Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til projekter under »Årets Trafiksikkerhedsbyer«

§ 1

I bekendtgørelse nr. 301 af 7. april 2011 om tilskud til projekter under »Årets Trafiksikkerhedsbyer« foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Ansøgning om tilskud sendes til Vejdirektoratet. Ansøgningsfrister annonceres på www.vejdirektoratet.dk.«

2. § 5 affattes således:

»Der skal til Vejdirektoratet foretages en afrapportering af det endelige projekt og en halvårlig afrapportering af status for projektet. De halvårlige afrapporteringer skal foreligge senest den 1. februar for halvåret 1. juli til 31. december og 31. august for perioden 1. januar til 30. juni. Projekter, der varer mindre end et år, skal kun foretage afrapportering af det endelige projekt.«

3. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. august 2012.

Vejdirektoratet, den 6. august 2012

Per Jacobsen

/ Helga Theil Thomsen


Bilag 1

»Bilag 1

Årets trafiksikkerhedsbyer – administrationsgrundlag

I aftalen om Bedre mobilitet af 26. november 2010 er der under puljen for bedre trafiksikkerhed indgået aftale om udpegning af to byer årligt som »årets trafiksikkerhedsbyer«. Der er afsat 20 mio. kr. årligt til projektet i perioden 2011-2014.

Årets trafiksikkerhedsby skal ifølge aftaleteksten: ”planlægge nye og innovative trafiksikkerhedsmæssige indsatser, der bidrager til at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Indsatsen skal være helhedsorienteret og på tværs af strukturer i samarbejde med bl.a. politi, regionale vejcentre og andre centrale aktører. Årets trafiksikkerhedsby skal bidrage til at give ny viden og erfaringer til andre kommuners arbejde med at fremme trafiksikkerheden”.

Vejdirektoratet administrerer ordningen, indkalder ansøgninger og udfærdiger en oversigt over ansøgningerne til brug for forligskredsen.

Ansøgningsrunde og kriterier for prioritering

Der lægges vægt på, at trafiksikkerhedsby-projekterne retter sig mod at øge det generelle trafiksikkerhedsniveau i byen og bør fokusere på byen som helhed. Hovedproblemerne skal ligge på det kommunale vejnet og de trafiksikkerhedsforbedrende tiltag skal være rettet mod at forebygge trafikulykker i byen, således at tiltagene gennemføres på gader og veje i byen samt på f.eks. trafikindfaldsveje.

Tiltagene kan være såvel fysiske, vejtekniske tiltag, som blødere tiltag som kampagner og undervisningsmateriale.

Kommunal medfinansiering

Det er et krav, at kommunen finansierer mindst 33 pct. af projektets samlede omkostninger som medfinansiering.

Ansøgningsskema til kommunerne

Der vil blive udarbejdet et ansøgningsskema, hvor kommunerne kort skal gøre rede for:

Trafiksikkerheden i byen:

Antallet af ulykker og personskader i byen inden for en 10-årig periode

Hvilke ulykkesproblemer drejer det sig om?

Overordnet projektbeskrivelse:

Hovedformål

Tiltag som ønskes anvendt

Forventet effekt

Samarbejde og videndeling:

Plan for samarbejde og videndeling med øvrige trafiksikkerhedsaktører

Beskrivelse af samlet trafiksikkerhedsplan, herunder innovative tiltag

Oplysninger om kommunen:

Økonomi, herunder kommunal medfinansiering

Andre ansøgte tilskud fra puljer og fonde, herunder Transportministeriets puljer

Når kommunerne har indsendt deres ansøgninger til Vejdirektoratet, vil direktoratet gennemgå ansøgningerne. Ansøgningerne opdeles og vurderes efter projektsummens størrelse. Kommunernes ansøgninger vil blive vurderet efter, i hvilken udstrækning de lever op til de følgende 5 kriterier:

Dokumentation for større trafiksikkerhedsmæssige problemer

Forventet effekt af projektet set i forhold til projektsummens størrelse

Konkrete idéer for en samlet trafiksikkerhedsplan, herunder innovative tiltag

Samarbejde med øvrige aktører på trafiksikkerhedsområdet og videndeling med andre kommuner

Størrelsen af et kommunalt medfinansieringsbidrag, der kan bidrage til at løfte projektet

Vejdirektoratet vil opstille ansøgningerne i en prioriteret oversigt til brug for transportforhandlingerne. Oversigten vil inddele projekterne i fire enkle kategorier baseret på hvor mange af de ovennævnte kriterier ansøgningerne lever op til:

