Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Fælles bestemmelser om kommunikation, sprogkrav, modtagelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v.
Kapitel 3 Indsendelse eller digital indberetning af årsrapport og afsluttende likvidationsregnskab
Kapitel 4 Indsendelse af undtagelseserklæring m.v. i stedet for årsrapport
Kapitel 5 Indsendelse af halvårsrapport for statslige aktieselskaber
Kapitel 6 Indsendelse af delårsrapport for børsnoterede virksomheder
Kapitel 7 Klageadgang, straf, ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

I medfør af § 148 a, § 155, stk. 1-3, § 155 a, § 155 b, § 157, stk. 1 og 2, og § 164, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011, som ændret ved lov nr. 341 af 27. april 2011, og § 61, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 19. maj 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsdrivende virksomheders indsendelse af årsrapporter, undtagelseserklæringer m.v., som indsendes til Erhvervsstyrelsen i stedet for årsrapporter, afsluttende likvidationsregnskaber samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land (børsnoterede virksomheder), samt for styrelsens offentliggørelse heraf i henhold til årsregnskabsloven.

Stk. 2. For erhvervsdrivende fondes indsendelse af legatarfortegnelser i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde finder bekendtgørelsens § 7, stk. 2, anvendelse.

Kapitel 2

Fælles bestemmelser om kommunikation, sprogkrav, modtagelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Kommunikation

§ 2. Erhvervsstyrelsen udsender nedenstående digitalt genererede skrivelser alene med angivelse af styrelsen som afsender:

1) Breve med påkrav om indberetning af årsrapport.

2) Skrivelser i forbindelse med afgiftspålæggelse vedrørende for sen indberetning af årsrapport m.v.

3) Kvitteringer for modtagne årsrapporter m.v.

4) Skrivelser i forbindelse med opløsning ved skifteretten af en virksomhed, som ikke har indberettet årsrapport m.v.

5) Skrivelser i forbindelse med tilbagesendelse og korrektion af dokumenter, som fejlagtigt er indberettet, eller som ikke er behørigt indberettet til Erhvervsstyrelsen.

6) Standardskrivelser vedrørende oplysning om frister for indberetning af årsrapport m.v.

Sprogkrav

§ 3. Årsrapporter samt undtagelseserklæringer m.v., som indsendes til Erhvervsstyrelsen i stedet for årsrapporter, afsluttende likvidationsregnskaber, halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder skal være affattet på dansk, jf. dog stk. 2-8.

Stk. 2. Kravet om dansk affattelse gælder ikke for følgende dokumenter:

1) Udenlandske modervirksomheders koncernregnskaber, som indsendes til Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabslovens § 112.

2) Udenlandske virksomheders årsrapporter, som indsendes til Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabslovens § 143.

3) Udenlandske årsrapporter m.v., som indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med undtagelseserklæringer, jf. § 29.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan forlange, at de dokumenter, som er nævnt i stk. 2, indsendes i bekræftet oversættelse.

Stk. 4. Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et eller flere EU/EØS-lande, skal indsende årsrapporter og andre dokumenter, der skal indsendes til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, på et eller flere sprog i overensstemmelse med stk. 5-8.

Stk. 5. Virksomheder, som alene har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked her i landet, skal indsende årsrapporter m.v. på dansk.

Stk. 6. Virksomheder, som både har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked her i landet og i et eller flere andre EU/EØS-lande, skal indsende årsrapporter m.v. på dansk. Endvidere skal disse virksomheder indsende årsrapporter m.v. på engelsk eller på et sprog, som accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande.

Stk. 7. Virksomheder, som alene har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et eller flere andre EU/EØS-lande, skal indsende årsrapporter m.v. på engelsk eller på et sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande. Indsendes årsrapporter m.v. efter 1. pkt. på et andet sprog end engelsk, skal disse virksomheder endvidere indsende årsrapporter m.v. på dansk eller engelsk.

