Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 17. februar 2012 i sag 41.2011

A

Dansk Metal v/sekretær Kasper Palm

mod

B

Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark v/konsulent Christian Damgaard

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA), advokat Ane Kristine Lorentzen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Tina Lambert Andersen, DI, og sekretær Erik B. Wiberg, Dansk Metal.

Mellem klageren, A, født den 8. maj 1992, og indklagede B, blev den 28. september 2010 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som automontør med uddannelsesperiode fra den 20. september 2010 til den 19. marts 2012.

Denne sag drejer sig om berettigelsen af arbejdsgiverens ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 20. juni 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 45.000 kr. for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen tillige med renter heraf.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 6. februar 2012.

Sagsfremstilling

Under et skoleophold i foråret 2011 fik A lavet en tatovering i hovedet over det ene øre.

V1 rettede på vegne af B ved brev af 11. marts 2011 henvendelse til A. Af brevet fremgår bl.a.:

»Vi har erfaret, at du har fået nogle meget markante tatoveringer på hovedet.

Af den årsag vil jeg gerne have en samtale med dig og dine forældre, idet vi ikke kan tolerere et så markant udseende i vort firma.

Du bedes derfor kontakte mig så vi kan aftale et møde i uge 11, for at diskutere, hvordan vi fortsat kan have dig beskæftiget og du kan færdiggøre din uddannelse.

Vort krav vil enten være, at du får fjernet tatoveringerne hovedet eller at du fremover har tatoveringerne 100 % tildækket.

Det kan også komme på tale at ophæve uddannelsesaftalen, eller få dig overflyttet til at færdiggøre uddannelsen på teknisk skole.«

Der blev den 24. marts 2011 afholdt et forligsmøde mellem parterne med deltagelse af repræsentanter fra Dansk Metal og fra CAD Arbejdsgiverforening. Under dette møde ophævede B uddannelsesaftalen ensidigt på grund af tatoveringen med virkning fra den 27. marts 2010. Af et af Dansk Metal udarbejdet notat om mødet fremgår bl.a.:

»CAD har bedt os medvirke i ophævelse af uddannelsesaftale for A.

Virksomheden har over for CAD forklaret sagen på flg.måde:

Mens A afvikler et skoleophold, har han fået en tatovering over ører og ned til hals. Virksomheden har den 14. marts holdt et møde med A, og må konstatere, at virksomheden ikke kan acceptere en sådan tatovering over for kunderne.

A er færdig med skoleophold den 25. marts, hvorfor virksomheden ønsker at uddannelsesaftalen ophæves fra denne dato.

Vi forhandlede sagen. Virksomheden havde skrevet et brev til A, hvor de præciserede, at hvis han gik med tatoveringen tildækket, så kunne han fortsætte i uddannelsesforholdet.

Dette brev trak man tilbage på forligsmødet. A skulle lade håret gro, så tatoveringen var fuldstændig dækket – skulle så holde fri for egen regning til håret var groet så meget, at tatoveringen var dækket. Det kunne vi ikke acceptere.

Deres andet forslag var, at vi skrev et referat, hvor virksomheden ophævede uddannelsesaftalen ensidigt, men at det kunne ikke tilregnes A. Virksomheden betalte kr. 5.000,- i særlig fratrædelsesgodtgørelse – dette kunne ikke accepteres.«

Sagen blev indbragt for det faglige udvalg, der på sit møde den 17. maj 2011 konstaterede, at enighed ikke kunne opnås.

Der har under sagen været fremlagt skriftlige udsagn fra seks af virksomhedens kunder, som alle har givet udtryk for, at As tatovering i hovedet har givet dem overvejelser om at flytte til et andet værksted.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han, før uddannelsesaftalen blev indgået, havde fået lavet tatoveringer på under- og overarmene samt på mave og ryg. Disse tatoveringer var jævnligt synlige, når han var på arbejde, og han modtog aldrig bemærkninger i den anledning. Under skoleopholdet i foråret 2011 fik han hen over øret med blåt tatoveret ”One of a kind”. Det er ikke en tekst, som signalerer særlige relationer, herunder til rockere. Han har tilbudt virksomheden at tildække tatoveringen i arbejdstiden med en kasket eller hue, men han vil ikke lade håret gro, for han vil gerne have, at den er synlig i hans fritid. På mødet den 14. marts 2011 talte de om muligheden for at tildække tatoveringen med en kasket eller en hue, men dette tilbud trak virksomheden tilbage på mødet den 24. marts 2011. Han modtog under mødet den 14. marts 2011 ingen advarsel om, at uddannelsesaftalen ville blive ophævet, hvis han ikke fjernede tatoveringen eller lod håret vokse.