1. Ansøgninger, som lever op til alle 5 kriterier

2. Ansøgninger, som lever op til 3 eller 4 ud af 5 kriterier

3. Ansøgninger, der lever op til færre end 3 kriterier

4. Ansøgninger med en kommunal medfinansieringsbidrag på under 33 pct. af den samlede projektsum behandles ikke

Vejdirektoratets kategorisering af ansøgningerne ledsages af en kort beskrivelse af det i ansøgningen foreslåede projekt. Til brug for behandlingen af ansøgningerne inddrager Vejdirektoratet, hvor det er relevant, viden om de enkelte projekter fra de lokale tjenestesteder.

For trafiksikkerhedsbyer 2013 forventes der taget politisk stilling i forligskredsen til, hvilke projekter der prioriteres i forbindelse med transportforhandlingerne i efteråret 2012.

Det er hensigten, at det er kommunerne selv, som skal gennemføre projekterne, så der skabes kommunal forankring af projektet og den ny viden, der genereres. Der kan hyres konsulenter til dele af projektet, men projektledelsen bør være kommunens.

Betingelser for tilskud

Projektaktiviteter, der er omfattet af tilskuddet, må ikke være påbegyndt, før tilsagnet er trådt i kraft. Omkostninger afholdt før tidspunktet for tilsagn er ikke tilskudsberettigede.

Det er en betingelse for tildelingen af tilskud, at ansøger har dækning for sin egenfinansiering ved afgivelsen af accept af tilsagn om tilskud.

Tilskuddets størrelse og projektets finansiering

Tilskuddets størrelse er anført i tilsagnsskrivelsen og kan maksimalt udgøre dette beløb uanset eventuelle projektændringer.

Fordyrelser af projektet hos tilskudsmodtager er tilskuddets absolutte størrelse uvedkommende.

Ændringer i projektet

Ændringer af et projekt kan godkendes af Vejdirektoratet på betingelse af, at ændringen vurderes at være i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgningen om ændring skal godkendes af Vejdirektoratet, inden ændringen iværksættes.

Såfremt der sker forsinkelser i projektet i forhold til slutdato, skal der straks ansøges om godkendelse af revideret tidsplan med begrundelse for forsinkelsen.

Tilskudsberettigede omkostninger

Det godkendte budget udgør grundlaget for tilskuddet. Andre omkostninger end de godkendte kan ikke medtages i tilskudsgrundlaget, medmindre de på forhånd er skriftligt godkendt af Vejdirektoratet.

Refunderbar moms er ikke en tilskudsberettiget omkostning. Moms godtgjort til kommuner gennem momsudligningsordningen behandles som moms, der kan refunderes, og er derfor ikke tilskudsberettiget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger til egne medarbejdere er tilskudsberettigede. Der kan maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet. Timesatsen for månedslønnede beregnes som den faste årsløn divideret med et nettoårsværk svarende til 1.500 timer. Til lønnen kan henregnes egentlig løn og pensionsbidrag. Personaleomkostninger skal være specificerede i det godkendte budget og fremgå som særskilt post i regnskabet.

Timesatserne til aflønning skal være i overensstemmelse med kravet om generelt at udvise sparsommelighed og effektiv finansforvaltning ved administrationen af projekter. Det betyder samtidig, at lønnen til den pågældende medarbejder ikke må overstige, hvad der anses for en almindelig, rimelig og realistisk løn for en ansat, der udfører den samme funktion udenfor projektet.

Der ydes ikke dækning til løn under sygdom eller sygedagpenge, ligesom medarbejdere i et projekt ikke vil få kompenseret indtægtstab i forbindelse med orlov, idet det forudsættes, at tilskudsmodtager afholder omkostningerne hertil.

Overhead

Overhead (indirekte omkostninger) til dækning af faste omkostninger som eksempelvis husleje, el, varme, telefon og kontorhold er tilskudsberettigede omkostninger.

Ved en overheadprocent i det indsendte budget på maksimalt 20 pct. af personaleomkostningerne, kræves ikke særskilt dokumentation.

Dokumentationskrav

Alle omkostninger, der indgår i projektregnskabet, skal kunne dokumenteres over for revisionen (dog med undtagelse af overheadomkostninger i særlige tilfælde jf. ovenstående). Det gælder også omkostninger fra samarbejdspartnere.