Stk. 8. Uanset stk. 5-7 kan virksomheder, som har gældsinstrumenter optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land med en pålydende værdi, der udgør mindst 50.000 euro pr. enhed, indsende årsrapporter m.v. på engelsk eller på dansk, hvis dansk accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på gældsinstrumenter, der er udstedt i en anden valuta end euro, med en pålydende værdi, som på udstedelsesdagen mindst svarer til 50.000 euro pr. enhed.

Modtagelse og offentliggørelse m.v.

§ 4. Erhvervsstyrelsen offentliggør straks modtagelsen af årsrapporter, undtagelseserklæringer m.v., som indsendes i stedet for årsrapporter, afsluttende likvidationsregnskaber, halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder, som indsendes til styrelsen i henhold til årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, i CVR-registret via hjemmesiden www.virk.dk.

§ 5. Når årsrapport, undtagelseserklæring m.v., som indsendes i stedet for årsrapport, afsluttende likvidationsregnskab, halvårsrapport for et statsligt aktieselskab og delårsrapport for en børsnoteret virksomhed er indgået i Erhvervsstyrelsen, sender styrelsen automatisk en elektronisk udskrevet kvittering til indsenderen. Hvis en årsrapport er indberettet digitalt, jf. kapitel 3, kan styrelsen sende kvitteringen pr. e-mail, jf. § 24.

Stk. 2. Konstaterer Erhvervsstyrelsen, at det indsendte ikke opfylder de grundlæggende krav til en årsrapport, undtagelseserklæring m.v., som indsendes i stedet for årsrapport, afsluttende likvidationsregnskab, halvårsrapport for et statsligt aktieselskab eller delårsrapport for en børsnoteret virksomhed, eller er det indsendte ikke indsendt på den foreskrevne måde, får virksomheden henholdsvis filialen af en udenlandsk virksomhed frist til berigtigelse.

Stk. 3. Meddelelse af frist til berigtigelse efter stk. 2 afbryder ikke fristerne for modtagelse af årsrapport m.v. i Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, idet kravet om modtagelse af årsrapport m.v. først anses for opfyldt, når årsrapporten, undtagelseserklæringen m.v., det afsluttende likvidationsregnskab, halvårsrapporten for et statsligt aktieselskab eller delårsrapporten for en børsnoteret virksomhed er behørigt modtaget i Erhvervsstyrelsen.

§ 6. Når en årsrapport er offentliggjort, jf. § 4, kan denne ikke omgøres ved en ny årsrapport, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis offentliggørelsen af den nye årsrapport skønnes at være i regnskabsbrugernes interesse som en nødvendig rettelse af væsentlige eller åbenbare fejl eller som berigtigelse af ulovlige forhold, kan Erhvervsstyrelsen tillade, at en årsrapport omgøres. En omgjort årsrapport, der modtages efter udløbet af det følgende regnskabsår, kan dog ikke offentliggøres i styrelsen, medmindre omgørelsen er sket som følge af et krav fra Erhvervsstyrelsen eller Fondsrådet, jf. årsregnskabslovens § 161, nr. 3, jf. §§ 159 og 159 a.

Stk. 3. Bliver en omgjort årsrapport offentliggjort, skal den oprindeligt offentliggjorte årsrapport være offentligt tilgængelig sammen med den omgjorte årsrapport.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på omgørelse af afsluttende likvidationsregnskab.

§ 7. Dokumenter, som Erhvervsstyrelsen har offentliggjort, jf. § 4, er offentligt tilgængelige. Dokumenter, der blot er modtaget, men ikke offentliggjort i henhold til årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, er offentligt tilgængelige inden for rammerne af offentlighedsloven.

Stk. 2. Hvis årsrapporten for en erhvervsdrivende fond indeholder en legatarfortegnelse, er legatarfortegnelsen offentligt tilgængelig, idet årsrapporten i sin helhed er offentlig tilgængelig. Er legatarfortegnelsen indsendt til Erhvervsstyrelsen som et særskilt dokument, er legatarfortegnelsen undtaget fra offentlighed, jf. § 61, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde.

Stk. 3. Om offentlighedens adgang til de dokumenter, som offentliggøres af Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, finder bestemmelserne i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen anvendelse, herunder bestemmelser om betaling af gebyr for udskrifter m.v.

