Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 6. juni 2012 i sag 63.2011

A

v/advokat Kim Brandt Jensen, Blik- og Rørarbejderforbundet

mod

B, nu under konkurs

v/kurator advokat Per Michael Klausen, Forum Advokater

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Linda Rudoph Greisen og advokat Tine Benedikte Skyum (begge DA), og advokat Ane Kristine Lorentzen og sekretær Bendt Egelund Pedersen (begge LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Morten Gass, Tekniq, og forbundssekretær Søren Schytte, Blik- og Rørarbejderforbundet.

Mellem klageren, A, født den 23. oktober 1990, og indklagede B, blev den 28. maj 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som VVS og energimontør, med uddannelsesperiode fra den 1. juni 2007 til den 30. november 2011.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn, herunder overtidsbetaling, feriepenge og kørsel under skole.

A har ved sin organisation, Blik- og Rørarbejderforbundet, ved klageskrift modtaget den 24. august 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes til A at betale 53.310,29 kr. med tillæg af procesrente fra forfaldsdato, til betaling sker.

Kravet er opgjort som efterbetaling af løn, herunder overtidsbetaling, med 10.466,20 kr., feriebetaling for 1. maj 2007 til 30. april 2008 med 9.500,40 kr., feriepenge for 1. maj 2009 til 30. april 2012 med 26.811,57 kr., manglende afholdte feriefridage med 6.954,23 kr. og betaling af kørsel under skoleophold med 1.511,32 kr., hvorfra er fratrukket for meget betaling til opsparingskonto med 1.933,43 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 21. maj 2012, hvorunder B ikke gav møde.

Sagsfremstilling

B var som medlem af Tekniq omfattet af overenskomsten mellem Tekniq og Blik- og Rørarbejderfor-bundet. As efterbetalingskrav er opgjort i overensstemmelse med denne overenskomst.

Overenskomsten indeholder bl.a. følgende bestemmelse om ferie og feriebetaling:

»Lærlinge har ret til ferie efter Ferieloven og er i øvrigt omfattet af ferielovens regler. Under ferie ydes der en feriegodtgørelse på 12,5 % af den samlede ferieberettigede løn. Dog skal lærlinge i det første og andet hele ferieår - efter at ansættelsesforholdet er begyndt – have udbetalt mindst fuld løn. Beregning af feriegodtgørelse påbegyndes ved ansættelsesforholdets start, og virksomheden supplerer eventuelt forskellen mellem fuld løn og opsparet feriegodtgørelse i det første og andet hele ferieår. Heri kan modregnes feriegodtgørelse optjent i et tidligere ansættelsesforhold.«

B har i mail af 11. november 2011 til Tvistighedsnævnet anført, at man kun mener at skylde A 5.335,62 kr. med tillæg af feriepenge. Til støtte herfor er anført, at A ikke afleverede alle sine ugesedler og heller ikke udarbejdede dem korrekt, og at han derfor modtog a/conto løn, som fejlagtigt er registreret som overtid udover 37 timer om ugen.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, er sålydende:

»Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk.2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.«

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han havde over 30 km til og fra skole. Han havde ofte overarbejde i forbindelse med elevuddannelsen. Det er ikke korrekt, når virksomheden anfører, at han ikke afleverede sine ugesedler – det gjorde han hver fredag eller mandag, og kontordamen kom hver anden tirsdag og lavede løn i virksomheden.

V1, der er faglig medarbejder i Blik- og Rørarbejderforbundet, har forklaret bl.a., at det er ham, der har lavet opgørelsen af A, og at han herved har lagt virksomhedens lønsedler og oplysninger om afholdt ferie til grund. Der er ingen frist i overenskomsten for at rejse krav om feriefridage. Feriepengekrav blev første gang rejst ved mødet i det faglige udvalg den 21. marts 2011.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst finder vi, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte A’s efterbetalingskrav, idet bemærkes, at der ikke herved er taget stilling til, om kravet på feriebetaling for 1. maj 2007 til 30. april 2008 måtte være helt eller delvist forældet efter ferielovens regler.

Som følge heraf tages hans påstand til følge.

T h i b e s t e m m e s

B skal til A betale 53.310,29 kr. med tillæg af procesrente fra forfaldsdato, til betaling sker.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.