Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Betegnelserne »Superfruits« og »Superjuice« var vildledende

Resumé

Det var vildledende, at en virksomhed markedsførte nogle frugtjuicer med betegnelserne »Superfruits« og »Superjuice«, da virksomheden dermed gav forbrugerne indtryk af, at de to produktserier var fremstillet af en særlig kategori af frugter, som havde særligt gavnlige egenskaber i forhold til andre frugter. Virksomheden havde ikke dokumenteret, at de anvendte frugter havde sådanne gavnlige egenskaber i den anvendte forarbejdning og sammensætning.

Fødevare- og Veterinærklager fastholdt Fødevarestyrelsens forbud mod vildledende markedsføring.

NN A/S
Den 26. november 2010
Sagsnr.: 5450/838
Ref.: mora
Tlf.: 33 95 14 30

Forbud mod vildledende markedsføring fastholdes

I har i e-mail af 6. maj 2010 klaget over forbud af 9. april 2010 fra Fødevareregion Vest mod at markedsføre drikkevarer med betegnelsen »super-« i tilknytning til en vareart eller et varenavn, fx »superfruit« eller »superjuice«.

Forbuddet gjaldt med omgående virkning, dog fik I tilladelse til at omsætte allerede producerede varer.

Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og fastholder forbuddet.

Det betyder, at I med virkning fra den 9. april 2010 har haft forbud mod at markedsføre drikkevarer med betegnelserne »super-« i tilknytning til vareart eller et varenavn, fx »superfruit« eller »superjuice«. Dog har I tilladelse til at omsætte varer, der allerede var produceret, da forbuddet blev udstedt.

Sammendrag

Med betegnelserne »Superfruits« og »Superjuice« giver I forbrugerne indtryk af, at de to produktserier er fremstillet af en særlig kategori af frugter, som har særligt gavnlige egenskaber i forhold til andre frugter.

I har imidlertid ikke dokumenteret, at de anvendte frugter har sådanne særligt gavnlige egenskaber i den anvendte forarbejdning og sammensætning, og betegnelserne »Superfruits« og »Superjuice« er derfor egnet til at vildlede forbrugerne.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Tilsyn

Under et tilsyn hos jer den 10. december 2009 konstaterede fødevareregionen, at I markedsførte tre frugtsmoothieprodukter under betegnelserne henholdsvis »XX Superfruits wild blueberries«, »XX Superfruits acai« og »XX Superfruits pomegranate«.

Desuden konstaterede fødevareregionen, at I markedsførte to juiceprodukter under betegnelserne henholdsvis »YY Superjuice blueberry + aronia« og »YY Superjuice pomegranat + raspberry«.

I indsender materiale til fødevareregionen

I e-mail af 17. december 2009 sendte I bl.a. fødevareregionen en redegørelse for jeres produktserie »YY Superjuice«.

Det fremgår heraf, at I kaldte juicerne for »superjuice«, bl.a. fordi de var økologiske samt indeholdt bær og frugter, som forskere kaldte »superbær« eller »superfrugter« på grund af deres ernæringsmæssige fordele.

I gjorde i den forbindelse gældende, at nylig EU-finansieret forskning havde vist, at økologiske frugter indeholder 40 pct. flere antioxidanter end de ikke-økologiske. I mente, at dette var »super« og henviste til, at antioxidanter neutraliserer frie radikaler, som er ustabile iltmolekyler, der forbindes med kræft, hjertesygdomme og ældning.

Videre indeholdt redegørelsen en række anbringender vedrørende forskellige ernæringsmæssige nyttevirkninger af bl.a. acaibær, blåbær, sorte rønnebær (aronia), granatæble og hindbær, som indgik i begge eller den ene af de to produktserier.

I fremsendte også en videnskabelig artikel (på polsk) om effekten af anthocyaniner fra sorte rønnebær på en række kliniske parametre samt en artikel om undersøgelsen af det totale antioxidantindhold i vegetabilske fødevarer, drikkevarer og olier, bestemt på tre forskellige måder.

Endelig fremsendte I resumeer af to andre videnskabelige artikler, et indlæg fra websiden foodobserver.dk om tendenser på markedet for drikkevarer, en artikel om anthocyaniner og bærsafter samt en oversigt over antioxidantindholdet i forskellige bær.

