Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 26. marts 2012 i sag 24.2011

A

Fagligt Fælles Forbund v/advokat Marie-Louise Ehmer

mod

B

nu under konkurs v/kurator advokat Hanne Bruun Jacobsen

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA), advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og sekretær Bendt Egelund Pedersen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A, og for-handlingssekretær Peter Kaae Holm, 3F.

Mellem klageren, A, født den 12. november 1974, og indklagede B, blev den 4. februar 2010 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som produktionsgartner med uddannelsesperiode fra den 6. april 2010 til 4. november 2011.

Denne sag drejer sig om betaling af løn under ferie.

A har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 17. marts 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes at betale A 11.666,61 kr.

Beløbet udgør løn under afholdt ferie fra den 22. december til den 31. december 2010 og betaling af 3 restferiedage, inklusiv pension og søgnehelligdagsbetaling.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 9. marts 2010, hvorunder eleven har givet møde og redegjort nærmere for sit krav. B, nu under konkurs, har ikke givet møde.

Sagsfremstilling

A afholdt ferie fra den 22. december til den 31. december 2010, men virksomheden nægtede at udbetale hende løn under ferien under henvisning til, at hun gennem tidligere ledighed havde optjent ret til feriedagpenge.

Hun ansøgte derfor sin a-kasse den 10. januar 2011 om udbetaling af feriedagpenge for ferieperioden, men fik afslag med den begrundelse, at hun i medfør af ferielovens § 9 havde krav på løn under ferie og derfor ikke kunne modtage feriedagpenge.

Da virksomheden fortsat nægtede at udbetale hende løn under ferien, påklagede hun a-kassens afgørelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen, som den 24. marts 2011 stadfæstede a-kassens afgørelse.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

A havde efter ferielovens § 9 ret til løn under ferie afholdt fra den 22. december til den 31. december 2010.

Herefter, og da der ikke kan ske udbetaling af optjente feriedagpenge under ferieafholdelse, når lønmodtageren samtidig har ret til ferie med løn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring § 75 h, stk. 4, nr. 3, og bekendtgørelse om feriedagpenge nr. 1625 af 21. december 2010, § 3, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 6, var virksomheden forpligtet til at betale A løn under den afholdte ferie.

Virksomheden har ligeledes pligt til at betale feriegodtgørelse for tre ikke afholdte feriedage.

T h i b e s t e m m e s

B skal inden 14 dage betale 11.666,61 kr. til A.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.