Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 14. maj 2012 i sag 58.2011

A

v/sekretær Kasper Palm, Dansk Metal

mod

B

nu under konkurs

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Lise Bardenfleth og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA), advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og advokat Ulrik Mayland (begge LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Tina Lambert Andersen, DI, og sekretær Erik B. Wiberg, Dansk Metal.

Mellem klageren, A, født den 10. april 1986, og indklagede B, blev den 7. juli 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som datatekniker, med uddannelsesperiode fra den 7. juli 2008 til den 4. marts 2011.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn, pension og beløb til fritvalgskonto samt feriepenge.

A har ved sin organisation, Dansk Metal, ved klageskrift modtaget den 15. august 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes at efterregulere As løn samt efterbetale pension med i alt 93.510,70 kr. samt tilbagebetale modregning i feriepenge på 1.026 kr., eller i alt 94.536,70 kr.

Kravet er opgjort som efterbetaling af løn for perioden august 2008 til 31. december 2010 med 40.373,59 kr., løn for 1. januar til 31. marts 2011 fratrukket for meget udbetalt løn under afholdt ferie, i alt 16.905.64 kr., samt pension for april 2009 til marts 2011 med 41.231,48 kr. og feriegodtgørelse med 1.026 kr., fratrukket 5.000 kr. i betaling for en PC.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 7. maj 2012, hvor B ikke gav møde. Det er oplyst, at B er gået konkurs, og at konkursboet ikke indtræder i sagen.

Sagsfremstilling

I tillæg til uddannelsesaftalen er der tillige fremlagt en ansættelsesaftale underskrevet af B, men ikke af A, hvoraf fremgår bl.a., at lønnen blev aftalt til 9.000 kr. pr. måned.

B har ikke indgået aftale om overenskomst.

Den for uddannelsesområdet gældende overenskomst er Industriens Overenskomst indgået mellem Dansk Industri og CO Industri.

B har i brev af 1. oktober 2011 til Tvistighedsnævnet anført, at »alle udeståender over for A er afregnet fuldstændig« og har i den forbindelse henvist til et brev af 4. maj 2011 til A, hvori der i det opgjorte krav på feriegodtgørelse for optjeningsåret 2010 er modregnet 1.026 kr., der angives at vedrøre feriepenge af for meget udbetalt løn i 2010.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, er sålydende:

»Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.«

Procedure

A har til støtte for sin påstand anført, at han efter den overenskomst, der er gældende for uddannelsesområdet, har det nævnte krav, herunder at han har krav på betaling af såvel arbejdsgiverens som elevens andel af pensionsbidrag, der ikke er blevet indbetalt til pensionsordning efter de i overenskomsten fastsatte regler. Det er ikke korrekt, at han har fået udbetalt for meget i løn i 2010, og allerede af den grund er den foretagne modregning i feriepengekravet ikke korrekt.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer bemærker:

I overensstemmelse med Højesterets dom, UfR 1994 s. 907/2 og efter Tvistighedsnævnets faste praksis finder vi, at A har krav på betaling af pensionsbidrag som påstået, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Herefter, og da der ikke i øvrigt er grundlag for at tilsidesætte hans opgørelse, tages påstanden til følge.

Tre medlemmer bemærker:

I overensstemmelse med tidligere dissenser i Tvistighedsnævnets kendelser vedrørende spørgsmålet om pensionsbidrag, stemmer vi for at frifinde virksomheden for kravet om betaling af A’s eget bidrag til pension, og herefter alene at tage hans påstand til følge med fradrag heraf.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at B skal betale løn mv. med 93.510,70 kr. samt tilbagebetale modregning i feriepenge på 1.026 kr., eller i alt 94.536,70 kr.

T h i b e s t e m m e s

B skal inden 14 dage betale 94.536,70 kr. til A.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.