Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelsen i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation

§ 1

I bekendtgørelse nr. 902 af 4. november 2002 om professionsbacheloruddannelsen i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 3, udgår: »Prøven er individuel.«

2. § 13, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For prøver gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2012.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 27. august 2012

Inge Mærkedahl
Direktør

/ Kirsten Lippert