Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder

I medfør af § 58, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010, fastsættes:

Almindelige bestemmelser

§ 1. Kommunens gæld til de kommunale forsyningsvirksomheder i årsregnskabet må ikke overstige kommunens likvide beholdninger tillagt ledigt træk på kommunens kassekredit ved regnskabsårets udgang.

Stk. 2. Gælden til de kommunale forsyningsvirksomheder opgøres som summen af kommunens negative mellemværender med de enkelte forsyningsområder på hver af funktionerne 9.35.31, 9.35.33 og 9.35.35, i »Budget- og regnskabssystem for kommuner«.

Stk. 3. De likvide beholdninger opgøres som summen af saldiene på funktionerne 9.22.01-9.22.11 i »Budget- og regnskabssystem for kommuner« og deponerede beløb vedrørende forsyningsvirksomheder, jf. § 6 i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Ledigt kassekredittræk opgøres efter reglerne i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

§ 2. Kommunens gæld til og tilgodehavender hos de kommunale forsyningsvirksomheder i det enkelte regnskabsår forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten.

Stk. 2. Forrentningen beregnes på grundlag af mellemværenderne med de kommunale forsyningsvirksomheder på hver af funktionerne 9.35.31, 9.35.33 og 9.35.35, i »Budget- og regnskabssystem for kommuner«.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan meddele tilladelse til at foretage forrentning med en årlig rente, der afviger fra markedsrenten, når særlige forhold taler herfor.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 152 af 3. februar 2010 om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 3. juli 2012

P.M.V.
E.B.
Niels Jørgen Mau Pedersen

/ Henning Elkjær Nielsen