Forbud

I afgørelse af 9. april 2010 forbød fødevareregionen jer at markedsføre drikkevarer med benævnelsen »super-« i tilknytning til en vareart eller et varenavn, fx »superfruit« eller »superjuice«.

Fødevareregionen begrundede forbuddet med, at der ikke fandtes nogen definitioner på begreberne superfrugt, superfruit og superjuice, og at betegnelserne måtte opfattes som et forsøg på at bibringe forbrugerne den tro, at de omhandlede produkter havde bedre egenskaber end andre frugtsmoothie- og juiceprodukter.

Fødevareregionen fandt, at det materiale, I havde indsendt, ikke berettigede til hverken betegnelsen »superfruit« eller »superjuice«.

Derfor var jeres markedsføring i strid mod fødevarelovgivningens vildledningsforbud.

Forud for forbuddet havde fødevareregionen i brev af 23. marts 2010 opfordret jer til at fremkomme med jeres eventuelle bemærkninger til sagen (partshøring - forvaltningslovens1) § 19, stk. 1).

I fremkom ikke med bemærkninger.

I klager

I e-mail af 6. maj 2010 klagede I over forbuddet.

I forklarede, at I kaldte jeres juicer »super« af helt subjektive årsager, fordi I fandt, at jeres juice var verdens bedste, og I henviste til navnene på en række virksomheder og produkter, hvori ordet »super« indgik.

I henviste også til websiden superfruitstore.com/egenskaber/antioxidant, hvor ordet »super« indgik i navnet på alle websidens produkter, som kunne købes i en lang række danske forretninger.

I anmodede om, at jeres klage blev tillagt opsættende virkning.

Afslag på opsættende virkning

I afgørelse af 10. maj 2010 afslog fødevareregionen at tillægge jeres klage opsættende virkning, og i afgørelse af 20. maj 2010 fastholdt Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager (nu: Fødevare- og Veterinærklager) fødevareregionens afslag.

Fødevareregionen oversender klagen til Fødevare- og Veterinærklager

Den 11. maj 2010 oversendte fødevareregionen jeres klage med sagens akter til Fødevare- og Veterinærklager for behandling.

I oversendelsesbrevet skrev fødevareregionen, at »YY Superjuice blueberry + aronia« ifølge varedeklarationen havde en sammensætning af 79 pct. druejuice, 13 pct. aroniajuice og 9 pct. blåbærpuré, samt at den tilsvarende sammensætning for »YY Superjuice pomegranate + raspberry« ifølge deklarationen var 81 pct. druejuice, 11 pct. granatæblejuice, 5 pct. hindbærpuré og 3 pct. æblejuice.

Fødevareregionen fandt, at de frugter, der blev anprist som »superfrugter«, således kun var til stede i produkterne i mindre mængder.

Med hensyn til »XX«-serien anførte fødevareregionen, at I i forbindelse med udarbejdelse af nye varedeklarationer i april måned 2009 havde oplyst, at de anpriste »superfrugter« var til stede i produkterne i mængder af 30 pct. eller mindre – således havde »XX Superfruit wild blueberries« et indhold af blåbær på 18 pct., »XX Superfruit pomegranate« havde et indhold af 25 pct. granatæble og 5 pct. most blåbær, mens »XX Superfruit acai« havde et indhold af 11 pct. acaibær og 8 pct. blåbær.

Fødevareregionen fandt det ikke relevant i denne sammenhæng, om andre virksomheder brugte ordet »super«. Fødevareregionen fandt heller ikke, at produktbetegnelserne på den webside, I havde henvist til i jeres klage, lovliggjorde jeres forhold.

Fødevareregionen anbefalede, at forbuddet blev fastholdt.

Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Betegnelserne »superfruit« og »superjuice« fremhæver frugterne som særligt gavnlige

Vi finder, at ikke enhver fødevarebetegnelse med forstavelsen »super-« nødvendigvis vil være vildledende. »Super« vil således i mange sammenhænge alene være en åbenlys overdrivelse fra producentens side af en fødevares høje kvalitet, hvilket kan være lovligt.

