Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i leisure management

§ 1

I bekendtgørelse nr. 333 af 3. maj 2004 om uddannelsen til professionsbachelor i leisure management foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 2, udgår: »Prøven er individuel.«

2. § 10, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. For prøver, herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbevis, klage over eksamen m.v. gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2012.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 27. august 2012

Inge Mærkedahl
Direktør

/ Kirsten Lippert