Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber

(Frist for valg)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Valg af forbrugerrepræsentanter skal første gang være gennemført senest 31. december 2013, og de valgte forbrugerrepræsentanter skal senest indtræde i bestyrelsen 31. december 2014, jf. dog § 4, stk. 1.«.

Stk. 3. bliver herefter stk. 4.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2012.

Miljøministeriet, den 18. juli 2012

Ida Auken