelsesprogrammer i den tandlægelige videreuddannelse

(Til uddannelsessøgende tandlæger og uddannelsesafdelinger)

1. Indledning

I henhold til § 3 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1020 af 26. august 2010 om uddannelse af specialtandlæger skal de uddannelsesgivende universiteter og afdelinger udfærdige et uddannelsesprogram for hele uddannelsesforløbet. I den henseende skal Sundhedsstyrelsen udarbejde en vejledning for udfærdigelsen af uddannelsesprogrammer.

1.1 Uddannelsesprogram

Uddannelsesprogrammet er en beskrivelse af de kompetencer, der skal erhverves i det enkelte element af uddannelsesforløbet, dvs. en konkretisering af målbeskrivelsen, således at det fremgår i hvilket element af uddannelsesforløbet, den enkelte kompetence skal opnås.

Uddannelsesprogrammet indeholder tillige en beskrivelse af uddannelsesstedet og af lærings- og evalueringsmetoder. I uddannelsesprogrammet angives også, hvilke kurser og fokuserede ophold, der skal gennemføres i hvert uddannelseselement.

Sundhedsstyrelsen godkender uddannelsesafdelingerne bl.a. på baggrund af de udfærdigede uddannelsesprogrammer i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 1, jfr. § 13.

Uddannelsesprogrammet kan indeholde flere afdelingers bidrag til uddannelsesforløbet og skal samlet indeholde alle kompetencer, der er angivet i målbeskrivelsen for det pågældende uddannelsesforløb.

1.2 Uddannelsesplan

Ansættelsesstedet og den uddannelsessøgende tandlæge udarbejder inden for rammerne fastsat i uddannelsesprogrammet en individuel uddannelsesplan. Det fremgår af uddannelsesplanen, hvornår og hvordan kompetencerne i målbeskrivelsen erhverves på det enkelte uddannelsessted jf. Sundhedsstyrelsens »Vejledning om kompetencevurdering i den tandlægelige videreuddannelse«.

2. Udarbejdelse af uddannelsesprogram

Et uddannelsesprogram skal altid foreligge, før den uddannelsessøgende tandlæge påbegynder et uddannelsesforløb. I uddannelsesprogrammet medtages punkterne nedenfor.

2.1 Indledning

Uddannelsesprogrammet skal indledes med en kort præsentation af uddannelsen og specialet. Endvidere skal det indeholde præsentation af uddannelsesforløb samt det overordnede formål med forløbet, herunder introduktion til målbeskrivelsen med tilhørende kompetencer.

2.2 Præsentation af uddannelsesforløbet

Der skal være en kort præsentation af det pågældende uddannelsesforløb og en præsentation af ansættelsessteder. De enkelte ansættelsessteder samt varighed og rækkefølge af ansættelserne skal angives i kronologisk rækkefølge.

2.3 Præsentation af kompetenceudvikling

Opnåelse af forventede kompetencer i det pågældende uddannelsesforløb bør præsenteres i et kompetenceskema (se nedenfor). For hvert ansættelsessted udarbejdes et skema. Hvis uddannelsesforløbet består af flere ansættelser, samles disse efterfølgende til et uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammets kompetenceskema danner grundlaget for udarbejdelsen af kompetenceudviklingsskemaet for den enkelte i den individuelle uddannelsesplan.

   
Ansættelsessted
Periode
Kompetencer (mål)
Supplerende bemærkninger, herunder vedrørende fokuseret ophold, kurser m.v.

2.3.1 Periode

Varigheden af de enkelte delansættelser skal beskrives. Overordnede rammer for varighed af uddannelsesforløbene er fastlagt i bekendtgørelserne for specialtandlægeuddannelserne.

Indgår der fokuserede ophold og kurser, skal varigheden, samt under hvilken ansættelse i uddannelsesforløbet de placeres, fremgå af skemaet under supplerende bemærkninger.

2.3.2 Kompetencer

Skemaet skal tydeliggøre hvilke kompetencer, der skal opnås på hvert ansættelsessted samt en plan for progression i uddannelsen, således at alle kompetencer opnås.

For at optimere læringsforløbet skal der tages stilling til, i hvilken rækkefølge, kompetencerne skal opnås. Det forudsætter analyse og vurdering af den enkelte kompetences indhold og en sammenligning mellem kompetencerne.

De minimumskompetencer, der skal opnås i den pågældende type uddannelsesforløb, fremgår af målbeskrivelsen. Det anbefales, at man ved udarbejdelsen af uddannelsesprogrammet direkte overfører beskrivelsen af kompetencerne fra målbeskrivelsen.

Kompetencer, der opnås ved fokuserede ophold, kurser eller andet, placeres i skemaet under de relevante ansættelsessteder. Nøjagtigt hvor og hvornår den enkelte kompetence planlægges opnået skal fremgå af den individuelle uddannelsesplan.

Uddannelsesprogrammet må ikke opstille nye kompetencer, men kan for forskellige tidspunkter i uddannelsesforløbet angive delmål inden for de kompetencer, som er anført i målbeskrivelsen.

Alle opnåede kompetencer attesteres i tandlægens logbog af den uddannelsesansvarlige tandlæge.

2.4 Læringsstrategi. Valg af metoder til brug for den uddannelsessøgendes læring

Målbeskrivelserne for specialtandlægeuddannelserne beskriver læringsmetoderne.

Uddannelsesprogrammet skal henvise til målbeskrivelsen og kan evt. supplerende uddybe læringsstrategi for de enkelte uddannelsessteder.

2.5 Evalueringsstrategi. Valg af metoder til brug for evaluering af den uddannelsessøgende

Målbeskrivelserne for specialtandlægeuddannelserne beskriver evalueringsmetoderne.

Uddannelsesprogrammet skal henvise til målbeskrivelsen og kan evt. supplerende uddybe evalueringsstrategi for de enkelte uddannelsessteder.

2.6 Evaluering af den tandlægelige videreuddannelse

Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af, hvordan den uddannelsessøgende tandlæge skal evaluere uddannelsesprogram, uddannelsesplan samt de enkelte uddannelsessteder og deres læringsrammer.

2.7 Øvrige regler for den tandlægelige videreuddannelse

Uddannelsesprogrammet skal indeholde en henvisning til relevante bestemmelser, vejledninger og hjemmesider.

Sundhedsstyrelsen, den 17. juli 2012

Birte Obel

/ Thomas Clement