Kapitel 3

Indsendelse eller digital indberetning af årsrapport og afsluttende likvidationsregnskab

Ansvarsforhold

§ 8. Virksomhedens ledelse er ansvarlig for årsrapporter, som modtages i Erhvervsstyrelsen, uanset om ledelsen har anmodet en rådgiver, f.eks. en revisor eller en advokat, om at forestå indsendelsen til styrelsen, jf. årsregnskabslovens kapitel 2. Dette gælder uanset, om årsrapporten indsendes på papir med almindelig post, eller den indberettes digitalt, efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kravene til revisors arbejde og erklæringsafgivelse er de samme, uanset om årsrapporter indsendes til styrelsen på papir med almindelig post, eller de indberettes digitalt, efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på likvidators ansvar for virksomhedens afsluttende likvidationsregnskab. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på revisors arbejde og erklæringsafgivelse i forbindelse med en virksomheds afsluttende likvidation.

Digital indberetning eller papirbaseret indsendelse

§ 9. Virksomheder, som har pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven, skal foretage digital indberetning af årsrapporter fra følgende tidspunkter, jf. dog §§ 17-19:

1) Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B skal indberette årsrapport digitalt for årsrapporter med balancedato den 31. januar 2012 eller senere.

2) Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C skal indberette årsrapport digitalt for årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2012.

3) Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D skal indberette årsrapport digitalt for årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2013.

Stk. 2. Indtil det bliver obligatorisk at indberette årsrapport digitalt, jf. stk. 1, kan virksomheden frivilligt indberette årsrapport digitalt til styrelsen i det omfang, styrelsen har udviklet it-systemer til at håndtere dette. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden www.erst.dk.

Stk. 3. Virksomheder, som ikke har pligt til at foretage digital indberetning, eller som ikke frivilligt vælger at foretage digital indberetning, jf. stk. 1 og 2, skal indsende deres årsrapport på papir med almindelig post til Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C.

Stk. 4. Virksomheder, som er under likvidation, skal indsende afsluttende likvidationsregnskab på papir med almindelig post til Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C.

Stk. 5. Filialbestyrerne for en filial af en udenlandsk virksomhed, som har pligt til at indsende den udenlandske virksomheds årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabslovens § 143, skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport på papir med almindelig post til Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C.

Stk. 6. Modervirksomheder, som udnytter muligheden i årsregnskabslovens § 112 for at indsende en højere modervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab, skal indsende årsregnskabet sammen med det pågældende koncernregnskab på papir med almindelig post til Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C.

Stk. 7. Virksomheder, som kan undlade at udarbejde og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabslovens §§ 4-6, men som ikke udnytter denne mulighed, skal følge årsregnskabslovens regler om udarbejdelse af årsrapport og denne bekendtgørelses regler om indberetning af årsrapport.

Stk. 8. Årsrapporter og afsluttende likvidationsregnskaber kan ikke indsendes eller indberettes til Erhvervsstyrelsen på andre måder end de måder, som er fastsat i denne bekendtgørelse.

De digitale indberetningsløsninger REGNSKAB BASIS, REGNSKAB SPECIAL og system til system-løsningen

§ 10. Ved digital indberetning af årsrapport skal virksomhederne anvende REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL, jf. stk. 3 og §§ 11-14.

Stk. 2. REGNSKAB BASIS og REGNSKAB SPECIAL skal tilgås via hjemmesiden www.virk.dk.

Stk. 3. I stedet for at anvende REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL kan virksomheden anvende Erhvervsstyrelsens system til system-løsning, jf. dog stk. 4. System til system-løsningen findes via styrelsens hjemmeside www.erst.dk. De bestemmelser, der er fastsat for REGNSKAB SPECIAL i denne bekendtgørelse, gælder tilsvarende for system til system-løsningen.

Stk. 4. System til system-løsningen kan ikke anvendes i følgende tilfælde:

1) Hvor en virksomhed vælger at indberette årsrapport i IXBRL-format (Inline-XBRL), jf. § 14, stk. 3.

2) Hvor en virksomhed, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, har behov for at udvide taksonomien, jf. § 18, stk. 2 og 3.

