Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Civilretsdirektoratet kunne ikke anse slægtsskabet mellem barnet og den ene adoptant for dokumenteret, idet de fremlagte attester var falske. Direktoratet fandt endvidere ikke grundlag for at iværksætte en retsgenetisk undersøgelse (DNA-test), idet ansøgerne havde mulighed for at søge amtskommunen om godkendelse som adoptanter.
Den fulde tekst

Afslag på familieadoption da slægtskabet mellem barnet og den ene adoptant ikke kunne dokumenteres

 

 

"Civilretsdirektoratet skal hermed på ny vende tilbage til sagen vedrørende Deres klienter H og M s ansøgning om at adoptere S.

Direktoratet finder fortsat ikke, at ansøgningen om adoption kan imødekommes på det foreliggende grundlag. Civilretsdirektoratet lægger herved vægt på, at slægtskabet mellem ansøger M, S og den biologiske far ikke kan anses for dokumenteret.

I medfør af adoptionslovens § 2 må adoption kun bevilges, når den kan antages at været til gavn for den, som ønskes adopteret, og denne enten ønskes opfostret hos adoptanten eller har være opfostret hos denne, eller der foreligger anden særlig grund til adoptionen.

Efter adoptionslovens § 4a, stk. 1, må adoption af et barn under 18 år kun bevilges, når ansøgeren er godkendt som adoptant. Efter adoptionslovens § 4a stk. 2, sammenholdt med adoptionsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, kræves godkendelse som adoptant ikke ved adoption af søskendes barn (familieadoption).

Afgørelsen af, om Deres klienters ansøgning kan behandles efter reglerne om familieadoption, jf. adoptionslovens § 4a, stk. 2, forudsætter således bl.a., at det oplyste slægtskab mellem M. den biologiske fader og S dokumenteres.

I sagen har Deres klienter fremlagt 4 fødselsattester som dokumentation for slægtskabet.

Ved brev af oplyste den danske ambassade i Pakistan til Civilretsdirektoratet, at de for ambassaden i Islamabad forelagte fødselsattester måtte anses for falske eller uden betydning, idet to fødselsattester bar falske stempler og underskrifter, og idet to nyere fødselsattester var udstedt på baggrund af efterregistreringer, der var mangelfulde, blandt andet på baggrund af en affidavit.

Direktoratet har lagt vægt herpå og finder således ikke, at det på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt dokumenteret, at Deres klient M er i familie med barnet og dets biologiske far.

Civilretsdirektoratet skal derfor henvise Deres klienter til i stedet at søge om godkendelse som adoptanter til adoption af S, jf. herved adoptionslovens § 4a, stk. 1. Ansøgning herom skal indgives til --- Amtskommune, ,

Hvad angår spørgsmålet om at søge slægtskabet dokumenteret ved foretagelse af retsgenetiske undersøgelser (DNA-test) bemærkes, at direktoratet ikke på det foreliggende finder anledning til at iværksætte sådanne undersøgelser. Direktoratet lægger herved navnlig vægt på, at Deres klienter som nævnt oven for har mulighed for at søge amtet om godkendelse som adoptanter."