Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 26. marts 2012 i sag 32.2011

A

3F Den Grønne Gruppe v/forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA), advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og sekretær Bendt Egelund Pedersen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A, og for-handlingssekretær Peter Kaae Holm, 3F.

Mellem klageren, A, født den 13. juli 1991, og indklagede B, blev den 23. november 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes inden for landbrugsuddannelsen med speciale i husdyr, med uddannelsesperiode fra den 18. januar 2010 til den 3. juni 2011.

Denne sag drejer sig om ophævelse af uddannelsesaftalen og efterbetaling af tillæg i henhold til overenskomsten for weekendarbejde og for arbejde før kl. 05.00.

A har ved sin organisation, 3F Den Grønne Gruppe, ved klageskrift modtaget den 5. april 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale A 34.350,98 kr.

Beløbet er opgjort som 30.000 kr. for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen og 4.350,98 kr. i efterbetaling af løntillæg mv.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 9. marts 2012.

Sagsfremstilling

Den for uddannelsesområdet gældende overenskomst er Jordbrugsoverenskomsten mellem GLS-A og 3F.

Af et print fra A’s facebook fra den 4. januar til den 2. september 2010 fremgår bl.a.:

»A: Det er typisk når mesten ikk lige ved hvad han skal sætte en til kommer man til at gøre bade værlse rent :-[ sys det er en lang dag 5.45 i mors til ca 18 Iaften gab gi mig en seng mi jeg sove inden for 10min

27. april kl. 12.41

A: Gid det var mandag i dag orker ikk at skal ha vagt fredag til søndag

9. juli kl. 10.44

A: Glæder sig til jan er slut og ved godt der er lang tid til men det er vær at vente på. Har ikk lyst til at være i praktik mere sus det er træls at det er så lang tid.

24. august kl. 22:19

N1… Jeg glæder mig også til skole igen :) hvilken dato starter vi igen?? Hvorfor kan du ikke li dit praktik sted??

25. august kl. 14:51

A: ved det er feb men ved ikke mere. mig og min bos snakke på to forskellige måder og han forstår ikke mig, så ville gane ha en anden men kan godt holde ud ind til ½, heh

27. august kl. 13:11.«

A skrev på facebook den 30. august 2010, at hun var syg og lå hjemme i sengen, og den 1. september 2010, at hun fortsat var syg og skulle til lægen.

Af mulighedserklæring underskrevet af B og A henholdsvis den 7. og 8. september 2009 og af lægerne N2 & N3 den 10. september 2009, fremgår bl.a., at A ikke har kunnet møde på arbejde fra den 30. august 2010, og at lægen skønner, at ændrede arbejdsfunktioner eller fravær fra arbejdet må anses for påkrævet fra den 3. august til den 5. september 2010.

A modtog den 30. september 2010 et håndskrevet stykke papir, benævnt ”Advarsel til A”, hvoraf fremgår bl.a.: ”10-9 ugyldig lægeerklæring”.

I henhold til brev af 1. oktober 2010 opsagde B den 1. oktober 2010 uddannelsesaftalen med virkning fra den 1. november 2010 ”grundet negativ omtale og ugyldig sygemelding”.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, er sålydende:

»Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk.2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.«

Erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1, lyder således:

»Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen.«

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun ikke ved, hvorfor uddannelsesaftalen blev ophævet. Hun blev syg i slutningen af august 2010 og var til læge, fordi hun havde det psykisk dårligt. Der blev udfyldt en mulighedserklæring, fordi lægen sagde, at hun ikke kunne få en lægeerklæring. Hendes facebookprofil er indstillet, således at det kun er hendes facebook-venner, der kan se den. Der er ikke nogen blandt vennerne, som hun ikke kender. Det, hun skrev på facebook, var ikke for at hænge arbejdspladsen ud, men alene for at give udtryk for, hvis hun havde en dårlig dag. Med sætningen om, at hun glædede sig til januar var slut, mente hun, at hun glædede sig til at se sine venner på skoleopholdet, som skulle begynde i februar.

B har forklaret bl.a., at A havde fået flere mundtlige advarsler før den skriftlige advarsel, som blev afgivet efter råd fra ungdomskonsulenten. B mente ikke, at A var syg i slutningen af august 2010, og mulighedserklæringen udgjorde heller ingen lægelig dokumentation for sygdom. B bad efterfølgende om at få en lægeerklæring, men A sagde, at det kunne lægen ikke give, hvilket B opfattede således, at det var fordi, hun ikke var syg. Hendes ytringer på facebook sammenholdt med hendes generelle holdning til arbejdet var for meget. Det er rigtigt, at B har sat hende til at ordne badeværelset, men det var det i stalden. A’s ytringer herom på facebook kunne af udenforstående forstås som om, at hun havde virket som gratis hushjælp, og det var på ingen måde tilfældet. A fik kost i weekender og et værelse stillet til rådighed, uden at hun skulle betale herfor.

Procedure

A har anført, at hun i august og september måned 2010 var syg, og at denne sygdom også er tilstrækkeligt dokumenteret med den udarbejdede mulighedserklæring. Hverken dette forhold eller A’s ytringer på facebook udgør nogen misligholdelse af uddannelsesaftalen. Arbejdsgiverens ensidige ophævelse af elevforholdet var derfor uberettiget, hvorfor hun har krav på godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven med 30.000 kr. Efterbetalingskravet er opgjort i overensstemmelse med overenskomstens regler.

B har anført, at A ikke var syg, og da hun efter flere mundtlige advarsler ikke fremkom med lægeerklæring som dokumentation for sygdommen, var det berettiget at hæve uddannelsesaftalen som sket. A’s generelle indstilling til arbejdet sammenholdt med den negative omtale af B og arbejdsstedet på facebook udgør også en hævebegrundende misligholdelse fra A’s side. Hun har gratis fået kost og logi stillet til rådighed, og derfor er det ikke rimeligt, at hun også skal have efterbetalt løntillæg.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen er det ikke godtgjort, at A i slutningen af august og begyndelsen af september 2010 udeblev fra arbejdet uden lovligt forfald. Det forhold, at hun efter at have modtaget advarslen den 30. september 2010 ikke den 1. oktober 2010 havde afleveret lægeerklæring til dokumentation af sygdommen er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at begrunde en ophævelse af uddannelsesaftalen. Heller ikke A’s ytringer på facebook udgør en væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen. B’s opsigelse af uddannelsesaftalen den 1. oktober 2010 var således uberettiget, hvorfor der tilkommer A en godtgørelse, der efter Tvistighedsnævnets faste praksis fastsættes til 30.000 kr.

Kravet på efterbetaling af tillæg for weekendarbejde, som er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, tages til følge, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55. Det findes efter det oplyste om kost og logi ikke tilstrækkeligt godtgjort, at B har et krav, der kan bringes til modregning heri.

Vedrørende spørgsmålet om betaling af tillæg for malkearbejde før kl. 05.00 om morgenen beror dette krav på en fortolkning af overenskomstens kapitel I om aflønning af elever sammenholdt med § 3. Herefter og da der mellem Tvistighedsnævnets faste medlemmer ikke er enighed om, at nævnet skal tage stilling til dette fortolkningsspørgsmål, afvises denne del af kravet, der udgør i alt 260 kr. inklusiv feriegodtgørelse og fritvalgskonto, jf. erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 2.

T h i b e s t e m m e s

B skal inden 14 dage til A betale 34.090,98 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.