Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til øvrige EU dokumenter
32003R1702
 
32003R2042
 
32008R0216
 
Den fulde tekst

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv. Udgave 5, 2. juli 2012 (BL 1-1)1)

I medfør af § 31 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 12. september 2011, fastsætter Trafikstyrelsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 425 af 9. maj 2012 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter, følgende:

Indholdsfortegnelse

1. Referencedokumenter

2. Definitioner

3. Anvendelsesområde

4. Generelt

5. Vedligeholdelsesprogram

6. Vedligeholdelsesorganisation/ arrangement

7. Funktions-/prøveflyvning

8. Reparationer

9. Ændringer

10. Dokumentation og frigivelse til flyvning

11. Styring af vedvarende luftdygtighed

12. Dispensation

13. Straf

14. Ikrafttræden

1. Referencedokumenter

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart, om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF med senere ændringer.

1.2 Bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 3922/1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart med senere ændringer, i det følgende benævnt EU-OPS.

1.3 Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele, -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver, herefter benævnt Part M, Part 145, Part 66 og Part 147, med senere ændringer.

1.4 Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer, herefter benævnt Part 21, med senere ændringer.

1.5 Decision No. 2003/19/RM of the Executive Director of the Agency of 28 November 2003 on acceptable means of compliance and guidance material to Commission Regulation (EC) No. 2042/2003 of 20 November 2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks, (AMC and GM to Part M, Part 145, Part 66 and Part 147), med senere ændringer.

1.6 Decision No. 2003/1/RM of the Executive Director of the Agency of 17 October 2003 on acceptable means of compliance and guidance material for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations (AMC and GM to Part 21), med senere ændringer.

1.7 Decision No. 2003/12/RM of 5 November 2003 on general acceptable means of compliance for airworthiness of products, parts and appliances (AMC-20) - Aviation Professionals and Industry - Ceritification Specification - AMC-20, med senere ændringer.

1.8 Specifikation for fabrikanters tekniske publikationer, ATA Specification No. 100 (ATA-100), inklusive seneste revisioner.

1.9 BL 1-2, Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der udelukkende anvendes til privatflyvning, seneste udgave.

1.10 BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav, generelt, seneste udgave.

1.11 BL 2-4, Bestemmelser om gennemførelse af forordning nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver på Færøerne og i Grønland, seneste udgave.

1.12 BL 5-50, Bestemmelser om godkendelse af luftfartsforetagender til at udføre erhvervsmæssig lufttransport, som ikke er omfattet af EU-OPS, seneste udgave.

1.13 BL 10-5, Udlejning af luftfartøjer uden fører til privatflyvning, seneste udgave.

1.14 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1, 1.3 og 1.4 - 1.7, findes på EASA’s hjemmeside www.easa.europa.eu.

1.15 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1-1 - 1.4 findes endvidere på den europæiske Unions hjemmeside www.eur-lex.europa.eu.

1.16 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.8, er udgivet af Air Transport Association of America www.airlines.org/products/pubs.

1.17 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.9 - 1-13, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk og på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk. Dokumenterne kan endvidere fås ved henvendelse til:

Trafikstyrelsen

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Tel.: 7221 8800

Fax: 7221 8888

E-mail: info@trafikstyrelsen.dk

2. Definitioner

Se tillige definitioner i de forordninger og tilhørende ED decisions, der er omtalt i pkt. 1.1 - 1.7.

Anm.: Generelle forkortelser, der anvendes i EASA systemet, findes på www.easa.europa.eu - Rulemaking - FAQ - »Here«.

Bridging check (også benævnt Alignment check):

Fællesbenævnelse for de handlinger (»tasks«), der kræves for at overføre et luftfartøj fra et vedligeholdelsessystem til et andet.

Bruger (User):

Enhver, der med ejerens tilladelse anvender et luftfartøj.

CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation):

En organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, der er godkendt i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/ 2003 Part M, subpart G.

CRS (Certificate of Release to Service, også benævnt/luftdygtigheds-/vedligeholdelses-attest):

Attestation i et luftfartøjs tekniske logbogsystem for,

a) at et luftfartøjs luftdygtighed er genetableret efter overhaling, reparation, ændring eller efter installation af motor, propel, apparatur eller komponent, og/eller

b) at et luftfartøjs luftdygtighed er genetableret efter udførelse af inspektion (planlagt vedligeholdelse) samt deraf afledte udskiftninger og reparationer.