§ 11. Ved digital indberetning af årsrapport skal virksomheder omfattet af regnskabsklasse B anvende REGNSKAB BASIS, medmindre de i stedet vælger at anvende REGNSKAB SPECIAL, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B anvender en eller flere af reglerne i regnskabsklasse C ved udarbejdelsen af sin årsrapport, skal virksomheden anvende REGNSKAB SPECIAL ved indberetning af årsrapporten. Virksomheden kan dog i stedet vælge at anvende REGNSKAB BASIS, hvis REGNSKAB BASIS indeholder de pågældende elementer for regnskabsklasse C.

§ 12. Ved digital indberetning af årsrapport skal en virksomhed omfattet af regnskabsklasse C anvende REGNSKAB SPECIAL. Virksomheden kan dog i stedet vælge at anvende REGNSKAB BASIS, hvis REGNSKAB BASIS indeholder de elementer for regnskabsklasse C, som den pågældende virksomhed har behov for ved indberetning af årsrapporten.

§ 13. Ved digital indberetning af årsrapport skal virksomheder omfattet af regnskabsklasse D anvende REGNSKAB SPECIAL, uanset om årsregnskabet og/eller koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens regler eller efter de internationale regnskabsstandarder IFRS.

§ 14. Ved indberetning af årsrapport i REGNSKAB BASIS konverteres de indtastede oplysninger til et instansdokument (en XBRL-fil), hvor årsrapporten udtrykkes i XBRL-sprog, og til en pdf-fil, hvor årsrapporten præsenteres i læsbar skrift.

Stk. 2. Ved indberetning af årsrapport i REGNSKAB SPECIAL skal virksomheden, jf. dog stk. 3, anvende XBRL-format specifikation 2.1 i en af styrelsen fastsat taksonomi. Taksonomien skal tilgås via Erhvervsstyrelsens hjemmeside, www.erst.dk. Indberetning af årsrapport i REGNSKAB SPECIAL består af følgende:

1) en XBRL-fil, hvor årsrapporten udtrykkes i XBRL-sprog, og

2) en pdf-fil, hvor årsrapporten præsenteres i læsbar skrift.

Stk. 3. Ved indberetning af årsrapport i REGNSKAB SPECIAL kan virksomheden i stedet anvende IXBRL-format, der består af én fil, som REGNSKAB SPECIAL omdanner til en XBRL-fil og en PDF-fil, der indberettes sammen med IXBRL-filen.

Stk. 4. I pdf-filen kan årsrapporten inden for rammerne af årsregnskabsloven præsenteres med andre, mere specifikke benævnelser end i XBRL-filen samt med eksempelvis logo, billeder og grafer forudsat, at oplysningerne i pdf-filen svarer til de data, der indberettes i XBRL-filen, jf. dog stk. 4 og § 16, stk. 1. Dette gælder tilsvarende, hvis årsrapporten indberettes i IXBRL-format.

Stk. 5. Hvis en årsrapport i pdf-filen præsenteres på dansk og et andet sprog, vil det for årsrapporter, som indberettes senest den 31. december 2013, være tilstrækkeligt, at oplysningerne i XBRL-filen gives på dansk.

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen offentliggør pdf-filen, jf. stk. 1 og stk. 2, nr. 2, med henblik på at give regnskabsbrugere adgang til at læse årsrapporten. Endvidere anvendes pdf-filen ved en eventuel undersøgelse af årsrapporten, jf. årsregnskabslovens § 159 eller § 159 a, ligesom XBRL-filen og anden relevant information kan inddrages i undersøgelsen.

Stk. 7. Erhvervsstyrelsen offentliggør XBRL-filen, jf. stk. 1 og stk. 2, nr. 1, med henblik på at give regnskabsbrugere adgang til strukturerede regnskabsdata i det omfang, styrelsen har udviklet it-systemer til at håndtere dette. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden www.erst.dk.

