Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 19. juni 2012 i sag 68.2011

A

v/faglig konsulent Niels Erik Jacobsen, Kristelig Fagbevægelse

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA), og advokat Ulrik Mayland og sekretær Bendt Egelund Pedersen (begge LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Per Laurents, DI, og faglig sekretær Kasper Palm, Dansk Metal.

Mellem klageren, A, født den 30. juni 1984, og indklagede B, blev den 3. januar 2011 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som mekaniker med uddannelsesperiode fra den 1. marts 2011 til den 30. august 2014.

Denne sag drejer sig om virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen og efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, Kristelig Fagbevægelse, ved klageskrift modtaget den 6. oktober 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes at betale 81.798,40 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.

Beløbet er opgjort som 30.000 kr. i godtgørelse for tabt uddannelsesgode, og 51.798,40 kr. i efterbetaling af løn, feriepenge og fritvalgsopsparing.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 4. juni 2012, hvor virksomheden ikke har givet møde.

Sagsfremstilling

Det er oplyst, at virksomheden har indstillet sine aktiviteter pr. 31. marts 2012, og at virksomhedens advokat er udtrådt af sagen.

Industriens overenskomst er den for uddannelsesområdet gældende overenskomst.

Uddannelsesaftalen blev den 20. juni 2011 ophævet ensidigt af virksomheden med følgende begrundelse: »Det er ikke nok arbejde som jeg kan beholder lærling«.

Virksomhedens daværende advokat anførte i brev af 8. februar 2012 til Tvistighedsnævnet, at sagen beror på en misforståelse, idet virksomheden fejlagtigt er blevet godkendt som praktikplads af det faglige udvalg, da man aldrig har haft mulighed for at tilbyde A beskæftigelse på andet end deltid, og at ophævelsen af uddannelsesaftalen skete efter A’s udtrykkelige ønske.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, er sålydende:

»Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk.2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.«

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han mødte hver dag kl. 14 og arbejdede 37 timer om ugen. Indehaveren mødte først efter kl. 16. Han havde hele tiden noget at lave, men der var aldrig penge til løn. Virksomheden udstedte lønsedler til ham med angivelse af fuld løn, men han modtog kun mindre a/conto beløb i løbet af uddannelsen. Han talte med skolen om problemet, og de frarådede ham at ophæve uddannelsesaftalen.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Virksomhedens ophævelse af uddannelsesaftalen er ikke begrundet i en væsentlig misligholdelse fra elevens side, hvorfor der tilkommer A godtgørelse i anledning af ophævelsen. Herefter, og idet der ikke findes grundlag for helt eller delvist at tilsidesætte det af ham opgjorte krav på efterbetaling af løn mv., tages A’s påstand til følge.

T h i b e s t e m m e s

B skal inden 14 dage betale 81.798,40 kr. til A tillige med procesrente fra den 6. oktober 2011, til betaling sker.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.