Anm.: Begrebet teknisk logbogsystem dækker den dokumentation, hvori et luftfartøj frigives til flyvning efter inspektion før flyvning og vedligeholdelse (Rejsedagbog for luftfartøjer / Aircraft Journey Log Book og Operatørens Tekniske Log / Operators Technical Log).

Dele og apparatur:

Instrumenter, udstyr, mekanismer, dele, apparater, tilbehør eller ekstraudstyr, herunder kommunikationsudstyr, som anvendes eller er bestemt til anvendelse ved drift af eller kontrol med et luftfartøj under flyvning, og som er installeret i eller er monteret på luftfartøjet. Det omfatter dele i dets skrog, motorer eller propeller.

Designholder (Design holder):

En organisation med selvstændigt typeansvar for luftfartøj, motor, propel og/eller komponenter/materiel.

Designholders anbefalinger:

De vedligeholdelsesinformationer, der er udgivet af en TC-, STC- eller ETSO/TSO-holder i form af fx Maintenance Review Board report (MRB), Maintenance Planning Document (MPD), Service Bulletins (SB), Service Letters (SL), Service Instruktioner (SI), leaflets mv.

Anm.: Da designholdere kan have modstridende anbefalinger, følges normalt den designholders anbefaling, som er højest i »hierarkiet« (luftfartøj, motor, propel og komponenter/materiel).

DOA Design Organisation/Design Organisation Approval, DOA):

En organisation, der er ansvarlig for og godkendt til, design af produkter, dele og apparatur og/eller for ændringer eller reparationer hertil.

EASA:

Det europæiske luftfartssikkerhedsagentur.

ED Decision:

Afgørelse truffet af EASA’s administrerende direktør (Executive Director).

Ejer (Owner):

Enhver, der i det danske nationalitetsregister er registreret som ejer/ejere af et luftfartøj.

Erhvervsmæssig luftfart:

En fælles betegnelse, der dækker begreberne erhvervsmæssig lufttransport og anden erhvervsmæssig flyvning, herunder skoleflyvning.

Erhvervsmæssig lufttransport:

Transport af passagerer, post og/eller fragt mod vederlag og/eller lejeafgift.

Eskalering (Escalation):

En eskalering i forbindelse med et vedligeholdelsesprogram er en permanent ændring af vedligeholdelsesintervaller, der er rekommanderet af designholderen, og som normalt er gældende for hele flåden og generelt baseret på Reliability data. Eskaleringen skal godkendes af myndigheden.

ETSO/TSO holder:

Ejerskab af et design, der er godkendt i overensstemmelse med en European Technical Standard Order/Technical Standard Order. ETSO er defineret i Part 21, Subpart O, som en detaljeret luftdygtighedsspecifikation, der udstedes af EASA for at sikre overensstemmelse med de grundlæggende krav til grundforordningen og en mindste præstationsnorm for bestemte artikler. TSO er den tilsvarende amerikanske specifikation.

Firmaflyvning (Company flight):

En virksomheds befordring med luftfartøj af egne ansatte som led i varetagelsen af tjenesten i virksomheden uden for de tilfælde, der er nævnt i luftfartslovens § 75, stk. 1 og 2.

Funktionsflyvning (Check flight):

Flyvning, der foretages efter vedligeholdelsesaktivitet med henblik på at sikre, at præstationer, respons eller korrekt funktion af et system, der ikke fuldt ud kan testes på jorden, stadig svarer til de oprindelige egenskaber. Vedligeholdelse sker på grundlag af godkendte data.

Inspektion (Inspection):

Undersøgelser med henblik på at konstatere tegn på svækkelse, funktionssvigt, tolerancesvigt, manglende smøring eller fejlagtig justering (afvigelse mellem specificeret og faktisk tilstand).

Inspektion før flyvning (Pre-flight inspection):

Den inspektion, der udføres før flyvning for at sikre, at luftfartøjet er egnet til at foretage den planlagte flyvning.

Komponent (Component):

En overordnet betegnelse for motor, propeller, dele og apparatur.

Luftdygtighedsattest for komponenter (Component certificate of release to service/authorised release to service:

EASA Form 1 eller tilsvarende (FAA Form 8130-3, TCCA 24-0078, JAA Form One udstedt før 28. september 2004).

Luftdygtighedsdirektiv (Airworthiness directive) (LDD/AD):

En fællesbetegnelse for et påbud udstedt af luftfartsmyndigheden i et typeansvarligt land (State of Design), EASA eller Trafikstyrelsen om inspektion, udskiftning eller ændring af allerede godkendt materiel eller udstyr.