Forenklet digital indberetning

§ 15. I en overgangsperiode vil indberetning i REGNSKAB BASIS være tilrettelagt således, at visse oplysninger inddateres samlet (”clob-opmærkning”). Det drejer sig om oplysninger på følgende områder:

1) ledelsespåtegning,

2) en eventuel ledelsesberetning og

3) noteoplysninger, herunder oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Clob-opmærkning af noteoplysninger, jf. stk. 1, nr. 3, skal foretages på noteniveau. Der skal gives særskilt oplysning om virksomhedens regnskabsklasse.

Stk. 3. I REGNSKAB SPECIAL vil virksomhederne i en overgangsperiode også kunne anvende ”clob-opmærkning”, jf. stk. 1, hvis de ønsker det.

§ 16. I en overgangsperiode kan virksomheder, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, vælge i XBRL-filen kun at inddatere visse oplysninger, jf. dog stk. 3. XBRL-filen skal som minimum indeholde:

1) en eventuel erklæring fra revisor,

2) totalindkomstopgørelse, herunder resultatopgørelse,

3) balance og

4) pengestrømsopgørelse.

Stk. 2. Vælger virksomheden frivilligt at inddatere yderligere oplysninger i XBRL-filen, kan virksomheden vælge at benytte sig af clob-opmærkning på visse områder, jf. § 15, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Årsrapporten skal fremgå i sin helhed af pdf-filen, uanset om XBRL-filen indeholder den fuldstændige årsrapport eller blot de i stk. 1 nævnte oplysninger.

Behov for atypiske regnskabsposter

§ 17. Hvis en virksomheds årsrapport er udarbejdet efter årsregnskabsloven, og den indeholder en specifik regnskabspost, som ikke findes i REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL, skal virksomheden indberette regnskabsposten i REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL under en regnskabspost med en bredere benævnelse, som dækker den pågældende regnskabspost, og foretage specifikationen i noterne.

Stk. 2. Indeholder REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL ikke en regnskabspost, som kan dække den pågældende regnskabspost, jf. stk. 1, og har virksomheden et særligt behov, som efter årsregnskabslovens § 23, stk. 4, gør det påkrævet at tilføje den pågældende regnskabspost som følge af virksomhedens særlige karakter, kan Erhvervsstyrelsen efter ansøgning fritage virksomheden for at indberette årsrapporten digitalt for det pågældende regnskabsår, jf. stk. 3.

Stk. 3. Ved ansøgning om fritagelse for digital indberetning, jf. stk. 2, skal virksomheden anvende en ansøgningsblanket, som kan hentes på hjemmesiden www.virk.dk. Ansøgningsblanketten skal sammen med den pågældende årsrapport indsendes på papir med almindelig post til Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C.

Stk. 4. Hvis Erhvervsstyrelsen finder, at betingelserne i stk. 2 for at blive fritaget for digital indberetning ikke er opfyldt, skal årsrapporten indberettes digitalt. I så fald finder § 5, stk. 2 og 3, anvendelse.

§ 18. Hvis en virksomheds årsregnskab og/eller koncernregnskab er udarbejdet efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, og årsregnskabet og/eller koncernregnskabet indeholder en specifik regnskabspost, som ikke findes i REGNSKAB SPECIAL, finder § 17, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Indeholder REGNSKAB SPECIAL ikke en regnskabspost, som kan dække den pågældende regnskabspost, jf. stk. 1, og har virksomheden et særligt behov, som gør det påkrævet efter IFRS at tilføje den pågældende regnskabspost som følge af virksomhedens særlige karakter, skal virksomheden tilføje regnskabsposten som en udvidelse til taksonomien, jf. stk. 3.

Stk. 3. Udvidelse af taksonomien i REGNSKAB SPECIAL, jf. stk. 2, skal ske i det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemer til at håndtere dette. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden www.erst.dk. Indtil da kan styrelsen efter ansøgning fritage virksomheden for at indberette årsrapporten digitalt for det pågældende regnskabsår. § 17, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, som udarbejder årsrapport efter IFRS

§ 19. Uanset § 9, stk. 1, nr. 1 og 2, er en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B eller C, som har valgt at udarbejde årsregnskab og/eller koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, undtaget fra at indberette årsrapport digitalt uden at indgive ansøgning herom.