I dette tilfælde finder vi imidlertid, at betegnelserne »superfruit« og »superjuice« ikke er udtryk for en sådan åbenlys overdrivelse, men at I derimod giver forbrugerne indtryk af, at »XX«- og »YY Superjuice«-serierne er fremstillet af en særlig kategori af frugter, som har særligt gavnlige egenskaber i forhold til andre frugter.

En fødevarevirksomhed skal kunne dokumentere, at oplysninger og påstande, som virksomheden af egen drift fremkommer med, er rigtige (fødevarelovens2) § 54, stk. 2).

Hvis I ikke kan dokumentere, at de frugter, som begrunder disse »super«-betegnelser, faktisk har sådanne særligt gavnlige egenskaber i forhold til andre frugter, finder vi, at betegnelserne er i strid med reglen om, at mærkningen og præsentationen af fødevarer, samt de informationer, der gives om varerne, ikke må vildlede forbrugerne (vildledningsforbuddet i fødevareforordningens3) artikel 16).

Uafhængigt af om I kan dokumentere sådanne særligt gavnlige egenskaber ved frugterne eller ej, finder vi, at betegnelserne vil være en overtrædelse af vildledningsforbuddet, hvis de pågældende frugter ikke er til stede i produkterne i mængder, som giver forbrugerne den fremhævede nyttevirkning.

I har ikke dokumenteret, at frugterne er særligt gavnlige

I har under sagen gjort gældende, at de bær, der indgår i de to produktserier – acaibær, blåbær, sorte rønnebær (aronia), granatæble og hindbær – skulle være i besiddelse af særligt gavnlige og sunde egenskaber, som berettigede til betegnelsen »superbær« eller »superfrugt«.

Det videnskabelige materiale, I har indsendt, er imidlertid efter vor opfattelse utilstrækkelig dokumentation for, at de pågældende bær kan betegnes som »superfrugter«.

Den indsendte dokumentation beskæftiger sig således først og fremmest med bærrenes antioxidanteffekt. Ud over at vi finder denne effekt utilstrækkeligt dokumenteret, skal vi påpege, at en høj antioxidanteffekt, selv hvis den var dokumenteret, efter vor opfattelse ikke i sig selv ville berettige til at betegne de pågældende bær som »superfrugter« i forhold til andre bær med en lavere antioxidanteffekt.

I har således ikke dokumenteret, hvori det gavnlige ved denne antioxidanteffekt består, og den eventuelle nytteværdi af en antioxidanteffekt vil under alle omstændigheder ikke være den eneste målestok for den samlede gavnlighed af en given frugt.

Som begrundelse for betegnelsen »YY Superjuice« har I under sagen bl.a. henvist til, at juicerne er 100 pct. økologiske. Vi finder imidlertid, at det ikke berettiger til betegnelsen »Superjuice«, at juicerne er økologisk fremstillet.

Frugterne er kun til stede i begrænsede mængder

Endelig bemærker vi, at de bær, I henviser til som »Superfrugt«, under alle omstændigheder er til stede i så relativt begrænsede mængder i såvel »XX«-serien som »YY Superjuice«-serien, at dette efter vor opfattelse i sig selv gør det vildledende at betegne de to produktserier som henholdsvis »Superfruit« og »Superjuice« på grund af deres indhold af de pågældende bær.

Vi har ikke taget stilling til, om jeres markedsføring er lovlig efter fødevarelovgivningen i øvrigt

Vi har ikke taget stilling til, om jeres markedsføring af »XX« og »YY Superjuice« – herunder på de websider, hvor I markedsfører produkterne – er i overensstemmelse med fødevarelovgivningen i øvrigt, herunder anprisningsforordningen4) og juicebekendtgørelsen5).

Vi har heller ikke taget stilling til, om den begrænsede mængde af de omhandlede bær, som produkterne indeholder, berettiger til de anvendte varebetegnelser, fx om et indhold på 18 pct. blåbær berettiger til betegnelsen »…Wild Blueberries«.

***

I kan ikke klage over Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Morten Rathsack

Fuldmægtig, cand.jur.

Fødevareregion Vest modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 (med senere ændringer)

2) Lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (med senere ændringer)

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (med senere ændringer)

4) Europa-Parlamentets og Rådets (EF) forordning Nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (med senere ændringer)

5) Bekendtgørelse nr. 878 af 30. oktober 2003 om frugtsaft m.v. (med senere ændringer)