Mindre luftfartøj (Non large aircraft):

Et luftfartøj, der ikke er klassificeret som et stort luftfartøj, samt alle svævefly og balloner uanset vægt.

Mindre reparation (Minor repair):

En reparation, som er klassificeret som en mindre reparation i overensstemmelse med Part 21 Subpart M med tilhørende AMC og GM.

Mindre ændring (Minor change):

En ændring af typekonstruktion, som er klassificeret som en mindre ændring i overensstemmelse med Part 21 Subpart D med tilhørende AMC og GM.

Overhaling - OH (Overhaul):

Adskillelse, afrensning, inspektion, opmåling, reparation, samling, overfladebeskyttelse og funktionsafprøvning.

Anm.: OH er som regel defineret af designholderen for den pågældende luftfartøjstype/komponent. OH er defineret som ovenfor, men adskiller sig væsentlig fra begrebet »inspektion« i filosofi og metode. Se designholderens beskrivelse.

PMA dele (PMA parts):

Dele designet og fremstillet i USA under »the Parts Manufacturer Approval (PMA parts) system«, godkendt under bestemte betingelser af de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA.

Prøveflyvning (Test flight):

Flyvning, der foretages med henblik på at konstatere, at kravene til luftdygtighed opfyldes for certificering af et luftfartøj, eller hvor et certificeret luftfartøj ændres eller repareres, og pågældende ændring/repa-ration kan have indflydelse på overholdelse af kravene til certificering. Der vil typisk være tale om ændringer eller reparationer, hvor der ikke foreligger godkendte data i luftfartøjets vedligeholdelseshåndbog, men disse data udvikles som en del af ændringen/reparationen.

Større luftfartøj (Large aircraft):

Et luftfartøj, der er klassificeret som en flyvemaskine med en maksimal startmasse på mere end 5.700 kg eller en helikopter med mere end én motor.

Større reparation (Major repair):

Reparationer, der ikke er klassificeret som en mindre reparation.

Større ændring (Major change):

Enhver ændring af typekonstruktion, der ikke er klassificeret som en mindre ændring.

Tolerance (Tolerance):

En tolerance i forbindelse med et vedligeholdelsesprogram fremgår af vedligeholdelsesprogrammet. Tolerancen er normalt foreslået af typecertifikatholderen og er normalt anvendelig for hele flåden. Det kan bruges uden yderligere godkendelse og er accepteret af myndigheden gennem godkendelsen af vedligeholdelsesprogrammet.

Typeansvarligt land (State of design):

Den stat, som har jurisdiktion over (under hvis retsområde) den organisation, der er ansvarlig for typedesignet (også kendt under begrebet typeansvarlig myndighed).

Variation (Variation):

En variation i forbindelse med et vedligeholdelsesprogram er en tilladelse til, direkte eller via en procedure, for en engangsændring på et individuelt luftfartøj eller komponent for et unikt tilfælde. En variation er ikke en permanent tilladelse, men er en exceptionel tilladelse til at operere luftfartøjet i en begrænset periode, indtil krævet vedligeholdelse er udført.

Vedligeholdelse (Maintenance):

Eftersyn, inklusive overhaling, reparation, inspektion, udskiftning, ændring eller fejludbedring af et luftfartøj, en komponent eller enhver kombination heraf, dog med undtagelse af inspektion før flyvning (Pre-flight inspection).

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for dansk registrerede luftfartøjer samt for luftfartøjer, der opereres under en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

3.1.1 Bestemmelserne gælder for luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart, firmaflyvning, udlejning, jf. BL 10-5, bortset fra skoleflyvning med svævefly og balloner.

3.1.2 Bestemmelserne i denne BL samt kravene i Kommissionens forordninger (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 og nr. 1702/2003 af 24. september 2003 gælder endvidere for luftfartøjer, når de udfører militær-, told-, politi-, eftersøgnings- og rednings-, brandsluknings-, kystvagts- eller lignende aktiviteter og tjenester.

Anm.: Disse luftfartøjer er ikke omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008, jf. artikel 1, stk. 2 hertil. Det er derfor nødvendigt at fastsætte nationale krav til luftfartøjer, der udfører sådanne operationer.

4. Generelt

Anm.: Bestemmelserne i denne BL indeholder og henviser til supplerende bestemmelser til EU’s forordninger, hvor EASA ikke udøver kompetence på området, samt nødvendige henvisninger til Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003, bilag l (Part M) og Bilag ll (Part 145) med tilhørende ændringer. Vejledning, anvisninger og informationer til denne BL, er udsendt som AIC.