Stk. 2. Undtagelsen i stk. 1 gælder, indtil det bliver obligatorisk for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, at indberette årsrapport digitalt, jf. § 9, stk. 1, nr. 3.

Frist for indsendelse eller digital indberetning

§ 20. Virksomhedens godkendte årsrapport skal indsendes eller indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen, jf. § 9, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1.

§ 21. Modtagelsestidspunktet i Erhvervsstyrelsen er afgørende for, om fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1, er overholdt. Fristen anses for overholdt, hvis årsrapporten modtages senest kl. 24.00 på fristdagen. Modtages årsrapporten ikke, eller modtages den ikke rettidigt i behørig stand eller på den foreskrevne måde, finder § 5, stk. 2 og 3, og årsregnskabslovens §§ 150-152 og § 162, stk. 1, nr. 1, anvendelse.

Nedbrud i de digitale indberetningsløsninger

§ 22. Nedbrud i de digitale indberetningsløsninger, jf. § 10, kan føre til fristforlængelse, jf. stk. 3, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Virksomheden skal have modtaget påkrav om indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskabslovens § 150, stk. 2, og

2) virksomheden skal have været forhindret i at indberette årsrapporten digitalt på dagen for påkravsfristens udløb på grund af længerevarende IT-problemer i den digitale indberetningsløsning, jf. stk. 2.

Stk. 2. Med længerevarende IT-problemer, jf. stk.1, nr. 2, menes nedbrud eller midlertidig kapacitetsnedgang m.v., som indebærer, at den pågældende indberetningsløsning er utilgængelig 2 timer i træk i tidsrummet mellem kl. 8 og 24 på dagen for påkravsfristens udløb. Heri medregnes dog ikke planlagte nedlukninger af indberetningsløsningerne med henblik på opdatering af løsningerne, som har været annonceret forinden på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erst.dk eller på www.virk.dk.

Stk. 3. Hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, forlænges påkravsfristen til 8 hverdage efter, at løsningen fungerer igen.

Stk. 4. IT-problemer hos virksomheden eller hos en rådgiver eller lignende, som virksomheden har anmodet om at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, berettiger ikke i sig selv til en forlængelse af påkravsfristen.

Oplysningskrav m.v. i forbindelse med indsendelsen

§ 23. På forsiden af årsrapporten i pdf-filen skal følgende oplysninger tydeligt fremgå:

1) dokumentets betegnelse, ”Årsrapport”,

2) virksomhedens fulde navn og CVR-nummer,

3) regnskabsperiode,

4) navnet på dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan og

5) datoen for godkendelse af årsrapporten.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på årsrapporter, som indsendes på papir.

§ 24. Hvis en årsrapport indberettes digitalt, kan Erhvervsstyrelsen sende meddelelser m.v. vedrørende årsrapporten, herunder styrelsens kvittering for modtagelsen af årsrapporten, til indsenderen på den e-mailadresse, der er knyttet til den digitale signatur, som indsenderen anvender ved indberetningen.

§ 25. Er en årsrapport ikke indberettet digitalt, skal den uden vanskeligheder kunne indlæses på elektronisk medie (indscannes) og være egnet til tydelig gengivelse efter indlæsning.

Dokumentations- og underskriftskrav m.v.

§ 26. Årsrapporten skal være forsynet med dokumentation for, at den er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med lovgivningen, herunder lovgivningen i en udenlandsk stat, hvis den virksomhed, som har udarbejdet årsrapporten, har hjemsted i en udenlandsk stat.

Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå, hvem der har udarbejdet, godkendt og bekræftet årsrapporten, idet de pågældendes navne og funktioner skal være tydeligt angivet i årsrapporten.

Stk. 3. Dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan, som har godkendt årsrapporten, bekræfter ved sin underskrift på årsrapporten, at årsrapporten er godkendt af virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer, og at den har været fremlagt og er godkendt af generalforsamlingen m.v. i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav herom.

Stk. 4. Er årsrapporten forsynet med en af revisor underskrevet erklæring, skal det tydeligt være angivet, hvem der har afgivet erklæringen.