V1 har forklaret bl.a., at han fra en af sine kunder, der havde set et billede af A på facebook, erfarede, at A under skoleopholdet havde fået lavet en tatovering i hovedet. Han har set As tatoveringer andre steder på kroppen, men det er noget andet, når det er på hænder og i hovedet. HA og Bandidos har tidligere været kunder på værkstedet, men i 1999 ophørte kundeforholdet med dem, og han ønsker ikke at have ansatte, som signalerer sådanne relationer. Han sendte billedet fra facebook rundt til nogle af sine kunder og spurgte dem, hvad de syntes om det. Tilbagemeldingerne fra kunder, der repræsenterer cirka ¼ af virksomhedens omsætning, var, at kunderne ikke ønskede at få lavet bil af A, og at de om nødvendigt ville få lavet deres biler et andet sted. Han havde en samtale med A om hovedtatoveringen, hvor de bl.a. talte om mulighederne for at tildække den. A erklærede under mødet, at han ikke ville lade håret vokse. Han gav under dette møde A en advarsel om, at hvis ikke han lod håret gro eller fik fjernet tatoveringen, ville uddannelsesaftalen blive ophævet. Han ønskede ikke tatoveringen dækket af en hue, da en hue ikke er praktisk om sommeren, og en kasket vil ikke kunne dække tatoveringen i tilstrækkelig grad. På mødet den 24. marts 2011 blev det besluttet at ophæve uddannelsesaftalen, da A hverken ville lade tatoveringen fjerne eller acceptere først at vende tilbage til virksomheden, når håret var groet ud.

Procedure

A har til støtte for påstanden gjort gældende, at det forhold, at han fik lavet den pågældende tatovering i hovedet, ikke udgjorde en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, når henses til karakteren af den pågældende tatovering sammenholdt med, at der var tale om et autoværksted, hvor tatoveringer i øvrigt var accepteret. Det er ikke dokumenteret, at kunderne, hvis udtalelser kom på opfordring af virksomheden efter udsendelse af et billede af tatoveringen fra facebook, ville have taget anstød af tatoveringen, hvis de så den i virkeligheden, og at mindre indgribende foranstaltninger, såsom f.eks. tildækning af tatoveringen med hue eller kasket, ikke var tilstrækkeligt.

B har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at en tatovering i hovedet klart signalerer et tilhørsforhold til et anormalt miljø. Betydelige kunder ville flytte til et andet værksted, hvis der ikke blev grebet ind heroverfor, og A var ikke indstillet på at blive hjemme, til håret var groet ud og dækkede tatoveringen fuldtud. Ophævelse af uddannelsesaftalen var derfor nødvendig for firmaets fortsatte eksistens og omsætning.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Et forbud mod at bære tatoveringer i hovedet kan være rimeligt begrundet i virksomhedens drift. Vi finder det imidlertid ikke godtgjort, at det i det konkrete tilfælde var berettiget at ophæve uddannelsesaftalen og har herved lagt vægt på, at synlige tatoveringer efter det oplyste må anses for almindeligt accepteret i virksomheden, at hovedtatoveringen ikke signalerer tilhørsforhold til en bestemt gruppe i samfundet, at den med sin størrelse vil kunne dækkes af i hvert fald en hue, og at det med de fremlagte erklæringer fra kunder, som er udarbejdet på virksomhedens initiativ efter rundsending af et billede af tatoveringen fra facebook, ikke er dokumenteret, at kunderne ikke ville acceptere en sådan løsning på spørgsmålet om hovedtatoveringen.

Vi stemmer derfor for at tilkende A en godtgørelse, der i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets praksis bør fastsættes til 30.000 kr.

Tre medlemmer udtaler:

A repræsenterede virksomheden udadtil og måtte derfor være særligt opmærksom på, hvilke signaler han også i kraft af sit udseende sendte til virksomhedens kunder. En tatovering i hovedet signalerer uanset den konkrete udformning tilhørsforhold til en bestemt gruppe i samfundet, som netop denne virksomhed ønskede at lægge afstand til. Det må derfor anses for et berettiget krav fra virksomhedens side, at tatoveringen blev fjernet permanent eller dækket af hår, og tildækning alene med hue eller kasket kan ikke anses for tilstrækkeligt. Vi finder derfor ophævelsen af uddannelsesaftalen berettiget, hvorfor virksomheden skal frifindes for kravet om godtgørelse i anledning heraf.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at B til A skal betale 30.000 kr. i godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

T h i b e s t e m m e s

B skal til A betale 30.000 kr.

Det tilkendte beløb skal betales inden 14 dage fra kendelsens afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.