Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 19. juni 2012 i sag 66.2011

A

v/faglig sekretær Søren Kjærsgaard, Malerforbundet i Danmark

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA), og advokat Ulrik Mayland og sekretær Bendt Egelund Pedersen (begge LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget afdelingschef Niels Håkonsen, Danske Malermestre, og faglig sekretær Carsten Niebuhr, Malerforbundet i Danmark.

Mellem klageren, A, født den 2. september 1992, og indklagede B, blev den 1. januar 2011 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som skiltetekniker, med uddannelsesperiode fra den 1. januar 2011. Der er i uddannelsesaftalen ikke anført noget sluttidspunkt for uddannelsesperioden.

Denne sag drejer sig om arbejdsgiverens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 3. oktober 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at efterbetale A 60.000 kr. i erstatning for manglende indfrielse af uddannelseskrav.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 4. juni 2012.

Sagsfremstilling

B har tidligere været gift med A’s mor.

Af udskrift af sms-korrespondance mellem A og B fremgår bl.a.:

»06-06-2011 22:02

Hej far. Jeg Har tusinde ting jeg Skal Nå i morgen. Efter Ishi er flyttet. Hun Skal have dyrelæge, smed og en hel masse andre ting Skal jeg Nå. Så ville hører om jeg måtte holde en ferie fri dag

06-06-2011 22:04

Ej Hvor er du tarvelig

07-06-2011 08:11

Hej far jeg er på vej«

B skrev den 10. juni 2011 et brev med følgende indhold:

»Ang. opsigelse

Trods flere mundlige advarsler er jeg nød til at opsige dig på grund af udeblivelse og manglende lyst til at passe dit arbejde.«

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun den 6. juni 2011 bad om fri den 7. juni 2011, men hun husker ikke, hvad svaret herpå var. Den 7. juni 2011 mødte hun ikke til sædvanlig arbejdstid kl. 8, da hun var nødt til at hjælpe sin mor med hesten. B ringede kl. 9 om morgenen for at høre, om hun var på vej. Hun sad da i bilen sammen med sin mor, som kørte hende på arbejde, og hun svarede, at hun var på vej. De ville være fremme inden for 10 minutter. Lidt efter ringede B til hendes mor og sagde, at hun ikke skulle komme mere. Dette opfattede hun som en ophævelse af uddannelsesaftalen. Hun har ikke talt med B siden den morgen. B havde ved en enkelt lejlighed en måned eller to tidligere bedt hende gå hjem og tænke over, om hun ville fortsætte elevforholdet. Hun vendte dengang tilbage dagen efter og sagde, at det ville hun godt. Hun har ikke modtaget advarsler for at møde for sent.

B har forklaret bl.a., at han sent om aftenen den 6. juni 2011 modtog en sms fra A, hvori hun bad om fri dagen efter, hvilket han sagde nej til, bl.a. fordi han på grund af det sene tidspunkt ikke havde mulighed for at ændre arbejdsplanerne. Den 7. juni 2011 omkring kl. 8.30 kontaktede han A pr. telefon for at spørge, hvor hun blev af, og hun sagde, at hun var på vej. Han forstod det således, at hun ville være fremme i løbet af kort tid, og derfor gav han hende ikke et bestemt tidspunkt, inden for hvilket han forventede hende på arbejde. Da hun kl. 11 endnu ikke var mødt på arbejde, ringede han til hende og sagde, at hun ikke skulle komme mere. Han mente hermed, at han ophævede elevforholdet. A har generelt fået at vide flere gange, at hun skal passe sit arbejde, da hun har haft meget fravær. Selvom der også var problemer med hendes engagement inden for prøvetiden, afskedigede han hende ikke dengang, fordi han ville skåne hende pga. skilsmissen fra A’s mor.

V1 har forklaret bl.a., at han har været svend i virksomheden i 11 år. A’s arbejdsindsats var under middel, hvilket han påtalte over for hende flere gange. Det hændte, at hun kom senere eller gik hjem før tid. Der er flekstid i virksomheden således at forstå, at man skulle møde ind mellem halv otte og otte om morgenen, og det bliver ikke kontrolleret, hvornår man kommer og går. Det er den enkeltes ansvar. Han har dog sagt til A, hvis hun kom for sent, at hun skulle blive tilsvarende længere om eftermiddagen.

Procedure

A har til støtte for påstanden om erstatning anført, at ophævelsen af elevforholdet ikke var berettiget, idet hun ikke tidligere havde modtaget nogen skriftlig advarsel om konsekvenserne af ikke at møde til tiden, og forsinkelsen den 7. juni 2011 var ikke af en sådan karakter, at den i sig selv udgjorde en væsentlig misligholdelse af uddannelsesforholdet.

B har til støtte for påstanden om frifindelse anført, at A væsentligt har misligholdt uddannelsesforholdet ved på trods af afslaget på hendes anmodning om at holde fri den 7. juni 2011 ikke var mødt på arbejde kl. 11, selvom han havde ringet til hende og mindet hende om at møde op, og selvom hun også tidligere har modtaget advarsler, fordi hendes fravær var for stort.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Parterne er enige om, at uddannelsesaftalen blev ophævet af B i en telefonsamtale den 7. juni 2012 på grund af udeblivelse.

Fire medlemmer udtaler:

Efter forklaringen fra B og den fremlagte udskrift af sms-beskeder lægger vi til grund, at A den 6. juni 2012 omkring kl. 22 bad om fri den 7. juni 2011 for at passe sin hest, men at denne anmodning bl.a. på grund af det sene tidspunkt ikke blev imødekommet. Vi lægger endvidere til grund, at A på trods heraf tog ud til sin hest den 7. juni 2012 om morgenen og derfor ikke mødte på arbejde til sædvanlig tid kl. 8, og at hun - efter at skrevet til B, at hun var på vej, og efter at han telefonisk havde kontaktet hende herom cirka kl. 8.30 – endnu ikke var mødt på arbejde omkring kl. 11.

Under disse omstændigheder finder vi, at A væsentligt har misligholdt sine pligter i henhold til uddannelsesaftalen, og at ophævelsen derfor var berettiget, hvorfor vi stemmer for at frifinde virksomheden for det rejste krav.

Tre medlemmer bemærker:

Vi finder ikke, at det forhold, at A ikke mødte på arbejde til sædvanlig tid den 7. juni 2011, udgør en væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen. Vi har herved lagt vægt på, at det mod hendes benægtelse ikke er godtgjort, at hun tidligere har modtaget advarsler for at komme for sent på arbejde, og at det efter hendes forklaring må lægges til grund, at hun var på vej på arbejde og ville være fremme inden for 10 minutter, da B omkring kl. 9 om morgenen ringede og sagde, at hun ikke skulle møde på arbejde mere.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at B frifindes for det rejste krav.

T h i b e s t e m m e s

B frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.