Stk. 5. Uanset stk. 3 og 4 stilles der ikke krav om gengivelse af fysiske underskrifter, hvis årsrapporten indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen, jf. § 9. Den, der indsender eller indberetter årsrapporten, indestår over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og en eventuel revisor, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 6. Hvis årsrapporten indsendes på papir til Erhvervsstyrelsen, jf. § 9, skal det indsendte eksemplar af årsrapporten som minimum være forsynet med dirigentens og en eventuel revisors underskrift.

§ 27. Erhvervsstyrelsen kan i indtil 3 år fra modtagelsen af en årsrapport kræve, at virksomheden indsender bevis for, at årsrapporten, herunder en digitalt indberettet årsrapport, er udarbejdet, eventuelt revideret, og godkendt samt indsendt til styrelsen i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne, jf. årsregnskabslovens § 160.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan i indtil 3 år fra modtagelsen kræve, at virksomheden indsender et eksemplar af årsrapporten i læsbar skrift, som er underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen og en eventuel revisor, jf. § 26, stk. 3 og 4, og som er underskrevet af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for at aflægge årsrapporten efter årsregnskabslovens kapitel 2.

§ 28. Hvis en årsrapport er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring, skal erklæringen fremgå af det eksemplar af årsrapporten, som virksomheden opbevarer i læsbar skrift, jf. § 27. Hvis årsrapporten er indberettet digitalt, skal erklæringen endvidere fremgå af XBRL-filen og pdf-filen.

Kapitel 4

Indsendelse af undtagelseserklæring m.v. i stedet for årsrapport

§ 29. Virksomheder, som anvender undtagelserne i årsregnskabslovens §§ 4-6 eller 144, skal indsende undtagelseserklæring m.v. til Erhvervsstyrelsen for hvert regnskabsår i overensstemmelse med årsregnskabslovens §§ 145 og 146. Undtagelseserklæringen skal være bilagt de dokumenter, som fremgår af årsregnskabslovens § 146.

Stk. 2. Det eksemplar af undtagelseserklæringen, der indsendes til Erhvervsstyrelsen, skal som minimum være underskrevet af et ledelsesmedlem eller indsenderen. Det skal tydeligt fremgå, hvem der indsender undtagelseserklæringen. Indsenderen af undtagelseserklæringen indestår over for styrelsen for, at undtagelseserklæringen er underskrevet som foreskrevet i stk. 3.

Stk. 3. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af undtagelseserklæringen, som tillige er underskrevet af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for, at betingelserne for at anvende undtagelsen er opfyldt.

Stk. 4. Undtagelseserklæringen med bilag skal indsendes på papir med almindelig post til Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C, så undtagelseserklæringen m.v. er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1. Modtagelsestidspunktet i styrelsen er afgørende for, om fristen er overholdt.

Stk. 5. Er undtagelseserklæring med bilag, jf. stk. 1, ikke modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1, finder årsregnskabslovens §§ 150-152 og § 162, stk. 1, nr. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan i indtil 3 år fra modtagelsen kræve, at der indsendes bevis for, at betingelserne for at anvende undtagelseserklæring er opfyldt, samt at undtagelseserklæringen med eventuelle bilag er udarbejdet, godkendt og indsendt til styrelsen i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 7. § 6, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse på omgørelse af undtagelseserklæringer, som indsendes i stedet for årsrapporter.

Kapitel 5

Indsendelse af halvårsrapport for statslige aktieselskaber

§ 30. Statslige aktieselskaber skal indsende halvårsrapport til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter udarbejdelsen af halvårsrapporten.

Stk. 2. Når et statsligt aktieselskab er blevet forpligtet til at indberette årsrapport digitalt, jf. § 9, stk. 1, nr. 3, skal efterfølgende halvårsrapporter ligeledes indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen. Indtil da er det frivilligt at indberette halvårsrapporten digitalt i det omfang, styrelsen har udviklet it-systemer til at håndtere dette. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden www.erst.dk.