4.1 Ejeren/brugeren af et luftfartøj er ansvarlig for, at en flyvning ikke påbegyndes, medmindre kravene i Part M, M.A.201, og denne BL er opfyldt.

4.2 Der skal efter enhver vedligeholdelsesopgave, der har betydning for sikkerheden, udføres en uafhængig inspektion (dobbelt kontrol). Se Part M, AMC M.A 402 (a) pkt. 4.5 og 4.6 for krav og eksempler.

5. Vedligeholdelsesprogram

5.1 Ejeren/brugeren af et luftfartøj er ansvarlig for, at der udarbejdes og ajourføres et vedligeholdelsesprogram for det pågældende luftfartøj, jf. Part M, M.A.201.

5.1.1 Vedligeholdelsesprogrammet og ændringer hertil skal godkendes af Trafikstyrelsen.

5.1.2 Programmet skal være godkendt af Trafikstyrelsen, før luftfartøjet tages i brug.

Anm.: De nærmere anvisninger for vedligeholdelsesprogrammet fremgår af AIC/ vejledning til denne BL.

6. Vedligeholdelsesorganisation/arrangement

6.1 Luftfartøjer, inklusive komponenter (motorer, propeller, dele og apparatur), skal vedligeholdes på et godkendt værksted.

6.1.1 Store luftfartøjer samt luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, inklusive motorer, propeller, dele og apparatur, skal vedligeholdes af et godkendt Part 145 værksted og opfylde kravene i Part M, M.A.201.

6.1.2 Andre luftfartøjer end de, der er nævnt i pkt. 6.1.1, samt tilhørende motorer, propeller, dele og apparatur skal vedligeholdes af et godkendt Part 145 værksted, eller Part M(F) værksted og opfylde kravene i Part M, M.A.201.

Anm.: De nærmere anvisninger for vedligeholdelsesorganisation/arrangement fremgår af AIC/vejledning til denne BL.

7. Funktions-/prøveflyvning

Prøveflyvning skal udføres i henhold til en flyvetilladelse udstedt efter BL 1-12 og forordning (EF) nr. 1702/2003 Part 21, Subpart P.

Anm.: De nærmere anvisninger for funktions-/prøveflyvning fremgår af AIC/vej-ledning til denne BL.

8. Reparationer

En reparationsforskrift skal være godkendt eller accepteret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1702/2003, Part 21 med tilhørende AMC, GM og ED Decisions samt Part M, M.A.304.

Anm.: De nærmere anvisninger for reparationer fremgår af AIC/vejledning til denne BL.

9. Ændringer

En ændringsforskrift skal være godkendt eller accepteret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1702/2003, Part 21, med tilhørende AMC, GM og ED Decisions samt Part M, M.A.304.

Anm.: De nærmere anvisninger for ændringer fremgår af AIC/vejledning til denne BL.

10. Dokumentation og frigivelse til flyvning

Ejeren/brugeren er ansvarlig for, at luftfartøjet ikke tages i brug efter vedligeholdelse, før arbejdet er dokumenteret udført i luftfartøjets journaler eller tekniske logsystem, og før der foreligger et CRS, udfærdiget i overensstemmelse med bestemmelserne i Part 145, 145.A.50 (b), Part M, Subpart H, og Part M, M.A.612 med tilhørende AMC.

11. Styring af vedvarende luftdygtighed

Styring af den vedvarende luftdygtighed af store luftfartøjer og luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart, bortset fra skoleflyvning med svævefly og balloner, skal foretages af en Part M, subpart G organisation, (CAMO), jf. Part M, M.A.201, pkt. f, h og i.

Anm.: De nærmere anvisninger for styring af vedvarende luftdygtighed fremgår af AIC/vejledning til denne BL.

12. Dispensation

Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

13. Straf

13.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 4-11 straffes med bøde.

13.2 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

14. Ikrafttræden

14.1 Denne BL træder i kraft den 1. august 2012.

14.2 Samtidig ophæves BL 1-1, 4. udgave af 20. december 2007.»

Trafikstyrelsen, den 2. juli 2012

Carsten Falk Hansen

/ Theo Rabenberg

Officielle noter

1) I BL’en er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og dermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer samt Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjsmateriel, -dele og - apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i BL’en er udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

/NPKT/FN501//