En omkostning kan tidligst medtages i projektregnskabet, når betaling har fundet sted. Alle regnskabsbilag og øvrigt dokumentationsmateriale skal opbevares i 5 år, efter den endelige afregning har fundet sted.

De faktiske lønomkostninger skal kunne dokumenteres for den enkelte medarbejder. Der skal endvidere foreligge et timeregnskab for hver enkelt medarbejder, hvoraf det fremgår, hvor mange timer vedkommende har været beskæftiget med projektet. Timeregnskabet skal være attesteret af hver medarbejders leder.

Rapportering og regnskaber

Der skal udarbejdes og fremsendes statusredegørelser hvert halve år fra projektets godkendte startdato, så længe projektet er i gang. For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er det ikke et krav, at der udarbejdes statusredegørelser men alene en slutrapportering.

Statusredegørelsen skal redegøre for udviklingen generelt i projektet i den forløbne periode samt indeholde en opdateret oversigt over resterende aktiviteter, herunder færdiggørelsestidspunkt.

Såfremt projektet opdeles i delprojekter, skal statusredegørelserne redegøre for fremdriften i hvert enkelt delprojekt.

I forbindelse med statusredegørelserne skal tilskudsmodtager fremsende et regnskab til Vejdirektoratet. Regnskabet skal opstilles i overensstemmelse med det godkendte budget, således at det opdaterede restbudget også fremgår. Såfremt projektet er opdelt i delprojekter, skal regnskabet opdeles tilsvarende. Regnskabet skal omfatte en redegørelse for de gennemførte aktiviteter sammenlignet med de budgetterede aktiviteter.

Senest 3 måneder efter projektets afslutning skal der udarbejdes en slutrapportering for projektet. Slutrapporteringen skal indeholde en evaluering af projektets resultater og effekter. Omkostninger til evaluering skal være indeholdt i det oprindelige budget. Såfremt evalueringen ikke kan gennemføres inden for 3 måneder efter projektets afslutning, skal der aftales en særlig frist med Vejdirektoratet.

Med slutrapporteringen fremsendes et ledelsespåtegnet regnskab. Regnskabet skal være udformet i overensstemmelse med de enkelte poster i projektets budget. Sammen med regnskabet fremsendes en underskrevet revisorerklæring, der sikrer, at kun projektrelevante omkostninger er bogført på projektet.

Tilskudsmodtager skal aflægge projektregnskabet således, at:

Tilskuddet er opført som særskilt indtægtspost

Eventuelle tilskud fra anden side til samme projekt og eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter er opført som særskilte indtægtsposter

Afholdte omkostninger er specificerede på mindst samme måde som i det godkendte budget i forhold til eksempelvis delposter og hovedaktiviteter. Væsentlige udgifter skal være yderligere specificerede.

Tilskudsmodtageren har i øvrigt ansvaret for, at alle relevante oplysninger om projektet og de afledte aktiviteter videreformidles til Vejdirektoratet.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales bagudrettet, det vil sige for udgifter, der er bogført på projektet. Der kan indsendes anmodning om udbetaling af tilskud i forbindelse med de halvårlige statusrapporteringer. Vejdirektoratet anviser det bevilligede tilskud helt eller delvist i overensstemmelse med den fremsendte udbetalingsanmodning. De sidste 20 pct. tilbageholdes dog til udbetaling efter, at slutrapporteringen er godkendt.

Der kan påregnes en sagsbehandlingstid, fra Vejdirektoratet har materialet i hænde, til den faktiske udbetaling finder sted. Tilskuddet vil blive udbetalt til den konto, som tilskudsmodtager har angivet i acceptskrivelsen.

Tilbagebetaling af tilskud

Udbetalte tilskud skal tilbagebetales til Vejdirektoratet, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

Tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger

Midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen

Projektet ikke kan gennemføres som forudsat i den godkendte ansøgning

Tilsagnshaver tilsidesætter sin underretningspligt efter bekendtgørelsens § 6, eller

Betingelserne for tilskud ikke bliver opfyldt, som de fremgår af denne bekendtgørelse, inkl. bilag eller af tilsagnsskrivelsen.

Indberetning til SKAT

Vejdirektoratet indberetter alle tilskud til SKAT, uanset om det udbetalte tilskud er skattefrit eller ej. Derudover har tilskudsmodtageren pligt til at opgive skattepligtige beløb, som eksempelvis løn, til de lokale skattemyndigheder.«