Stk. 3. Statslige aktieselskaber, som ikke har pligt til at foretage digital indberetning af halvårsrapport, jf. stk. 2, eller som ikke frivilligt vælger at foretage digital indberetning heraf, skal indsende halvårsrapporten på papir med almindelig post til Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C, med henblik på offentliggørelse. Halvårsrapporten skal senest være modtaget i styrelsen 2 måneder efter udløbet af den pågældende halvårsperiode.

Stk. 4. Modtages halvårsrapporten ikke, eller modtages den ikke rettidigt i behørig stand, jf. stk. 1-3, kan Erhvervsstyrelsen pålægge medlemmerne af selskabets ledelse daglige eller ugentlige bøder, jf. årsregnskabslovens § 162, stk. 1, nr. 1.

Stk. 5. Dokumentet skal være betegnet ”halvårsrapport” på forsiden. Selskabets fulde navn, CVR-nummer samt den periode, halvårsrapporten vedrører, skal ligeledes fremgå af dokumentets forside. Hvis halvårsrapporten indsendes på papir, skal den uden vanskeligheder kunne indlæses på elektronisk medie (indscannes) og være egnet til tydelig gengivelse efter indlæsning.

Stk. 6. Har en statsautoriseret revisor revideret en halvårsrapport, som er omfattet af stk. 1, eller foretaget en gennemgang (review) af denne, skal det indsendte eksemplar af halvårsrapporten være forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Stk. 7. Selskabet skal opbevare et eksemplar af halvårsrapporten, der er underskrevet af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for at aflægge selskabets årsrapport i henhold til årsregnskabslovens kapitel 2, samt revisor, hvis halvårsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring. De pågældendes navne og funktioner skal tydeligt fremgå af halvårsrapporten. Er det eksemplar af halvårsrapporten, som indsendes til Erhvervsstyrelsen, ikke forsynet med fysiske underskrifter, indestår indsenderen over for styrelsen for, at halvårsrapporten er behørigt underskrevet, jf. 1. pkt.

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen kan i indtil 3 år fra modtagelsen af en halvårsrapport kræve, at der indsendes bevis for, at halvårsrapporten er udarbejdet og indsendt til styrelsen i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne.

Stk. 9. § 6, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse på omgørelse af halvårsrapporter for statslige aktieselskaber.

Kapitel 6

Indsendelse af delårsrapport for børsnoterede virksomheder

§ 31. Når en børsnoteret virksomhed omfattet af regnskabsklasse D, som udarbejder delårsrapport, jf. § 1 i bekendtgørelsen om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen), er blevet forpligtet til at indberette årsrapport digitalt, jf. § 9, stk. 1, nr. 3, skal efterfølgende delårsrapporter ligeledes indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen. Indtil da er det frivilligt at indberette delårsrapporten digitalt i det omfang, styrelsen har udviklet it-systemer til at håndtere dette. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden www.erst.dk.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en frivilligt udarbejdet delårsrapport for en periode, som er forskellig fra 6 måneder, hvis delårsrapporten ikke udelukkende er beregnet til virksomhedens eget brug, jf. § 12 i den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse.

Stk. 3. Virksomheder, som ikke har pligt til at foretage digital indberetning af delårsrapport, eller som ikke frivilligt vælger at foretage digital indberetning heraf, skal indsende delårsrapporten på papir med almindelig post til Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C, med henblik på offentliggørelse. Delårsrapporten skal senest være modtaget i styrelsen 2 måneder efter udløbet af den pågældende periode. § 30, stk. 1 og 4-9, finder tilsvarende anvendelse med de fornødne tilpasninger.

Kapitel 7

Klageadgang, straf, ikrafttræden m.v.

Klageadgang

§ 32. Erhvervsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsens anmodning om oplysninger og afslag på anmodning om forlængelse af frister kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. årsregnskabslovens § 163, stk. 2.

Stk. 3. Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. § 62, stk. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt., i lov om erhvervsdrivende fonde.

Straf

§ 33. Er strengere straf ikke forskyldt efter straffeloven, straffes misbrug af adgangen til at foretage digital indberetning af årsrapport, jf. § 10, med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 52 af 24. januar 2012 om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed.

Erhvervsstyrelsen, den 14. august 2012

Victor Kjær

/ Lise Fode